Hoppa till sidans innehåll

Elisabet Brickman

Kravanalytiker

Elisabet har arbetat inom IT-branschen sedan 1999 och då framför allt med krav- och verksamhetsanalys. Hon har lång erfarenhet av att arbeta med både system- och verksamhetskrav samt med såväl funktionella som icke-funktionella krav. De senaste åren har Elisabet främst arbetat med metoder och processer som används i ett agilt arbetssätt.

Områden

 • Kravanalytiker
 • Verksamhetsutvecklare
 • Workshopledare

Om Elisabet

Elisabet tycker om att möta nya människor och har lätt för att samarbeta. Hon trivs bra med att arbeta tillsammans med andra och arbetar gärna i projektform. Elisabet är engagerad, drivande och tar stort ansvar för sin uppgift.

Elisabets CV

 • Handelsbanken

  Kravanalytiker/Verksamhetsanalytiker

  2019 -

  Elisabet arbetar som krav- och verksamhetsanalytiker i ett team/tåg som har till uppgift att leverera en ny betalningsplattform, P27.
  Arbetet innebär mycket samarbete med medlemmar i samma team men även med övriga team samt arkitekter.
  Tekniker/metoder: SAFe, Jira, Confluence
 • Arbetsgivarverket

  Verksamhetsutvecklare och Förändringsledare

  2017 - 2018

  Tillsammans med Kvadratkonsulten Anna Nilson hjälper Elisabet Arbetsgivarverket i framtagandet av en digitaliseringsstrategi. De analyserar nuläget, beskriver det önskade läget och tar fram en handlingsplan, samt en strategi som ska gälla för de kommande 3 åren. Arbetet innefattar en stor mängd intervjuer och workshops med Arbetsgivarverkets ledningsgrupp, ett flertal medarbetare och med representanter för andra myndigheter som är medlemmar hos Arbetsgivarverket.
  Uppdraget är helt utformat av Elisabet och Anna.
 • IVO, Inspektionen för Vård och Omsorg

  Kravledare, Metodstöd

  2016 - 2017

  I samarbete med Kvadratkonsulten Anna Nilson hjälper Elisabet IVO att ta fram en för IVO anpassad kravhanteringsprocess. Arbetet innebar behovsanalys, processmodellering, pedagogisk dokumentation och framtagandet av flertalet mallar och instruktioner.
  De genomför flertalet intervjuer och workshops med medarbetare på IVO, IVO:s IT-avdelning och IVO:s IT-leverantör.
  Elisabet och Anna driver och planerar arbetet självständigt i samråd med beställaren från IVO.
 • FOREX Bank AB

  Kravanalytiker/Verksamhetsanalytiker

  2015 - 2019

  Elisabet är engagerad i flera olika projekt/uppdrag, främst i rollen som kravanalytiker men även som verksamhetsanalytiker och utredare. Hon genomför utredningar, förstudier, behovsanalyser, fångar och analyserar verksamhetens behov/krav, modellerar processer samt sammanställer och dokumenterar både funktionella och icke-funktionella krav.
  Tekniker/Metoder: Jira, Confluence, Scrum, SAFE


  Augusti 2018 involverades Elisabet i ett arbete med att förbättra rapportering av FATCA/CRS-uppgifter till Skatteverket. Arbetet bestod i att för bankens samtliga kanaler dokumentera hur insamling och uppdatering av erforderliga uppgifter ska ske samt att dokumentera hur indicium för skattskyldighet i annat land än Sverige ska identifieras och hanteras.
  Utöver detta har instruktioner och rutiner för hur arbetet ska utföras tagits fram.
  Kraven dokumenterades i form av Epics och User Stories


  Januari 2018 började Elisabet arbeta med införandet av PSD2-regelverket på banken. Elisabet har tillsammans med berörda avdelningar på banken identifierat och dokumenterat hur respektive avdelning påverkas av PSD2-regelverket samt vilka krav som ställs på Azure API Management (APIM). Bl.a. har följande dokument tagits fram: affärskrav, instruktioner, funktionella- och icke-funktionella krav på APIM.


  Sedan januari 2015 har Elisabet arbetat med kravställning av bankens systemstöd för växlings- och banktransaktioner. Arbetet består i att införa ny/förbättrad funktionalitet i systemet med även att införa regelverkskrav. Detta arbete har krävt ett nära samarbete med bankens avdelning avseende Anti Money Laundring (AML) då systemet bl.a. hanterar insamling avseende kundkännedom.
  Elisabet arbetar mycket nära verksamheten för att fånga verksamhetens behov. Detta görs på olika sätt beroende på deltagare och syfte/mål. Elisabet dokumenterar verksamhetens behov såväl som regelverkskrav och ser till att de kommuniceras såväl internt som med externa leverantörer.
  Kraven har under årens lopp dokumenterats på flera olika sätt. De senaste åren har de dokumenterats i form av Epics och User Stories.


  Under tiden på FOREX har Elisabet utöver det som nämns ovan även varit involverad i projekt/förstudier/utredningar avseende införande av Mobilt BankID, effektivisering av Krav- och Inkassohantering, förbättringar avseende utlåning, ny kunddatabas, införande av nya kundkort mm
 • Sveaskog

  Krav- och Acceptanstestledare

  2014 - 2015

  Kravledare och Acceptanstestledare i Business Intelligence-projekt
  Ansvarig för analys och kravfångst samt acceptanstestledare. Kravfångsten utförs i nära samarbete med verksamhetens controllers och IT-arkitekt. Kontinuerligt arbete nära utvecklarna från den externa leverantören Hypergene genom ett iterativt arbetssätt. Förutom implementationen av Hypergene, infördes även en SharePointlösning som komplement för att tillgodose behov av mer avancerad analys samt dashboards.
  Elisabet spelade även in videos som används i utbildningssyfte av systemets användare.
 • Sveaskog

  Kravledare

  2013 - 2014

  Framtagning av krav inför upphandling av nytt faktureringssystem. Nära samarbete med it-arkitekt samt verksamhetsrepresentanter. Uppdraget innebär specificering av användningsfall och verksamhetsregler, processmodellering och informationsmodellering.
 • Sveaskog

  Koordinator vid sammanslagning av IT-verksamheter

  2013 - 2014

  Koordinator i samband med integrering av dotterbolags system till Sveaskogs IT-avdelning. Arbetet innebär bl.a. framtagning av business cases för olika alternativ och koordinering av arbetet.
 • Sveaskog

  Avlastning till projektledare

  2013 - 2013

  Ansvarig för framtagning av material inför styrgruppsmöten och att skriva protokoll på dessa, hålla i projektmöten, ansvara för ändringshantering etc.
  Resultat var bättre struktur i projektet och mer ordning och reda.
 • Pensionsmyndigheten

  Kravledare, Metodstöd

  2012 - 2012

  Nytt arbetssätt på Pensionsmyndigheten
  Ingår i ett projekt som har till uppgift att införa ett enhetligt arbetssätt på Pensionsmyndigheten. I arbetsuppgifterna ingår att i första hand ta fram riktlinjer och mallar avseende rollen som kravanalytiker men även ett nära samarbete med övriga roller för att få en sammanhängande process.
 • Pensionsmyndigheten

  Kravledare, Mentor

  2011 - 2012

  Kravledare i en förstudie avseende fullmakter
  Arbetet som kravledare innebär att tillsammans med projekteldaren leda flertalet workshops med representanter från banker, försäkringsbolag, försäkringsförmedlare och statliga myndigheter. Syftet med uppdraget är att ta fram en förenkling av processen får såväl försäkringstagaren som företag vad gäller fullmaktshantering. Uppdraget har många olika behov och intressen. Såväl nuläge som önskat läge beskrivs och resulterar i ett beslutsunderlag.
  Under denna tid var Elisabet även mentor till anställd som var ny i rollen som kravanalytiker.
 • H&M

  Kravanalytiker

  2010 - 2011

  Kravanalytiker för ett grunddatasystem som tillhandahåller information till ett 20-tal system på en avdelning.

  Arbetet som kravanalytiker innebär att leda workshops med verksamheten, identifiera och dokumentera både funktionella och icke-funktionella krav samt prioritera krav.

  Arbetssättet var agilt.
 • H&M

  Kravanalytiker

  2010 - 2011

  Kravanalytiker i ett projekt där projektets uppgift är att införa ett nytt sätt att hantera orderläggning för Onlinehandel samt att vidareutveckla och förvalta befintligt orderläggningssystem för butik.

  I projektet hanteras nyutveckling parallellt med vidareutveckling och förvaltning av befintligt system.

  Arbetet som kravanalytiker innebär att leda workshops med verksamheten, identifiera och dokumentera både funktionella och icke-funktionella krav samt prioritera krav.

  Arbetssättet var agilt och JIRA användes som verktyg.
 • H&M

  Kravanalytiker i förstudie

  2010 - 2010

  Kravanalytiker i en förstudie avseende ett nytt sätt att hantera orderläggning avseende Onlinehandel mot leverantörer.
 • H&M

  Kravanalytiker

  2009 - 2011

  Kravanalytiker i ett projekt som har till uppgift var att ta fram ett nytt verktyg för användarna.
  Verktyget utför matematiska beräkningar utifrån av användarna angivna förutsättningar. Beräkningarna presenteras i rapporter och OLAP-kub. Rapporterna utgör stöd för bl a inköpare och Business Controllers i deras arbete.

  Arbetet som kravanalytiker innebär att leda workshops med verksamheten, identifiera och dokumentera både funktionella och icke-funktionella krav, prioritera krav samt skriva manualer för användarna.
 • H&M

  Kravanalytiker i förstudie

  2008 - 2009

  Kravanalytiker i förstudie avseende framtagande av nytt verktyg som underlättar för inköpare och Business Controllers att planera och analysera inköp.
 • Skatteverket

  Workshopledare vid nu-/nylägesanalys

  2007 - 2007

  Workshopledare för en nu- och nylägesanalys på borgenärsenheten på Skattekontoret i Stockholm inför en omorganisation av enheten. Genom workshops identifieras hur enheten är organiserad och vilka arbetsuppgifter som finns. Därefter identifieras bl.a. de för- och nackdelar som fanns i den nuvarande organisationen. Slutligen genomfördes workshops för att ta fram hur den nya organisationen ska se ut utifrån ovanstående resultat samt de riktlinjer som tagits fram för enheten.
 • Skatteverket

  Kravanalytiker

  2007 - 2008

  Workshopledare för en nu- och nylägesanalys på borgenärsenheten på Skattekontoret i Stockholm inför en omorganisation av enheten. Genom workshops identifieras hur enheten är organiserad och vilka arbetsuppgifter som finns. Därefter identifieras bl.a. de för- och nackdelar som fanns i den nuvarande organisationen. Slutligen genomfördes workshops för att ta fram hur den nya organisationen ska se ut utifrån ovanstående resultat samt de riktlinjer som tagits fram för enheten.
 • Skatteverket

  Kravanalytiker

  2007 - 2007

  Kravanalytiker i ett projekt som har till uppgift att identifiera och dokumentera krav på ett nytt system avseende trängselskatt.
 • Skatteverket

  Kravanalytiker i förstudie

  2007 - 2007

  Ansvarig för en förstudie för kartläggning av adresshanteringen inom olika processer på Skatteverket. Genom intervjuer, enkät och workshops identifieras var registrering av adresser sker inom Skatteverket samt hur adresserna sparas både internt och externt.
 • Skatteverket

  Workshopledare vid processmodellering

  2006 - 2006

  Workshopledare vid definiering av processer på Kronofogdemyndigheten.
 • Skatteverket

  Kravanalytiker

  2005 - 2007

  Systemanalytiker i ett RUP-projekt som tog fram krav i form av användningsfall inom folkbokföringsområdet. Genomföra intervjuer och workshops med verksamhetens representanter för att identifiera och specificera både funktionella och icke-funktionella krav.
 • Skatteverket

  Workshopledare vid nu-/nylägesanalys

  2005 - 2006

  Workshopledare för nu- och nylägesanalys på enheten Nya företag på Skattekontoret Stockholm inför en omorganisation av enheten. Genom workshops identifieras hur enheten var organiserad för att sedan titta på de för- och nackdelar som finns och därefter genomföra workshops för att ta fram hur den nya organisationen ska se ut.
 • Skatteverket

  Införande av RUP på Skatteverket

  2000 - 2004

  Medverkat i ett projekt som ansvara för införandet av RUP på Skatteverket. Ingår i en arbetsgrupp för disciplinerna krav och verksamhetsmodellering.

  I arbetsuppgifterna ingår att ta fram mallar och riktlinjer kring hur krav ska dokumenteras samt stödja olika projekt i arbetet med kravdokumentation.

  Ta fram den ändringshanteringsprocess avseende ändringar och defekter som används på Skatteverket.

  Redaktör för Skatteverkets interna webbapplikation avseende RUP.

Elisabets kompetensområden

 • Verktyg & Middleware

  MS Office, MS Sharepoint, Jira, Sharepoint, Visio, SharePoint Online, ReQtest
 • Metoder & Processer

  RUP/UP, Processer och metoder allmänt, Scrum, Agila metoder allmänt, KANBAN, BPMN, REQB, SAFe, Processkartläggning
 • Verksamhetsutveckling och Strategi

  Verksamhetsutveckling allmänt, Processutveckling, Workshopledning, Workshopledning, Utredning, Kravanalys, Processinförande, Kravmodellering, Verksamhetsanalys, Verksamhetsmodellering, Metodstöd, Verksamhetsarkitektur, Omvärldsanalys, Förändringsledning, Begreppsmodellering, Change Management
 • Kvalitetsstyrning

  Change Management
 • Ledarskap

  Mentor
 • Branscherfarenhet

  Bank & Finans, Detaljhandel, Stat/kommun/Landsting, Skog och Papper, Point of Service (POS).
 • Projektfaser

  Systemering/Design/Krav, Förstudie, Implementation, Införande och överlämning
 • Upphandling

  Kravformulering, Resurs i upphandlingsprocess
 • Utbildning

  Annan högskoleutbildning 4 år eller mer
 • Roller

  Utredare, Workshopledare, Kravanalytiker, Systemanalytiker, Systemförvaltare, Facilitator
 • Marknadsföring

  Digitalisering

Elisabets anställningar

 • Senior konsult, Kvadrat AB

  2014 -

 • Senior konsult, Red Oak Consulting AB

  2011 - 2014

 • Kravanalytiker, IT-Arkitekterna

  2008 - 2011

 • Kravanalytiker, Skatteverket

  1998 - 2008

 • Handläggare, Skatteverket

  1994 - 1998

Elisabets utbildningar

 • SAFe for Teams, SHB

  2019 - 2019

 • Leading SAFe, Informator

  2018 - 2018

 • NLP Business Practitioner, steg 1, A2U

  2016 - 2016

 • REQB-certifierad kravhanterare, Konsultbolag1

  2013 - 2013

 • Verksamhetsutveckling med processer, Astrakan

  2011 - 2011

 • Facilitering av effektiva möten - workshopledning, Astrakan

  2008 - 2008

 • UGL - Utveckling av Grupp och Ledare, UGL

  2007 - 2007

 • Från verksamhetskrav till verksamhetsmodell, Precipio

  2006 - 2006

 • Kravhantering, Objektfabriken

  2006 - 2006

 • Verksamhetsprocesser, Astrakan

  2004 - 2004

 • Handledarupbildning, Lexicon

  2003 - 2003

 • Dreamweaver MX, Learning Tree

  2003 - 2003

 • Kravhantering med användningsfall, Rational

  2000 - 2000

 • RUP, Rational

  2000 - 2000

 • Objektorienterad analys och design med UML, Learning Tree

  2000 - 2000

 • Oracke SQL*Plus grunder, rks

  2000 - 2000

 • UNIX grundkurs, Omicron

  1999 - 1999

 • Beteendevetenskap, Lunds universitet

  1992 - 1992

 • Förvaltningslinjen, internationell handelsrätt, Lunds universitet

  1988 - 1992

Till konsultsök

Kontakt

Anna Bohlin Archer 070-3705363 anna.bohlin@kvadrat.se

Kvadrat i siffror

 • 439

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 342

  Kunder senaste året

 • 4,6/5

  Kundnöjdhet sedan 2007

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning