Hoppa till sidans innehåll

Fredrik Hörström

Projektledare

Områden

 • Projektledare
 • Förändringsledare

Fredriks CV

 • Sveriges Kommuner och Regioner

  PROJEKTLEDARE

  2023 - 2023

  Fredrik genomförde i samarbete med företaget Asymptotic AB en utredning av vilka fördelar Sveriges kommuner skulle kunna ha av att komplettera databasen Kolada med AI.

  Resultat:
  - Kartlade den kommunala kravbilden avseende AI och data från Kolada
  - Projektet levererade insikter och färdplan för eventuellt införandeprojekt

  Nyckelord: GenAI, ML, Digitalisering, Förändringsledning, Kommunal verksamhet, Offentlig sektor, Strategiskt målarbete, Strategisk utveckling, Projektledning, Leda workshop
 • NIRA Dynamics AB

  INTERIMSCHEF

  2023 - 2024

  NIRA Dynamics utvecklar avancerad mjukvara för fordon. Fredriks var där som interimschef, Head of DevOps & IT. IT-avdelningen har operativt och strategiskt ansvar för all IT-infrastruktur. I det ingår bland annat drift utvecklingsplattformar, Windows- och Linux-miljöer, användarsupport och ansvar för egen hårdvara i externt datacenter.

  I rollen var Fredrik också CISO (Chief Information Security Owner) samt hade personalansvar för fyra seniora systemingenjörer och två juniora IT-tekniker.

  Under året genomförde Fredrik flera förändringar som skapade en större förutsägbarhet och ökade möjligheter för planering av arbetet. Fredrik skapade och implementerade också nya delprocesser inom IT-säkerhetsområdet samt drev en strategisk utredning kring framtidens IT-organisation.

  Resultat:
  - Förtydligat ansvar för IT-avdelningen
  - Uppdaterad kompetensplan för personalen, både som helhet och på individnivå
  - Uppgraderad säkring av internettrafik i form av nya brandväggar och switchar

  Nyckelord: Agile, DevOps, Processautomation, PowerAutomate, GenAI, ML, Coachning, Digitalisering, Förändringsledning, Strategiskt målarbete, Projektledning, Leda workshop, Pedagogisk förmåga
 • Amendo Group AB

  MANAGEMENT CONSULTANT

  2022 - 2023

  Fredrik ledde på uppdrag av Amendo Groups VD ett projekt inom den högsta ledningen för såväl Amendo Group som dess dotterbolag. Projektets syfte var att kartlägga och utveckla befintliga processer samt dokumentera systemlandskap och informationsflöde.

  Resultat:
  - Tydligare och mer kända processer på koncernnivå
  - Insikt om var kritiska data finns

  Nyckelord: Förändringsledning, Strukturarbete, Projektledning, Leda workshop, Pedagogisk förmåga
 • Akademikerförsäkring

  DIGITALISERINGSLEDARE

  2022 - 2023

  Fredrik anlitades för att stötta i arbetet med företagets digitaliseringsplan. Han ledde ett antal workshops med affärsledningen för att hjälpa dem identifiera behov och olika möjliga lösningar.

  Resultat:
  - Tydligt framåtriktad strategi
  - Påbörjad digitalisering av ett första delområde

  Nyckelord: Coachning, Digitalisering, Strukturarbete, Projektledning, Leda workshop, Pedagogisk förmåga
 • Tekniska Verken

  PROJEKTLEDARE

  2022 - 2023

  Fredriks uppdrag var att etablera ett nytt team, Competence Center Automation, inom IT. Gruppens uppgift var utveckling och förvaltning av processautomation. I uppdraget ingick att driva diskussion med andra interna organisationer i syfte att skapa ett mindset där alla förstår potentiella vinster med RPA och driver på utvecklingen genom beställningar till Fredriks team.

  Resultat:
  - Ett antal processer har automatiserats och körs i Tekniska Verkens egen UiPath-stack
  - Skapat ramverk och processer för utveckling av automation med RPA och PowerAutomate

  Nyckelord: Agile, DevOps, Processautomation, RPA, UiPath, PowerAutomate, Coachning, Digitalisering, Förändringsledning, Kommunal verksamhet, Offentlig sektor, Strategisk utveckling, Projektledning, Leda workshop, PM3
 • Kriminalvården

  FÖRÄNDRINGSLEDARE

  2021 - 2023

  Fredrik var på Kriminalvården som Senior Expert Digitalisering. I praktiken var uppdraget att driva en förstudie kring framtidens HR, med fokus på vilka behov HR kommer ha när det gäller IT-stöd om 5–10 år. Då Kriminalvården är en stor organisation med väldigt olika behov beroende på var i organisationen HR ger stöd är behovsbilden väldigt komplex. Detta ställde stora krav på Fredriks förmåga att få ihop alla delar i en samlad bild, men också på hans förmåga att kommunicera den samlade, långsiktiga, visionen till många olika stakeholders med olika uppfattning om vad den visionen borde vara.

  Resultat:
  - Samlad vision som fångar de olika intressenternas framtida behov
  - Underlag för eventuell upphandling av nytt IT-stöd inom HR

  Nyckelord: Coachning, Digitalisering, Förändringsledning, Offentlig sektor, Strategiskt målarbete, Strategisk utveckling, Projektledning, Leda workshop, Portföljstyrning, PM3
 • Configura

  FÖRÄNDRINGSLEDARE RPA

  2021 - 2021

  Kunden har arbetat med RPA sedan något år tillbaka och upplever att det inte alls levererat som utlovat. Därför anlitades Fredrik med uppdrag att genom ökad förståelse för varför kunden valt att satsa på RPA samt i vilka fall det med RPA går att skapa en payoff som är betydligt större än insatsen.

  Resultat:
  - Pånyttfött engagemang och driv i RPA-teamet
  - Identifierat ett tiotal processer där RPA har hög potential

  Nyckelord: Processautomation, RPA, UiPath, Coachning, Digitalisering, Leda workshop
 • Svenska Krämfabriken AB

  FÖRÄNDRINGSLEDARE

  2021 - 2022

  Fredrik arbetar på uppdrag av CEO med att driva operational excellence och digitalisering inom ramen för supply chain. I det finns såväl mjuka frågor som frågor kring hur vi kan använda digitalisering för att driva insikter till vårt arbete med ständiga förbättringar. Hur ökar vi våra insikter så att vi vet vad vi ska göra och vad resultatet av våra åtgärder blev.

  Resultat:
  - Ökat fokus på mätbarhet och ständiga förbättringar
  - Ökad transparens och minskade ledtider i produktionsprocessen

  Nyckelord: Agile, DevOps, Processautomation, Coachning, Digitalisering, Förändringsledning, Strategiskt målarbete, Strategisk utveckling, Projektledning, Leda workshop, Portföljstyrning, Lean
 • Nethouse AB

  AFFÄRSUTVECKLARE DIGITAL TRANSFORMATION

  2019 - 2021

  Affärsområde Digital Transformation omfattar cirka 90 medarbetare inom Business Intelligence, Automation, Transformationsledning samt Systemutveckling och Integration. Som affärsutvecklare i detta område är Fredrik medlem i ledningsgruppen med ansvar för utvecklingen av våra tjänster inom Automation. I uppdraget ligger också försäljning av samtliga Nethouse tjänster samt ansvar för kundutveckling.

  Resultat:
  - Lyckad utveckling och etablering av Nethouse tjänst för RPA
  - Etablerat och växt Nethouse affär hos ett flertal kunder

  Nyckelord: Agile, Processautomation, RPA, UiPath, PowerAutomate, GenAI, ML, Coachning, Digitalisering, Förändringsledning, Kommunal verksamhet, Offentlig sektor, Strategiskt målarbete, Strategisk utveckling, Projektledning, Leda workshop, Pedagogisk förmåga, Portföljstyrning, PM3, Lean
 • Runsvengruppen AB

  FÖRVALTNINGSLEDARE

  2019 - 2020

  Projekt- och förvaltningsledare inom IT och Logistik. Fredrik drev projekt för förstudie, upphandling och införande av digitalisering på Runsvengruppens centrallager. Varje år passerar där varor för miljarder vilket gör att varje ändring i flödet innebär stora besparingar, eller kostnader, över tid. Genom införandet av detta systemstöd ökade kunskapen om vilka aktiviteter som görs och hur lång tid de tar. Detta möjliggjorde såväl besparing som bättre möjligheter till planering av bemanning och verksamhet.

  Resultat:
  - Ökad träffsäkerhet vid beställning av varor i reklamkampanj
  - Ökade insikter om de aktiviteter som görs på centrallagret

  Nyckelord: Processautomation, Coachning, Digitalisering, Förändringsledning, Strategiskt målarbete, Strategisk utveckling, Projektledning, Leda workshop, Portföljstyrning, Lean
 • Green Cargo AB

  FÖRÄNDRINGSLEDARE RPA

  2018 - 2019

  Fredrik arbetade på uppdrag av IT-ledningen med att skapa en RPA-förmåga inom Green Cargo. I uppdraget ingick att passa in detta nya utvecklingsspår i de existerande processerna samt att skapa ett intresse för och förmåga att beställa RPA inom de olika verksamhetsprocesserna. Slutligen var Fredrik med i utvecklingen av Kundens första automationer för att se att utlovade resultat uppnåddes.

  Resultat:
  - RPA är ett naturligt alternativ till andra sätt att lösa verksamhetens behov
  - RPA ses av verksamheten som en positiv förändring och möjlighet att lösa "nya" behov
  - Mätbart minskad tidsåtgång i verksamhetens processer

  Nyckelord: Processautomation, RPA, UiPath, Coachning, Digitalisering, Förändringsledning, Strategiskt målarbete, Strategisk utveckling, Projektledning, Leda workshop, Portföljstyrning
 • Region Jönköpings Län

  PROJEKTLEDARE

  2017 - 2019

  Uppdragets kärna var digitalisering inom OP/IVA med verksamhet på Region Jönköpings samtliga tre sjukhus. För att skapa förutsättningar för digitaliseringen krävdes dock ett omfattande arbete med verksamhets- och organisationsutveckling då den mottagande organisationen ställde höga krav på att deras behov skulle tillgodoses. Här drev Fredrik dels en förstudie med IT-perspektiv, men också ett arbete med att se över existerande processer. Ledde ett team på 15 personer bestående av IT-specialister, sjuksköterskor och läkare. Fredrik rapporterade till både IT-direktör och Direktör Kirurgisk Vård. Tekniskt bestod lösningen av plattformen MetaVision ICU i integration med bland annat journalsystemet Cosmic.

  Resultat:
  - Enade gruppen och etablerade ett team med ett mål
  - Förstudien blev underlag för ett framgångsrikt genomförandeprojekt

  Nyckelord: Coachning, Digitalisering, Förändringsledning, Kommunal verksamhet, Offentlig sektor, Strategiskt målarbete, Strategisk utveckling, Projektledning, Leda workshop, Pedagogisk förmåga, Portföljstyrning, PM3
 • Foria AB

  PROJEKTLEDARE

  2017 - 2018

  Fredrik drev kundens projekt för att flytta IT från kundens egna servrar till en molntjänst hos Cygate. Ansvarade för koordinering mellan olika underleverantörer samt kundens olika verksamheter. Förde också tät dialog med kundens IT-tekniker angående de krav vi ställde på projektets olika leverantörer.

  Resultat:
  - Merparten av kundens egen hårdvara kunde ersättas med molnlösningen

  Nyckelord: Coachning, Förändringsledning, Strategiskt målarbete, Strategisk utveckling, Projektledning, Leda workshop
 • Ericsson AB

  CUSTOMER FLOW LEAD

  2014 - 2017

  Fredrik var ansvarig för strategisk utveckling av det kundnära leveransflödet. Drev förändringar inom såväl IT-system som inom organisation och verksamhet. Del av ledningsgrupp och arbetade tätt tillsammans med chefen för flödets globala support.

  Resultat:
  - Etablerade ständiga förbättringar som arbetssätt i supporten
  - Kortare ledtider, lägre kostnader och ökad kundnöjdhet

  Nyckelord: Agile, Coachning, Digitalisering, Förändringsledning, Strategiskt målarbete, Strategisk utveckling, Projektledning, Leda workshop, Portföljstyrning, PM3, PROPS, SCOR, Lean
 • Ericsson AB

  SW MAKE PROCESS MANAGER

  2012 - 2017

  Uppdraget innebar ansvar för process- och verksamhetsutveckling inom ramen för den globala organisationen SW Make. Fredrik drev förändring och digitalisering utifrån ett perspektiv som behandlade avvägningar mellan vad som fungerar för de telekomoperatörer som är Ericssons kunder och de interna krav som ställdes ur kostnads- och resursperspektiv.

  Resultat:
  - Utvecklade och etablerade stöd för self-service och automation
  - Systemförändringar som skapade möjlighet för en datadriven verksamhet

  Nyckelord: Agile, Coachning, Digitalisering, Förändringsledning, Strategiskt målarbete, Strategisk utveckling, Projektledning, Leda workshop, Portföljstyrning, PM3, PROPS, SCOR, Lean

Fredriks kompetensområden

 • Databaser

  Databaser allmänt, Datamodellering
 • Test & Verifiering

  Validering & Test - Mjukvara, Testledning, Testprocessutveckling, Funktionstestning, Systemtestning, Testutveckling, Acceptanstest, Acceptanstestledning, Strategisk testledning, Integrationstest
 • Systemtyper

  Systemförvaltning
 • Modulkunskap affärssystem

  Material-/ Produktionsstyrning, Tidrapportering
 • Hårdvara

  PC
 • Drift/Support/Service

  Användarsupport
 • Projektledning

  Administrativ huvudprojektledning, Kommersiell projektledning, Infrastruktur och logistik, Administrativ delprojektledning, Projektledning inom Supply Chain, Projektledning, Innovationsledning, Effekt- och nyttohemtagning, Portföljledning
 • Metoder & Processer

  PROPS, Processer och metoder allmänt, ITIL, Agila metoder allmänt, BPM, LEAN, KANBAN, PM3, Workflow management, Lean Six Sigma, Lean-baserad processmetodik, Processkartläggning
 • Verksamhetsutveckling och Strategi

  Verksamhetsutveckling allmänt, Organisationsutveckling, Strategisk planering, Verksamhetsstyrning, Processutveckling, Affärsutveckling, Workshopledning, Utredning, Kravanalys, Processinförande, Kravmodellering, Verksamhetsanalys, Verksamhetsmodellering, Verksamhetsarkitektur, Business restructuring, Omvärldsanalys, Förändringsledning, Make /& Buy Analyser, Order- och leveransflöden, Projektledning, Utforma logistiksystem, Affärs och IT strategi, Strategiskt inköp, Supply chain management, Innovationsledning, Processförvaltning, Change Management, Turnaround, Tillväxtstrategi, Information Management, Agil Transformation
 • Kvalitetsstyrning

  Change Management, Dokumenthantering, Dokumentation
 • IT-strategi

  Teknikutredning, Val av utvecklings- och produktionsmiljö
 • Försäljning

  Försäljning, Säljsupport
 • Ledarskap

  Ledarskap allmänt, Kurs- och seminarieledare, Organisationskultur och värdegrund, Operativ ledning, Grupprocesser, Interimsledning
 • Branscherfarenhet

  Service/Tjänster, Tillverkande Industri, Elektronikindustri, Ideell organisation
 • Projektfaser

  Systemering/Design/Krav, Förstudie, Implementation, Införande och överlämning, Drift, Produktionsinförande
 • Marknadsföring

  Strategisk affärsplanering, Digitalisering, Målgruppsanalys
 • Upphandling

  Kravformulering, Leverantörsanalys, Offertutvärdering, Beställarstöd, Resurs i upphandlingsprocess
 • Utbildning

  Systemvetenskap, Annan högskoleutbildning 4 år eller mer
 • Roller

  Arkitekt, Testare, Team-ledare, Delprojektledare, Huvudprojektledare, Testledare, Utredare, Affärsutvecklare, Workshopledare, Organisations-och Processkonsult, Kravanalytiker, Systemanalytiker, Lärare, Systemförvaltare, Projektadministratör, Förändringsledare, Omvärldsbevakare, Enterprise Architecht, Produktägare, Lösningsarkitekt, Facilitator, Riskansvarig
 • Kommunikation & Information

  Förändringskommunikation, Mätningar, utvärderingar, Infographics, Utbildningsmaterial, Engelska
 • Tillämpningar

  Internet of Things

Fredriks anställningar

 • AFFÄRSUTVECKLARE DIGITAL TRANSFORMATION, Nethouse Sverige AB

  2019 - 2021

 • KONSULT, Nethouse Sverige AB

  2017 - 2019

 • CUSTOMER FLOW LEAD, Ericsson AB

  2014 - 2017

 • SW MAKE PROCESS MANAGER, Ericsson AB

  2012 - 2017

Fredriks utbildningar

 • Rätt fokus i styrelsearbetet SME, Styrelseakademien

  2024 - 2024

 • IT-säkerhet & dataskydd, IT-Säkerhetsbolaget AB

  2022 - 2022

 • Debutlicens, racing, Svenska Bilsportförbundet

  2020 - 2020

 • Grundkurs i Omvärldsanalys, Kairos Future

  2020 - 2020

 • RPA Solution Architect, UiPath Academy

  2019 - 2019

 • RPA Business Analyst, UiPath Academy

  2019 - 2019

 • IBM Blockchain Foundation for Developers, IBM

  2018 - 2018

 • Design Thinking, Astrakan Strategisk Utbildning

  2018 - 2018

 • Data Analytics for Lean/6s, University of Amsterdam

  2017 - 2017

 • Leadership for Professionals, Ericsson AB

  2016 - 2016

 • PROPS Project Manager, Ericsson AB

  2014 - 2014

 • Introduction to Mathematical Thinking, Stanford University

  2013 - 2013

 • Effektiv förändringsledning II, Astrakan Strategisk Utbildning AB

  2012 - 2012

 • Lean Change Management, Ericsson AB

  2012 - 2012

 • Effektiv Förändringsledning I, Astrakan Strategisk Utbildning AB

  2011 - 2011

 • Systemvetenskapliga programmet, Linköpings Universitet

  1999 - 2003

Till konsultsök

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning