Hoppa till sidans innehåll

Malin Wiger

Delivery Executive | Projektledare|Förändringsledare

Malin är passionerad, utåtriktad och motiverar andra med sin energi och sitt engagemang. Hon är en strategisk problemlösare som ser till helheten. Malin har lång erfarenhet inom ledarskap med förmågan att få ut det bästa av gruppmedlemmar och kollegor. I hennes senaste chefsroll som Architect Manager med affärsområdesansvar för Adoption and Change Management för WE, CEE och MEA med ett team lokaliserat i 12 olika länder. Hon har framgångsrikt levererat stora företags tjänsteplattformar och tillbringar idag all tid till att vägleda organisationer och ledande team som vill uppnå samma mål. Malin har jobbat med olika metoder med fokus på att leverera förändring, resultat, kvalitet och minimera risker och maximera värderealisering i pågående tranformationsprojekt. Har jobbat med Microsofts online- och cloudtjänster såsom O365, Azure, Dynamica/AX sen 2012. ENGLISH | Has passion and is extrovert, very creative, highly motivated, strategic and a troubleshooter with a capacity to see the overall picture. Has a long experience within leadership and is much appreciated, energizing, inspiring and bringing the best out of team members and colleagues. In her last manager role as an Architect Manager at Microsoft with consultants in 12 countries driving the Adoption and Change Management business for WE, CEE and MEA. Has expertise within methodologies with a focus on delivering quality and minimizing risk in engagements as well as PROSCI certified Change Manager. Has worked with Microsoft Online and Cloud Technologies such as O365, Azure and Dynamics/AX since 2012.

Områden

 • Delivery Executive | Projektledare|Förändringsledare

Översikt

Delivery Executive, Projektledare & Förändringsledare, med över 18 års erfarenhet av att jobba globalt, som arbetar med att förbereda infrastruktur, förvaltning, samverkansmodell, organisation, människor, processer och affärsmodell inför övergången till molntjänster och digitala plattformar. Behöver du hjälp med att bedöma, definiera, prioritera, skapa en strategi och bygga planen samt utföra, när ni går från traditionell infrastruktur till molnet eller nya framväxande plattformar? Ser du även behovet av att förbereda de anställda och organisationen för att vara redo, inspirerade och motiverade att nyttja de nya tjänsterna eller sätt att arbeta? Malins specialområde är att styra och leda grupper och organisationer som vill uppnå ovan. ENGLISH | Experienced Change & IT Manager with a demonstrated history of working in the information technology and services industry. Skilled in Business Process, Governance, IT Service and Cloud Service Management, IT Strategy, Communication, Change Management, People and Team Building. Strong operations professional with a focus on business drivers and people. Delivery Executive & Change Manager, with over 18 years experience in global Environments, who work with customers to ensure that it’s understood what is needed or that on-premises infrastructure is ready for the transition to the cloud or new emerging platforms. This includes the journey to prepare the people and organization to be ready, inspired and willing to adopt the new services or way of working. Has successfully delivered large enterprise Services or Cloud platforms, and today spends time guiding organizations’ and leading teams who wish to achieve the same goals.

Malins CV

 • Västra Götalandsregionen | Public Sector

  Förändringsledning|Change Management

  2018 -

  Offentliga sektorn – Sjukvård, utbildning, kollektivtrafik, kultur mm, 50 000 anställda, lokal närvaro, Översyn införande O365 | Public Sector - Health care, education, public transport, culture e t c, 50 000 employees, local presence, Assess the introduction of O365 Malins uppdrag är att genomföra en översyn för införande O365. I uppdraget ingår att se över kravställning, beroende, drivande faktorer, teknik och legalt| Malin's assignment is to assess the aspects for introducing O365. Included are demands, dependencies, drivers, technology and legal.
 • Västra Götalandsregionen | Public Sector

  Förändringsledning|Change Management

  2018 -

  Offentliga sektorn – Sjukvård, utbildning, kollektivtrafik, kultur mm, 50 000 anställda, lokal närvaro, Nästa generations säkerhetslösningar | Public Sector - Health care, education, public transport, culture e t c, 50 000 employees, local presence, Next generations security solutions Malins uppdrag är att stötta IKTs avdelningschef, VGR IT, att koordinera införandet av ett större säkerhetspaket för nästa generations säkerhetslösningar inkluderat organisation, styrning, kommunikation och juridiskt. | Malin's assignment is to support IKT Executive, VGR IT, to coordinate the introduction of the new generations security solutions including organization, governance, communication and legal.
 • Västra Götalandsregionen | Public Sector

  Förändringsledning|Change Management

  2017 - 2018

  Offentliga sektorn – Sjukvård, utbildning, kollektivtrafik, kultur mm, 50 000 anställda, lokal närvaro, Objektövergripande förvaltningsmodell för O365 & Adoption- & kompetens team| Public Sector - Health care, education, public transport, culture e t c, 50 000 employees, local presence, Overall object-oriented management model for O365 & Adoption- skills team Malins uppdrag är att ta fram och införa en objektövergripande förvaltningsmodell för O365. I uppdraget ingår också att ta fram ett förslag och införande av ett adoption- & kompetens team för införande av nya tjänster inom VGR med definierade roller och ansvar. | Malin's assignment is to develop and implement an object-oriented management model for the O365. The assignment also includes preparing a proposal and introduction of an adoption and competence team for the introduction of new services within VGR with defined roles and responsibilities.
 • Chalmers Tekniska Högskola | Chalmers University of Technology

  Förändringsledning|Change Management

  2016 - 2018

  Chalmers verksamhetsstöd med avdelningar för Ledningsstöd, HR, IT, Kommunikation och marknad, Operativt och strategiskt stöd, Planering, analys och ekonomi, Program- och projektkontoret, Service samt Student- och utbildningsavdelning. | Chalmers Operations Support with Management Support, HR Department, IT Office, Programme- and project management office, Communications and marketing, Planning Analysis and Economics, Service Department, Operative and Strategic Support and Student and Education office. Verksamhetsstödet är idag utspridda på flera noder med traditionella kontorslösningar. Malin har uppdraget att projektleda programmet för att konsolidera till 3 noder och gå till ett verksamhetsbaserat kontor för 2 av 3 noder. Uppdraget består av fyra områden, people, IT, place, bygg och spänner över alla verksamheter. Malin har huvudansvaret för all fyra områden och jobbar med delprojektledare och representanter i styrgrupper, projektgrupper och referensgrupper för de 3 noderna samt alla involverade leverantörer. | Operational support is today spread on several nodes with traditional office solutions. Malin has the mission to project the program to consolidate to 3 nodes and go to an activity-based office for 2 of 3 nodes. The assignment consists of four areas, people, IT, place, building and spans all activities. Malin has the main responsibility for all four areas and works with sub-project managers and representatives in steering groups, project groups and reference groups for the 3 nodes and all involved suppliers.
 • Västra Götalandsregionen | Public Sector

  Förändringsledning|Change Management

  2016 - 2017

  Offentliga sektorn – Sjukvård, utbildning, kollektivtrafik, kultur mm, 50 000 anställda, lokal närvaro, Objektövergripande förvaltningsmodell för O365 & Adoption- & kompetens team| Public Sector - Health care, education, public transport, culture e t c, 50 000 employees, local presence, Overall object-oriented management model for O365 & Adoption- skills team Malin har tillsammans med Atea i projektet tagit fram en för VGR användbar Informationsklassningspolicy, ramverk och processen för informationsklassning med alla steg beskrivna ner till hur de ska göras. Uppdraget bestod också i att säkerställa att ramverket, med mallar och verktyg, tillsammans med beskriven process ska kunna användas som arbetsmodell för hur VGR informationsklassificerar nya IS/IT tjänster och system. | Mission together with ATEA - Create a VGR Useful Information Classification Policy, Framework, and describe the Information Classification process with all steps described down to how they should be done. Ensure that the framework, with templates and tools, together with the described process, can be used as a working model for how VGR information classifies new IS / IT services and systems.
 • En av Europas största elproducenter|One of Europe's largest generators of electricity

  Cloud Delivery Executive

  2014 - 2014

  Den största producenten av värme i Europa, 30 000 anställda, regional närvaro, förstudie för O365 och Azure. |One of Europe's largest generators of electricity and the largest producer of heat, 30 000 employees, regional presence, pre-study O365 and Azure. Övergripande ansvar för att förbereda och optimera infrastrukturen, drift och förvaltning för att flytta delar av befintliga tjänster till molnet. Inkluderade också affärsstrategi och värderealisering. | Overall responsibility for preparing and optimizing the infrastructure, operation and management of the moving parts of the existing services to the cloud. Also included business strategy and value realization.
 • Högteknologisk och global industrikoncern | High-technology and global industrial

  Cloud Delivery Executive

  2013 - 2014

  Inom gruv-, bearbetningslösningar , konstruktioner, materialteknologi och företag, 50 000 anställda, global närvaro. Införande O365. | High-technology and global industrial within mining, machining solutions, constructions, materials technology and venture, 50 000 employees, global presence. Malin jobbade på tre nivåer, operativt, taktiskt och strategiskt för att vägleda och guida kunden i pågående collaboration projekt där O365 var en av tjänsterna. Uppdragsgivare var IT men Malin fick även uppdraget att vara den sammanbindande länken mellan IT och delar av affären. Detta innebar att leda och driva workshops med affärsenheterna för att definiera och förtydliga affärsvärdet. Utifrån resultatet lades också en detaljerad roadmap med tydliga aktiviteter och ansvar för att driva förändringhanteringen som krävdes i organisationen, hos de anställda och leverantörer i samband med ett införande. | Malin worked at three levels: operational, tactical and strategic to guide the customer in the ongoing collaboration project where O365 was one of the services. The sponsor was IT but Malin also received the assignment to be the connecting link between IT and parts of the business. This involved managing and running workshops with business units to define and clarify the business value. Based on the result a detailed roadmap was set with clear activities and responsibilities on how to drive the change required in the organization, with the people and suppliers.
 • Landsting | Public Health Care

  Cloud Delivery Executive

  2013 - 2015

  Offentliga sektorn - Sjukvård, 8 000 anställda, lokal närvaro. Införande O365. | Health care, 8 000 employees, local presence, O365 deployment. Fas 1 Med från start vid införandet av O365 och Azure, vilket bl a innebar en flytt från en traditionell on-prem Lotus Notes miljö. Malin ansvarade för att hjälpa objektsägare, ledningsgrupp och styrgrupp på en strategisk och taktisk nivå för att underlätta och ge vägledning till kunden i övergången till O365. Kunden önskade ett beprövat och förutsägbart angreppsätt för att maximera och effektivisera införandet, användandet och hanteringen av Microsofts molntjänster. | Involved from the start of the deployment of O365, with a move from a traditional on-prem Lotus Notes environment. Malin was responsible for helping property owners, management team and steering committee on strategic and tactical level to facilitate and provide guidance during the transition to O365. The customer wanted a proven and predictable approaches to maximize and streamline the introduction, use and management of Microsoft cloud services. Fas 2 Malin var rådgivande och drivande vid; Etablerandet av en cloud technology roadmap Etablerandet och införandet av en adoptionsplan och utbildningsplan för Office 365/SharePoint OL Etablerandet och införandet av en styrmodell anpassad för Microsofts molntjänster Etablerandet och införandet av “Evergreen Readiness” Malin was advisory and driving; Establishing of a Cloud Technology Roadmap The establishment and implementation of an Adoption and Training plan for Office 365 / SharePoint OL The establishment and implementation of a Management Model designed for Microsoft's Cloud Services The establishment and implementation of "Evergreen Readiness"
 • Biltillverkare | Car provider

  Cloud Delivery Executive

  2012 - 2014

  23 000 anställda, global närvaro. | Car provider, 23 000 employees, global presence. En av de första kunderna på Microsofts molntjänster, innan O365 fanns. Malins uppdrag bestod i hjälpa till att vidareutveckla samverkansmodellen och accelerera värdet för kunden. Detta genom att jobba på taktisk nivå tillsammans med linjeverksamheten och management. Där man även såg över och optimerade förvaltning och support från outsourcing partner. | One of the first customers to Microsoft's Cloud Services, before it was branded O365. Malin's mission consisted in helping to further develop the governance model and accelerate customer value. This by working at a tactical level with the line of business and management. Which also looked at optimizing maintenance and support from outsourcing partners.
 • Global Partner

  Cloud Delivery Executive

  2012 - 2013

  Global partner inom energi, byggnadsarbeten, underhåll och reparation, drift och utbildning, jordbruk, gästfrihet och fastigheter, 70 000 anställda, global närvaro. Pre-pilot O365 och införandet av O365. | Global partner in energy, civil and industrial construction, maintenance & repair, operations and training, agriculture, hospitality and real estate, 70 000 employees, global presence. Pre-pilot and deployment of O365. Malin ansvarade för Microsofts team vid pilot införandet av O365 som en av de första kunderna i ny release. Hon ansvarade även för att bistå ledningsgruppen bestående av CEO, CFO och CIO på en strategisk och taktisk nivå för att underlätta och ge vägledning till kunden i övergången till O365. Utöver detta var Malin med och stöttade kring kommunikationsplanering , förvaltning och support, samverkansmodell, organisation, människor, processer och affärsmodell inför övergången. | Malin was responsible for Microsoft's team during pre-pilot and deployement of O365, as one of the first customers of the new release. She was also responsible for assisting the management team consisting of CEO, CFO and CIO at a strategic and tactical level to facilitate and provide guidance and support in the transition to O365. Besides this, Malin supported on communications planning, maintainence and support, governance model, organization, people, processes and business model in preparation for the transition.

Malins kompetensområden

 • IT-säkerhet

  Riskanalys, IT-säkerhet allmänt, Datasäkerhet/sårbarhetsanalys
 • Projektledning

  Administrativ huvudprojektledning, Teknisk projektledning, Projektledning
 • Kvalitetsstyrning

  Configuration Management, Kvalitetsledning, Change Management, Dokumenthantering, Dokumentation, Digital Analytics
 • Metoder & Processer

  PROPS, Processer och metoder allmänt, Microsoft Solution Framework, PPS, ITIL, Scrum, Agila metoder allmänt, PM3, Prosci ADKAR
 • Verksamhetsutveckling och Strategi

  Verksamhetsutveckling allmänt, Organisationsutveckling, Strategisk planering, Verksamhetsstyrning, Processutveckling, Affärsutveckling, Workshopledning, Kravanalys, Processinförande, Verksamhetsanalys, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Projektrevision, Utbildning, Verksamhetsarkitektur, Förändringsledning, Compliance, Affärsplattformar_Affärsmodeller., Order- och leveransflöden, ERP Implementation, Produktledning, Projektledning, Arkitekturramverk, Begreppsmodellering, Affärs och IT strategi, Medicinteknik, Strategiskt inköp, Supply chain management, Affärsplanering, Programledning, Processförvaltning, Change Management, Information Management
 • IT-strategi

  IT-arkitektur - företagsnivå, Teknikutredning, Val av utvecklings- och produktionsmiljö
 • Försäljning

  Avtal och Förhandling, Försäljning, Försäljningsledning, Anbudsförfarande
 • Ledarskap

  Rekrytering & Personalutveckling, Mentor, Ledarskap allmänt, Affärscoachning, Organisationskultur och värdegrund, Fackförhandlingar, Operativ ledning, Chefscoaching, Outsourcing, Det coachande ledarskapet
 • Branscherfarenhet

  Fordon, Stat/kommun/Landsting, Medicinsk Teknik, Service/Tjänster, Tillverkande Industri, Hälso-Sjukvård, Läkemedelsindustri, Skog och Papper, Skola och utbildningsväsende, Fastighet, Verkstad och Automotive, Forskning och utveckling (FoU), Ideell organisation
 • Projektfaser

  Systemering/Design/Krav, Förstudie, Projektering, Utveckling/Genomförande, Test, Implementation, Införande och överlämning, Drift, Produktionsinförande
 • Marknadsföring

  Strategisk affärsplanering, Employer Branding, Digitalisering
 • Upphandling

  Kravformulering, Leverantörsanalys, Offertutvärdering, Inköp och förhandling, Beställarstöd, Resurs i upphandlingsprocess, Internationella tekniska upphandlingar
 • Kommunikation & Information

  Kommunikationsstrategi, Förändringskommunikation, Sociala medier, Presentationsteknik, Engelska, Externkommunikation
 • Roller

  Produktledare, Team-ledare, Delprojektledare, Huvudprojektledare, Upphandlare, Affärsutvecklare, Workshopledare, Organisations-och Processkonsult, Coach, Förändringsledare, Kommunikationsstrateg, Interimschef, Produktägare, programledare, Facilitator, Utbildningsledare, Riskansvarig, Teknisk projektledare

Malins anställningar

 • Delivery Executive/Change Manager, Consultancy Business, Partner at Kvadrat

  2016 -

 • Architect Manager/Service Delivery Executive, Microsoft

  2012 - 2016

 • Manager Client Services/Global Demand Manager, SCA, Svenska Cellulosa Aktiebolaget AB

  2008 - 2012

 • Global IT Demand Manager, Nobel Biocare AB

  2007 - 2008

 • Senior Project Management and Service Management, Zipper AB by Semcon

  2006 - 2007

 • Global Manager Client/Helpdesk, Astra Tech AB (Dentsply)

  2002 - 2006

 • Project Manager, Endero AB

  2000 - 2002

Malins utbildningar

 • Strategical Presentations, Dale Carnegie

  2018 - 2018

 • PROSCI Update, PROSCI

  2018 -

 • PROSCI Change Management Model, PROSCI

  2015 - 2015

 • Microsoft Academy, Microsoft

  2012 - 2016

 • Affärsmannaskap för IT Chefer, Lunds Universitet

  2010 - 2011

 • First Line Manager Program, SCA

  2009 - 2010

 • PRIME Project and Sponsor model, SCA

  2008 - 2012

 • ITIL Foundation, BITA Management

  2007 - 2007

 • Tekniker för Digital Mediaproduktion, MAC Meckarna

  1999 - 2000

 • Nätverkstekniker, Lindholmen

  1998 - 1999

 • Journalist & Informatör, Ädelfors FHSK

  1989 - 1989

Till konsultsök

Kvadrat i siffror

 • 436

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 342

  Kunder senaste året

 • 4,6/5

  Kundnöjdhet sedan 2007

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning