Hoppa till sidans innehåll

Peter Amling

Förändringsledare, projektledare

Peters sätt att angripa sina uppdrag är pragmatiskt men ändå strukturerat. Lösningen finns ofta närmare än du tror och med lite metodisk analys är det ofta inte så svårt att hitta den. Han ser till helheten och säkerställer att effekterna realiseras. Att se möjligheter och vidareutveckla det som redan finns är en av Peters styrkor. Peter får ofta återkoppling att han är trovärdig, engagerad, prestigelös och noggrann. Som ledare motiverar han med delaktighet, driv och engagemang. Han skapar trygghet med sitt lugn och är lätt att umgås med. Sagt om Peter: ” Peter Amling har varit en viktig person, mycket tack vare sin höga kompetens, behagliga sätt och stora ”verktygslåda”, då han bidragit i det interna utvecklings- och förändringsarbetet av IT-organisationen.” ”Du har tillfört nya perspektiv inom IT men även på områden som inte har med dina ansvarsområden att göra." ”Du har med ditt lugn och din kunskap varit ett stort stöd, speciellt under den tid vi haft det lite jobbigt.”

Områden

 • Förändringsledare, projektledare
 • verksamhetsutveckling, lean/agilt
 • IT-strategi och -management
 • Interimschef

Översikt

Peter har en bred erfarenhet av förändringsarbete på både strategisk och operativ nivå, projekt och it-management, med en specialisering på att analysera verksamhet och organisation för att hitta förbättringsmöjligheter och effektivisering. Med lång erfarenhet från ledande roller inom IT i både små och stora organisationer, kan han bidra med perspektiv anpassade till kundens behov och förutsättningar. Att styra upp ett projekt eller en verksamhet som fått problem är också ett område där Peters erfarenhet kommer väl till pass.
Med ekonomiutbildning i botten, och it som yrkesplattform, har han genom åren deltagit i många projekt som förändringsledare, projektledare eller chef. Han har haft chefsroller som CIO, it-chef, it-strateg och HR-chef. Budget och kostnadsuppföljning för både löpande verksamhet och projekt har oftast ingått i uppdragen.
Peter har upphandlat och drivit stora tekniska förändringsprojekt t.ex. för affärssystem, webbpublicering, outsourcing av drift och standardarbetsplatser, men också lite mjukare uppdrag som införande av projekt- och förvaltningsmetod, processorientering av verksamheten samt större organisationsförändringar.
Att genomföra förbättringar för organisationen och människorna i den är Peters drivkraft.

Peters CV

 • Arbetsförmedlingen

  Agil coach, rådgivare

  2019 -

  Ett systemutvecklingsteam behöver stöd för att etablera metoder och en trygg arbetsmiljö. Peters roll är att med daglig närvaro och lärande workshops coacha teamet till en önskad nivå av överenskommet arbetssätt och trygghet.
 • Arbetsförmedlingen

  Utredare, projektledare

  2017 - 2019

  Kunden behövde säkerställa säkerhetslösningarna för införandet av ett journalsystem. Peter ledde utredningen och fick senare ta över projektledningen för införandet av systemet. Efter en juridiskt och tekniskt komplex resa har psykologer och synspecialister nu fått ett säkert digitalt stöd för sin journalföring.
 • Arbetsförmedlingen

  Projektledare, förändringsledare

  2017 - 2019

  Kunden behövde en vikarierande projektledare i ett projekt för införande av digitalt stöd för test av kognitiva och fysiska förmågor. Peters roll var att leda det tekniska införandet, ta fram processer och rutiner samt koordinera ett antal internationella leverantörer. Med införandet får Arbetsförmedlingen förbättrade möjligheter att stödja personer i rehabiliteringsprocessen.
 • Uppsala Universitet

  Rådgivare, workshopledare, PL

  2017 - 2018

  Rådgivare, workshopledare, PL
  IT-avdelningen ville göra sin leverans av IT-tjänster mer strukturerad och lättillgänglig för beställarna och behövde hjälp med att ta fram en tjänstekatalog med standardtjänster. Peter och en kollega drev arbetet med att definiera tjänster, ta fram serviceöverenskommelser samt skapa förutsättningar för etablering av standardiserade komponenter som behövs för att leverera tjänsterna. Organisationen tog själva över själva införande och lansering av de första standardtjänsterna.
  Parallellt med uppdraget stöttade Peter ledningen på driftenheten med rådgivning kring organisation och planering av arbete, prioritering och metoder.
 • Kantar SIFO

  Rådgivare analys av IT-miljö

  2017 - 2017

  Kunden behövde se över sitt systemstöd och förutsättningarna för att bli ännu bättre på att möta kundernas behov. Peter och en kollega genomförde ett antal workshops och intervjuer för att kartlägga utmaningar och brister. Förslag på åtgärder diskuterades fram vilka också omfattade innehöll förändringar i organisation och arbetssätt inom IT. En handlingsplan togs fram med förslag på både strategisk och taktisk nivå.
 • Livsmedelsverket

  Lean/Kanbancoach IT drift och support

  2016 - 2016

  För att få ett bättre flöde i sina ITIL-baserade processer, fokusera på rätt saker och enklare prioritering, har Drift och Support valt att införa kanban.
  Peter har kört en kort utbildning med teamet följt av veckovis uppföljning och förbättringsdialog under sex veckor.
 • Finansinspektionen

  Rådgivare, förändringsledare förvaltningsstyrning

  2016 - 2016

  Ledningen har efter en genomlysning utförd av Kvadrat, beslutat att förvaltningen av IT-stödet behöver förbättras. Peter och en kollega har tagit fram en plan för införandet av en ny förvaltningsorganisation och förbättrad förvaltningsstyrning. I fas 1 har Peter och kollegan tagit fram en förvaltningsmodell, baserad på bl a på pm3, via ett antal workshops med en arbetsgrupp. Beslut ska nu fattas om nästa steg.
 • Livsmedelsverket

  Interim IT-chef

  2015 - 2016

  Tidigare IT-chef var tjänstledig och samtidigt behövde ett antal områden inom IT ses över. Peter fick rollen som tf. IT-chef på 60% och drev utvecklingen av en bättre styrningsmodell, införandet av ett IT-råd, ett antal strategiska rekryteringar och förbättrad samverkan mellan och inom teamen på IT. Ett antal strategiska tekniska val gjordes också för att skapa större flexibilitet för framtida val inom sourcing och applikationsutveckling.
  IT-frågorna har lyfts till en högre nivå, med förbättrade processer och där IT-avdelningen kan agera mer proaktivt och på ett bättre sätt samverka kring utvecklingen av IT-miljön.
 • Lantmäteriet

  Förändringsledare lean

  2015 - 2016

  Sektionen Drift & infrastruktur skulle införa nytt arbetssätt enligt lean. Efter en kort uppstart tillsammans med en kollega ledde Peter införandet av lean principer, ständiga förbättringar, etc för hela sektionen (ca 100 personer) med metoden LeanBox. Teori och praktik varvades i workshops för medarbetare och ledare där bl a värdeflödes-/processkartor och A3-analyser togs fram. Relationen mellan Lean och ITIL diskuterades och hanterades.
  Medarbetare och ledare på sektionen har fått en grund för att jobba vidare med systemsyn, lean och ständiga förbättringar. Ett par fall av konkret tillämpning på områden med samarbetsproblem ledde fram till lösningar på utmaningar som man brottats med i flera år.
 • Livsmedelsverket

  Rådgivare, mentor

  2014 - 2015

  Avdelningschefen för IT och service hade flera uppdrag och kom inte från en IT-bakgrund. Peter hade ett löpande uppdrag som mentor och rådgivare till avdelningschefen i IT-relaterade frågor.
 • Lantmäteriet

  Biträdande operativ IT-chef och förändringsledare

  2014 - 2015

  Stödenheten Utveckling & IT var inne i en intensiv förändringsperiod samtidigt som Lantmäteriet var i stort behov av hög leveranskapacitet från UIT. Peters roll var att stötta och avlasta utvecklingsdirektören i operativa frågor, stötta och driva på förändringsprocessen inom UIT samt driva utredningen om UIT-ledningen skulle förstärkas med en operativ IT-chef.
  Peter bidrog till förbättringar på flera områden med stora utmaningar, samt modifieringen till en ny organisation med en operativ IT-chef.
 • IVO, Inspektionen för vård och omsorg

  Rådgivare förvaltningsstyrning

  2014 - 2015

  IVO ville göra en genomlysning av sin pm3-baserade systemförvaltningsmodell och tillämpningen av den. Peter och två kollegor genomförde en koncentrerad analys m h a ett antal djupintervjuer och några workshops. Förslag på åtgärder för att förenkla och effektivisera förvaltningsstyrningen samt förbättrat samarbete med leverantören, presenterades.
  Kvadrat fick förtroendet att stödja genomförandet men Peter deltog inte pga. av annat uppdrag.
 • Tyresö kommun

  Förändringsledare, verksamhetsutvecklare

  2013 - 2014

  Kommunen behövde tydliggöra roller och ansvar mellan beställare och leverantör av IT-tjänster. Peter ledde arbetet med förbättring av processen i fler små steg för att förankra både det nya arbetsflödet och en kvalitetshöjning av leveransen. Användningen av ärendehanteringssystemet strukturerades och Kanban har införts för planeringen av systemförändringar. Kommunikationen inom IT, och med verksamheten, har förbättrats. Sammantaget har förutsättningar skapats för kortare ledtider och säkrare leveranser.
 • IDG

  Mentor

  2012 - 2016

  Ettårs-uppdrag som mentor för fyra olika personer inom ramen för IDGs mentorsprogram.
 • ERV försäkring

  Projektledare

  2012 - 2012

  Efter interna synpunkter på telefoni- och contact centerlösning ledde Peter en konkurrensutsättning av befintlig leverantör. En långtgående utvärdering av en alternativ lösning gjordes.
  Det hela ledde fram till en förbättring av både avtal och lösning med befintlig leverantör.
 • ERV försäkring

  Förhandlare, projektledare

  2012 - 2013

  ERV förändrade verksamheten och behövde dra ned på personal. Som HR-chef drev Peter planering och genomförande av detta i första hand på frivillig bas och naturlig avgång. Uppdraget omfattad också kommunikation till personal och förhandling med facket.
  Personalstyrkan minskade med 15-20% under perioden.
 • ERV försäkring

  Förändringsledare

  2011 - 2011

  Arbetet med den strategiska planen behövde förbättras. Peter ledde framtagandet, tillsammans med vd, av en ny process för en rullande årsplan med olika steg för framtagning och uppföljning av planen. Ett Strategiskt forum i form av en förstärkt ledningsgrupp skapades. Detta medförde en mer genomarbetad strategisk plan som blev bättre förankrad i verksamheten.
 • ERV försäkring

  Projektägare/-ledare förvaltningsstyrning

  2011 - 2012

  ERV införde förvaltningsmodellen pm3 där Peter var projektägare. Efter ett år gjordes en anpassning av modellen, under Peters ledning, för att bättre passa organisationens förutsättningar.
  Man minskade komplexiteten i förvaltningsprocessen och knöt den närmare verksamhetsplaneringen.
 • ERV försäkring

  Projektägare

  2011 - 2013

  ERV behöver byta ut sitt gamla försäkringssystem. En detaljerad RFP skickades till 19 leverantörer. Fyra fick vara med i slutomgången. Peter deltog, som projektägare, ffa i det slutliga urvalet och framtagandet av en genomförandeplan och business case, omfattande långtgående effektiviseringar, för beslut av styrelsen.
 • ERV Group

  Utbildare, utveckling av utbildningsprogram

  2011 - 2011

  ERVs koncernledning tog fram en ny affärsstrategi ”one ERV”. Peter var en av tre personer som utbildade den svenska personalen i denna. En arbetsgrupp vidareutvecklade sedan utbildningsprogrammet där Peter var Sveriges deltagare.
  Programmet har givit en utökad interaktion mellan länderna.
 • Europeiska försäkring

  Förändringsledare

  2010 - 2011

  Verksamheten skulle processorienteras för att bli mer effektiv och kunna möta förändrade marknadskrav bättre. Handlingsplanen skulle genomföras som en del i det dagliga arbetet. Peter drev på och ledde aktiviteter och workshops kring kommunikation, nya roller och ansvar, beslutsstruktur och organisation.
  Förändringar genomfördes och utvecklades vidare utifrån praktiska erfarenheter.
 • Europeiska försäkring

  Organisationsutvecklare

  2010 - 2011

  Europeiska hade fattat beslut om processorientering, en mindre ledningsgrupp, införande av ett antal nya nyckelroller samt att organisationen skulle förändras utifrån det nya arbetssättet. Peter ledde ledningens arbete med att förändra processer för beslut, kommunikation, resursplanering och uppföljning. Beskrivning av syfte/mål och mandat för olika roller och forum togs fram och sattes på plats. En organisation som matchade nya roller och arbetssätt lanserades. Det var viktigt att det inte uppstod några luckor och att det som fungerade bra togs tillvara.
  Förändringen genomfördes, med en del utmaningar, och blev en start till en rörelse mot förnyelse av arbetssätt i systerbolag i koncernen.
 • Europeiska försäkring

  Operativ projektägare

  2009 - 2010

  En verksamhetsanalys behövde göras för att få större effekt av planerat systemskifte. En nulägesanalys av affärsarkitekturen följdes av ett framtida önskat läge. Avslutningsvis gjordes en handlingsplan för genomförandet vilken bl a föreslog ett antal nya roller och processorientering av verksamheten. Peter roll var att vara vd:s förlängda arm på daglig basis i dialogen med konsulter och nyckelpersoner i projektet med fokus på den strategiska inriktningen och effektmål.
 • Europeiska försäkring

  Upphandlare, projektägare

  2008 - 2009

  Resdagboken var Sveriges största resecommunity. Den växte oerhört fort och krävde uppgraderingar av både communityplattform och driftmiljö, både 2005 och 2008. Peter ansvarade för upphandling av teknisk plattform och drift på en marknad där communities var ganska ungt. Lite mer moget 2008. En del av kraven samlades in som crowdsourcing från medlemmarna. Sajten var under några år en oerhört populär community.
 • ERV Group

  Delprojektledare

  2006 - 2006

  Europeiskas tyska moderbolag behövde ta fram en IT-strategi, och handlingsplan, för koncernen. Peter deltog i projektet och översatte sedan strategin till lokala förhållanden för det svenska bolaget. Arbetet ledde till ett bättre utnyttjande av gemensamma resurser över landsgränserna på vissa områden.
 • Europeiska försäkring

  Projektledare

  2006 - 2008

  Europeiskas IT-drift och support bedrevs i egen regi på ägd teknisk plattform av en liten IT-avdelning Personberoendet var stort och den tekniska miljön matchade inte verksamhetens behov full ut. Peter ledde utvärderingen av olika teknikval och sourcingalternativ. En målbild togs fram med sikte på extern drift. Genomförandet gjordes i steg där man först förnyade tekniken och sedan fick vidare till en extern drift och support.
  Man fick en stabil miljö med hög tillgänglighet och driftstabilitet. Personberoendet var borta och. I en jämförelse med systerbolagen i andra länder var kostnaden också mycket låg.
 • Europeiska försäkring

  Projektägare, projektledare (periodvis)

  2004 - 2008

  Europeiska utvecklade ett nytt försäkringssystem för att möta marknadens krav på företagsförsäkringar. Kravinsamling, utveckling och testning genomfördes med en kärntrupp bestående av både anställda och konsulter. Systemet integrerades mot ett äldre skadesystem. Peter var hela tiden projektägare och gick tidvis in även som projektledare.
  Det var många beslut och justeringar av inriktningen under redans gång men till slut fick man ett bra, modernt system.
 • SVT

  Projektledare, initiativtagare

  2004 - 2004

  SVT:s IT-strategi behövde uppdateras bl a för att anpassas till att omfatta den digitala tv-produktionen och -distributionen. Peter ledde arbetet med ett antal workshops för att ta fram underlag för beslut och fortsatt arbete. Ett första utkast till omfattning och innehåll presenterades strax innan Peter slutade på SVT.
 • SVT

  Initiativtagare, upphandlare, projektägare

  2002 - 2003

  SVT:s systemmiljö hade direktintegration mellan system vilket skapade problem tidsmässigt och med dataintegriteten. Med en ständigt ökande komplexitet var man tvungen att göra ett strategiskt val. En integrationsplattform (BEA) upphandlades och infördes tillsammans med nya roller och processer för att säkerställa kvalitet i integrationen.
  Peter var initiativtagare och pådrivare för en förändring som påverkade både teknik och organisation. Efter mycket arbete fick man en mer strukturerad och kontrollerad integration mellan systemen.
 • SVT

  Upphandlare, projektledare

  2002 - 2002

  SVTs nya centraliserade webbplattform (Polopoly) omfattande 140 webbsajter, behövde en driftleverantör.
  Upphandling och genomförande av outsourcing för driften av svt.se gjordes.
  Man fick en bättre sammanhållen drift med hög tillgänglighet.
 • SVT

  Projektägare, upphandlare

  2002 - 2002

  Användarna på SVT var uppdelade på två olika nätverk (Novell och NT). Detta försvårade delande av information och samarbete.
  Efter en strategisk analys av alternativen togs en teknisk målarkitektur fram, inklusive en ny standardarbetsplats (4 varianter). Genomförandet omfattade även migrering av 3000 pc/användare på knappt 30 orter till den gemensamma miljön. Förändringen innebar också organisatoriska förändringar där en del ansvar och arbetsuppgifter centraliserades. Man fick med det en lösning med central styrning och viss lokal administration och support.
 • SVT

  Projektledare

  2001 - 2001

  SVT-IT behövde hjälp med offertsvar på driftupphandling för svt.se
  Samordnade offertsvar för ett samarbete mellan Qbranch och SVT-IT om driften.
 • SVT

  Upphandlare, kravspecare

  2000 - 2000

  SVT skulle samordna sina webbar i ett gemensamt Content Management System
  Peter deltog i en grupp på tre personer som specade krav och organisation för webbpubliceringen och sedan upphandlade lösningen.
  Polopoly valdes som CMS.
 • SVT Nyheter och Sport

  Delprojektledare

  1998 - 1999

  SVT24 var Sveriges första helt digitaliserade nyhetsredaktion.
  Peter ansvarade för kopplingarna mellan news roomsystemet och TV-produktionen.
 • SVT Nyheter och Sport

  Projektledare, upphandlare

  1998 - 1998

  Ett föråldrat system behövde uppgraderas och användarna utbildas.
  Migrering från terminal- till PC-baserat nyhetsproduktionssystem (news roomsystem) för hela nyhetsverksamheten. Upphandling, utrullning av 350 PC. Utbildning av ca 450 användare.
  Användarna fick en mer flexibel miljö där det var enklare att del a information.
 • Pharmacia

  Projektledare

  1998 - 1998

  IBM skulle ta över driften av Pharmacias svenska it-miljö.
  Peter ledde den due diligence av Pharamcias it-miljö som gjordes för ändamålet.
  Den gav en bra överblick och klargjorde en del saker som förändrade en del i avtalet.
 • Ericsson

  Service manager

  1997 - 1997

  IBM hade ett drift- och supportuppdrag hos Ericsson.
  Peter var leveransansvarig (service manager) för IBM. Ca 1500 användare, 45 servrar och 30 personal.
 • IBM Nordic

  Delansvarig

  1996 - 1996

  IBM Nordic genomförde en större uppdatering av sin IT-strategi, bl a för att tydliggöra den Nordiska nivån. Peter ansvarade för områdena klientplattformar (inklusive säkerhet) och infrastruktur för intranät. Arbetet blev senare ett stöd i lanseringen av en Nordisk standardplattform för IBM:s säljkår.
 • IBM Nordic

  Projektledare, utbildare

  1996 - 1996

  Ett nytt försäljningskoncept tog fram där alla säljare skulle ha systemstöd på en bärbar dator.
  Vi tog fram, testade och rullade ut en bärbar standardarbetsplats för säljkåren i hela Norden.
  Målet var en bättre styrning och uppföljning av självverksamheten.
 • IBM Nordic

  Projektledare, utvecklare, utbildare

  1995 - 1996

  Säljprovisionerna skulle börja mätas på vinst istället för intäkter.
  Utveckling av ett uppföljningssystem för provisioner till säljkåren. Utveckling av rapporter i SQL, utbildning av försäljningschefer i Norden.
  Det gav en bättre koppling mellan säljarnas och företagets resultat.
 • IBM Nordic

  Projektledare

  1994 - 1995

  Ekonomienheterna i de nordiska länderna skulle samordnas.
  Peter ledde sammanslagning av de nordiska interna ekonomisystemen. Neddragning av resurserna inom funktionen Finance systems i alla fyra länder.
  Antalet personer som arbetade med systemen reducerade från 27 till 9.

Peters kompetensområden

 • Drift/Support/Service

  Drift/Support/Service allmänt
 • Verksamhetsutveckling och Strategi

  Processutveckling, Workshopledning, Verksamhetsanalys, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Förändringsledning, Projektledning, Affärs och IT strategi, Change Management
 • IT-strategi

  IT-arkitektur - företagsnivå
 • Ledarskap

  Rekrytering & Personalutveckling, Mentor, Ledarskap allmänt, Mentorskap, Operativ ledning, Interimsledning
 • Branscherfarenhet

  Media, Försäkring
 • Marknadsföring

  Strategisk affärsplanering
 • Projektfaser

  Förstudie, Projektering, Implementation, Införande och överlämning
 • Utbildning

  civ.ek
 • Roller

  Huvudprojektledare, Upphandlare, Utredare, Workshopledare, Organisations-och Processkonsult, Förändringsledare, Interimschef, programledare
 • Kommunikation & Information

  Internkommunikation, Förändringskommunikation
 • Metoder & Processer

  LEAN, KANBAN, PM3
 • Projektledning

  Projektledning

Peters anställningar

 • CIO (från 2010 även HR-chef), Europeiska försäkring (från 2012 ERV)

  2004 - 2013

 • IS-chef och IT-strateg, SVT

  2002 - 2004

 • Konsult, projektledning, upphandling, Atello AB

  2001 - 2002

 • IT-chef, Nyheter och Sport, SVT

  1998 - 2001

 • Service manager, Reponsor AB (IBM)

  1996 - 1998

 • Assistant CIO, IBM Nordic

  1994 - 1996

 • Finance Systems & Business Controls manager, IBM

  1990 - 1994

 • Admin systems, IBM

  1985 - 1990

 • Assistant underwriter, Guy Carpenter Inc, Reinsurance Broker

  1978 - 1984

Peters utbildningar

 • Mötesledning – Facilitera bättre möten, Facilitatorhuset/Astrakan

  2019 - 2019

 • Facilitering fördjupning workshopledning, Facilitatorhuset/Astrakan

  2019 - 2019

 • Integrated Service Management Essentials Certification, Professional Designations/Pink Elephant

  2018 - 2018

 • Certifierad SAFe agilist, KnowIT/Scaled Agile Inc

  2018 - 2018

 • Lean IT Foundation Certification, Onbird/LITA

  2016 - 2016

 • Lean administration, Kvadrat, Dag Lotsander

  2015 - 2015

 • Prosci Change Mangement Certification, Proacteur/One academy

  2015 - 2015

 • Professional Management Consultant, ExMI

  2014 - 2014

 • Diplomerad mindfulnessinstruktör, Mindfulnessgruppen

  2014 - 2015

 • Rätt fokus i styrelsearbetet, Styrelseakademien

  2013 - 2013

 • Styrelsearbete i ägarledda företag, GrantThornton

  2012 - 2012

 • Ledarskapsprogram, ERV Försäkring

  2011 - 2011

 • Certifierad affärsarkitekt, Dataföreningen kompetens/Cordial

  2011 - 2011

 • Målanalys och verksamhetsstyrning, Astrakan

  2011 - 2011

 • Effektiv förändringsledning, Astrakan

  2010 - 2010

 • ITIL Foundation, Stockholm

  2006 - 2006

 • Ledarskapsprogram SVT/MiL, MiL

  2003 - 2003

 • Verksamheten och IT, Dataföreningen kompetens

  1995 - 1996

 • International management school, IBM Education Center, Bryssel

  1990 - 1990

 • Projektledning, PPS, IBM

  1986 - 1994

 • Civilekonom, inriktning ledarskap och organisation, Stockholms Universitet

  1981 - 1984

Till konsultsök

Kontakt

Kvadrat i siffror

 • 439

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 342

  Kunder senaste året

 • 4,6/5

  Kundnöjdhet sedan 2007

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning