Dela

Henrik Burton

 • Utredare Projektledare Verksamhetsutvecklare

Översikt

Henrik är en erfaren seniorkonsult inom projektledning och verksamhetsutveckling med erfarenhet från både myndigheter och företag. De uppdrag Henrik åtar sig omfattar ofta både definition och förankring av målbild och införande av förändringar inom IT, process och organisation. Hans hemmabana är verksamheter med teknikintensiva erbjudanden som service, media, telecom och energi. Frågorna som han driver är ofta verksamhetskritiska, omfattar många delar av företaget och har hög synlighet.

Förutom detta har Henrik erfarenhet av:
- Utveckling av governance och management system inom IT och produktledning
- Verksamhetsutveckling i kundnära och regelstyrda processer
- Införande av tjänstebaserade affärsmodeller
- Projekt med internationell medverkan, olika kulturer och funktioner

Egenskaper

Henrik har en god förmåga att se saker ur ett helhetsperspektiv där kund, affär, teknik, process och implementering samverkar. Hans styrka är också förståelse för verksamhetens behov och förmåga att hitta lösningar som ger fördelar för alla inblandade parter.
Henrik har ett prestigelöst och samtidigt strukturerat sätt och rör sig obehindrat på alla nivåer i kundens organisation.

Konsultens CV

 • Kronofogdemyndigheten

  2016 - 18

  Delprojektledare

  Myndigheten genomför en flerårigt program för att ersätta sina stordatorbaserade verksamhetssystem med egenutvecklade- och standardsystem. I rollen som delprojektledare krav i projektet Nytt Mål och Gäldenärshanteringssystem ansvarade Henrik för att etablera och effektivisera ett agilt arbetssätt för att fånga och analysera verksamhetens krav på det nya systemet. Henrik genomförde dessutom flera utredningar med inriktning på integration med interna och externa intressenter. Kronofogdens agila arbetsmetodik är inspirerad av SAFe ramverkat och använder Jira för att hantera krav och leveransinnehåll.

 • Wincor-Nixdorf

  2014 - 15

  Business Service Architect

  Företaget levererar Point Of Service system och tjänster till en svenskägd global modekedja. En av utmaningarna är lokalanpassningar och kunddriven vidareutveckling av lösningen. Uppdraget omfattar att hantera förändringar av tjänste- och systemlösningen genom designbeslut och planering av transition och förändring. Ansvaret omfattar kravanalys och ett helhetsgrepp på lösningen utifrån ett IT-, service-, införande, hållbarhets- och ekonomiskt perspektiv och utifrån det skapa ett förankrat förslag för kunden.

 • Tjänsteföretag i Stockholm

  2013 - 14

  Konsult

  Företaget genomgår en snabb tillväxt och regionalisering/bolagisering och behöver tydliggöra arbetssätt och erbjudande. Uppdraget omfattade att driva och bidra till strukturering och paketering av erbjudandet, som katalysator driva etableringen av fokusgrupper kring erbjudandet samt att föreslår och planera införande av organisation, arbetssätt och verktyg kring kartläggning av företagets processer.

 • Kronofogdemyndigheten

  2013 - 13

  Projektledare / verksamhetsutvecklare

  Förstudie kring förbättring av myndighetens delgivningsverksamhet genom IT-stöd för ärendehantering och ruttplanering. Förstudien omfattade beskrivning av nuvarande verksamhet samt förslag på förbättringsområden med tydliga effekter för myndigheten och myndighetens kunder. Förstudiens resultat var ett beslutsunderlag och en strategi för genomförande av de föreslagna förbättringarna i verksamhetens processer och IT-stöd.

 • Datainspektionen

  2013 - 13

  Projektledare och rådgivare

  Tydliggöra IT-funktionens strategiska betydelse för tillsynsverksamheten (PuL) samt definiera roller, ansvar, arbetssätt och samverkan med användarna. Uppdraget omfattade en genomlysning av verksamhetens behov av IT stöd och IT-organisationens struktur och sourcing samt att föreslå en ändamålsenligt och tydlig governance modell. I uppdraget ingick även att bidra i införandet och förankringen av förslaget.

 • Kronofogdemyndigheten

  2012 - 12

  Projektledare / verksamhetsutvecklare

  Förbättra tillgänglighet och tydlighet för myndighetens elektroniska tjänster enligt kredit- och inkassolagen i syfte att effektivisera ärendeflödet med kunderna. Uppdraget omfattar att utvärdera den nuvarande användningen av tjänsterna samt att föreslå förändring av kommunikationen av tjänsterna till myndighetens kunder. Uppdraget omfattar även att beskriva och förankra roller och ansvar för förvaltning av tjänsterna samt att etablera ett tydligt användarstöd.

 • Posten Meddelande AB

  2010 - 12

  Projektledare / verksamhetsutvecklare

  Förbättra informationssäkerhet och kvalitén i affärskommunikation med avtalskunder samt att effektivisera sälj- och kundstödsprocessen relaterat till avtalsdokument. I rollen som projektledare ta fram förslag till förbättringar i hanteringen av avtalsdokument samt leda genomförandet av förbättringar i verksamhetsprocessen, arbetssätt och affärsstödjande IT-system.

 • SLL Läkemedelscentrum

  2009 - 09

  Utredare affärsmodell

  Målet med uppdraget är att arbeta fram en affärsmodell för kunskapsdatabasen om läkemedelsinteraktioner och om läkemedel vid graviditet och amning.

 • HSB:s riksförbund

  2009 - 09

  Projektledare

  Upphandling och införande av gemensamma IT tjänster. Behovsanalys, kravställning och utvärdering av leverantörer, förankring av governance modell samt avtal med HSB regionföreningar.

 • HSB:s riksförbund

  2009 - 09

  Projektledare / affärsutvecklare

  Utveckling av affärsmodell och leverantörer inom mätning av energi, vatten och värme konsumtion. Uppdraget omfattade att driva processen kring definition av affärsmodell, kravställning, leverantörsutvärdering och ramavtalsförhandlingar.

 • Kvadrat AB

  2008 - 09

  Marknadsutveckling

  Utveckling av marknad och relationer inom teknikrelaterade segment.

 • Aastra Telecom Sweden AB

  2008 - 08

  Projektledare transfer och produkt release

  Projektledning med ansvar för transfer av produktägarskapet från portfölj i Sverige till USA samt ansvar för genomförande av release projekt för samma produkt. Produkten var en IP baserad video konferens utrustning.

 • Ericsson, Business Unit Networks

  2007 - 08

  Projektledare / verksamhetsutvecklare

  Ansvarig att föreslå, definiera och införa affärs-, governancemodell och arbetssätt kring kunddriven produktutveckling gemensam för affärsenhetens alla produktområden.

 • TeliaSonera International Carrier

  2006 - 06

  Projektledare / verksamhetsutvecklare

  Ansvarig för att föreslå förbättringar i governancemodellen, projektprocessen och arbetssätten inom produkt- och nätutvecklingsprojekt.

 • Ericsson, Produkt & Design enhet IMS

  2006 - 08

  Projektledare / verksamhetsutvecklare

  Ansvarig för att utreda och driva förändring av arbetssätt inom produktledning och utvecklingsenhet i samband med förändrad affärsstrategi från produkt till lösningsförsäljning.

 • Packetfront AB

  2006 - 06

  Projektledare

  Ansvarig för att leda en leverans av både hårdvara och mjukvara till en nystartad "triple play" operatör på Irland. Arbetet omfattade både projektledning av själva leveransen, men även nätverksinstallationen, nätverksdriften och kundsupporten hos operatören.

 • Ericsson AB

  2005 - 05

  Programansvarig

  Ansvarig för att planera och implementera ett effektivitetsförbättringsprogram för delar av utvecklingsorganisationen. Arbetet omfattade även uppföljning av förändringar i governancemodellen och dess implementation i organisationens enheter i Europa.

 • Ericsson AB

  2005 - 05

  Verksamhetsutvecklare

  Ansvarig för att föreslå och implementera operationella förbättringar inom olika produktutvecklingsenheter i Europa.

 • WLAN Alliance Sweden AB

  2004 - 05

  CTO / COO

  Ansvarig att planera, bygga och operera ett nordiskt WLAN nät med 3500 surfzoner. Detta innefattade utbyggnad, nätdriftcenter, övervakning och kundtjänst.

 • Ericsson, Global Services

  2002 - 03

  Programansvarig

  Ansvarig för att leda paketeringen av erbjudandet av professionella tjänster för Ericssons MMS-lösningar. Detta uppdrag omfattade även att driva försäljningen av erbjudandet via säljorganisationen. Uppdraget omfattade också att starta ett kompetensnätverk inom Ericsson för multimedialösningar.

 • Ericsson, Global Services

  2001 - 02

  Projektledare och verksamhetsutvecklare

  Ansvarig för:
  - Definition och marknadsintroduktion av produkten WAP Easy access 1-2-3.
  - Förberedelse för försäljning av ett produktområde.
  - Strategistudie av Ericsson som en framtida lösningsleverantör.
  - Benchmarking av produktenheter och funktionella enheter.

 • Ericsson, Enterprise and Business consulting

  1998 - 00

  Affärsutvecklare

  - Definiera och driva försäljningen av lösningar baserade på professionella tjänster.
  - Etablera operationella processer och verktyg för effektiv tjänsteförsäljning i försäljningsorganisationerna globalt.
  - Regionalt affärsansvarig att etablera en verksamhet för professionella tjänster hos Ericsson i Österrike.
  - Ansvarig att implementera utvecklingsprogram för lösnings- och konsultativ försäljning inom Key Account och Global Account organisationerna på Ericssons försäljningsbolag.

 • Tele2

  1996 - 98

  Kommersiell projektledare

  Kommersiell projektledare för utveckling och leverans av ett avräkningssystem mellan operatörer till Tele2. Projektet varade under 1 år och omfattade 16000 timmar. Oracle baserat system för clearing av teletrafik mellan operatörer baserat på avtal och trafikdata.

 • Telia Data

  1996 - 96

  Projektledare

  Projektledare för design och implementering av ett verktyg för karriäranalys och planering avseende projektledare hos Telia Data i Sverige.

 • Telia Telecom

  1995 - 96

  Projektledare

  Projektledare för implementation och lansering av en internationell Direct Card Call tjänst åt Telia i Sverige. Projektet varade under 1 år och omfattade 15000 timmar.

Kompetensområden

 • - Affärssystem

  SAP

 • - Standarder

  ISO 14001, ISO 9001, PCI DSS, ISO 27001/27002

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Affärs och IT strategi, Affärsplanering, Affärsplattformar_Affärsmodeller., Arkitekturramverk, Compliance, Innovationsledning, Kravanalys, Kravmodellering, Make /& Buy Analyser, Metodstöd, Organisationsutveckling, Processförvaltning, Projektrevision, Strategisk planering, Supply chain management, Sustainability/Hållbarhet, Affärsutveckling, Change Management, Förändringsledning, Processinförande, Processutveckling, Produktledning, Projektledning, Utredning, Verksamhetsanalys, Verksamhetsarkitektur, Verksamhetsmodellering, Verksamhetsutveckling allmänt, Workshopledning

 • - Marknadsföring

  Digitalisering, Kundupplevelse, Marknadsanalys, Marknadsintroduktion, Strategisk affärsplanering, Utvecklingsprojekt- Varor och tjänster

 • - Försäljning

  Anbudsförfarande, Försäljning, Försäljningsledning, Säljsupport, Avtal och Förhandling

 • - IT-strategi

  Teknikutredning, IT-arkitektur - företagsnivå

 • - Upphandling

  LOU, Miljö- och sociala krav

 • - Metoder & Processer

  ITIL, Agila metoder allmänt, BPM, Business valuation, Continious Delivery, Continuous Integration, KANBAN, LEAN, PEJL, PM3, PPS, PROPS, Scrum, TQM, Workflow management, XLPM, BPMN, Processer och metoder allmänt

 • - Ledarskap

  Beteendevetenskap, Grupprocesser, Ledarskap allmänt, Mentor, Mentorskap, Operativ ledning, Organisationskultur och värdegrund, Psykologi, VD

 • - Projektfaser

  Drift, Införande och överlämning, Test, Förstudie, Implementation, Projektering, Systemering/Design/Krav, Utveckling/Genomförande

 • - Projektledning

  Event Management, Portföljledning, Administrativ delprojektledning, Agile project systems, Contract management, Effekt- och nyttohemtagning, Infrastruktur och logistik, Innovationsledning, Projektledning inom Supply Chain, Teknisk projektledning, Administrativ huvudprojektledning, Kommersiell projektledning, Projektledning

 • - Kvalitetsstyrning

  Configuration Management, Dokumenthantering, Kvalitetscertifiering, Change Management, Kvalitetssäkring/ Reliability engineering

 • - Test & Verifiering

  Acceptanstestledning, Funktionstestning, Systemtestning, Testledning, Typprov och certifiering, Acceptanstest

 • - IT-säkerhet

  Datasäkerhet/sårbarhetsanalys, Riskanalys, Säkerhetsarkitekturer, IT-säkerhet allmänt

 • - Databaser

  Databaskonstruktion, Datalager, Databaser allmänt, Datamodellering

 • - Systemtyper

  Beslutstöd- och BI-system, Nätverk och kommunikation, Simulering, Systemarkitektur - systemnivå, Systemintegration, Webb- och Internetbaserade system, Systemtyper allmänt

 • - Tillämpningar

  Affärssystem, Butiksdatasystem, CRM-system, GIS, Internet of Things, SOA, Ärendehanteringssystem

 • - Branscherfarenhet

  Detaljhandel, Energi, Point of Service (POS)., Service/Tjänster, Stat/kommun/Landsting, Teleoperatörer, Tillverkare av Telekomutrustning, Elektronikindustri

 • - Utbildning

  Annan högskoleutbildning 2 år

 • - Roller

  VD, Affärsutvecklare, Enterprise Architecht, Kravanalytiker, Kvalitetsansvarig, Lösningsarkitekt, Scrum master, Service Designer, Systemanalytiker, Systemingenjör, Team-ledare, Delprojektledare, Förändringsledare, Huvudprojektledare, Organisations-och Processkonsult, Utredare, Workshopledare

 • - Kommunikation & Information

  Infographics, Engelska, Förändringskommunikation, Kommunikationsplanering

Anställningar

 • 2005 -

  Grundare / konsult, Burton Consulting AB

 • 2004 - 2005

  CTO / COO, WLAN Alliance Sweden AB

 • 1998 - 2003

  Projektledare / affärsutvecklare, Ericsson AB

 • 1995 - 1998

  Senior projektledare, Cap Gemini AB

 • 1991 - 1995

  Chef och senior projektledare, Bull Northern Europe

 • 1984 - 1991

  Utvecklingsingenjör / Teknisk projektledare, Diab Data AB

 • 1982 - 1983

  Systemingenjör, Ericsson Telemateriel AB

 • 1979 - 1982

  Ingenjör, Tour Andersson Industri Automation AB

Utbildningar

 • 2016 - 16

  ADKAR Proci, Proacteur

 • 2012 - 13

  Business Driven Interaction Management (BDIM), Change of Lane AB

 • 2010 - 10

  Professional Management Consultant, Executive Management Institute

 • 1996 - 97

  Nordic Leader Training (NLT+), Cap Gemini AB

 • 1992 - 92

  Program Director Training, Bull AB

 • 1991 - 93

  Diplomerad marknadsekonom, IHM Business School

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Marit Barklund
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-360 70 07