Dela

Bobbie Baars

 • Senior projektledare (IPMA-B certifierad)
 • Programledare, IT-chef att hyra
 • Mentor & Projektledarstöd

Översikt

Om Bobbie får förtroendet att leda ert projekt får ni en konsult som under mer än 25 år arbetat i olika roller inom IT - som projektledare, programledare, IT-chef, mentor, förändringsledare och förvaltningsledare. Många uppdrag har inneburit att ta fram förändringsprocesser där affärsnytta för verksamheten varit viktig. Bobbie är också van att leda genomförandet i påföljande projekt. Han har gedigna erfarenheter från verksamhetsutveckling, där IT stått för lösningar. Projekten är ofta kommunikationsintensiva, där det krävs att utifrån ett kommunikationsperspektiv hela tiden få med sig olika parter för att uppnå ett lyckat resultat. På utsatt tid.

Erfarenheter och meriter i sammandrag:
- Har jobbat för stora och mindre företag såväl som för myndigheter
- Är certifierad projektledare enligt internationella IPMA-B, dvs komplexa projekt
- Har varit projektledare för flera större projekt under många år
- Har drivit förändringsprojekt med stor påverkan på verksamheten
- Verkar ofta och gärna som mentor och projektledarstöd
- Har dokumenterade meriter som IT-chef
- Har arbetat som förvaltningsledare
- Agilt arbetssätt har varit en naturlig del i flera projekt
- Har teknisk bakgrund och därmed god teknisk förståelse

Egenskaper

Bobbie uppfattas som kompetent, social och nyfiken med en stark drivkraft att uppnå överenskomna mål. Bobbies väl utvecklade kommunikationsförmåga gör att han har lätt att samarbeta med olika typer av människor. Detta kombinerat med hans engagemang och strukturerade arbetssätt gör att han har en förmåga att få deltagarna i gruppen/projektet att trivas tillsammans och ha en positiv framåtriktad energi att vilja leverera - och att göra det i tid. Bobbie är alltid mycket omtyckt av sina uppdragsgivare och flertalet har återkommit med påföljande uppdrag.

Bobbie har starkt affärsfokus och ser den naturliga kopplingen mellan affärsnytta för verksamheten och IT-behovet. Gentemot medarbetarna är Bobbie både lyssnande och drivande, och anser gruppdynamiken vara viktig. Han är van att jobba i ledningsgrupper.
I en mening: Stor erfarenhet, hög social förmåga och med kort startsträcka!

Konsultens CV

 • Nacka kommun

  2018 -

  Programledare/projektledare

  Programledare för programmet Yasemin, där uppdraget var att paketera och etablera en helt ny typ av tjänst - Automatisering av verksamhetsprocesser, genom RPA (Robot Process Automation). Nacka kommun har efter programmet genomförts blivit en av de ledande kommunerna inom Sverige avseende automatisering/digitalisering, och programmet är ett större åtagande inom Nacka kommuns digitaliseringsresa.
  Vidare har programmet etablerat en drift- och förvaltningsorganisation som tog över efter programmet, samt kommunicerat och sålt tjänsten internt inom Nacka kommun.
  I uppdraget ingick att lämna över till nyanställd tjänsteansvarig.

  Uppdraget på Nacka utökades med tre påföljande deltidsuppdrag:
  1. Upphandlingsledare. Driva LOU- upphandling (tillsammans med inköpsenheten) av förvaltning och utvecklingstjänster för RPA-plattform
  2. Change manager (CM) där uppdraget är att ta fram riktlinjer för CAB (Change Advisory Board) genomföra dessa och leda arbetet under en tid, för att sedan fasa in en anställd CM.
  3. Projektledare för mindre projekt/aktiviteter. Byte av IdP-plattform (Identity Provider) från produkten Portwise till produkten HAG, 2-faktorsautenticering, CYOD, säkrare lagring och tjänstekatalog.

 • Svenskt Friluftsliv

  2017 -

  IT-ansvarig

  Uppdraget är att arbeta som IT-ansvarig, med både stort och smått. Initialt genomfördes en inventering och handlingsplan togs fram. Deltidsuppdrag.

 • JM

  2017 - 18

  Mentor

  Verkade under 12 månader som mentor åt nyetablerad projektledare.

 • JM

  2017 - 17

  Projektledare

  Projekt för GDPR-anpassning inför inför nya lagen som trädde i kraft i maj 2018. Bobbies roll var initialt att som projektledare leda och driva inventering av IT-system och aktivt medverka vid framtagande av förstudierapport och andra styrdokument.
  Andra uppgifter som ingick i uppdraget var att leda och driva uppstart av genomförandeprojektet och framtagandet av arbetsmetodik och kommunikativ plattform för projektets deltagare.

 • Nacka kommun

  2016 - 17

  Huvudprojektledare

  Projekt för plattformsbyte. Bobbies roll var att som huvudprojektledare från kommunens sida leda projektet och även stödja de sju delprojektledarna i deras delvis nya roller. Stor vikt på tydlighet och kommunikation lades. Projektet styrdes med betydande tonvikt på tid. Projektet levererades på utsatt tid. Bobbie tog över från annan projektledare då projektet stod inför stora utmaningar.

  Systemen som infördes var ekonomisystemet Unit4 Business World (fd Agresso) och E-handelssystemet Visma Proceedo.
  Båda systemen levererades som molntjänster. I projektet ingick också som naturliga delar:
  - integrationer till kringliggande system
  - utbildning av ekonomienhetens personal och slutanvändare
  - stödjande vid uppsättning av förvaltningsorganisation
  - överlämning till intern förvaltning (PM3-influerad)
  Unit4:s projektmodell U4IM användess. För effektiv hantering av test, krav och restlista används ReQtest.
  Ca 10 leverantörsföretag, och mer än 65 personer var involverade i projektet.

 • Sida

  2014 - 16

  Projektledarstöd

  Större projekt där Bobbie agerade projektledarstöd till Sidas interna huvudprojektledare. Uppdraget var på heltid. Rollen innebar att stödja huvudprojektledaren för att säkra projektets progress och att vara metod- och planeringsstöd. Uppdraget innebar att jobba i tandem med huvudprojektledaren och träda in operativt i dennes ställe vid frånvaro. I uppdraget ingick även specifika ansvarsområden, där risk- och ändringshantering kan nämnas.

  Projektet var klassat som myndigheten Sidas största interna projekt och hade till uppgift att upphandla (LOU) och införa tre nya system. Dessa ersatte befintliga system, som delvis avvecklades. Utbildning av hela organisationen ingick som en del. Projektet styrdes med tonvikt på tid, och levererades på tid. Projektarbetet drevs agilt. Projektstyrningsmetod: PPS. Den nya tekniska miljön var bl a: Unit4Business World (fd Agresso), EFH Proceedo och delvis egenutvecklat planeringssystem baserat på Sharepoint 2013. För effektiv hantering av test, krav och restlista används ReQtest. Förvaltningen var PM3-influerad. Flera leverantörsföretag och ca 70 personer var involverade i projektet. Sida har över 700 anställda, inklusive utlandsmyndigheterna.

 • Trafikverket

  2014 - 14

  Projektledare

  Mindre projekt där Bobbies roll var att som projektledare driva, koordinera och samordna packning, märkning och flytt av fyra ritningsarkiv från olika orter i Sverige till myndighetsgemensamt Arkivcenter i Sverige. Tydlig kommunikation med projektets alla interna/externa intressenter var av stor vikt. Projektet styrdes med mycket betydande tonvikt på tid. Projektstyrningsmodell: XLPM (fd PROPS).

 • Järfällahus

  2014 - 14

  Upphandlingsstöd - LOU

  Mindre uppdrag där Bobbies roll var att ta fram upphandlingsunderlag och agera stöd inför LOU-upphandling av SharePoint-miljö.

 • 90-kontoorganisation

  2013 - 13

  Upphandlingsstöd i CSR-uppdrag

  Mindre uppdrag att kvalitetsgranska och förbättra upphandlingsunderlag, inför upphandling av outsourcing av systemmiljö och avveckling av befintlig maskinpark.
  Uppdraget genomfördes inom ramen för Kvadrats CSR-policy i samarbete med Kvadratkollegor.

 • Kronofogden

  2012 - 12

  Utredare

  Förstudie. Syftet var att utreda möjligheterna att paketera tjänsteutbud med koppling till e-tjänster, där resultatet skulle presenteras i olika funktioner på extern webbplats. I uppdraget ingick även att belysa behovet av förändrade interna rutiner.

 • IDG

  2011 - 12

  Mentor

  Verkade under 1 år som mentor inom IDG:s mentorsprogram.

 • Målerifakta

  2011 - 14

  IT-chef

  Uppdraget var att arbeta som IT-chef med ansvar för all verksamhetsutveckling som rör IT, nyutveckling samt för förvaltning av de befintliga IT-systemen som nyttjas såväl internt som av kunder. Då företager var under stor förändring ingick i uppdraget bland annat att:
  - leda det strategiska och operativa arbetet.
  - leda och driva upphandlingar och avtalsförhandlingar med företagets outsourcingpartners.
  - Införande av molntjänster tex Office365 (Microsoft), Antivirus på klienter (McAfee)
  - ansvara för, ta fram och införa rutiner för kommunikation såväl externt som internt.
  - vara aktivt delaktig i utvecklingen för flera av bolagets övriga verksamhetsprocesser.
  Agerade som verksamhetens projektledare för flertalet olika projekt som genomfördes. Bland annat uppbyggnad av ny systemmiljö och avveckling av befintlig (projektgruppen arbetade från olika delar av Sverige och annat land/tidszon). Befattningen innebar att ha budgetansvar, personalansvar och delta aktivt i ledningsgruppen.
  Företaget, som var under stor förändring, hade totalt ca 65 anställda, fördelade på drygt 30 orter i Sverige. Uppdraget avslutades med att under en ut-/infasningsperiod kvarstå som rådgivare till den tillträdande IT-ansvarige.

 • Kronofogden

  2010 - 12

  Utredare/Förändringsledare/Projektledare

  Rollen innebar inledningsvis att utreda förutsättningar för ny extern webbplats och e-handelsplats. Viktiga aspekter som belystes var hur myndigheten skulle hantera sociala medier, tillgänglighet för grupper i behov av stöd, samt användbarhet. En utmaning som förändringsledare var att på kort tid få med sig organisationen i de processförändringar som krävdes för att lyckas med den nya auktionssajten. I arbetet ingick även att tillsammans med beställaren ta fram underlag inför strategiska beslut, effektmål, direktiv, projektorganisation, tidsplaner m m. I genomförandeprojektet övergick rollen till att vara verksamhetens projektledare. Där ingick helhetsansvar för projektet fram till produktionssättning. Sajten blev 2013 av Internetworld utsedd till en av 5 bästa i "Årets bästa myndighetssajt". Exempel på uppgifter: kravställning och specifikation, dokumentation, utbildning och överlämning till förvaltning. Deltog även aktivt i offentlig upphandling, där avtal slöts med Blocket och Hemnet. Projektarbetet drevs agilt. Pejl användes som projektstyrningsmetod. Teknisk miljö: Bl a CMS-verktyget SiteVision. Ca 15 företag och fler än 50 personer var involverade i projektet.

 • Lantmännen

  2010 - 10

  Rådgivare

  Rådgivning inför och i samband med utveckling och införande av nytt intranät, baserat på SharePoint 2010.

 • Kronofogden

  2009 - 10

  Verksamhetens projektledare

  Rollen innebar att leda verksamhetsprojektet och att vara drivande gentemot leverantörer och deras projektledare. I uppdraget ingick upphandling, ansvar för och delaktighet i kravställning, test, utbildning av personal, migrering av information, lansering samt upprättande av och överlämning till förvaltningsorganisationen. Projektet levererade myndighetsgemensamt intranät inkl. funktionerna samarbetsrum och dokumenthantering. Projektarbetet drevs agilt. Extra stor vikt lades på ändringshantering. Pejl användes som projektstyrningsmetod. Teknisk miljö: Sharepoint MOSS 2007, Notes. I projektet var totalt ca 55 personer delaktiga. Projektgrupperna arbetade från olika delar av Sverige.

 • SEB

  2009 - 09

  Deployment Manager

  Bobbies roll i IT-projektet var att under en tid agera Deployment Manager för att hantera och ansvara för deployment och infrastrukturfrågor. Målet var att implementera en commoditesprodukt. Implementationen skapade förutsättningar för integration till intilliggande system.
  IT-projektet drevs enligt RUP.

 • Projektforum

  2008 - 09

  Mentor

  Verkade under 1 år som mentor inom Svenskt Projektforums mentorsprogram 2008.

 • Logica

  2007 - 08

  Mentor

  Verkade under 12 månader som mentor för projektledare på Logica.

 • Målerifakta

  2006 - 08

  Projektledare/förändringsledare

  Uppdraget var att utveckla ett nytt företagsanpassat produktionssystem som fullföljde tidigare projekt (se fas 1 nedan). I detta projekt valdes att med verksamheten i fokus radikalt förändra kundens arbetsprocess med mobil datafångst som synkroniserades med applikation och databas.
  I projektet ingick:
  - Upphandling och upprättande av driftsavtal med driftsleverantör. Installation och konfiguration av utvecklings- och produktionsmiljöer.
  - Utveckling av mobil datafångstapplikation (inkl försäljning av tillhörande hårdvara)
  - Utveckling av mätapplikation - webbaserad för klienter
  - Utveckling av ny rollbaserad/behörighetsstyrd webbplats med integration till bakomliggande bassystem
  - Utveckling av applikationsserver och databas
  - Framtagande av funktionalitet för att kunna ta ut rapporter, fakturor och statistik
  - Produktionssättning och överlämning till förvaltnings- och driftsleverantör
  Projektstyrningsmetod: Ratten. Agilt arbetssätt genom bla användarcentrerad kravfångst och iterativ utveckling/leverans kännetecknade projektet. Del av utvecklingsteamet under en känslig period placerat i Chile. Teknisk miljö: C++, Java, CMS-verktyget SiteVision, Oracle, Crystal report, LDAP och olika Microsoftprogram.
  I projektet var totalt ca 40 personer delaktiga.

 • Skatteverket

  2005 - 07

  Projektledare/förvaltningsledare

  Skatteverket ersatte sin externa webbplattform. Det initiala ansvaret var att slutföra påbörjat utvecklingsprojekt, för att därefter föra in arbetet i förvaltningsläge. Senare övergick rollen till att vara extern förvaltningsledare för tre webbsajter. Huvudsakligen Skatteverket.se och till del även Skattungen.se och Kronofogden.se.
  Som förvaltningsledare ingick bland annat att leda kravfångst- och testarbetet, att utföra leveransplanering, uppföljning och rapportering. I uppdraget ingick även att agera projekt- och förvaltningsledare för både leverantören WM-data och underleverantören Senselogic, gentemot kunden Skatteverket.
  Teknisk miljö: CMS-verktyget SiteVision.
  I projektet/förvaltningen var ca 15 personer delaktiga.

 • Apoteket

  2004 - 06

  Projektledare/förvaltningsledare

  Uppdraget var att utveckla leverans- och applikation managementverktyg. För att uppnå mer effektivt sätt att hantera application management åtaganden, och outsourcingaffärer. I uppdraget ingick att ta fram både kundspecifik lösning för kunden Apoteket och därefter en mer generisk lösning att använda för nya kommande kunder. Rollen som initialt var projektledare utökades till att vara förvaltningsledare för tjänsterna och projektledare i införandeprojekt av nya kunder in i tjänsten. Projektet kravställde och utvecklade två portaltjänster:
  - PrimePortal: kundportal som binder samman i avtal överenskomna underliggande system så kunden uppnår en %22single point of contact%22, där hela kontraktsåtagandet kan mätas online.
  - #define: leverantörsportal/verktyg som är "single point of service for the IT-service delivery", vilket stödjer hela tillverkningsprocessens alla delar inkl. leverans till kund. Verktyget stödjer även distribuerad utveckling på ett bra sätt. Projektstyrningsmetod: Ratten.
  Förvaltningsmodell: CURE. Agilt arbetssätt bl a genom användarcentrerad kravfångst och iterativ utveckling/leverans kännetecknade projektet.Teknisk miljö: Microsoft Sharepoint Portal Server 2003 och Open source (Mailman, Bugzilla, CVS, SVN, Python) Web services. I projektet var ca 25 personer delaktiga.

 • Scania

  2002 - 04

  Projektledare

  5 projekt, varav 4 var införande av produkt där momenten förstudie, utvärdering, upphandling, implementation, produktionssättning utbildning och överlämning till drift/förvaltning oftast ingick.
  - KeyControl (nyckelsystem)
  - IcePeak (Rösttelefonisystem)
  - ESP Print Pro (Printkösystem)
  - IP-telefonisystem: Förstudie, test inför införande.
  - Inventering och migrering av innehållet i delar av Scanias globala intranät.
  I alla projekten användes PPS som projektstyrningsmetod. Projektspråket var i tre av projekten engelska. I ett projekt skedde kommunikationen med leverantören på tyska.

 • Målerifakta

  2001 - 03

  Huvudprojektledare och delprojektledare

  I projektet ingick konkretiserings-, genomförande- och överlämningsfas.
  Visionen att förändra företagets arbetssätt från grunden, inleddes med detta projekt, som delades upp i tre delprojekt:
  - Infrastruktur: utöka och förnya hela IT-miljön
  - Systemutveckling: skapa rollbaserad processdriven webbplats (Internet/extranät/intranät) med integration till bakomliggande bassystem
  - Utbildning: Utbilda hela företaget för att möta de nya förutsättningarna. Användarcentrerad kravfångst och iterativ utveckling kännetecknade projektet.
  Projektstyrningsmetod: Ratten. Miljö: CM-verktyget ContentM, Oracle, olika Microsoftprogram. I projektet var totalt ca 40 personer delaktiga.

 • Fler företag/org.

  1997 - 05

  Olika uppdrag – 1997-2005

  Förutom nämnda företag har Bobbie under perioden 1998-2005 som projektledare drivit förändringsarbeten/utvecklingsarbeten i projektform för följande kunder: Apoteket, Arla, Astra Zeneca, Lita (försäkringsbolag), Målerifakta, Saba trading, Scania, Toyota.

  Relevanta erfarenheter i de olika uppdragen:
  - Förändringsprojekt
  - Internationella projekt
  - Tidspressade projekt
  - Agilt arbetssätt
  - Utvecklingsprojekt
  - Integrationer mellan olika produkter
  - Olika projektstyrningsmodeller
  - Förvaltningsledare
  - Oftast ingick alla projektfaser (förstudie, utvärdering, upphandling, implementation, produktionssättning utbildning och överlämning till drift/förvaltning)

  Dessutom har Bobbie även drivit eller medverkat i mindre projekt för följande kunder: Brista Kraft, Fortifikationsverket, FMV, Landshypoteket, Lantmäteriverket, SEB, Skandia och SLL.

 • Siemens

  1982 - 97

  Olika roller

  Siemens verkar som global leverantör inom IT.
  Under de 15 år Bobbie var verksam inom olika delar av Siemenskoncernen arbetade han både i Sverige och i Tyskland (München) inom IS/IT. Yrkesrollerna omfattade projektledning, teknisk projektledning, programvarusupport, utbildning, dokumentation och hårdvaruteknik.

Kompetensområden

 • - Verktyg & Middleware

  Episerver, MS Sharepoint, SiteVision

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Utbildning, Affärsutveckling, Processinförande, Workshopledning, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Metodstöd

 • - Marknadsföring

  Målgruppsanalys

 • - Försäljning

  Avtal och Förhandling

 • - Upphandling

  Beställarstöd, Inköp och förhandling, Kravformulering, LOU, Tillgänglighet

 • - Metoder & Processer

  Agila metoder allmänt, ITIL, LEAN, PM3, RUP/UP, Scrum, PROPS, XLPM, PEJL, PPS, Ratten/Pilen

 • - Ledarskap

  Kurs- och seminarieledare, Ledarskap allmänt, Styrelseledamot, Mentor, Mentorskap

 • - Projektfaser

  Systemering/Design/Krav, Test, Drift, Förstudie, Implementation, Införande och överlämning, Produktionsinförande, Projektering, Utveckling/Genomförande

 • - Projektledning

  Agile project systems, Effekt- och nyttohemtagning, Kommersiell projektledning, Teknisk projektledning, Administrativ delprojektledning, Administrativ huvudprojektledning, Projektledning

 • - Kvalitetsstyrning

  Change Management, Dokumentation

 • - Test & Verifiering

  Acceptanstest, Acceptanstestledning, Testledning, Tillgänglighet

 • - IT-säkerhet

  Riskanalys

 • - Systemtyper

  Systemförvaltning, Webb- och Internetbaserade system

 • - Tillämpningar

  Affärssystem, e-handel, Ärendehanteringssystem

 • - Branscherfarenhet

  Fordon, Försvar, Försäkring, Hälso-Sjukvård, Läkemedelsindustri, Tillverkande Industri, Stat/kommun/Landsting

 • - Roller

  Användbarhetsspecialist, Infomaster, Kommunikationsrådgivare, Projektadministratör, Testledare, Upphandlare, Utbildningsledare, Coach, Förändringsledare, Interimschef, Projektledning digitala medier, Riskansvarig, Systemförvaltare, Teknisk projektledare, Utredare, Delprojektledare, Huvudprojektledare

 • - Kommunikation & Information

  CSR, Externkommunikation, Kommunikationspolicy, Kommunikationsstrategi, Förändringskommunikation, Internkommunikation, Sociala medier, Intranät

Anställningar

 • 2009 -

  Projektledare, IT-chef & andra ledarroller, Kvadrat

 • 2008 - 2009

  Projektledare, Diversify

 • 1997 - 2008

  Projektledare & andra ledarroller, WM-data/Logica

 • 1982 - 1997

  Teknisk PL/utbildning, översättare, tekniker, Siemens

Utbildningar

 • 2018 - 18

  PPS Programstyrning, Tieto

 • 2018 - 18

  Accredited certifikation - Project manager, IO4PM

 • 2016 - 16

  Prosci Change Mgmt Certification (ADKAR), Proacteur

 • 2014 - 14

  IPMA nivå B - Recertifierad senior projektledare (giltig till 2019), Projektforum

 • 2014 - 14

  LOU, Procurement

 • 2013 - 13

  PM3, Dataföreningen Kompetens

 • 2012 - 12

  Professionellt styrelsearbete, diplomutbildning, Michaël Berglund Board Value

 • 2010 - 10

  Professional Management Consultant Program, Executive Management Institute

 • 2009 - 09

  Agile for managers, Dataföreningen

 • 2009 - 09

  Verksamhetsutveckling med processer, Astrakan

 • 2008 - 09

  IPMA nivå B - Certifierad senior projektledare (giltig till 2014), Projektforum

 • 2007 - 07

  RUP, Logica

 • 2006 - 06

  Pejl, Logica

 • 2006 - 06

  GMP, Logica

 • 2006 - 07

  Företagsekonomi, Företagsekonomiska institutet

 • 2006 - 06

  Affärsmannaskap, WM-data

 • 2005 - 05

  Situationsanpassat Ledarskap II, WM-data

 • 2005 - 05

  ITIL, BITA

 • 2004 - 04

  Projektledarutbildning 2, WM-data

 • 2003 - 04

  IPMA nivå C - Certifierad projektledare, Projektforum

 • 2000 - 00

  Affärsmannaskap, WM-data

 • 2000 - 00

  Engelsk personlig intensivkurs, Intensiv Språkutbildning

 • 2000 - 00

  Strategiska presentationer, Dale Carnegie

 • 2000 - 00

  Kravarbete (RUP), Precipio

 • 1999 - 99

  Praktisk projektledning, Wenell Management AB

 • 1998 - 98

  Ratten (projektstyrningsmetod), WM-data

 • 1982 - 98

  Stort antal hård- och programvarukurser, Siemens/WM-data

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Marit Barklund
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-360 70 07

Whitepapers

Produktblad