Dela

Peder Björklund

 • Certifierad Verksamhets- och Affärsarkitekt, Uppdrags- och Projektledare

Översikt

Peders specialitet är att stötta komplexa verksamheter med problemlösning och att skapa möjligheter med hjälp av struktur och arkitektur. Han är van att arbeta inom alla nivåer i organisationer och kan vara inblandad i allt från att definiera strategier, mål och målarkitektur för en verksamhet, leda uppdrag och projekt, till att genomföra utredningar eller definiera krav på information och processer.
Ledord i hans arbete är samarbete och helhetsperspektiv. Samarbete med ledning och verksamhetskompetens för att ta fram förankrade lösningar, och helhetsperspektiv för att lösningen ska passa in med övriga verksamheten. Samtidigt ser han vikten av att snabbt kunna leverera värde till kunden.
Peder är målinriktad och levererar alltid nytta till kunden enligt plan och strävar alltid efter att föra över kompetens till kundens medarbetare.

Egenskaper

Peder är drivande, strukturerad och initiativrik. Han har lätt för att samarbeta och åtar sig gärna uppdrag där det ställs stora krav på planering och ansvarstagande. Peder sätter sig snabbt in i nya uppdrag och skapar de partnerskap med intressenter inom eller utanför organisationen som behövs för att säkra uppdragets framgång. Han leder genom att uppmuntra andra och tar gärna teamledande roller eller agerar metodstöd i sina uppdrag.

Konsultens CV

 • AFA Försäkring

  2019 -

  Verksamhetsarkitekt

  Peder är verksamhetsarkitekt inom Produkt Ekonomi. Där vidareutvecklas nu verksamheten efter den leverans som gjorts i uppdragen nedan som Peder medverkat i. Peder ansvarar för att förbättra processer med tillhörande begrepps- och informationsmodeller och stöttar produktägaren i arbetet med att ta fram och etablera en förvaltningsmodell för produkten.

 • AFA Försäkring

  2018 - 19

  Förändringsledare/Projektledare/Kravanalytiker

  Förändringsledning
  Peder har varit förändringsledare för ett projekt som förbättrat stödet för AFA Försäkrings ekonomiprocess. I projektet ingick bland annat byte av ekonomimodell med tillhörande förändringar i arbetssätt, nya installationer av ekonomisystem och förändringar i omgivande verksamhetssystem. Peder roll som förändringsledare för projektet och innebar att han ansvarade för att förbereda organisationen för de förändringar som projektet medförde och att införa förändringarna allt eftersom projektet levererade.

  Projektledning
  Peder var projektledare för två delprojekt som hanterade AFA Försäkrings koncernredovisning och finansiell rapportering enligt Solvens II . Det första genomförde en stor uppgradering av det standardsystem som hanterar AFA Försäkrings koncernredovisningen. Det andra delprojektet vidareutvecklade koncernens lösning för finansiell rapportering enligt Solvens II. Båda systemlösningarna är en viktig del i en komplex systemmiljö för rapportering. Peder planerade och ledde arbetet, ansvarade för kravinsamling och säkrade att leverans skedde i tid.

  Kravanalys
  Peder var kravanalytiker inom ett delprojekt som upphandlade och implementerade ny lösning för hantering av budget, prognos, analys och uppföljning för AFA Försäkring. Peder har ansvarat för att ta fram först upphandlingskrav och sedan implementationskrav på det standardsystem som köptes in.

 • Folksam

  2018 - 18

  Projektledare

  Peder har genomfört en förstudie inför att Kundombudsmannen på Folksam behöver byta ut sitt IT-stöd för ärendehantering eftersom den nuvarande plattformen som stödet är byggt på ska avvecklas. Förstudien tog fram verksamhets- och systemkrav för att hitta, utvärdera och föreslå en befintlig intern IT-lösning som även kan användas för Kundombudsmannens ärendehantering

 • Fantastic Wines Sweden AB

  2017 -

  VD/Delägare

  Peder är delägare i ett vinimportföretag som importerar ekologiska viner från Frankrike.

 • Arbetsförmedlingen

  2014 - 17

  Verksamhetsarkitekt

  Målbild för digitalisering
  Peder har ansvarat för att i en workshopserie skapa en framtida målbild för digitaliseringen av Arbetsförmedlingens HR-funktion. Målbilden innehåller effektmål för verksamheten och digitaliseringsåtgärder för att uppnå målen.

  Målbild för säkerhetsplattform
  Peder har tillsammans med en annan konsult ansvarat för att i en workshopserie skapa en framtida målbild för Arbetsförmedlingens tekniska säkerhetsplattform. Målbilden innehåller effektmål för verksamheten och åtgärder för att uppnå målen.

  Målarkitektur
  Peder har tillsammans med andra arkitekter skapat Arbetsförmedlingens övergripande framtida målarkitektur. I arbetsuppgifterna har ingått att ta fram framtida arkitekturmodeller och beskrivningar för helheten - både verksamhet och IT, samt att informera om och förankra arbetet. Dessutom har ingått att ta fram arbetssätt och stödja införandet och användning av arkitekturen.

  Verksamhetsarkitektur
  Peder har medverkat till att ta fram en översiktskarta för verksamhetsutveckling, avsedd att användas för styrning av utvecklingsarbete inom Arbetsförmedlingen. Lösningen har innehållit verksamhetsmodeller och visualisering av spårning till pågående och planerade utvecklingsinitiativ samt spårning till ledningens strategiska karta. Dessutom har ingått att ta fram arbetsmetoder för översiktskartan.

  Förstudie
  Peder har varit verksamhetsarkitekt inom en förstudie, som har utrett nuläge och tagit fram ett lösningsförslag och målarkitektur för den framtida hanteringen av de program och insatser som Arbetsförmedlingen erbjuder arbetssökande och arbetsgivare. Lösningen har bland annat bestått av att ta fram process- och informationsmodeller, lösning för ärendehantering och struktur för att erbjuda insatser utifrån kundbehov. Lösningen har satts i ett arkitekturellt helhetsperspektiv för att säkerställa att lösningen passar in ur ett ledningsperspektiv och tillsammans med andra pågående utvecklingsprojekt. I uppdraget har Peder använt sina ledaregenskaper för att driva workshopar med en verksamhetsgrupp med deltagare från de flesta avdelningar på huvudkontoret. Resultatet av arbetet har blivit strukturerade, effektiva och kvalitetshöjande lösningar. I arbetet har även ingått effekt- och nyttoanalys samt förändringsledning, att informera om och förankra arbetet i verksamheten.
  Peder har även stöttat realiseringsprojektet under uppstartstiden för att skapa förutsättningar för en framgångsrik implementation av förstudiens lösningar.

  Målbild för projekt
  Peder har tillsammans med en annan konsult ansvarat för att i en workshopserie skapa en målbild för projekt Se kompetensen (syftar till att personer med funktionsnedsättning ska ha samma förutsättningar i arbetslivet som personer utan funktionsnedsättning). Målbilden innehåller effektmål för verksamheten och projektaktiviteter för att uppnå målen.

 • Försäkringskassan

  2011 - 11

  Expertgranskare Verksamhets-/kravanalys

  Peder genomförde en expertgranskning av Försäkringskassans utvecklingsprocess inom området verksamhetsanalys och kravhantering. Syftet var att komma med rekommendationer för hur Försäkringskassan skulle få till ett bättre samarbete mellan verksamhet och IT-utvecklingsenhet.

 • Migrationsverket

  2010 - 14

  Verksamhetsanalytiker/kravanalytiker/produktägare

  Processmodellering
  I rollen som verksamhetsanalytiker har Peder tagit fram Migrationsverkets övergripande målarkitektur för verksamheten i form av processbeskrivningar. Peder har ansvarat för att leda workshopar med en kravgrupp från verkets alla verksamhetsområdesstaber. Under Peders ledning modellerades verkets kärn-, styr- och stödprocesser på de två översta nivåerna. Peders ledaregenskaper, strukturerade arbetssätt, målinriktning och driv bidrog starkt till att en bra lösning togs fram inom tids- och kostnadsramarna för arbetet.

  Verksamhetsutveckling
  Peder har ansvarat för att modellera fram en målbild för Migrationsverkets verksamhetsområde Mottagning 2015 inklusive verksamhetsmålarkitektur för området. Området omfattar hälften av verkets personal. Peder ledde en stor arbetsgrupp från verksamheten och säkrade genom sitt driv och sin ledarförmåga att en effektiv lösning med hög kvalitet togs fram inom tids- och kostnadsramar. Peder ansvarade även för att skriva den utförliga målbildsrapport som levererades som slutrapport för arbetet. I arbetet har även ingått effekt- och nyttoanalys samt förankring och att informera verksamheten om arbetet.

  Verksamhetsmodellering, produktägarskap och kravanalys.
  Uppdraget har bestått i att, utifrån den framtagna målbilden och målarkitekturen, leda arbetet med verksamhetsarkitektur och kravanalys för att effektivisera processerna inom Mottagningsområdet och skapa systemstöd för området. Projektet har tagit fram nya processer och IT-stöd för:
  - bokning och hantering av verkets boenden för asylsökande
  - administration och anvisning av barn utan vårdnadshavare, samt
  - e-tjänster där kommuner och landsting kan söka statsbidrag för sina kostnader för flyktingmottagande.
  Peder har ensam ansvarat för att dokumentera, beskriva och tydliggöra lösningarna för den komplexa verksamhet som förbättrades. I arbetet har Peder agerat produktägare för ett utvecklingsteam och säkrat att de verksamhetsarkitekturella lösningarna fungerade ur ett helhetsperspektiv och att lösningarna fungerade tillsammans med omgivande pågågående utvecklingsinitiativ. I arbetet har även ingått effekt- och nyttoanalys samt förändringsledning genom att informera och stödja personalen som berörs i förändringsarbetet.

 • Örebro kommun

  2009 - 10

  Verksamhetsanalytiker

  Peder har drivit en förstudie för att effektivisera kommunens framtida inköpsprocess för upphandling och hantering av datorer. Inom förstudien togs en verksamhetsmålarkitektur för området fram i form av verksamhetsprocesser, användningsfallsmodeller och informationsmodeller. Peder ledde en bred workshopgrupp med inköpsansvariga från kommunens olika förvaltningar för att ta fram en fungerande helhetslösning för kommunen. Peder har även dokumenterat och beskrivit alla resultat i en förstudierapport som levererades inom utsatt tid.

 • KPA Pension

  2009 - 09

  Teamledare

  I rollen som teamledare har Peder ansvarat för det team som arbetar med verksamhetskrav på KPA.

 • KPA Pension

  2008 - 09

  Metodansvarig

  Som Metodansvarig har Peder ansvarat för utveckling, införande och förvaltning av KPA:s process för verksamhets- och systemutveckling. Han varit förändringsledare och metodstöd för utvecklingsprojekt och hållit miniutbildningar för att säkra att processen används på rätt sätt. I arbetet har även ingått att se över hur processen kan göras mer agil. Peder har även suttit med i metodråd och styrgrupp för Folksams utvecklingsprocess.

 • KPA Pension

  2007 - 09

  Verksamhetsanalytiker/verksamhetsarkitekt

  I rollen som verksamhetsanalytiker och verksamhetsarkitekt har Peder deltagit i utvecklingen av KPA:s verksamhetsmålarkitektur. I rollen ingick Peder i arkitekturrådet som hade till uppgift att säkra att den framtida verksamhetsarkitekturen infördes i pågående utvecklingsprojekt. Peder har även medverkat till att ta fram KPA:s systemstrategi som är grunden för KPA:s framtida utveckling av IT-stöd för verksamheten. I rollen har Peder även drivit stora workshopar med verksamhetsrepresentanter och informerat om verksamhetsarkitekturen och dess påverkan på verksamheten. Peder har under tiden på KPA tagit fram många skriftliga rapporter och annat material där komplexa lösningar tydliggörs och förklaras och presenterat dessa. I flera uppdrag har Peder även medverkat i effekt- och nyttoanalyser.

 • Rikspolisstyrelsen

  2004 - 07

  Krav- och verksamhetsanalytiker

  Verksamhetsmodellering.
  Peder har tagit fram en nulägesbeskrivning för en av Polisens kärnprocesser – Brottsutredningsprocessen.

  Kravhantering och verksamhetsmodellering.
  Peder hade det övergripande ansvaret för verksamhetsmodellering och kravhantering vid utvecklingen av Polisens framtida tjänsteorienterade IT-stöd för avrapportering och utredning av brott och händelser. I arbetet togs en framtida målarkitektur fram i form av verksamhetsprocess, informationsmodell och användningsfallsmodell. Peder ledde och motiverade ett team av kravanalytiker och en större workshopgrupp anställda från olika verksamheter inom polisen för att ta fram effektiva framtida lösningar. I arbetet ingick att dokumentera och beskriva de komplexa lösningarna och att säkerställa kunskapsöverföring genom presentationer och samarbete med det utvecklingsteam som skulle realisera lösningarna. Inom ramen för projektet gjordes även effekt- och nyttovärdering.

 • Riksförsäkringsverket – RFV

  2003 - 04

  Kravanalytiker

  Uppdraget bestod i att tillsammans med ytterligare en konsult leda och samordna verksamhetsanalys och kravhantering för att ta fram ett centralt ärendehanteringssystem för Försäkringskassorna och att samtidigt vara mentor till interna kravfångare. Ärendehanteringen var mycket komplex eftersom den omfattade ett stort antal förmåner. Arbetet bedrevs genom att leda en arbetsgrupp med deltagare från stora delar av Riksförsäkringsverkets verksamhet, både i workshops och som stöd i det dagliga analysarbetet.

 • Riksförsäkringsverket – RFV

  2003 - 03

  Kravanalytiker

  Uppdraget bestod av att ansvara för kravhantering i ett projekt som utvecklade ett system för automatisk kontroll av redovisade uppgifter hos Försäkringskassan och A-kassorna. I uppdraget ingick även att vara mentor till en intern kravfångare.

 • Sveriges lantbruksuniversitet - SLU

  2002 - 03

  Processingenjör

  Uppdraget har bestått i att införa RUP som systemutvecklingsmetod på SLU. Peder har varit processingenjör och ansvarat för att anpassa processen för SLU. Han har agerat mentor till den interna processingenjören och varit metodstöd till projektdeltagare. I uppdraget har även ingått att anordna utbildningar för SLU:s personal och att leda workshops. Uppdraget har även omfattat ledning av stora workshopar i ett samarbetsprojekt mellan SLU, Länsstyrelsen och Naturvårdsverket.

 • Objektfabriken

  2002 - 07

  Kursledare

  Peder har kontinuerligt hållit ett antal öppna och företagsinterna utbildningar i Verksamhetsmodellering, Kravhantering och Grunderna i RUP. Kunder för de företagsinterna utbildningarna har varit Riksförsäkringsverket (RFV och RFV Data), Fora Försäkringscentral och Tullverket.

 • Föreningssparbanken

  2000 - 01

  Processingenjör/Kravanalytiker

  Verksamhetsmodellering/Processinförande.
  Peder ansvarade för att utveckla en ny utvecklingsprocess, baserad på Rational Unified Process (RUP). Processen hanterar utveckling och vidareutveckling inom bankens nya IT-plattform.
  Kravhantering.
  Peder ansvarade för att ta fram en övergripande kravspecifikation med icke-funktionella krav på den nya IT-plattformen.
  Kravhantering.
  Peder var även kravansvarig inom ett delprojekt som utvecklade en mobil bankapplikation för samma plattform.

 • Stockholmsmässan

  2000 - 00

  Verksamhetsanalytiker

  Uppdraget bestod av att ta fram verksamhetsprocess och kravspecifikation för ett system som ska hantera utställarnas gods som anländer till Stockholmsmässan och att utreda personalens behov av att vara mer mobila i arbetet.

 • SJ Gods

  1998 - 00

  Projektledare/testledare

  Peder har haft rollerna testledare/delprojektledare/projektledare för ett utvecklingsprojekt som tog fram ett system som optimerar hanteringen av SJ:s samtliga godsvagnar. Systemet är ett Javabaserat client-/serversystem, integrerat med stordatorer.

Kompetensområden

 • - Verktyg & Middleware

  Clearcase, Enterprise Architecht (verktyg), QualiWare, Rational Rose, Visio

 • - Utvecklingsspråk

  C++, Visual Basic, UML

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Affärs och IT strategi, Affärsplattformar_Affärsmodeller., Affärsutveckling, Arkitekturramverk, Omvärldsanalys, Processförvaltning, Produktledning, Projektrevision, Förändringsledning, Processinförande, Projektledning, Begreppsmodellering, Metodstöd, Utbildning, Utredning, Verksamhetsutveckling allmänt, Kravanalys, Kravmodellering, Processutveckling, Verksamhetsanalys, Verksamhetsarkitektur, Verksamhetsmodellering, Workshopledning

 • - Metoder & Processer

  LEAN, LOTS, PPS, PROPS, Agila metoder allmänt, BPM, BPMN, Scrum, Processer och metoder allmänt, Processkartläggning, RUP/UP

 • - Ledarskap

  Ledarskap allmänt, Kurs- och seminarieledare, Mentor, Mentorskap

 • - Projektfaser

  Införande och överlämning, Produktionsinförande, Test, Projektering, Systemering/Design/Krav, Utveckling/Genomförande, Förstudie, Implementation

 • - Projektledning

  Agile project systems, Effekt- och nyttohemtagning, Portföljledning, Teknisk projektledning, Administrativ delprojektledning, Administrativ huvudprojektledning, Kommersiell projektledning, Projektledning

 • - Test & Verifiering

  Testledning

 • - IT-säkerhet

  Riskanalys

 • - Tillämpningar

  SOA, Ärendehanteringssystem

 • - Branscherfarenhet

  Bank & Finans, Försäkring, Transport/Spedition/Flyg, Stat/kommun/Landsting

 • - Utbildning

  Annan högskoleutbildning 3 år

 • - Roller

  Systemförvaltare, Delprojektledare, Förändringsledare, Huvudprojektledare, Lärare, Omvärldsbevakare, Produktägare, Systemanalytiker, Team-ledare, Testledare, Enterprise Architecht, Facilitator, Utredare, Workshopledare, Arkitekt, Kravanalytiker

Anställningar

 • 2009 -

  Konsult/Ägare, PB Affärsarkitektur

 • 2007 - 2009

  Verksamhetsanalytiker/verksamhetsarkitekt/Metodstö, KPA Pension

 • 2001 - 2007

  Konsult, Objektfabriken

 • 1998 - 2001

  Konsult, TietoEnator

 • 1997 - 1998

  Systemutvecklare/Projektledare, Arbetsmarknadsstyrelsen

 • 1996 - 1997

  Konsult, WM-data

 • 1995 - 1996

  Utredare, Arbetsmarknadsstyrelsen

 • 1992 - 1995

  Platsförmedlare, Arbetsförmedlingen

Utbildningar

 • 2018 - 18

  Certifiering Verksamhetsarkitekt, Business Architecture Guild

 • 2014 - 14

  Business Model Canvas, IRM

 • 1985 - 92

  Fil.kand Informationslinjen och Informationsbeha, Högskolan i Örebro

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Anne-Li Appelberg
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
0733988159