Dela

Robert Andersson

 • Förändringsledare
 • Verksamhetsutvecklare
 • Coach

Översikt

Mer än tjugo år av arbete på företagsledningsnivå har givit mig en bred erfarenhet av vad som krävs för att leda en organisation till framgång. Oavsett verksamhetens art är det ledarens viktigaste uppgift att skapa värdeskapande processer samt en organisation som fokuserar och motiverar medarbetarna och får dem att prestera sitt yttersta. Min personliga ambition är att fortsätta utveckla framgångsrika verksamheter.

Egenskaper

Under min karriär har jag hittills:
• Haft flera uppdrag som VD för upp till 64 anställda;
• Arbetat med internationell försäljning och marknadsutveckling av produkter och tjänster;
• Framgångsrikt drivit affärs- och verksamhetsutveckling inkl förvärv i ett flertal bolag och koncerner;
• En gedigen erfarenhet av strategiutveckling och målstyrd företagsledning;
• Särskilt djup expertkunskap inom logistik, produktionsutveckling, inköp och organisationsfrågor;
• Utvecklat ett coachande ledarskap som grund för organisationsutveckling;

Konsultens CV

 • Koneo AB

  2018 -

  Verksamhetsutvecklare

  Robert stöttar Koneo med utveckling av deras tjänsteförsäljning, kompetensutveckling av deras säljare samt agerar som Koneos spetsresurs inom verksamhetsutveckling i syfte att gynna införsäljning av större kontrakt samt merförsäljning inom IT.

 • Husqvarna AB

  2018 -

  Business Analyst

  Robert är engagerad i en roll som Business Analyst och har i den rollen arbetat med ett flertal uppgifter: projektledare inom DIAS som ansvarig för implementering av CPMS i Polen; projektledare för Coupa Maximo Integration; projektledare för MES Evaluation Study; coach för utveckling av rutiner inom MIT:s MES Team.

 • AGES Falkenberg AB

  2018 -

  Verksamhetsutvecklare

  Robert hjälper bolaget med styr- och uppföljningssystem genom utveckling av BI, främst med smarta excelrapporter och SQL-programmering.

 • Jönköping Energi

  2018 -

  Projektledare

  Projektledare för några stora verksamhetsutvecklingsprojekt inom fastighetområdet: säkerhet, skalskydd, renovering samt projektering av nybyggnation av aktivitetsbaserat kontor.

 • Jordbruksverket

  2017 - 18

  Kravanalytiker, testledare, projektledare

  Robert har rollen som kravanalytiker i ett agilt projekt för framtagande av ett nytt analyssystem. Det innebär att driva ett stort antal workshops med verksamheten för att klargöra och dokumentera kravbilden. Därefter är Robert länken till utvecklarna genom att forma kraven som användningsfall och processflöden. Robert har också tack vare erfarenhet och effektivitet fått ta ansvar som testledare och för domän- och databasmodellerna.

 • Mullsjö kommun

  2017 - 17

  Verksamhetsutveckling

  Robert har som projektledare lett Mullsjö kommuns arbete att ta fram en tjänstekatalog för sina IT-tjänster. Arbetet har inneburit workshops för att fastställa organisationens förmåga att hantera förändringen samt förankring av en gemensam nuläges- och målbild. Därefter har Robert byggt upp system för systematisk datainsamling och tjänstepriskalkylering. Sedan har Robert övergått till att som mentor stödja kommunen i deras implementationsprocess.

 • Husqvarna AB

  2017 - 18

  Projektledare

  Robert är projektledare inom Husqvarnas Global Information Services för projektet att flytta ett distributionscentrum från Schweiz till Tyskland. Flytten berör främst affärssystemen SAP och REX men också ytterligare fyra olika system. Rollen innebär mycket kommunikation med verksamhetens processägare och förutsätter erfarenhet av internationell logistik. Arbetet som projektledare innebär att Robert: hanterar de olika systemens externa leverantörer; upprättar, driver och följer upp aktivitetsplaner; driver workshops med deltagare från flera länder; följer timmar och kostnader mot budget; eskalerar avvikelser och risker till processägare och management; levererar rapporter och uppföljning till Steering Committee.

 • Jönköping Energi

  2017 - 17

  Verksamhetsutvecklare

  Robert har genom observationer, samtal och granskningar av IT-systemen tagit fram en konkret färdplan för effektivare logistik och lager som pekar ut nödvändiga aktiviteter på såväl strategisk som operativ nivå.

 • Fredriksons Verkstads AB

  2016 - 17

  Personlig coach

  Coachar logistikchefens personliga utveckling och dennes utvecklingsplan för att lyckas i sin nya roll.

 • Resinit AB

  2015 - 16

  Projektcoach

  Agerat som projektcoach för Resinits dokumenthanteringsprojekt kopplat till företagets ambitioner att digitalisera sitt spårbarhetsarbete. Uppdraget har främst inneburit att tillse
  att projektet gör bra analyser av nuläget och de befintliga rutinerna, tar fram en önskad målbild, tar rätt beslut för att nå målet samt i övrigt stötta ledningen i planering och tillsättande av resurser. Robert ha löpande stöttat den lokala projektledningen, hanterat externa leverantörer och arbetat proaktivt med problemlösning.

 • LK Precision Parts AB

  2013 - 17

  Coach

  Stöder operativt företagsledningen i arbetet att förbättra styrning och ledning av produktionen; bidrar med att prioritera rätt och med rätt verktyg för att lösa de viktigaste utmaningarna

 • AGES Machining Värnamo AB

  2013 - 17

  Verksamhetsutvecklare

  Utveckling av bolagets beslutssystem i form av nyckeltal och Business Intelligence; genom att utgå från kundens förväntan och behov av information kan vi undvika omfattande DW-projekt och gå rakt på effektiva nyckeltal med bl a SQL-vyer som presenteras i excel eller väldesignade kuber.

 • AGES Casting/Machining Unnaryd AB

  2013 - 16

  Förändringsledare

  Driver en tvärfunktionell förändringsgrupp för utveckling av bolagets logistikprocess, där vi analyserar flödena i systemen och i verkligheten (VSM), tar fram en optimal styrmodell för varje flöde samt genomför nödvändiga förändringar.

 • XANO Industri AB

  2013 - 17

  Förändringsledare

  Robert har drivit XANO-koncernens IT-säkerhetsarbete genom framtagning av policies, inventering av den data som hanteras i samtliga koncernbolag ut ett riskperspektiv samt tagit fram och genomfört nödvändiga åtgärder för att hantera de risker som identifierats. Arbetet har fokuserat både på informationssäkerhet och fysiska risker i bolagens IT-miljöer.

 • Resinit AB

  2013 - 13

  Förändringsledare

  Processkartläggning av försäljningsprocessen och framtagande av ny, optimerad organisation; kartläggning görs stegvis i delprocesser och i nuläge - framtida läge, varefter gapet analyseras, ny process tas fram, rollerna beskrivs och organisationen formas om.

 • XANO Industri AB

  2012 - 12

  Verksamhetsutvecklare

  Framtagande av konceptet Flexibilitetsmatris och implementering i alla koncernbolag; banbrytande arbete ledde fram till en Flexibilitetsmatris som verkar som operativt verktyg för analys och prioritering av nyckelområden för förbättring.

 • Fredriksons Verkstads AB

  2011 - 11

  Förändringsledare

  Leder arbetet att ta fram en förbättrad logistikmodell samt förbättra produktionsplaneringen; utifrån ett läge med ständiga förseningar arbetades en förbättrad modell fram och parallellt en uppskärpt och vässad planeringsrutin.

 • XANO Industri AB

  2010 - 17

  Strategiskt inköp

  Ansvarat för XANO-koncernens strategiska inköpssamordning av en inköpsvolym om ca 100 MSEK med mycket gott utfall i besparingar och mervärden. Robert är en mycket driven förhandlare. Uppdraget innefattar att utifrån koncernledningens direktiv självständigt leda samordningsarbetet, analysera inköpsvolymer och identifiera potentialer, genomföra upphandlingar, förhandla med leverantörer och skriva avtal.

 • XANO Industri AB

  2009 - 09

  Förändringsledare

  Ansvarig för att öka lageromsättningshastigheten i koncernen; genom att förbättra inköps- och planeringsrutinerna sänktes lagren med 40% och frigjorde 75 MSEK i cash flow. Arbetet innebar parallella analyser av flödena i femton bolag, fastställande av optimala logistikupplägg, framtagning av nödvändiga aktiviteter samt att driva genomförandet.

 • Ensto OY

  2008 - 08

  Konsult

  Utredning av de legala och organisatoriska möjligheterna att bolagisera den svenska filialen; utfört på plats i Sverige och Finland genom djupintervjuer med berörda medarbetare, analys av IT-miljön samt kartläggning av det juridiska och skattemässiga läget.

 • Idealplast AB

  2004 - 08

  vVD, VD

  vVD med ansvar för allt utom Marknad: genomför förbättringar i produktionen, driver utveckling och optimering av lager- och logistikrutiner, flyttar produktion till egen fabrik i Estland
  VD med helhetsansvar: internationell försäljning av egna produkter, produktutveckling, fortsatt logistikoptimering

 • Proton Engineering

  1999 - 04

  Controller, Ek/Logistikchef, VD

  Controller PE Krahners / PE Skillmech - finansiell rapportering och stöd för VD i förändringsarbetet
  Ekonomi- och logistikchef PE Skillmech - ansvar för inköp och produktionsplanering, förbättringsgrupper (offert/projekt/produktion)
  VD PE Skillmech

 • Borgstena Textile

  1993 - 99

  Koncernekonomichef, controller

  Ekonomichef i moder- och dotterbolag (1994-1996 även CEO koncernen)
  IT-ansvarig med ansvar för att handla upp och införa affärssystem i alla bolag
  Ansvarig för framtagning och införande av logistikmodell och planeringssystem

Kompetensområden

 • - Affärssystem

  Guda, IFS, IBS, Movex, Jeeves, Monitor

 • - Modulkunskap affärssystem

  Kundreskontra, Leverantörsreskontra, Projektredovisning/Projektstyrning, Order/Distribution, Säljstöd/ Marknadsföring, Controlling, Inköp/lager, Material-/ Produktionsstyrning, Redovisning

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Utredning, Affärsutveckling, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Processinförande, Projektrevision, Strategisk planering, Verksamhetsarkitektur, Verksamhetsstyrning, Workshopledning, Organisationsutveckling, Processutveckling, Utbildning, Verksamhetsanalys, Verksamhetsmodellering, Verksamhetsutveckling allmänt

 • - Försäljning

  Försäljningsledning, Avtal och Förhandling

 • - Upphandling

  Kravformulering, Leverantörsanalys, Offertutvärdering, Beställarstöd, Inköp och förhandling

 • - Ledarskap

  Rekrytering & Personalutveckling, Ledarskap allmänt, Mentor, Mentorskap

 • - Projektledning

  Administrativ huvudprojektledning, Contract management, Kommersiell projektledning

 • - Roller

  Affärsutvecklare, Huvudprojektledare, Utredare, Workshopledare, Coach, Förändringsledare, Organisations-och Processkonsult, Upphandlare

Anställningar

 • 2008 -

  VD, XANO Evolution AB

 • 2004 - 2008

  vVD/VD, Idealplast AB

 • 1999 - 2004

  VD, ekonomi/logistikchef, Proton Engineering

 • 1993 - 1999

  Koncernekonomichef, controller, Borgstena Textile

Utbildningar

 • 1988 - 92

  Ekonomlinjen 140p, Högskolan i Jönköping

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Mathias Bransmo
Kundansvarig på Kvadrat Jönköping AB
0707-885180
Anna Holm
Kundansvarig på Kvadrat Jönköping AB
+46702-727779