Dela

Mattias Bergstedt

 • Ledarskap, Projekt och Programledning

Översikt

Mattias har en lång bakgrund av framgångsrika uppdrag inom ledarskap, projekt och programledning. Mattias styrka är hans förmåga att kombinera struktur och metodik med ett starkt relationsbyggande som gör honom till en bra och tydlig ledare. Mattias har ett proaktivt sätt som gör honom väl lämpad för att hantera de förändringar och utmaningar som kan uppstå, samt fatta de stundtals tuffa beslut som krävs.

Med mer än 35 års erfarenhet inom IT området – inom såväl IT industrin som inom näringsliv och offentliga verksamheter – är Mattias väl lämpad att leda initiativ, inneha chefsroller eller agera som strategisk rådgivare inom upphandling, införande eller förändring kopplat till verksamhet och IT.

Egenskaper

Mattias har en pro-aktiv inställning till sina arbetsuppgifter med en resultat- och lösningsorienterad mentalitet. Mattias har lätt att ta och acceptera ledarskap och är utpräglat affärsmässig i alla sammanhang. Han har en god förmåga att hantera relationer och kan agera mentor i såväl löpande verksamhet som i projekt. Mattias kan agera avslappnat och bekvämt i förändring och hanterar de flesta utmaningar med en god portion humor.

Konsultens CV

 • Luftfartsverket

  2018 -

  Förändringsledare

  Införande av ny EU förordning (2017/373) i Luftfartsverket. Uppdraget har inneburit att leda förändringen inom Luftfartsverkets samtliga verksamheter i den samordning av Europeisk flygledningsverksamhet som regleras i EU förordning 2017/373. Uppdraget har inneburit att ta fram samtliga förutsättningar för förändringsarbetet i form av nya processer & rutiner, nya organisationsförändringar, nya roller mm samt utarbeta och genomföra en plan för förändringsarbete och införande.

 • Lundbergs Fastigheter

  2017 - 18

  Projektledare

  Införande av nytt affärssystem inom ekonomi, redovisning, e-fakturaflöde mm. Mattias projektledde Lundbergs införande av nytt affärssystem från UNIT4. Uppdraget innebar att leda Lundbergs interna projektgrupp i arbetet med att förbereda och genomföra införandet av det nya affärssystemet.

 • Luftfartsverket

  2017 - 18

  Projektledare

  Byte av telefonioperatör hos Luftfartsverket och Sjöfartsverket. Uppdraget innebar att ansvara för att byta ut telefonioperatören inom fast och mobil telefoni för Luftfartsverket och Sjöfartsverket. Bytet omfattade samtlig mobil telefoni samt den fasta telefonin inom Luftfartsverkets operativa verksamhets som flygledartorn mm. I bytet ingick även Sjöfartsverkets räddningscentral i Göteborg, SRCC.

 • Lundbergs Fastigheter

  2017 - 17

  Projektledare

  Upphandling av nytt affärssystem. Mattias drev ett upphandlingsprojekt av nytt affärssystem hos Lundbergs fastigheter. Uppdraget innebär att definiera förutsättningar för upphandlingen, driva framtagandet av Lundbergs krav och utarbeta ett komplett upphandingsunderlag. Vidare att leda arbetet med leverantörsbesök och presentationer, sammanställa och analysera anbud samt bistå Lundbergs i affärsförhandlingen.

 • Lundbergs Fastigheter

  2016 - 17

  Konsult/Utredare

  Mattias genomförde ett utredningsuppdrag som resulterade i en strategi inför en kommande upphandling av ett nytt affärsystem.

 • Nacka Kommun

  2016 - 16

  Upphandlingsstöd

  Mattias har verkat som kommersiellt stöd till Nacka Kommuns HR-direktör i samband med en omförhandling av avtalet runt kommunens HR-system Personec P. Uppdraget har omfattat analys av existerande avtal och framtagandet av en strategi kring det nya avtalet som tar hänsyn till såväl affärsmål som LOU. Vidare att driva förhandlingsmöten med leverantören Visma och säkerställa att Nacka kommun landar i ett bra avtal.

 • Luftfartsverket

  2015 - 16

  Projektledare

  Mattias har haft rollen som projektledare i Luftfartsverkets transitionsprojekt för administrativa system. Projektet har haft uppdraget att flytta driften av drygt 30 system från CGI till Fujitsu/Invid. Projektet har haft en hög grad av såväl teknisk som organisatorisk komplexitet då flytten påverkar i stort sett hela Luftfartsverkets operation och organisation.

 • Luftfartsverket

  2015 - 17

  Gruppchef

  Mattias har haft rollen som interim gruppchef för ett 25-tal personer inom Luftfartsverkets avdelning Teknikuppdrag. Uppdraget har omfattat personalledning, rekrytering, avveckling lönesättning, PU-samtal samt ett omfattande förändringsarbete för att förankra den organisationsförändring som sjösattes i direkt anslutning inför uppdragets start.

  Uppdraget har utförts under perioderna 2015-08--2016-02 samt 2016-06--2017-06.

 • Nacka Kommun

  2014 - 14

  Upphandlingsstöd

  Mattias har verkat som kommersiellt stöd till Nacka Kommuns HR-direktör i samband med en omförhandling av avtalet runt kommunens HR-system Personec P. Uppdraget har omfattat analys av existerande avtal och framtagandet av en strategi kring det nya avtalet som tar hänsyn till såväl affärsmål som LOU. Vidare att driva förhandlingsmöten med leverantören Personec och säkerställa att Nacka kommun landar i ett bra avtal.

 • Veolia AB

  2014 - 14

  Rådgivning vid systemval

  Mattias drev ett systemvals- och upphandlingsprojekt på uppdrag av Veolia Nordics kvalitetsdirektör. Uppdraget innebar att identifiera kandidater till ett nytt dokumenthanteringssystem och omfattade kravanalys, kartläggning av leverantörer, leverantörsträffar samt slutligt urval.

 • IFS

  2008 - 13

  KAM, affärsansvarig, projektledare

  Försäljningsprojekt som lett fram till en större affärer mellan IFS kunder och IFS. Uppdragen har inneburit att ansvara för relationen till ledningen hos IFS kunder, bygga relationen samt konkretisera affärernas omfattning och logik. Vidare att leda försäljningsprojekten och koordinera ett flertal nationella och internationella medarbetare i genomförandet av försäljningsaktiviteter. Avslutningsvis genomföra affärsförhandlingar, avslut, överlämning till IFS uppdragsorganisation och därefter översyn genom deltagande i styrgrupp i de aktuella projekten.

  Ett urval av kundprojekt som genomfördes under perioden:
  Tomra Sorting - Etablera Tomra på en ny ERP plattform samt sammanföra ett 30 tal bolag inom Europa, Nord-Amerika samt Australien.
  Infratek - Etablera Infratek på en ny ERP platform samt ta fram en ny verksamhetsmodell med nya arbetssätt och processer.
  Eltel Networks - Etablera Eltel Networks på en ny ERP platform samt ta fram en ny verksamhetsmodell med nya arbetssätt och processer.
  Systembolaget - Etablera Systembolaget på en ny ERP platform samt ta fram en ny verksamhetsmodell med nya arbetssätt och processer.

 • IFS

  2005 - 07

  Konsultchef

  Ansvarig för en konsultverksamhet med personalansvar för ett 30-tal konsulter. Affärsansvarig för pågående projekt och uppdrag med fullt PnL ansvar.

  Ett urval av kundprojekt som genomfördes under perioden:
  Systembolaget - Införande av ett nytt kassasystem hos Systembolaget med integration och samordning till ERP systemet IFS Applications.
  Ahlsell - Etablera Ahlsell på en ny ERP platform inom ekonomi.
  Axfood -Införande av nytt lönesystem inom Axfood koncernen.

Kompetensområden

 • - Affärssystem

  Agresso, IFS

 • - Modulkunskap affärssystem

  Anläggnings-/Inventarieregister, Controlling, Redovisning, Fakturering, Inköp/lager, Kundreskontra, Leverantörsreskontra, Lönehantering, Material-/ Produktionsstyrning, Order/Distribution, PA/Human Resource, Projektredovisning/Projektstyrning, Säljstöd/ Marknadsföring, Tidrapportering

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Omvärldsanalys, Affärsplanering, Affärsplattformar_Affärsmodeller., Affärsutveckling, Compliance, Kravmodellering, Metodstöd, Processinförande, Processutveckling, Programledning, Strategisk planering, Supply chain management, Utforma logistiksystem, Utredning, Verksamhetsanalys, Verksamhetsstyrning, Verksamhetsutveckling allmänt, Affärs och IT strategi, Change Management, Förändringsledning, Kravanalys, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Order- och leveransflöden, Organisationsutveckling, Projektrevision, Workshopledning, ERP Implementation, Projektledning

 • - Försäljning

  Säljsupport, Anbudsförfarande, Avtal och Förhandling, Försäljning, Försäljningsledning

 • - IT-strategi

  IT-arkitektur - företagsnivå, CRM Project systems

 • - Upphandling

  LOU, Kravformulering, Offertutvärdering, Resurs i upphandlingsprocess, Beställarstöd, Inköp och förhandling

 • - Metoder & Processer

  ITIL, PM3, PPS, Prosci ADKAR

 • - Ledarskap

  Affärscoachning, Chefscoaching, Kurs- och seminarieledare, Mentor, Mentorskap, Interimsledning, Ledarskap allmänt

 • - Projektfaser

  Drift, Systemering/Design/Krav, Test, Utveckling/Genomförande, Förstudie, Implementation, Införande och överlämning, Produktionsinförande, Projektering

 • - Projektledning

  EVM, Infrastruktur och logistik, Inköp, Project auditing, Effekt- och nyttohemtagning, Portföljledning, Administrativ delprojektledning, Administrativ huvudprojektledning, Contract management, Kommersiell projektledning, Projektledning, Projektledning inom Supply Chain, Teknisk projektledning

 • - Kvalitetsstyrning

  Change Management

 • - Tillämpningar

  CRM-system, Elektronisk fakturering, Affärssystem

 • - Branscherfarenhet

  Spel, Elektronikindustri, Energi, Fordon, Läkemedelsindustri, Teleoperatörer, Verkstad och Automotive, Detaljhandel, Fastighet, Stat/kommun/Landsting, Tillverkande Industri, Transport/Spedition/Flyg

 • - Utbildning

  civ.ing

 • - Roller

  Enterprise Architecht, Lärare, Affärsutvecklare, Coach, Facilitator, Kommunikationscoach, Kommunikationsrådgivare, Kommunikationsstrateg, Organisations-och Processkonsult, Förändringsledare, Interimschef, programledare, Team-ledare, Teknisk projektledare, Upphandlare, Utredare, Workshopledare, Huvudprojektledare

Anställningar

 • 2013 -

  Partner och Konsult, Allineate Consulting AB

 • 2008 - 2013

  Key Account Manager, IFS AB

 • 2005 - 2007

  Konsultchef, IFS AB

 • 2002 - 2004

  Senior verksamhetsinriktad projektledare, IFS AB

 • 1999 - 2002

  Management Konsult, Acando AB

 • 1997 - 1999

  Projektledare, Industri-Matematik AB (IMI)

 • 1995 - 1997

  Projektledare, Rexroth Bosch AB

 • 1990 - 1994

  Projektledare, Industri-Matematik AB (IMI)

 • 1983 - 1990

  IT-Chef / Systemarkitekt, General Electric Biosciences

Utbildningar

 • 2013 - 14

  Juridisk översiktskurs, Stockholms Universitet

 • 1991 - 93

  Företagsekonomi, Stockholms Universitet

 • 1985 - 90

  Civilingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Marit Barklund
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-360 70 07