Dela

John Haagen

 • CI, CD&D, DevOps
 • System Architect
 • Test Automation

Översikt

Med mångårig erfarenhet från ledande roller inom agil systemutveckling driver John utvecklingsarbete med kombination av snabb ledtid och god kvalitet.

Johns breda tekniska kompetens och goda kommunikativa förmåga bidrar till att skapa effektiva lösningar och arbetsprocesser som uppskattas av både användare och uppdragsgivare.

John brinner för ständiga förbättringar och är en positiv kraft beträffande processutveckling, automation och implementering av verktyg som bidrar till ökad effektivitet och bättre beslutsunderlag.

John har arbetat som utvecklare, teamledare, projektledare, testledare och produktägare. Han har arbetat med systemdesign, mjukvaruutveckling och hårdvaruutveckling, men även med försäljning och marknadsföring och som utbildare.

Egenskaper

John är mycket uppskattad i de projekt han deltar i. Han är en erfaren projektledare som entusiasmerar sina kollegor och själv bidrar med ett mycket stort tekniskt kunnande och helhetsperspektiv.

John är certifierad förändringsledare i Lean Six Sigma och har arbetat mycket med att införa agila tankesätt, arbetsmetoder och verktyg.

Konsultens CV

 • Lindex AB

  2018 -

  Lead for Methodology, Test & QA

  Coachning av team och individer inom utveckling och QA för att säkerställa en väl fungerande utvecklingsprocess. Implementering av processer och verktyg för Continuous Integration med en hög grad av testautomation och visualisering av kvalitetsdata.

  Nyckelord: CI, Jira, Java, C/C++, C#, .Net, Visual Studio.

 • KGH Customs Software AB

  2016 -

  DevOps Manager

  Som DevOps Manager leder John arbetet med att implementera effektiva processer och verktyg som stöd för agil utveckling, kvalitetssäkring och releasehantering för en SaaS-lösning avseende kritisk tull- och logistikhantering.

  I tätt samarbete med projektledning, produktledning, utvecklare och driftspersonal har John tagit fram strategier och processer för branchning, testautomation, felhantering, kontinuerliga releaser (release trains) som resulterar i korta ledtider för utrullning av mjukvara till produktionsmiljöer.

  John fungerar även som bollplank i strategiska frågor kring systemarkitektur

  Nyckelord: Git, Octopus Deploy, TFS, Visual Studio, .Net, Datadog, Slack, Release Train

 • Ericsson AB

  2013 - 16

  Product Owner & Driver, Deployment Pipeline

  Uppdraget omfattar framtagning av ett automationsverktyg för att korta ledtider och minimera det manuella arbetet i processen när nya mjukvaruversioner skall releasas och distribueras till kund.

  Med hjälp ett dedikerat utvecklingsteam har John realiserat en lösning som automatiserar processen samtidigt som den visualiseras och görs transparent och tillgänglig för hela organisationen. Parallellt har John även ansvarat för framtagning av den strategiska planen för att tillsammans med kunderna realisera Continuous Delivery i stor skala.

  Rollen har även omfattat kravställning av nästa generations PLM-system utifrån ett Continuous Delivery & Deployment-perspektiv.

  Nyckelord: Product Lifecycle Management (PLM), Automation, Continuous Deployment, Python, HTML

 • Ericsson AB

  2010 - 16

  Product Owner, Continuous Integartion Portal

  Som produktägare har John samordnat verksamhetsgemensamma behov från flera organisationer för strategiskt utveckling samt kontinuerligt underhåll och förbättring av den tekniska lösningen.

  I det dagliga arbetet kombinerades utvecklingsarbetet med en kontinuerlig strävan att förfina det agila arbetssättet i teamet genom utprovning av verktyg och processer.
  Teamet har ofta legat i framkanten och använts som förebild för andra team.

  John har även varit handledare för flera examensarbeten med inriktning på visualisering av kvalitetsdata och lagring av stora flödande datamängder.

  Nyckelord: Git, Gerrit, Drupal, HTML, PHP, Elastic Search, SQL, RabbiitMQ, Sphinx, Jira, Redmine

 • Ericsson AB

  2009 - 10

  Projektledare, Continuous Integration Portal

  Initiativtagare och ansvarig för utveckling av en andra generations lösning för automation och kontinuerlig live-visualisering av progress och kvalitet inom mjukvaruutveckling.

  Arbetet omfattade framtagande av informationsmodeller för att kunna sammanställa stora mängder information på ett enkelt sätt som hela organisationen kunde samverka kring, utveckling av webb-baserad front-end för visualisering och interaktion samt en back-end som klarade av att hantera stora flöden och mängder information.

  Lösningen används idag för flera mjukvaruprodukter inom telekomsektorn hanterar dagligen mer än 100.000 tester och är stöd åt 2000+ användare. På grund av lösningens effektivitet är den klassad som verksamhetskritiskt.

  Nyckelord: Continuous Integration, Automation, Drupal, PHP, C/C++, MySQL, Git, Redmine

 • Ericsson AB

  2007 - 09

  Continuous Integration, Common Packet Gateway

  Uppdraget omfattade att ta fram och implementera en strategi för kontinuerlig kvalitetssäkring för en ny mjukvaruprodukt med höga krav på kort ledtid till marknaden och kraftig stegring av antalet utvecklare från 0 till 100+.

  Med utgångspunkt i Martin Fowlers definition av Continuous Integration utvecklades effektiva processer samt en fullt automatiserad bygg- och testkedja, effektiva stödverktyg för utvecklarna samt en web-baserad portal för visualisering av all information såsom byggresultat, testresultat och övriga kvalitetsmätningar. Denna lösning har sedan utvecklats vidare som stöd till flera verksamheter.

  Nyckelord: Continuous Integration, CI, Automation, Drupal, PHP, SQL, C/C++, Linux

 • Ericsson AB

  2006 - 07

  Teststrategiansvarig

  John ansvarade för planering av funktionstestmijön i ett litet kundnära projekt med månatlg leverans till kundprojekt med slutanvändare. John valde att stödja ett agilt arbetssätt med automatiserade tester där målet var att få kort ledtid från kund-feedback till ny levererad mjukvaruversion. Hårdvarubrist löstes genom att skapa virtuella testmiljöer baserade på User Mode Linux

  Nyckelord: Linux, virtualisering

 • Ericsson AB

  2004 - 05

  Design Test Support

  Teknisk support av lösningar för designtest av mjukvara. Införande av verktyg för statisk kodanalys (Coverity Prevent). Initiativtagare och utvecklare av applikation i Windows för snabbare (5x) mjukvarutestning genom manipulation av systemklocktid.

  Nyckelord: Windows, C++, Statisk kodanalys, Design Test

 • Ericsson AB

  2002 - 05

  Delprojektledare

  Projektledning av test och integrationsarbete för autentiserad Wi-Fi access (802.1x)

  Nyckelord: Wi-Fi, WEP, WPA, EAP, 802.1x, Radius

 • Ericsson Business Innovation AB

  1999 - 02

  Produktledare, Telematik

  Produktledning för lösningar inom telematik för ett in-house groddföretag. Internationell marknadsföring, främst mot bilindustrin. Projektledning av mjukvaruprojekt för fjärradministration av telematikenheter. Standardiseringsarbete inom javabaserad serviceplattform (OSGi).

  Nyckelord: Telematik, OSGi, Java

 • Ingenjörs- och Sjöbefälsskolan, Institutionen för elektroteknik

  1997 - 98

  Lärare i programmeringsteknik

  Arbete parallellt med studier.
  Kursansvarig och examinator för kurs i C++-programmering för studenter på Maskin- och Elektroingenjörsprogrammet.

 • Chalmers Tekniska Högskola

  1996 - 98

  Kursassistent

  Arbete parallellt med studier.
  Kursassistent på flera kurser på Institutionen för Datorteknik.

 • Miroi Utbildning AB

  1994 - 95

  Lärare, Kursutvecklare, Coach

  Uppdraget omfattade planering och genomförande av flera arbetsmarknadsutbildningar för kompetenshöjning av ingenjörer. John genomförde kurser i operativsystem (UNIX / Windows), nätverksteknik (TCP/IP, Ethernet) och programmering i C och C++, Shell-programmering. Många av eleverna fick anställning efter utbildningen.

  Nyckelord: TCP/IP, Linux, UNIX, C/C++, Shellscript

 • Lexicon AB

  1993 - 94

  Lärare i UNIX och skalprogrammering

  Genomförande av flertalet kurser i UNIX och skalprogrammering för nybörjare och avancerade användare.

 • Konsulthuset MMI AB

  1992 - 93

  Försäljning och teknisk support

  Försäljning och teknisk support av utvecklingsmiljö för grafiska användargränssnitt i X Window (UNIX).

  Nyckelord: UNIX, C/C++, X Window

 • Waves AB

  1990 - 91

  Teknisk säljare, radiolänksystem

  Marknadsföring och försäljning av radiolänksystem för distribution av kabel-TV. Marknadsföringen var riktad mot kunder i Sverige och utlandet. Teknisk projektering samt utbildning av driftspersonal.

 • Kabelvision AB

  1989 - 90

  Assistent till teknisk chef

  Som assistent till den tekniska chefen omfattade arbetet teknisk projektering av kabel-TV-system, utvärdering av leverantörer och tekniskt materiel samt entreprenadupphandling. Uppdraget omfattade även utbildning av teknisk personal.

 • Process och Utveckling AB

  1987 - 89

  Hårdvarudesigner

  Utveckling av 8-bitar endatorkort med mät- och styrfunktioner för placering i explosionsfarlig miljö (EX). Produkten godkändes av SP och installerades hos kunder i Sverige och England.

 • AVAB Elektronik AB

  1985 - 88

  Installatör & Servicetekniker

  Installation och service av ljudsystem och datoriserade ljusanläggningar på teatrar, hotell och i offentliga lokaler i Sverige och övriga Europa.

Kompetensområden

 • - Operativsystem/plattformar

  Apache HTTP Server, Mac OS, Mac OS X, Red Hat, Linux

 • - Databashanterare

  mySQL

 • - Modulkunskap affärssystem

  Redovisning

 • - Verktyg & Middleware

  RabbitMQ, Atlassian Jira, Clearcase, ClearQuest, Eclipse, Gerrit, Git, Jira, MS Office

 • - Utvecklingsspråk

  C, C++, HTML, Javascript, PHP, Python, Rest, SQL, Unix Shell script

 • - Hårdvara

  Mac, PC

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Change Management, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Kravanalys, Processutveckling, Produktledning, Projektledning, Utredning, Workshopledning, Utbildning

 • - Marknadsföring

  Marknadsstöd

 • - Försäljning

  Anbudsförfarande, Försäljning, Säljsupport

 • - IT-strategi

  Teknikutredning, Val av utvecklings- och produktionsmiljö

 • - Upphandling

  Inköp och förhandling, Kravformulering, Offertutvärdering, Resurs i upphandlingsprocess

 • - Metoder & Processer

  PROPS, Parprogrammering, KANBAN, LEAN, Lean Six Sigma, Lean-baserad processmetodik, TDD - Test Driven Development, XP (Extreme Programming), Agila metoder allmänt, Continious Delivery, Continuous Integration, Processer och metoder allmänt, Scrum

 • - Ledarskap

  Grupprocesser, Kurs- och seminarieledare, Ledarskap allmänt, Mentor

 • - Projektfaser

  Förstudie, Implementation, Systemering/Design/Krav, Test, Utveckling/Genomförande

 • - Projektledning

  Hansoft, Administrativ delprojektledning, Agile project systems, Teknisk projektledning

 • - Kvalitetsstyrning

  Change Management, Configuration Management

 • - Test & Verifiering

  Funktionstestning, Systemtestning, Testledning, Testutveckling, Validering & Test - Hårdvara, Integrationstest, Strategisk testledning, Testautomatisering, Testprocessutveckling, Validering & Test - Mjukvara

 • - Elektronikkonstruktion

  Analog konstruktion, Digital konstruktion, Elektronikkonstruktion allmänt

 • - Trådlös datakommunikation

  WLAN

 • - Fast datakommunikation

  ATM, Ethernet, LAN, Datakommunikation allmänt, TCP/IP, Unix

 • - Mobila Telesystem

  Mobilsystem allmänt

 • - Bredbandsnät & IP-tjänster

  Bredband allmänt, Routrar

 • - Databaser

  Databasadministration, Databaser allmänt

 • - Systemtyper

  Mobilapplikationer, Objektorienterade system, Mjukvaruarkitektur - programnivå, Nätverk och kommunikation, Operativsystem och drivrutiner, Systemarkitektur - systemnivå, Webb- och Internetbaserade system

 • - Branscherfarenhet

  Elektronikindustri, Fordon, Tillverkare av Telekomutrustning

 • - Utbildning

  civ.ing

 • - Roller

  Designer, Utvecklare/Programmerare, Arkitekt, Lärare, Team-ledare, Teknisk projektledare, Testledare, Utbildningsledare, Utredare, Produktledare, Systemingenjör

 • - Kommunikation & Information

  Grafisk identitet och profil, Engelska, Pedagogik, Presentationsteknik, Utbildningsmaterial

Anställningar

 • 2006 -

  System Designer / Product Owner, Ericsson AB

 • 2002 - 2006

  Projektledare, Ericsson Microwave AB

 • 1999 - 2002

  Produktägare, Ericsson Business Innovation AB

 • 1996 - 1998

  Kursassistent / Lärare, Chalmers Tekniska Högskola

 • 1994 - 1998

  Utbildningskonsult, Zirconium AB (eget företag)

 • 1993 - 1994

  Tekniskt säljstöd, Konsulthuset AB

 • 1990 - 1991

  Försäljning / Marknadsföring, Waves AB

 • 1989 - 1990

  Assistent till teknisk chef, Kabelvision AB

 • 1987 - 1989

  Konsult inom hårdvarudesign, QUAC HB (eget företag)

 • 1985 - 1988

  Installatör & utvecklingsingenjör, AVAB Elektronik AB

Utbildningar

 • 2013 - 13

  Lean Six Sigma Yellow Belt, Ericsson Academy

 • 2012 - 12

  Scrum Product Owner, Informator

 • 2008 - 08

  TTCN-3, Ericsson

 • 2002 - 02

  Ledarskapsutbildning, Qtvå

 • 2002 - 02

  Projektledning, Wenell

 • 1995 - 99

  Datortekniklinjen, 180p, Chalmers Tekniska Högskola

 • 1993 - 93

  Programmeringsteknik & Operativsystem, Konsulthuset AB

 • 1981 - 85

  4-årig Teleteknisk linje, Polhemsgymnasiet

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Anna Söderlund
Kundansvarig på Kvadrat Göteborg AB
072-200 27 21
Anna Edshage
Kundansvarig på Kvadrat Göteborg AB
070-560 55 77