Dela

Josefin Buraas

 • Process- och kvalitetsutveckling
 • Projektledning
 • Föreläsare

Översikt

Josefin har lång erfarenhet av process- och verksamhetsutveckling inom många olika branscher, tex bilindustrin, terminalverksamhet och landsting. Hon är certifierad och erfaren inom metodikerna Lean och Six Sigma och kombinerar denna erfarenhet effektivt med de "mjuka delarna" i ledarskapet. Josefin arbetar gärna med såväl ledningsgrupper som operativa team. Hon har erfarenhet av att själv arbeta i linjen som både linjechef, projektledare och operativt ansvarig samt som medlem i ledningsgrupper. Josefin arbetar effektivt som förändringsledare, projektledare eller interim linjechef. Hon är också en uppskattad föreläsare och utbildare tex inom områdena "effektiva processer" och "systematisk problemlösning".

Egenskaper

Josefin är lyhörd, social och resultatinriktad.
I uppdrag involverar Josefin alla i samtalet och har förmågan att sortera ut det viktiga från sammanhanget. Josefin är mån om att uppnå sina och teamets mål, samtidigt som hon vill se till att människorna runt omkring henne mår bra under tiden.

Konsultens CV

 • RISE

  2019 - 19

  Projektledare

  Josefin driver nu ett tvärfunktionellt projekt på RISE, som ska leda till ett gemensamt arbetssätt kring tjänsteresor. Projektet omfattar nuläges- och behovsanalys, marknadsanalys, strategiframtagning och upphandling. Josefin ska även utvärdera leverantörer och leda implementeringen av ny resebyråtjänst på hela RISE som omfattas av ca 3000 anställda. Projektet samverkar även med ett forskningsprojekt som arbetar med mobilitetslösningar (MaaS – mobility as a service).

 • Stena Line

  2018 - 18

  Föreläsare / Utbildare

  Josefin höll en skräddarsydd och lektionsledd 2-dagars utbildning i "Praktisk Projektledning och ständiga förbättringar" för ekonomiavdelningen på Stena Line. Uppdraget omfattade både framtagning av utbildning, genomförande och uppföljning.

 • RISE

  2018 - 19

  Projektledare

  Josefin hade rollen som projektledare i syfte att skapa förutsättningar för att börja arbeta med en modell för gemensam arbetsvärdering på RISE. Projektet omfattade att genomföra en nuläges- och behovsanalys, marknadsanalys och framtagning av upphandlingsunderlag. Efter utvärdering och leverantörsval, fick Josefin uppdrag att genomföra fas 1 i implementeringen, för att förbereda organisationen inför förändringen.

 • Lexicon

  2018 - 18

  Föreläsare / Mentor

  Josefin utbildade flera olika grupper inom personlig effektivitet (1-dags-utbildning) och projektledning (4-dagars utbildning). Uppdraget omfattade både planering, framtagning av kursmaterial och genomförande, samt uppföljning.

 • KUKA AG

  2018 - 18

  Facilitator / Workshopledare

  Josefin arbetade med ett team hos kund i syfte att minska ledtiden på support-avdelningen. Uppdraget omfattade tex en kartläggning av nuläget, orsaksanalys av dåvarande problem samt framtagning av förbättringsförslag.

 • Hand Center

  2017 - 17

  Workshop-ledare i Ledningsgrupp

  Josefin faciliterade en 2-dagars workshop med ledningsgruppen på Hand Center. Denna workshop syftade till att skapa samsyn i organisationen med målet att skapa tillväxt och engagerade medarbetare.

  Under workshopen genomfördes övningar bla för att skapa insikt kring både individens och gruppens motivation. Därefter definierade gruppen ett gemensamt syfte med verksamheten (både från ett externt och internt perspektiv). Gruppen kunde därefter ta fram ett utkast till en gemensam vision och målområden, samt skapade samsyn genom att konkretisera sina värderingar.

 • Stena Metall

  2016 - 17

  Projektledare

  Josefin har genomfört en förstudie och pilotprojekt i syfte att skapa ett ramverk och struktur för det koncerngemensamma ledningssystemet på Stena Metall. Josefin har lett 6 piloter och ett par konfigureringsteam samt skapat det ramverk som ska gälla för hela koncernen. Detta för att skapa förutsättningar för ett bredd-införande för samtliga (8) bolag inom Stena Metall. Ledningssystemet ska möjliggöra effektivare process- och dokumentstyrning, tydligare och effektivare projektledning samt ärendehantering.

 • APM Terminals

  2012 - 16

  Business Process Manager

  Josefin ansvarade för utveckling och implementering av Lean, Six Sigma och verksamhetssystemet på container-terminalen i Göteborg. Hon coachade och utbildade chefer och projektledare samt ledde själv större tvärfunktionella initiativ. Som medlem i ledningsgruppen ansvarade Josefin för att bla facilitera affärplansarbetet, målnedbrytning och processutvecklingsarbetet i ledningsgruppen.

 • Akademiska Hus

  2011 - 12

  Delprojektledare Category Management

  Josefin var delprojektledare inom kategorin Mark och genomförde kategori- och spendanalys inom ramen för ett större inköpsprojekt på ett stort bolag inom fastighetsbranschen. Uppnådde bla ökade synergier mellan regioner, minskad leverantörsbas, standardiserade arbetssätt, förbättrade kravspecifikationer.

 • Borealis

  2011 - 11

  Continuous Improvement support

  Josefin supporterade implementeringen av Borealis OPEX program i Stenungssund. Programmet innebar bla att förbättra arbetssätten kring ökad tillgänglighet i produktion, "lessons learned" och risk-hantering samt ständiga förbättringar. Josefin bidrog till projektet genom att bla förbereda och facilitera workshops, utbilda personal, genomföra intervjuer och supportera i förändringsledning.

 • NU-sjukvårdens och Älvsborgs Landsting

  2010 - 10

  Analytiker

  Josefin anlitades som expert för att anlysera data och flöden i framförallt akut-sjukvårdens processer. Detta för att kunna hantera inflödet av patienter och kontrollera köerna på ett bättre sätt. Projektet ledde bla till att styra inflödet på ett annat sätt och att justera triagerings-processen.

 • Vattenfall

  2009 - 09

  Delprojektledare

  Josefin var delprojektledare i ett omfattande transformationsprojekt inom ett affärsområde på Vattenfall. Under projektet förändrades organisation och arbetssätt för att linjera med hur omvärlden förändrats. Josefins uppgifter var bla att planera, koordinera och leda förändringar tillsammans med projekt-teamet hos kund. Det innebar också att arbeta med riskhantering och koordinera med det övergripande projekt-teamet.

 • Gävleborg Landsting

  2009 - 09

  Huvudprojektledare LEAN transformation

  Josefin ansvarade för att leda och koordinera programmet för att utveckla och implementera Lean-strategier på både operativ och strategisk nivå. Projektet resulterade i ett antal processförbättringar som bl.a. ledde till kortare kötider för patienten med bibehållen vårdkvalitet och uppnådd vårdgaranti. Utbildningar genomfördes i t ex värdeflödesanalys, 5 varför, Kaizen, PDCA and 5 S

 • Sony Ericsson

  2008 - 08

  Kvalitetsexpert

  Josefin var anlitad som kvalitetsexpert inom Lean och Six Sigma, för att ta fram kvalitets-feedback-processen samt supporta i implementeringen. Josefin tog tillsammans med teamet fram en process för hur företaget skulle använda sig av kvalitets-feedback från kund och säkerställa att den informationen nådde utvecklarna. Detta för att kunna agera mer pro-aktivt och lära sig av erfarenheter utifrån kundens feedback.

 • Skanska Stomsystem

  2008 - 08

  Projektledare LEAN-införande

  Josefin slutförde ett redan påbörjat projekt kring implementering av LEAN på Skanska Stomsystem i Strängnäs. Projekt-teamet arbetade med att skapa en jämn takt i produktionsprocessen, genom att bla jämna ut flödet, arbeta med planeringsprocessen och daglig styrning samt förbättra processerna i förrådet.

 • Volvo Logistics

  2007 - 08

  Interim avdelningschef Inköp

  Josefin ledde medarbetare till att utveckla processer och verktyg i syfte att stödja inköpsprocessen genom ett mer strategiskt och proaktivt arbetssätt. Avdelningen bestod av ca 10 medarbetare.

 • Volvo Personvagnar Göteborg

  2005 - 07

  Master Black Belt och implementeringsansvarig

  Josefin var ansvarig för att utveckla och implementera strategier tillsammans med ledningsgrupper inom produktion och logistik för att uppnå förbättrad process och produktkvalitet. Utbildare och coach för projektledare och chefer.

 • Volvo Cars Body Components

  2005 - 05

  Logistikchef

  Josefin var linjechef för 38 anställda med ansvar för intern materialhantering, utlastning, produktionsplanering, godsmottagning och emballageberedning. Ingick i Logistiks ledningsgrupp och ansvarade för avdelningens budget och nyckeltal.

 • Volvo Cars Body Components

  2003 - 05

  Projektledare i förbättringsprojekt

  Identifierade och projektledde förbättringsprojekt i tvärfunktionella processer enligt lean och six sigma metodiken. Utbildade medarbetare och chefer i metodik och verktyg inom lean och six sigma samt genomförde tex värdeflödesanalyser

 • Volvo Cars Body Components

  2001 - 03

  Logistiktekniker

  Projektansvarig för att logistiksäkra processer i vagnsprojekt samt analyserade processer för att optimera transportsätt inom och mellan fabriker

Kompetensområden

 • - Standarder

  ISO 14001, ISO 9001

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Inköp, Omvärldsanalys, Affärsplanering, Affärsutveckling, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Organisationsutveckling, Supply chain management, Change Management, Förändringsledning, Projektledning, Verksamhetsstyrning, Verksamhetsutveckling allmänt, Workshopledning, Processutveckling, Utbildning

 • - Marknadsföring

  Målgruppsanalys, Strategisk affärsplanering

 • - Metoder & Processer

  TQM, Processer och metoder allmänt, LEAN, Lean Six Sigma, Lean-baserad processmetodik, Processkartläggning

 • - Ledarskap

  Det coachande ledarskapet, Interimsledning, Operativ ledning, Kurs- och seminarieledare

 • - Projektledning

  Projektledning

 • - Kvalitetsstyrning

  Dokumenthantering, Kvalitetsledning, Change Management

 • - Tillämpningar

  Ledningssystem, Ärendehanteringssystem

 • - Branscherfarenhet

  Byggindustri, Energi, Fastighet, Hotell , Restaurang och Mötesindustri, Transport/Spedition/Flyg, Hälso-Sjukvård, Stat/kommun/Landsting, Tillverkande Industri, Verkstad och Automotive, Fordon

 • - Utbildning

  Workshopledning

 • - Roller

  Affärsutvecklare, Interimschef, Utbildningsledare, Coach, Delprojektledare, Facilitator, Förändringsledare, Huvudprojektledare, Organisations-och Processkonsult, Lärare, Workshopledare

 • - Kommunikation & Information

  Förändringskommunikation, Utbildningsmaterial, Presentationsteknik

Anställningar

 • 2016 -

  konsult, Buraas Consulting AB

 • 2012 - 2016

  Business Process manager, APM Terminals

 • 2007 - 2012

  Management konsult, Capgemini Consulting

 • 2005 - 2005

  Logistikchef, Volvo Cars Body Components

 • 2005 - 2007

  Förändringsledare, Six Sigma Master Black Belt, Volvo Cars Torslanda

 • 2001 - 2004

  Logistikutvecklare och projektledare, Volvo Cars Body Components

Utbildningar

 • 2018 - 18

  Strategiska Presentationer, Dale Carnegie

 • 2018 - 18

  Webbkursprogrammet - att göra webbkurser, Course IT matters

 • 2017 - 17

  Grafisk facilitering, Kristian Rönne

 • 2017 - 17

  Certifierad styrelseledamot, Styrelseakademin Väst

 • 2016 - 16

  Retorik 10 hp, Göteborgs universitet

 • 2016 - 16

  Content & Market management, IHM Business School

 • 2015 - 15

  Business management, IHM Business School

 • 2015 - 15

  UGL - Utveckling Grupp ledare, Göteborgs Arbetspsykologi

 • 2015 - 16

  Mini-MBA, Probana business school

 • 2014 - 14

  Ledarskapsutbildning "Leading others", Maersk Training

 • 2007 - 12

  Konsult-utbildningar på Capgemini (CSW, Lean, Selling), Capgemini University Les Fontaine, Paris

 • 2005 - 05

  Certifierad Lean Kaizen Sensei - projektledare för Lean-projekt, Ford Motor Company

 • 2003 - 04

  Certifierad Consumer driven Six Sigma Black belt, Ford Motor Company /Volvo PV

 • 2003 - 05

  Six Sigma Master Black Belt Level 2, Ford Motor Company

 • 2003 - 05

  Organisation och ledarskap 45 hp, Kristianstad Högskola

 • 2001 - 02

  Elevingenjörsprogrammet Volvo Personvagnar, Volvo

 • 1997 - 01

  Fil Mag Industriell Systemekonomi (Total Quality Management), Växjö universitet

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Anna Söderlund
Kundansvarig på Kvadrat Göteborg AB
072-200 27 21
Anna Edshage
Kundansvarig på Kvadrat Göteborg AB
070-560 55 77