Dela

Henrik Holm

 • Data Scientist
 • Algoritmdesigner
 • Programmerare

Översikt

Henrik har många års erfarenhet av utveckling, framförallt i Linux och Open Source -produkter. Han drivs av tekniskt svårlösta problem, gärna i gränslandet mellan tillämpad matematik och algoritmer. I sin roll som Data Scientist så är Henrik van att analysera data med både statiska och självlärande metoder.

Exempel på roller/inriktningar där Henrik kan spela en nyckelroll:

Data Scientist:
Henrik har lång erfarenhet av data-analys, både med statistiska metoder och genom Machine Learning/AI.

Algoritmdesign:
Henrik har både ett stort intresse och kunskaper inom numeriska metoder och hög-prestanda-algoritmer, främst i C. Dels inom optimering men även inom GIS, då främst PostGIS.

Programmerare:
Henrik har 15 års erfarenhet av utveckling och paketering av servermjukvara i Linux. Främst i C och Python, men även Java, C++ och BASH.

Egenskaper

Som person är Henrik utåtriktad, kreativ, drivande och ansvarstagande. Han skapar entusiasm och har lätt för att motivera sina kollegor att arbeta mot ett gemensamt mål. Han är analytiskt lagd och provar gärna nya grepp för att lösa problem.

Konsultens CV

 • RISE Viktoria

  2018 - 18

  Data Scientist

  Roll:
  Henrik analyserade fartygstrafik i ett antal hamnar i Europa i syfte att
  kartlägga olika fartygstypers tider i hamn. Fartygstyper, så som Containerfartyg, Tankers och Ro-Ro.
  Tiden fartygen var i hamn analyserades för avvikelser för att avgöra i vilken del av anlöpet som skapar
  den största variationen.

  Nytta:
  Henriks analys ger underlag för att fortsatt analysera hur man på bästa sätt undeviker variationer, vilket i förlängningen
  leder till att anlöp kan planeras mer tidseffektivt och bättre utnyttja hamnens resurser, så som lots, bogserbåtar, etc.

  Tekniker som används:
  SQL, GIS, PostgreSQL, PostGIS, Geometri

 • SSPA

  2018 - 18

  Data Scientist

  Roll:
  Henrik analyserade fartygstrafik och batymetri i Svensk territorialvatten för att undersöka var
  fartyg kör med små marginaler med avseende på vattendjup, s.k. Under Keel Clearance (UKC).
  Fartyg som kör med litet UKC drar betydligt mer bränsle, särskilt om de också kör fort, vilket får till följd
  att det blir mer utsläpp.


  Nytta:
  Genom att kombinera batymetri och fartygstrafiken, dvs det faktiska djupgåendet på fartyg i varje område så
  visar undersökningen de zoner där fartyg har ökad förbrukning från grunt vatten -effekter, vilket är till nytta
  när man ska göra mer detaljerade djupmätningar, samt för att förstå var man har ökade lokala utsläpp.


  Tekniker som används:
  SQL, GIS, PostgreSQL, PostGIS, Geometri

 • SSPA

  2018 - 18

  Data Scientist

  Roll:
  Henrik analyserade fartygstrafik i ett antal hamnar i Sverige i syfte att undersöka förändringar i den tid fartyg ligger vid kaj, s.k. liggetid. Förändringen i liggetid kombinerades sedan med data kring godsmängder, för att ge en helhetsbild över
  hur godshateringen förändrats.

  Nytta:
  Henriks analys visar hur Sveriges godsflöde förändras över tid samt hur effekterna av
  strejker i Göteborgs Hamn gör att fartyg och gods dels väljer andra väger, samt hur de
  olika hamnarna hanterar denna förändring. Det blir tydligt i analysen att det är tempot i själva hamnoperationerna som förändrats, inte antalet anlöp eller storlek på fartyg.

  Tekniker som används:
  SQL, GIS, PostgreSQL, PostGIS, Geometri

 • RISE

  2017 - 18

  Data Scientist

  Henrik arbetar som anställd forskare i på RISE Viktoria, ICT-divisionen av RISE. Hans arbete handlar om data-analys, självlärande metoder och tillämpad matematik.

  Roll:
  Han har dels arbetat med data-driven policy-utveckling, där Machine Learning -metoder används för att skapa prognostiserande funktioner mellan kontrollerade åtgärder och dess utfall. Detta tillämpas t.ex. på hur underhållsåtgärder inom vägtrafik kan riktas för att uppnå önskade förändringar i trafikflödet.

  Huvuddelen av arbetet handlar om forskning på nya analysmetoder och digitala verktyg för sjöfarten, främst som underlag till strategisk planering, nulägesanalyser och trender.

  Nytta:
  Henrik har utvecklat mjukvara för att bestämma händelser i och omkring hamnar utifrån AIS, såsom när fartyg får lots, bogsering, ankrar eller lägger till vid kaj. Mjukvaran används som en del i en demonstrator för att göra hamnoperationer mer effektiva och för att skapa bättre förutsättningar för samarbete mellan hamnarnas aktörer.

 • SSPA

  2013 - 17

  Data Scientist

  SSPA ägs av Chalmers stiftelse och bedriver forskning och provning kring sjöfart. Dels designas och provas modellfartyg i företagets anläggningar, men även riskstudier och simuleringar av fartygstrafik.

  Roll:
  Henrik arbetade på forskningsavdelningen med framförallt ruttoptimering och trafikanalys från AIS.

  Nytta:
  Henrik utvecklade ett internt system för storskalig analys av AIS-data (positionsmeddelanden från fartyg) som används både för att ta fram trafikunderlag, men även för att beräkna trender inom sjöfarten som helhet. Systemet förenklar både insamling, lagring och analys av data genom nästan förlustfri kompression och genom att göra data tillgängligt i befintliga open source GIS-verktyg.

  Tekniker inkluderade: C, Linux, Python, GIS, PostgreSQL, PostGIS

 • Playscan

  2010 - 13

  Produktchef

  Playscan säljer en produkt för att analysera och prognostisera spelarbeteende hos online-spelsajter i syfte att kartlägga och hjälpa spelmissbrukare. Prognostiseringen gjordes med en evolutionär algoritm.

  Roll:
  Henrik ansvarade för paketering och versionshantering, men utförde även utveckling, projektledde installationsprojekt och systemdesign.

  Nytta:
  Henrik var ansvarig för arbetet att ta det som initialt var ett antal lösa moduler till att bli en komplett mjukvaruprodukt. Arbetet inkluderade allt från systemdesign till uppgraderingsrutiner.

  Tekniker innefattade: Linux, Debian-paketering, Git, Python, C++, MySQL

 • Avail LABS Göteborg

  2006 - 10

  Utvecklare

  Avail utvecklar och säljer rekommendations-system för produkter hos e-handlare i syfte att öka merförsäljningen.

  Roll:
  Henrik arbetade som utvecklare samt skötte viss samordning med huvudkontoret i Malmö. Hans arbetsuppgifter inkluderade utveckling av Avails server-produkter, både dess funktionalitet och systemet för att drifta dem i Amazon EC2.

  Nytta:
  Henrik bidrog till att tidigt (2008) paketera Avails produkter för installation och drift på Amazons EC2, något som då var i sin linda.

  Tekniker inkluderade Java, Amazon EC2/S3, Linux, BASH, Git, Python

 • SEFAB

  2005 - 06

  Utvecklare

  Uppdraget var att vidareutveckla SEFABS system för energirapportering från fastighetsbestånd. Systemet möjliggjorde att kunna följa energiförbrukningen i hyresfastigheter, samt att kunna jämföra densamma mellan dem.

  Henrik omsatte önskemål kring funktionalitet till teknisk implementation i systemet, framförallt rutiner i SQL

 • Botaniska Trädgården

  2004 - 05

  Utvecklare

  Uppdraget bestod av att hantera information kring botaniska insamlingar från Grekland. Dels att flytta data från Paradox till SQL, samt att generera typsatt underlag inklusive kartbilder för att trycka ett referensverk.

  Henriks uppdrag innefattade system- och databasdesign, geometriberäkningar, klientprogramvara för inmatning av nya insamlingar, och automatiserad typsättning.

  Tekniker som användes: Java, SQL, LaTEX, PostScript

 • Vin & Sprit - Absolut

  2002 - 03

  Data-analytiker

  Uppdraget bestod av att analysera och skapa rapporter från marknadsundersökningar. Datat bestod av undersökningar från 25 länder och laddades in i en OLAP-kub, från vilken analysrapporter skapades.

  Henrik hade ett helhetsansvar i allt från databasdesign, datatvätt, inladdningsrutiner och rapportgenerering.

Kompetensområden

 • - Operativsystem/plattformar

  Novell Netware, Solaris, Apache HTTP Server, Mac OS X, Linux, Red Hat

 • - Databashanterare

  FileMakerPro, MS SQL-server, SQL server, mySQL, SQLite, Postgresql

 • - Verktyg & Middleware

  Ant, Cruise Control, CVS, Domino, Jira, MS Exchange, QlikView, SoapUI, Xcode, ArcGIS, CORBA, Pentaho, Apache Jakarta/Tomcat, Eclipse, Subversion, Git, Tomcat

 • - Utvecklingsspråk

  HTML, Jquery, Perl, Rest, XSL, XSL-T, Fortran 77, Javascript, Objective-C, PHP, Servlets, SOAP, Webservices, C++, XML, XSD, C, J2SE, Java, Matlab, Python, SQL, Unix Shell script

 • - Hårdvara

  Sun, Mac, PC

 • - Standarder

  ISO 9001, IEEE Software Engineering Standards

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Affärs och IT strategi, Projektledning, Utbildning

 • - Försäljning

  Anbudsförfarande, Försäljning

 • - IT-strategi

  IT-arkitektur - företagsnivå, Teknikutredning, Val av utvecklings- och produktionsmiljö

 • - Upphandling

  LOU, Resurs i upphandlingsprocess

 • - Metoder & Processer

  Continious Delivery, Continuous Integration, Processkartläggning, Agila metoder allmänt, Parprogrammering, XP (Extreme Programming)

 • - Projektfaser

  Förstudie, Implementation, Systemering/Design/Krav, Test, Utveckling/Genomförande

 • - Projektledning

  Teknisk projektledning

 • - Kvalitetsstyrning

  Change Management, Configuration Management, Dokumenthantering, Kvalitetscertifiering, Dokumentation, Digital Analytics

 • - Test & Verifiering

  Integrationstest, Acceptanstest, Funktionstestning, Systemtestning, Testutveckling, Validering & Test - Mjukvara

 • - Elektronikkonstruktion

  Digital konstruktion

 • - Trådlös datakommunikation

  Bluetooth, WLAN

 • - Fast datakommunikation

  NetBeui, Novell, Datakommunikation allmänt, Ethernet, LAN, Protokollutveckling, TCP/IP, Unix

 • - Drift/Support/Service

  Datadrift/övervakning, Drift/Support/Service allmänt

 • - Bredbandsnät & IP-tjänster

  Gateways och modem, Routrar

 • - IT-säkerhet

  Riskanalys, Datasäkerhet/sårbarhetsanalys, Kryptering, Sårbarhetsanalys/sårbarhetsscanning

 • - Databaser

  Datawarehousing, MongoDB, Datalager, Databaskonstruktion, Datamodellering, Databaser allmänt, Postgresql, Prestandaoptimering

 • - Systemtyper

  Systemförvaltning, Systemintegration, Beslutstöd- och BI-system, Nätverk och kommunikation, Simulering, Systemtyper allmänt, Webb- och Internetbaserade system, Operativsystem och drivrutiner, Systemarkitektur - systemnivå, Mjukvaruarkitektur - programnivå, Objektorienterade system

 • - Tillämpningar

  AJAX, Internet of Things, e-handel, GIS

 • - Branscherfarenhet

  Fastighet, Spel, Stat/kommun/Landsting, Postorder/ e-handel, Forskning och utveckling (FoU)

 • - Utbildning

  Systemvetenskap, civ.ing, Fysik, Matematik

 • - Roller

  Hårdvarukonstruktör, Radiokonstruktör, Lärare, Produktledare, Team-ledare, Utbildningsledare, Arkitekt, Databasadministratör, Designer, Lösningsarkitekt, Produktägare, Teknisk projektledare, Testare, Testledare, Beräkningsingenjör, Systemingenjör, Utvecklare/Programmerare

 • - Kommunikation & Information

  Engelska

Anställningar

 • 2017 -

  Forskare, RISE

 • 2013 - 2017

  Forskningsingenjör, SSPA Sweden AB

 • 2010 - 2013

  Produktchef, Playscan AB

 • 2006 - 2010

  Systemutvecklare, Avail Intelligence

Utbildningar

 • 2002 - 06

  Teknisk Fysik, Chalmers

 • 2001 - 02

  Tekniskt Basår, Chalmers

 • 1997 - 98

  Marknadsföring, Försäljning och IT, IHM Business School

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Anna Söderlund
Kundansvarig på Kvadrat Göteborg AB
072-200 27 21
Anna Edshage
Kundansvarig på Kvadrat Göteborg AB
070-560 55 77