Dela

Anne Eriksson

 • Business Analyst
 • Projekt Ledare
 • Agil coach

Översikt

Anne har under åren haft flera roller där hon varit "spindel i nätet" mellan olika typer av organisationer och nivåer inom dessa. I dessa roller har hon varit ansvarig för att samordna uppstart av projekt, genomförande, koordinering mellan projekt och organisationer, överlämning till förvaltning, införande av off-shore utveckling samt utfasning av system och förvaltningsorganisationer.
I de roller som Anne haft som projektledare, business analyst, coach, produktområdesansvarig, business controller har hon alltid fört ett nära samarbete med verksamheten, projektkontor, driftsavdelningar etc. Hon har lång erfarenhet av att agera i stora organisationer, både som konsult och anställd. Anne inledde sin karriär system nära och har med tiden rört sig från utförande till ledning och styrning. Uppdragen spänner från infrastruktur och systemutveckling till implementation av både egenutvecklade- och upphandlade system. Anne har stor vana av att etablera, leda och utveckla förvaltningsorganisationer med tillämpning av agila processer och arbetssätt. Anne är duktig på att använda och anpassa metoder, tekning och arbetssätt efter de förutsättningar och behov som råder. Hon använder sig gärna av workshops, process- och flödesbilder i sitt arbete för att underlätta kommunikation och beslutsfattning.

Anne står med fötterna fast förankrade i gränslandet mellan verksamhet och IT. I den miljön har hon haft roller som agil coach/Scrum master och haft ett mycket nära samarbete med både produktägare och projektkontor. Hon har lång erfarenhet av att agera i stora organisationer, både som konsult och som anställd. Anne inledde sin karriär systemnära och har med tiden rört sig från utförande till ledning och styrning. Uppdragen spänner från infrastruktur och systemutveckling till implementation av egenutvecklade- och upphandlade standardsystem. Hon har stor vana av att etablera, leda och utveckla förvaltningsorganisationer med tillämpning av agila processer och arbetssätt.
Anne är duktig på att använda och anpassa metoder, teknik och arbetssätt utefter de förutsättningar och behov som finns. Hon använder sig gärna av workshops, process- och flödesbilder i sitt arbete.

Egenskaper

Anne är en positiv person som genom sitt öppna och transparenta sätt sprider energi och engagemang. Hon är en nyfiken frågeställare och en mycket bra lyssnare som är analytisk till sin läggning med en förmåga att växla mellan stora bilden och de små detaljerna. Hennes arbete kännetecknas av struktur och ordning och hon är en stark kommunikatör.

Konsultens CV

 • Länsförsäkringar Bank

  2018 - 18

  Projektledare/agil coach inom bankprojekt

  På Länsförsäkringar Bank hade Anne rollen som projektledare och agil coach för ett digitaliserings projekt med målet att öka tillgängligheten för kunder att bli bankkund genom ett flertal kanaler. Projektet inkluderade även förbättring av arbetsprocessen för handläggarna som skapade möjlighet för en större genomströmning av ansökningar. I projektet ingick ett aktivt arbete med KYC (Know Your Customer) ur ett AML (Anti Money Laundry) perspektiv tillsammans med produktägarna från verksamheten.
  Metodik: Agil arbetsmetod, Pejl, workshopledning, Kanban
  Verktyg: Copernicus, MS Visio/Exel/Word

 • LänsFörsäkringar Bank

  2017 - 18

  Kravledning för digitalkanal inom AML och KYC

  för att den digitala processen skulle kunna automatiseras samlade Anne samtliga krav från produktägarna inom verksamheten, handläggarna och från de system och applikationer med direkta- eller indirekta kopplingar. Anne genomförde en studie på den existerande arbetsprocessen och med mindre förändringar minskades handläggningstid per ärende och säkerheten höjdes. Hon initierade ett nära samarbete med det pågående AML projektet för att korta kommunikationsvägarna, minimera risk för missförstånd/repetion och effektivisera användning av resurser. Samtliga parter var mycket nöjda med arbetssättet.
  Den tjänst som utvecklades innehåller en stor del AML (Anti Money Laundry) och KYC (Know Your Customer) samt att det funnits ett samarbete med pågående AML projekt.
  Metodik: Agil arbetsmetod, Pejl, workshopledning, Kanban
  Verktyg: Copernicus, MS Visio/Exel/Word

 • Unilabs

  2017 - 18

  Kravledare för implementering av LIS

  Projektets uppdrag var att ersätta existerande LIS (Lab Information System) för Lab verksamhet inom Patologi och Bårhus inom Unilabs i Sverige och Europa. Annes roll var att uppdatera och detaljera kraven, testfallen, arbetsprocesserna och Swedac relaterad dokumentation. De krav som utvecklades skrivs i form a use case som matchades med testfall.
  Metoder: GDPR, ISO/IEC 15189, ISO/IEC 17020
  Verktyg: Athena, ReQTest, Jira

 • LänsFörsäkringar Bank

  2016 - 16

  Testare av Ärendehanteringssystem

  I det agila projektet CMA Bank (Change Management) hade Anne rollen som testare. Hon genomförde ett stort arbete med att sammanställa samtliga tidigare framtagna kravdokument som blev grunden för de testfall som hon byggde upp. Dessa krav- och testdokument blev sedan grunden för överlämning till förvaltningsorganisationen.
  Metodik: Kanban, Dokumentation, Versionshantering, Kanban
  Verktyg: IBM ICM, IBM CRM, JIRA MS Exel/Word

 • Nordic Cinema Group

  2016 - 16

  Kravspecialist vid konsolidering av funktionalitet

  Projektet mål var att skapa ett gemensamt biljettsystem för hela koncernen. I det arbetet ingick verksamhetsspecialister från Finland, Lettland, Litauen och Estland. Genom workshops och möten arbetade Anne fram varje lands obligatoriska krav genom use cases som bildade det totala behovet.
  Metodik: Agil arbetsmetod, Workshopledning, Use Case framtagning
  Verktyg: ReQTest

 • H&M

  2015 - 16

  Hantering av krav inom Sales Store

  Inom området Sale Store har Annes uppdrag varit att formalisera krav för projekt och etablerad förvaltning. I förvaltningsuppdrag har hon lett dialogen rörande önskad funktionalitet med slutanvändare, verksamhet och driftorganisation. I projekt har uppdraget varit att dokumentera behov/krav i skriftlig form, dokumentera processer, hålla workshops och att vara "bollplank" för frågeställningar vid outsourcing av system och tjänster.
  Metodik: Workshopledning
  Verktyg: Cisco Jabber, Cicso WebEx, Jira, MS Visio/Excel/Word

 • H&M

  2015 - 16

  Pilot för utfasning av verktyg inom Sales Store

  För piloten MS Office Phase Out har Anne haft rollen som projektledare. Målet för piloten var att undersöka möjligheten att ersätta MS Office med annan mjukvara utan att påverkar användarnas dagliga arbete. Undersökningen genomfördes på drygt 30 butiker i 3 länder på 2 kontinenter.
  Metodik: -
  Verktyg: Cisco Jabber, Cisco WebEx, MS Visio/Excel/Word

 • Scania IT AB

  2014 - 15

  Kravhantering vid etablering av förvaltning

  Projektet utvärderade en tredjepartsapplikation/tjänst för att möjliggöra redigering, lagring och publicering av rörlig bild. Verksamhetsområden som deltog var delar av R&D, New Desk som ansvarar för distribution av centralproducerat media samt utbildningscentret Academy som ansvarar för internutbildning inom Scania koncernen. Annes roll var att säkerställa framtida förvaltning men också med sin erfarenhet inom upphandling hantera uppfyllnad av verksamheternas olika behov.
  Metodik: PPS Praktisk Projektstryrning, ReQB/IREB, KB1Online, Upphandling
  Verktyg: ARS Remedy, Dreambroker,

 • Scania IT AB

  2014 - 15

  Kravinsamling för publicering- & bildhantering

  Anne var förvaltningsledare av applikationer "Scania Image Archive" och "Toolkit" som båda var i slutskedet av sin livscykel. Hennes arbetsuppgifter var framförallt fokuserade på kravinsamling och dokumentation av nya arbetsprocesser, ny funktionalitet och ny teknisk plattform tillsammans med produktägare. För att ge underlag vid beslutsfattande om behov i framtida applikationsstöd.
  Metodik: PPS Praktisk ProjektStyrning, Scrum
  Verktyg: Content management system, Hyperion Financial Management, JIRA

 • Scania IT AB

  2013 - 14

  Finansiell uppföljning av förvaltningar

  För de etablerade förvaltningarna inom Sales området ansvarade Anne för budgetering och ekonomisk uppföljning tillsammans med systemägare och förvaltningsledare. Anne var också del av den grupperingen som genomförde månatlig uppföljning av applikationsportföljen för Sales processens. Där fokuserade man på att följa upp budget och avvikelser från plan.
  Metodik: Agila arbetsmetod, SCRUM, Budgetuppföljning
  Verktyg: Hyperion Financial Management, JIRA

 • Scania IT AB

  2013 - 14

  Beställningsstöd för verksamheten

  I rollen som Business Relationship Manager var Anne ansvarig för kontakten mellan beställare- och IT-organisation inom Sales processens gällande nya behov genom uppstart av projekt alternativt förändring inom existerande förvaltningar. Huvudsaklig uppgift var att fokusera på verksamhetsutvecklingen genom insamling av krav/behov och uppstart av projekt samt koordinering av pågående projekt och resursbehov/bemanning av dessa. När projekt överlämnades till existerade- alternativt helt nya förvaltningsorganisationer var Anne ansvarig att detta genomfördes enligt den uppsatta standarden.
  Metodik: Agila arbetsmetoder, SCRUM, PPS Praktisk ProjektStyrning, Application Portfolio Management, Workshopledning
  Verktyg: Hyperion Finacial Management, JIRA,

 • Scania IT AB

  2013 - 14

  Uppstart av projekt för "Informations Kanalen"

  Projektets mål var att minska antalet system som användare var i behov av inloggning för att kunna tillhandahålla den produktinformation som var nödvändig i deras roll. Detta gjorde i form av en ny portal som styr produktinformation beroende på roll. Anne var kravledare mellan verksamheten och IT organisationen samt förvaltningsledare och ansvarade för resurssäkringen för ett antal av de applikationer som ingick i projektet.
  Metodik: PPS Praktisk ProjektStyrning, RUP, SCRUM
  Verktyg: Hyperion Financial Management, JIRA, EA Sparx

 • Scania IT AB

  2013 - 14

  Kravinsamling för digitala kanaler

  Målet var ge användarna känslan av hur den färdiga produkten skulle se ut och kännas allt efter de interiör och exteriör val. Den grafiska bilden används inom områden som försäljning, marknadsföring och till en användare som via tjänsten "bygg din bil" får ut en grafisk presentation över sina val. Projektet var en del av en större satsning i att skapa ett nytt gränssnitt, tillgänglighet och nya kommunikationsvägar mellan företaget och olika typer av användare. I detta projekt var Anne ansvarig för resurstillsättningen, finansiell uppföljning samt kravledning mellan produkt ägaren på verksamhets sidan och IT.
  Metodik: PPS Praktisk ProjektStyrning, RUP, SCRUM
  Verktyg: Hyperion Financial Management, JIRA, TFS, EA Sparx

 • Scania IT AB

  2011 - 12

  Ansvarig för projekt inom prishantering.

  För att stödja verksamhetens behov och önskan att genomföra prissimuleringar, prisanalyser och prissättning av de modulärt sammansatta konstruktionerna som ingår i Scanias premiummärke köptes ett system från Vendavo. Detta gav möjligheten att hantera pris på både central- och marknads nivå. För att skapa ett flöde av prisinformation integrerades systemet med produktkonfiguratorn och back-end delen för Etel. För detta agila projekt ägde Anne ansvaret för bemanning och etablering av mottagande förvaltningsorganisation inklusive genomförande av system- integrations och acceptanstester.
  Metodik: Agil arbetsmetodik, SCRUM, PPS Praktisk ProjektStyrning, RUP, Upphandling
  Verktyg: TFS, ReQTest, Hyperion Financial Management

 • Scania IT AB

  2011 - 12

  Ansvarig för utvecklingsprojekt av back-end system

  För att möjliggöra utfasning av befintligt system som hanterade produktstrukturer köptes en tredjepartsprodukt in i form av ett front-end gränssnitt och en ”konfigurator”. Själva back-end delen utvecklades inom ett annat projekt. Anne var förvaltningsansvarig för det systemet som skulle fasas ut samtidigt som hon var mottagare av det ersättande systemet som skulle utvecklas. Under det pågående projektet tillsatte Anne de roller som det fanns behov av, ansvarade att metodik och standarder samt att acceptanstester genomfördes till varje iteration.
  Metodik: Agil arbetsmetod, Kanban, PPS Praktisk ProjektStyrning, Hyperion Financial Management,
  Verktyg: Remedy, TFS

 • Scania IT AB

  2010 - 13

  Ledning av förvaltningsorganisationer

  I rollen som Teamledare låg det administrativa ansvaret för planering av resurser, uppföljning av tidrapportering, beställningar, avstämningar, utveckling för individen, införande och användande arbetsmetoder, standarder och verktyg. Som produktansvarig låg huvudsakligt fokus på att säkerställa applikationsförvaltningarna genom resurs- och aktivitetsplanering,
  ekonomisk uppföljning samt förbättringsarbeten. För projekten låg fokus mer på att coacha verksamheten för att säkerställa kravbilden, användande av metodik och verktyg, validering och acceptanstester. Utöver detta fanns det fler delar som ingick i rollen.
  Metodik: Agil arbetsmetodik, SCRUM, RUP
  Verktyg: JIRA, TFS, ARS Remedy, Hyperion Financial Management

 • IKEA IT

  2008 - 08

  Kravställare för PLM mot "Clarity"

  Anne var kravställare för Product Management i ett pilotprojekt med uppgift att konfigurera produkten Clarity med ett processflöde för Produkt Life Cycle Management. Detta för ge ett systemstöd till de förvaltningsansvariga där målet var att ersätta de dokumentmallar som använts vid den initiala implementationen.
  Metodik: PPS Praktisk ProjektStyrning
  Verktyg: Clarity, MS Exel/Word

 • IKEA IT

  2007 - 09

  Implementation av Product Life cycle Management

  Uppgiften var att implementera systemstöd för uppföljning och styrning av produkters livscykel. Införandet gällde drygt 400 applikationer inom samtliga processer. De var antingen köpta eller egenutvecklade applikationer som underhölls och vidareutvecklades av IT avdelningarna i Sverige, Tyskland och USA. Den metod som infördes byggde på att förstå vilka drivkrafterna var (tekniska och verksamhetsmässiga) inom förvaltningen av applikationen, vilka var de planerade aktiviteterna (kort- och långsiktiga) och vart i grafen över livscykeln befann sig applikationen (standardiserade frågeställningar). Annes var delaktig genom hela arbetet som varierade mellan intervjuer, workshops och personliga sessioner med produkt ansvariga för att facilitera framtagningen av dokumentationen. Denna kom senare att genomgå ett förfarande genom kvalitetsgranskning och godkännande process. Det var mycket viktigt att över tid hålla samma nivåer för både kvalitetsgranskningen och godkännande processen över tid. Detta säkerställdes löpande av Anne och hennes uppdragsgivare.
  Metodik: Workshopledare, Facilitator, Portfolio Management
  Verktyg: MS Exel/Word

 • IBM Svenska AB

  2005 - 07

  Ekonomisk uppföljning på Nordisk nivå

  Som Controller för två avdelningar samt ett antal större kundkontrakt svarade Anne för ekonomiskuppföljning i bland annat SAP, analys av projekt och deras löpande kostnader. Utöver det ingick frågor om det totala resursbehovet, nyttjandegrad, status på leverantörsavtal samt möjliga kostnadsbesparingar.
  Metodik: -
  Verktyg: SAP, Lotus Notes, MS Excel/Word

 • IBM Svenska AB

  2004 - 05

  Utförande av behovsanalys för nätverk

  Anne var projektledare för att genomföra behovs analys och kravinsamling för ombyggnationen av datahallen. Det var många intressenters behov som var av stor vikt att analysera djupare för att säkerställa drift och löpande arbete efter avslutat projekt. Under detta uppdrag blev Anne rekryterad till rollen som Business Controller för området Network och Voice.
  Metodik: PMP Project Management Professional
  Verktyg: Lotus Notes, MS Excel/Word

 • IBM Svenska AB

  2004 - 04

  Projektledning vid flytt av datahall

  Vid slutskedet av projektet övertog Anne rollen som projektledare för flytt av drift och övervakning av datahall. I projektet ingick även översättning av dokumentation, test av systemens tillgänglighet efter flytt samt kvalitetssäkring.
  Metodik: Workshopledning
  Verktyg: Lotus Notes, MS Excel/Word

 • IBM Svenska AB

  2004 - 04

  Implementation av stödsystem

  Anne var kontaktpersonen inom “Service Delivery” organisationen rörande frågeställningar kring implementationen av verktyget eESM på ett antal kundorganisationer. Rollen användes som för möjliggöra att rena frågeställningar besvarades direkt och behov av konfiguration/utveckling lyftes till strypgruppen. Målet var att tillhandahålla ett gemensamt verktyg och resultatet blev minskade kostnader.
  Metodik: Förvaltningsledning
  Verktyg: Ärendehanteringssystem, Lotus Notes

 • IBM Svenska AB

  2004 - 04

  Förstudie inför applikationsutveckling

  Anne hade rollen som teknisk projektledare under förstudien inför utveckling och implementering av verktyget REQO. Kravinsamling var den huvudsakliga arbetsuppgiften.
  Metodik: PMP Project Management Professional
  Verktyg: Lotus Notes, MS Excel/Word

 • IBM Svenska AB

  2004 - 04

  Projektledning av uppgradering på operativsystem

  I projekt "Software Refresh Plan" var målet att i linjeorganisationen uppgradera samtliga servermiljöer för Mainframe, Windows och Unix till aktuella och supportade nivåer. Som projektledare ansvarade Anne för att analyser av beroenden av olika former genomfördes, förankring och planering av service fönster med kundansvariga och resurssäkring för genomförandet.
  Metodik: PMP Project Management Professional
  Verktyg: Lotus Notes, MS Exel/Word

 • Ericsson Process & Application Consulting AB

  2003 - 03

  Kvalitetssäkring av informationsstrukturer

  Under det pågående SAP ERP projekt deltog Anne i testgrupperingen som Testledare och ansvarade för att säkerställa genomförandet av acceptanstester inom respektive verksamhetsområde och att projektets dokumentation av dessa tagits fram och slutförts. För att sedan i rollen som Configuration Manager ansvara för att skapa informationsstruktur av den dokumentationen för den aktuella releasen. Denna struktur kom sedan att vara del i
  projektprogrammets totala struktur vid release av ERP systemet.
  Metodik: PROPS, Versionshantering
  Verktyg: PRIM/GASK, SAP

 • Ericsson Process & Application Consulting AB

  2003 - 03

  Analys av verksamhetsinformation

  Annes uppdrag var att analysera informationen kring dokumentationsansvariga och presentera omfattning av verksamhetens behov att uppdatera detta i system GOLF. Efter att uppdatering genomförts planerades informationen att flyttas från systemet GOLF skulle stängas ned och information flyttas över till systemet PRIM. Tiden innan hade ett stort antal anställa lämnat företaget och det orsakade att informationsstrukturen var i behov av uppdatering rörande rollen av ägandeskap.
  Metodik: PROPS
  Verktyg: PRIM/GASK, SAP

 • Ericsson Sverige AB

  2001 - 03

  Framtagning av produkt- och informationsstrukturer

  Anne hade rollen som Configuration Manager i en mindre grupp i det mycket stora 3G programmet på Ericsson. Där ansvarade hon för produkt- och informationsstrukturer på samtliga ingående komponenter i den Radio Network Controll (RNC) som utvecklades. I det ingick även release förfarande av samtliga ingående komponenter och för den sammansatta produkten inför samtliga releaser. Efter release var dessa strukturer de som användes för plocklistor i fabrikerna vid montering av RNC:na.
  Metodik: PROPS, Versions- & Releasehantering
  Verktyg: PRIM/GASK, SAP, MS Excel/Word

 • Ericsson Process & Application Consulting AB

  2001 - 01

  Konfiguration av informationsstrukturer

  Annes roll som Configuration Manager ansvarade för att skapa en informationsstruktur på de ingående dokumenten som tagits fram i projektet där målet var att skapa en koppling mellan ihop ClearCase och den egenutvecklade produkten eMatrix (Produkt data Management verktyg).
  Metodik: PROPS, Versionshantering
  Verktyg: PRIM/GASK

 • Ericsson Business Consulting AB

  1999 - 01

  Krav- och testledning för användargränssnitt

  Tillsammans med systemarkitekten arbetade Anne med krav och upprättande av test från den initiala delen av projektet och vidare till överlämning till förvaltningsorganisationen. Arbetet med framtagningen av acceptanskriterierna ledde Anne där hon också höll i genomförandet av acceptanstestningen och sammanställningen av slutrapport för överlämning till förvaltningsorganisationen. Projektet var ett client/server baserade utvecklingsprojektet med målet att utveckla ett verktyg för att strukturera och hantera skillnaderna mellan releaser av specifik produkt (PRI - Product Release Information).
  Metodik: Agil arbetsmetod, SCRUM, PROPS
  Verktyg: PRIM/GASK, ARS Remedy

 • Ericsson Business Consulting AB

  1999 - 01

  Publicering av information

  För systemet PRIMs webbsidor var Anne ansvarig för extern- och intern publicering av information rörande produktuppdateringar, nya funktioner, ISO uppdateringar och dokument kopplade till de förändringar som utförts i det för Ericsson globala systemet PRIM.
  Metodik: PROPS
  Verktyg: PRIM/GASK, Adobe Dreamweaver

 • Ericsson Business Consulting AB

  1999 - 01

  Ledare av CCB möten

  Anne var ställföreträdande ordförande på Change Control Board möten för PRIM och GASK systemen på Ericsson. Dessa system är ägare av samtliga produktstrukturer och informationsstrukturer inom Ericsson koncernen. Idag presenteras informationen för användarna i andra gränssnitt än den stordator miljö som tidigare var det huvudsakliga gränssnittet.
  Metodik: Agil arbetsmetod, PROPS
  Verktyg: PRIM/GASK, Adobe Dreamweaver

 • Ericsson Data AB

  1998 - 99

  Framtagning av utvecklingsspecifikationer inom SAP

  I det som skulle bli det stora SAP ERP programmet inom Ericsson började det som ett mindre program i Slough/England där Anne hade rollen att sammanställa verksamhetskraven till utvecklings specifikationer. Dessa specifikationer skickades efter kvalitetsgran
  utvecklare. När den färdiga funktionen levererades testades den av enligt specifikationen tillsammans med verksamheten för godkännande.
  Metodik: PROPS
  Verktyg: SAP, PRIM/GASK, MS Excel/Word

Kompetensområden

 • - Roller

  Delprojektledare, Kravanalytiker, Projektledning digitala medier, Scrum master, Teknisk projektledare, Testare, Testledare, Utredare, Coach, Facilitator, Workshopledare, Configuration Manager (CM)

Anställningar

 • 2018 -

  Konsult, E&E Consulting AB

 • 2015 - 2018

  Krav specialist, Konsultbolag1

 • 2010 - 2015

  Product Manager, Scania IT

 • 2007 - 2008

  Implementationer ledare, Qbranch

 • 2003 - 2007

  Business Controler, IBM Svenska AB

 • 1998 - 2003

  Configuratiom Manager, Ericsson Process & Application Consulting AB

Utbildningar

 • 2016 - 16

  REQB, Konsultbolag1

 • 2015 - 15

  IREB, Inseptive AB

 • 2012 - 12

  UGL, Scania Academy

 • 2010 - 10

  Retroik, Scania Academy

 • 2007 - 07

  Workshop ledning, Dataföreningen Kompetens

 • 2000 - 00

  PROPS, Ericsson Process Management Institute

 • 1998 - 98

  SAP utbildningar, SAP Sverige

 • 1996 - 98

  Sytem- och Applikationsutveckling, Frontec

 • 1993 - 94

  Naturbasår, Lundellska skolan

 • 1989 - 91

  3-årig Ekonomisk linje, Strömbackaskolan

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Anders Eriksson
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
0733-58 36 50
Marit Barklund
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-360 70 07
Henrik Widström
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-276 44 68
Isac Hellwig
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-7220557
Sebastian Monadjemzadeh
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
0739613171
Anna Bohlin Archer
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-3705363
Carolin Mihic
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-4444941
Sara Ljung
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-600 37 25