Hoppa till sidans innehåll

Gustaf Westerberg

BI Arkitekt

Gustaf har under sin konsultkarriär kommit att bli en auktoritet inom området Business Intelligence och datalager. Han jobbar gärna som utvecklare eller arkitekt inom BI och datalager, och har mycket goda kunskaper i både teknik och verksamhet. Gustaf har sin absoluta tekniska spetskompetens inom Microsoft BI, men har erfarenhet av de flesta beslutsstödsprodukterna på marknaden, som IBM Cognos, Business Objects, och QlikView.

I sina uppdrag har Gustaf arbetat väldigt nära verksamhets- och ekonomicontrollers samt olika slags beslutsfattare och därmed fått mycket stor insikt i deras utmaningar i såväl offentlig som privat sektor. Gustaf har arbetat med utveckling och förvaltning av beslutsstöd inom tillverkningsindustri, försäljning, detaljhandel, sjukvård och offentlig förvaltning. Gustaf har lång erfarenhet av olika verksamhetsstyrningsmetoder, nyckeltalsstyrningsmodeller, lönsamhetsanalyser, balanserade styrkort, ABC-lösningar, ekonomisystem, budgetlösningar. Allt inom ramen för beslutsstöd och datalager.

BI-konsultens viktiga förmåga att snabbt se och förstå nya kunders unika affärsmodeller och förutsättningar, ökar för varje ny verksamhet konsulten jobbat i, för varje nytt ämnesområde, och för varje ny verksamhetsstyrningsmetod, menar Gustaf. I rollen som BI-arkitekt använder Gustaf sin erfarenhet och uppdragsbredd för att snabbt navigera och hitta fungerande lösningar hos nya kunder.
Gustaf drar stor fördel av att kombinera verksamhetsstyrningskunskaper med djup teknisk kompetens och besitter en alldeles särskild förmåga att intuitivt förstå affärsdrivande frågeställningar och ta fram stödjande tekniska BI-lösningar.

Gustaf har alltid haft ett brinnande intresse för arkitektur, integration och informationsmodellering, och håller sig i framkanten när det gäller systemutveckling och systemdesign.

Gustaf är certifierad Scrum Master och förespråkar agila metoder, men har även erfarenheter av traditionella systemförvaltning. Han har under längre tid utvecklat och förfinat olika BI-metoder i den agila andan.

Områden

 • BI Arkitekt
 • BI Konsult
 • Teknisk Projektledare

Om Gustaf

Gustaf är noggrann och ambitiös och månar alltid om att uppdragen han deltar i skall leverera högsta möjliga kvalitet. Han är lyhörd och har god förmåga att uppfatta, tolka och förstå både krav och förväntningar som kan omsätta i användbara tekniska lösningar. Gustaf är vetgirig och pedagogisk och håller gärna seminarier eller kortare utbildningar. Hans ständigt generösa inställning till att dela med sig av sin kunskap uppskattas ofta av hans medarbetare och kunder.

Gustafs CV

 • Väderstad

  Lösningsarkitekt

  2019 -

  Gustaf har haft en ledande roll i arbetet att forma kundens arkitekturella strategi inom områden som Cloud, integration, informationssäkerhet, BI, ERP, CRM och PLM. Arbetet har resulterat i ett antal övergripande arkitekturella principer, som hela IT-avdelningen känner till och arbetar enligt. De arkitekturella principerna har destillerats fram med hjälp av högsta ledningens visioner och långsiktiga planer. Gustafs arbetsgrupp har jobbat direkt under, och på uppdrag av, CIO.

  Under uppdraget har Gustaf fått tillfälle att visa på sina specialistkunskaper inom SQL Server, varför han har givits uppdraget att ta fram riktlinjer inom området. Allt från Installation och konfiguration, till prestandamätning, optimering och övervakning med larm via produkten What's Up Gold. På IT-avdelningen har Gustaf blivit den "man går till" med alla frågor som rör databaser.

  På en IT-avdelning av denna storlek ges tillfälle att jobba i många roller och använda hela sitt kunskapsregister, något som Gustaf trivs med. Han har fått jobba med allt från långsiktig strategiska frågor, till att trimma index och övervaka prestanda i produktionskritiska databaser. På väderstad har Gustaf jobbat med Enterprise-, Lösnings-, mjukvaru- och verksamhetsarkitektur i olika konstellationer och kontexter.

  En del av uppdraget har varit att öka andelen molnbaserade lösningar i Azure och andra molnleverantörer, framför allt SaaS och PaaS. Gustaf har i detta arbete varit den som drivit frågor om informationssäkerhet och har under uppdraget avslöjat stora säkerhetsbrister hos några av leverantörerna, som efter påpekande rättats till. Sådana säkerhetsmedvetandegörande insatser har uppskattats mycket av Väderstad.
 • Migrationsverket

  BI Arkitekt och Expert

  2016 - 2018

  Gustaf har under uppdraget axlat ansvaret som Enterprise arkitekt inom området Business Intelligence.

  Migrationsverket tar ett helhetsgrepp om ny plattform för BI. Tre befintliga systemlösningar skall konsolideras. I samband med ny plattform skall förbättrad agil förvaltningsorganisation införas.

  Under uppdraget har Gustaf arbetat med:
  * BI strategi Migrationsverket
  * Förvaltningsorganisation för området BI och statistik
  * Metodstöd för införande av agil arbetsprocess för BI
  * Analys verksamhetsstyrningsmodell Migrationsverket
  * Informationsmodellering för Data Vault
  * Datalagerutveckling SSIS
  * Projekt- och införandemetodik.
  * Estimering och omfattning
  * BI arkitektur ny plattform
  * Lösningsarkitektur BI plattform
  * Mjukvaruarkitektur datalager
  * Detaljerad design metadata drivet ETL-ramverk MS SSIS
  * Dimensionsmodellering
  * Kravinsamling med fokus på verksamhetsnytta
  * Kravinsamling icke funktionella krav
  * Dataanalys med fokus på datakvalitet
  * Analys av befintliga system för uppföljning, Business Objects och Qlikview
  * Dokumenterat datamodeller och lett arbetet med att införa Embarcadero E/R Architect Team Edition som datamodelleringsstöd för BI.

  Under uppdraget har Gustaf haft rollen som Scrum Master för ett nyetablerat Scrum-team med ansvar för BI och införande av agil metod för BI utveckling.
 • Luftfartsverket

  BI Expert / mentor

  2015 - 2015

  LFV implementerade en Activity Based Costing (ABC) modell med tillhörande systemlösning. Syftet för LFV:s ledning var att tydliggöra lönsamhet per produkt. Ett stort arbete föregick projektet, där produkter och delprodukter identifierades.
  LFV valde ProDakapo som systemstöd. För att realisera lösningen krävdes att information från LFVs ekonomidata (huvudboksdata) kunde hämtas från datalagret. Gustaf har analyserat informationsbehovet och specificerat vilken data från LFVs datalager som skulle integreras. Gustaf har också designat lösningsarkitekturen för integrationen.
  Produktlönsamheten skulle presenteras i ett Qlikview – gränssnitt. Gustaf har analyserat informationen i ProDakapos data mart och specificerat hur den skall laddas till LFVs datalager för att sedan presenteras i Qlikview. I detta arbete har Gustaf haft en tät dialog med produktleverantören. Gustaf har med sitt djupa tekniska kunnande i kombination med sin verksamhetskunskap och kunskaper om lönsamhetsmodeller och ABC-lösningar, snabbt kunnat få projektet att fatta konstruktiva beslut och därmed säkrat funktionella lösningar.
  LFV fick en fungerande ABC-lösning med sammanflätad information från Datalager och ABC-system. Projektet bedrevs med agil metod.
 • Luftfartsverket

  BI Expert / mentor

  2015 - 2015

  Nytt budgetsystem
  Projektet levererade ett nytt budgetsystem, Effectplan, anpassat efter LFV:s nya budgetprocess, integrerat med LFV:s datalager.

  ** Kravanalys
  Projektet inleddes med en kravanalys där svagheter med befintlig budget-applikation och budgetprocess utvärderades och önskemål på ny funktionalitet dokumenterades. Tillsammans med nya budgetdirektiv från LFVs effektiviseringsprocess skapades en bild av hur LFVs lösning skulle se ut. Gustaf var drivande i workshops, intervjuer och dokumentation av krav. Gustaf skapade mallar och kravlistor som användes vid upphandling och utvärdering av olika leverantörers produkter.

  ** Val av produkt
  LFV valde med stöd av kravunderlaget Effectplan från Konsultnet som nytt systemstöd för Budgetsystemet.

  ** Informationsanalys
  För att skapa automatiskt ifyllt underlag från löne-och ekonomisystemen krävdes en grundlig genomlysning av denna information. Gustaf har drivit arbetet med att definiera och identifiera vilken information som krävts, var den finns och hur den kan integreras till LFVs datalager och vidare till budgetsystemet. Gustaf har dokumenterat affärsregler och beställt förändringar i befintliga integrationer för att säkerställa att informationen är korrekt.


  ** Systemlösning
  Budgetsystemet Effectplan hämtar mycket information från LFVs datalager, i form av transaktioner från huvudboken och anställningsdata. Löner, förmåner, etc. Gustaf har designat och specat integrationslösningen anpassad till Effectplans API:er och Datalagrets SSIS arkitektur. Gustaf gjorde informationsanalysen av data i Effectplan och hur den skulle hänga ihop med datalagret, samt ekonomi-dashboarden i QlikView. I detta arbete har Gustaf haft en tät dialog med produktavdelningen på Konsultnet och varit drivande i produktförändringar som krävts för LFVs lösning. Gustaf har med sitt djupa tekniska kunnande i kombination med sin verksamhetskunskap snabbt kunnat få projektet att ta konstruktiva beslut och därmed säkrat funktionella lösningar.

  Projektet levererade en integrerad budgetlösning anpassad efter verksamhetens informations- och processkrav.

  Införande och kravanalys utfördes med agil metod.
 • Luftfartsverket

  Datalagerarkitekt

  2014 - 2015

  SSIS ramverk
  Parallellt med projektet Nytt beslutsstödsystem, fastslogs en ny / anpassad standard för SSIS paket i ETL laddningar till LFVs datalager.
  Gustaf har tagit fram, definierat och dokumenterat anpassade riktlinjer för LFV:s datalager. Riktlinjerna innehöll bland annat:
  * Namnstandarder
  * Loggningsmetod
  * Felhantering
  * Datakvalitets-ramverk
  * standardkompententer
  * exempel på SSIS-paket i ramverket.

  LFV fick en komplett dokumenterad specifikation för systemutvecklare att följa.
 • Toyota Material Handling Europe

  Datalagerdesigner / BI-utvecklare

  2014 - 2015

  Ny data-integrationslösning EDW.

  En stor utmaning för Toyota har varit att matcha masterdata mellan olika system, så att en sammansatt bild kan skapas i det centrala Enterprise Data Warehouse (EDW). Stor del av komplexiteten beror på att olika koder inte används konsistent över system eller bolag.
  För att möjliggöra sammanförandet och presentera en sammanhållen global bild av kunder, truckar, etc. krävdes ett generellt designmönster för matchning.

  Matchningsmekanismen krävde både maskinell och manuell matchning.
  Gustaf har med sin gedigna kunskap om vedertagna lösningar och djupa insyn i datalagret på Toyota material handling Europe tagit fram en ny design. Därefter har Gustaf implementerat samtliga masterdata tabeller och matchningsalgoritmer till den nya designen. Ett omfattande arbete som är av djup teknisk karaktär inom Microsoft SQL Server och SSIS (Microsoft Integration Services).

  Införandet gjordes med agilt arbetssätt.
 • Luftfartsverket

  BI Expert / mentor

  2014 - 2015

  Nytt beslutsstödsystem.
  LFV hade under ny ledning beslutat att genomföra en verktygskonsolidering och en ensning av befintlig beslutsstöd. I samband med detta gjordes en heltäckande översyn av beslutsfunktioner, rapporteringsrutiner, verksamhetsplaner, långsiktiga affärsmål och strategisk inriktning. Projektet löpte parallellt i samverkan med ett verksamhetsstyrningsprojekt för effektivisering av LFV.

  ** Verksamhetsanalys
  Projektet beaktade nya verksamhetsstrategier, KPI-styrningsfunktioner och verksamhetsplaner. Gustaf var drivande i och planering, genomförde och dokumentation, workshops för BI-kravidentifierng. I Workshops med samtliga beslutsfattade i olika avdelningar sammanställdes analysområden, upplevda brister och potentiella nya utmaningar, som skulle beaktas vid införande av det nya beslutsstödet.

  Parallellt med verksamhetsanalysen, och med användarkraven, utfördes den tekniska system-konsolideringen. Gustaf deltog som BI-Expert i valet av BI-verktyg och bidrog med sin gedigna erfarenhet till att LFV slutligen valde en solida lösningsarkitektur med datalger från SQL server i botten med en dashboard-lösning i Qlikview som front end.

  ** Organisation och metod för BI på LFV
  Gustaf var även drivande i att ta fram och dokumentera en agil metod för vidareutveckling av BI-lösningen. Där ingick bland annat IT- och verksamhetsroller, ansvar och kompetenser i och utanför BI-teamet. Gustaf drog upp riktlinjer för hur LFV bör organisera sig för att metoden skall bli effektiv och BI-plattformen skall fortsätta leverera sitt verksamhetsvärde.

  ** Ekonomi-dashboard för verksledning och controllers
  Projektet levererade en första BI dashboard med information från eknomi-data. Främst KPI:er från huvudbok och resultaträkningsrapporter, med koppling mot fakturafiler för direktåtkomst via beslutsstödet. Gustaf stod för specifikation, datamodell och informationsanalys, samt garanti att verksamhetskraven återspeglades av den levererade lösningen.

  Gustaf var även drivande i att ta fram och dokumentera en agil metod för vidareutveckling av BI-lösningen. Där ingick bland annat IT- och verksamhetsroller , ansvar och kompetenser i och utanför BI-teamet. Gustaf drog upp riktlinjer för hur LFV bör organisera sig för att metoden skall bli effektiv och BI-plattformen skall fortsätta leverera sitt verksamhetsvärde.

  Projektet levererade en ny ensad teknisk plattform anpassad att ge LFV bra beslutsstöd lång tid framöver.

  Kravanalys och införande med agila metoder.
 • Toyota Material Handling Europe

  BI Arkitekt / BI-utvecklare

  2014 - 2014

  KPI - Dashboard
  Toyota bestämde sig för att genomföra en gemensam beslutsstöds-dashboard, för högsta ledningsgruppen på europanivå.
  Målgruppen för initiativet var högsta europaledningen med bland annat VD, ekonomichef, samt högsta affärsområdes-chefer.

  Syftet var att skapa en KPI-applikation med fem olika förbättrings-perspektiv. Lösningen skulle stödja styrning och arbetet med ständiga förbättringar i linje med lean och Balanserade styrkorts-filosofi.

  Gustaf har lång erfarenhet av verksamhetsstyrning, KPI:er och balanserade styrkort och arbetade rådgivande åt ledningsgrupppens projektledare och sponsor gällande utformning av såväl teknisk lösning som vilka KPI:er som är viktiga och var informationen finns tillgänglig.

  Projketet levererade en beslutsstödsportal i Microsoft Sharepoint 2013 med Microosoft BI. Bland annat MS Power Pivot, MS Reporting Servces och MS Performance Point Services. Gustaf har varit ledande arkitekt för den tekniska leveransen.
 • Toyota Material Handling Europe

  BI Arkitekt / Kravanalytiker

  2013 - 2014

  Offert systemet Quint
  Förstudie och Proof Of Concept (POC) inför en stundande implementation av ett standardiserat Koncerngemensamt verktygsstöd för offerthantering. Systemet bygger på en anpassningsbar standardprodukt.

  För att säkerställa att verksamhetens krav tillgodoses genomförs en POC där representanter från sälj-processen, IT-arkitekter och leverantören deltar. Syftet är att säkerställa att funktionella såväl som icke funktionella krav kan tillgodoses av den tänkta produkten.

  Gustaf har agerat workshop-ledare och faciliterat kravfångst från IT- och verksamhetsrepresentanter. Han har även drivit informationsmodellering och lösningsförslag på teknisk BI-lösning, där Quint-systemets information integreras i det centrala datalagret.
 • Toyota Material Handling Europe

  BI Arkitekt / BI-utvecklare

  2012 - 2013

  Toyota Material Handling Europe stod iför en stor utmaning gällande hanteringen av koncerngemensam Master data hantering. Masterdata kan kortfattat beskrivas som de gemensamma strukturella information som spänner över en hel verksamhet och många olika system. T. ex Produktstrukturer och bolagsgemensamma kodstrukturer.

  Initiativet drevs av affärskravet att ha "single Point of maintainance" för Masterdata. Samtliga BI-lösningar och datalager skulle homogeniseras och visa en version av sanningen.

  Gustaf agerande Masterdata- och verktygsexpert och arbetade intensivt med business case, utbildning av verksamahet och IT, och missionering inom koncernen innan projektet slutligen levererade en komplett Master-data lösning byggd på Microsoft SQL Server 2012 MDS (Master Data Services).
 • Toyota Material Handling Europe

  BI Arkitekt

  2012 - 2012

  Förstudie och analys av finansiellt datalager.

  Toyota Material Handling Europe initierade ett stort projekt för att göra om sin koncernredovisning inbegripande allt från finansiell in och ut rapportering till Budget och prognos.

  Förstudiens mål var att säkerställa att verksamhetens krav och förväntningar överensstämde med leverantörens. Toyota hade valt den tekniska plattformen IBM Cognos 10 med Cognos Controller och Cognos BI.

  Förstudien innefattade tekniska såväl som funktionella verksamhetskrav. Informationsmodellering, målgruppsanalyser och kravinfångst.

  Gustaf agerade drivande länk mellan verksamhetens krav leverantörens tekniska resurser, genom att ansvara för informationsmodellering och krav-förtydliganden. Gustaf ansvarade även för arkitektur och design för datalager-lösningen som levererades efter förstudien.
 • Toyota Material Handling Europe

  BI Arkitekt

  2012 - 2013

  Market Statistics Data Warehouse.

  Toyota Material Handling Europe beslutade att göra en teknisk uppgradering av systemet MSDW.

  Migrering av gammal BI-lösning (SQL 2000) till Ny lösning i SQL Server 2008 R2.
 • Toyota Material Handling Europe

  Team Foundation Server expert (TFS)

  2012 - 2014

  Toyota Material Handling Europe tog under Gustafs ledning hem förvaltningen av källkod för det centrala datalagret (EDW).

  Enligt Toyota-standard infördes Team Foundation Server (TFS 2010) med Scrum template.

  Gustaf agerade mentor och arkitekt när nya standarder sattes på plats inom:
  Work-item management
  Scrum metod (process stöd)
  Källkodshantering
  Branch och Merge-strategi
 • Toyota Material Handling Europe

  Linjeroll, BI Arkitekt

  2011 - 2014

  Linjeroll, BI Arkitekt
  BI arkitekt med helhetsansvar för vidareutveckling och förvaltning av europagemensamt datalager med tillhörande BI-verktyg.

  Toyota Material Handling Europe hade en av de största Qlik-view-lösningarna i Sverige, med mellan 500 -1 000 aktiva användare. Qlikview, en stor Cognos-implementation vilade på ett centralt Enterprise data warehouse.

  Under Gustafs ledning startades en Micorosoft BI-lösning som komplement till Qlikview.

  Gustafs ansvar var även att utveckla BI-metodiken från ett vattenfalls-liknande till en agilare utvecklingsprocess.

  Inom förvaltningen och ramen för ITIL har Gustaf jobbat aktivt med att brygga gapet mellan Verksamhet och IT.
 • Energimyndigheten

  BI-utvecklare / Specialist MS Power Pivot

  2011 - 2011

  Migrering av QlikView applikation till PowerPivot for Excel.
 • Riksgälden

  Utbildare

  2011 - 2011

  Skräddarsydd PowerPivot utbildning för Riksgäldens analytikergrupp.

  Gustaf planerade, producerade utbildningsmaterial och genomförde endagsutbildning för ca: 20 analytiker på Riksgälden.
 • Sjöfartsverket

  BI Arkitekt / Utvecklare

  2010 - 2011

  Datalager
  När sjöfartsverket uppgraderade sitt största verksamhetssystem togs initiativet att skapa ett fundament för BI och rapportering.
  Under en förstudie framkom att behovet av en sammansatt bild av personal-, ekonomi- och verksamhetsinformation var mycket viktig för att kravställarna skulle kunna få sitt beslutsunderlag.

  Generaldirektör tillsammans med högsta ledningen inom ekonomi och personal sponsrade projektet som tog vid efter förstudien.

  Lösningen som levererades var ett datalager med Kimball-design från tre olika
  tre olika system, Ekonomi, HR och verksamhetssystemet Fenix.

  Implementationen skedde på Microsoft SQL Server, PowerPivot, SharePoint 2010, Performance Point Server 2010

  Gustaf var ansvarig för förstudie, kravarbete, metod, arkitektur och design och implementation med agil metod.
 • Sollentuna Kommun

  BI Arkitekt / Utvecklare

  2010 - 2011

  Sollentuna Kommun Beslutsstödsystem

  Uppdrag: Lednings- och beslutsstödsystem för kommunen. Projektet levererade en helhetsplattform för analys av HR, ekonomi och skolsystem. Systemet bygger på Microsoft SQL Server 2008 R2 och Business Objects XI.

  Individuell insats: Arkitekt, Datamodellering, informationsmodellering, implementation
 • Landstinget Östergötland

  BI Arkitekt

  2010 - 2010

  Uppgradering av datalager Kostnad per patient (KPP)
  Uppdrag: Projektet består av en uppgradering av befintlig utdatalösning. Befintlig lösning ligger i SQL-server 2000 miljö och har utvecklats under en tioårsperiod till en svår spårbarhet mellan källa och utdata. Den lösning som implementerades till kund bygger på Kimballs modell för uppbyggnad av Datamart och följer delar av Project Reals implementationsteknik.
  Individuell insats: Metodansvar. Ansvarig för modellering, lösningsarkitektur och design.
  Teknologi/ramverk i uppdraget: Cognos PowerPlay, Microsoft Analysis Services, Microsoft Integration Services
 • Servistik

  Verksamhestarkitekt

  2010 - 2010

  Analys verksamhetssystem

  Uppdrag: Analys av verksamhetssystem. Uppdraget bestod i att kartlägga av systemet berörda processer för att undersöka möjlighet att ersätta hela eller delar av systemet med andra befintliga system. Inom ramen för uppdraget gjordes även jämförelser av informationsmodeller och funktioner mellan de system som kunde vara aktuella för stödjande av berörda processer. Uppdragets leverans var en rekommendation av vilka system som kunde användas och hur funktioner kunde mappas mot dessa system.

  Individuell insats: System och verksamhetsarkitekt. Genomförde intervjuer, workshops och verksamhetsanalys. Skapade relevant dokumentation i form av informationsmodell, processbeskrivningar och slutrapport.
 • Landstinget Östergötland

  BI Arkitekt

  2009 - 2010

  Uppgradering datalager HR
  Uppdrag: Projektet består av en uppgradering av befintlig utdatalösning. Befintlig lösning ligger i SQL-server 2000 miljö och har utvecklats under en tioårs period till en svår spårbarhet mellan källa och utdata. Den lösning som implementerades till kund bygger på Kimballs modell för uppbyggnad av Datamart och följer delar av en version av Project Reals implementationsteknik.
  Individuell insats: Metodansvar. Arkitekt och mentor för implementationsprojektet. Ansvarig för tidsestimat och projektplan.
  Teknologi/ramverk i uppdraget: Business Objects, Cognos PowerPlay, Microsoft Analysis Services, Microsoft Integration Services
 • Nacka Kommun

  BI Utvecklare

  2008 - 2010

  e-Tjänsteplattform, dokument- och ärendehanteringssystem

  Uppdrag: Kommunen behövde ett integrerat stödsystem för att hantera mötet med medborgarna - en plattform som stödde hantering av kommunikation, dokument och ärenden. De ville också tillhandahålla eTjänster för medborgare och externa parter. Acando utvecklade en konfigurerbar eTjänsteplattform inklusive dokument- och ärendehantering, nämndhantering och samarbete. Denna utvecklades med hjälp av Scrum.  Individuell insats: Ansvarig för implementation av datamigreringsfunktioner i Microsoft SSIS från Microsoft SharePoint till Microsoft SQL Server 2005. Ansvarig för utveckling av fem olika rapporter till systemet. Ansvarig för design och arkitektur av SSAS 2005 kub för analys av aktiviteter i ärendehanteringssystemet.
 • Stadium

  BI Arkitekt / Utvecklare

  2008 - 2010

  Datalagerutveckling Stadium

  Uppdrag: Genom att använda Microsoft SQL Server 2005 kan Stadium analysera flera olika ämnesområden, såsom butikslager i ca: 120 butiker, försäljningsstatistik, reklamkampanjers effektivitet, inköpsorder, budget, prognoser och planerade inköp. En viktig fördel med lösningen är att all affärsdata finns i en och samma informationsmodell. Den möjliggörande tekniken är en kombination av Microsoft SQL Server 2005 som databasmotor, Microsoft Integration Services 2005 (MS SSIS 2005), och den kraftfulla OLAP-motorn Microsoft SSAS 2005. Genom OLAP-tekniken möjliggörs analyser av flera mycket omfattande datakällor med upp emot 200 miljoner transaktionsrader. Genom att fullt utnyttja Microsofts Unified Dimensional Model (UDM) skapar beslutsfattare enkelt egna ad hoc analyser på informationsmängden i Microsoft Excel 2007. Systemet integrerar information från ett 10-tal olika datakällor. För integration används ETL-verktyget (Extract, Transform, Load) Microsoft SSIS 2005. Lösningen har implementerats med stort inflytande av datalager-profilen Ralph Kimball metodik och bygger på en dimensionsbaserad informationsmodell. Det centrala datalagret har använts som bas och vidareutvecklats till flera olika beslutsstödsområden. En för Stadium viktig funktion är att optimera varuflödet mellan centrallager och butik. Många funktioner och avdelningar får sitt informationsbehov tillgodosett av det centrala datalagret. Exempelvis drar marknad och försäljning nytta av kampanj och försäljningsinformationen för att följa upp olika marknadsaktiviteters effektivitet.

  Individuell insats: BI-arkitekt, implementation, design

  Teknologi/ramverk i uppdraget: Microsoft Analysis Services, Microsoft Integration Services, Microsoft Reporting Services
 • Stadium AB

  BI Arkitekt / Utvecklare

  2007 - 2007

  Inköps Koll

  Uppdrag: Kunden organiserade om sin inköpsavdelning i samband med att nya inköpsprocesser togs i bruk. Projektet skapade ett beslutsstödsystem i den centrala datalagerlösningen som möjliggjorde förbättringsarbete i de nya processerna. Uppdraget levererade en teknisk lösning och arbetade med verksamheten parallellt under införandet.

  Individuell insats: BI-arkitekt. Analys, design och implementation av BI system

  Teknologi/ramverk i uppdraget: Microsoft Analysis Services, Microsoft Integration Services, Microsoft Reporting Services
 • Stadium AB

  BI Arkitekt / Utvecklare

  2007 - 2010

  Datalagerimplementation Stadium
  Uppdrag: På grund av ny kravbild från E-handelsplattformen beslutade kunden att uppgradera sitt beslutsstödsystem till en nyare version. Projektet är en del av kundens e-handelssatsning, men berör många funktioner, såsom budget, lager och försäljning. En stor utmaning är att skapa en robust plattform som kan svara mot stora krav på upp-tid och svarstider där E-handelssajten ställer aktiva frågor mot datalagret. Projektet bestod av två delar. Uppgradering och om-design av befintligt datalager från SQL server 2000 till SQL server 2005 samt nyutveckling för att svara mot kraven från en ny E-handelsplats på stadium. Lösningen består av många sammansatta verksamhetsområden såsom: order/faktura, lager, budgetprocessen, försäljning i butik, klick-statistik från e-handelssajten. Inom ramen för projektet har befintligt datalager analyserats och en ny datalagerdesign har fastslagits. Den nya designen tar hänsyn till nya informationer som krävs för att analysera data från e-handelssajten. Projektet ledde fram till en ny plattform för datalager hos kunden bestående av bland annat:
  • Ny datalagerdesign
  • Nya laddningar ETL (MS SSIS 2005)
  • Nytt OLAP stöd (MS SSAS 2005)
  • Nytt analysstöd Excel 2007
  • Ny övervakningsstrategi
  Lösningen innebär ett helt nytt sätt att arbeta med statistik för kunden. Nya verktyg och nya möjligheter till analys av information.
  BI-Arkitekturen bygger på Kimballs riktlinjer.
  Individuell insats: Datalagerarkitekt, datalagerdesigner, databasdesigner, ETL -designer, ETL Architect, Implementör. Expert på Microsoft BI / DW.
  Teknologi/ramverk i uppdraget: Microsoft, OLAP, Microsoft Analysis Services, Microsoft Integration Services, Microsoft Reporting Services
 • Siemens Industrial Turbomachinery AB

  Datamodellerare / Utvecklare

  2006 - 2006

  Applikation för skapande av projektrapporter

  Uppdrag: Att från en vision skapa ett fungerande verktyg i MS Access för generering av projektrapporter.

  Individuell insats: Datamodellerare, arkitekt

  Teknologi/ramverk i uppdraget: Astrakan, Crystal Reports, Microsoft, Microsoft Access
 • Volvo Information Technology AB

  BI Arkitekt

  2006 - 2007

  Sales Statistics

  Uppdrag: Framtagande av datawarehouselösning för försäljningsstatistik för Volvo buss. Systemet integrerar flera källor och presenterar försäljningsstatistik på ett enkelt sätt i en portalmiljö. Detta teknikprojekt innefattar hela SQL 2005 produktsvit med bland annat SQL server Analysis services, Integration services, Reporting services.

  Individuell insats: Arkitekt, lösningsdesign, Expert Microsoft
 • SAS Bijouterier AB

  BI Arkitekt

  2006 - 2006

  Systemintegration och SQL

  Uppdrag: SAS Bijouteriers beslut att införa ett nytt kassasystem skapade ett behov att centralt kunna hantera produktinformation för butiker i hela norden. Kassasystemets möjlighet att sammanställa försäljningsdata medförde även viljan att samla data från alla butiker/kassor i ett centralt datalager som bas för analys och rapporter. Då företaget är en expansiv fas var kraven på en flexibel lösning höga. För att göra det möjligt att utveckla nya integrationer i framtiden implementerade vi en lösning baserat på BizTalk 2006 och SQL Server 2005. BizTalk hämtar XML-filer som exporteras från kassorna och lagrar dem på en central server. Med SSIS (SQL Server Integration Services) valideras och laddas data från filerna in i ett Data Warehouse. BizTalk ansvarar även för att förse alla butikers kassor med nya priser genom integration med affärssystemet. Även bilder på nya artiklar hanteras centralt och distribueras till butikerna via BizTalk. I och med detta projekt har SAS Bijouterier fått ett smidigt sätt att centralt styra produktinformation för kassor placerade i butiker över hela norden. Försäljningsdata lagras centralt för analyser och rapporter. Valet av produkter har även gett SAS Bijouterier möjlighet att utveckla fler integrationer, samt en komplett plattform för vidare utveckling kring Business Intelligens.

  Individuell insats: Arkitekt, lösningsdesigner
 • Stadium AB

  Specialist Microsoft BI

  2006 - 2006

  BI Proof of concept, strategi

  Uppdrag: Framtagande av beslutsunderlag för teknikskifte från SQL 2000 till SQL 2005. Denna Proof of Concept studie bygger på SQL server 2005 för både front end och back end. För datapresentation används MS SharePoint services och MS Business Scorecard manager 2005.

  Individuell insats: Ansvar för SharePoint portal och Business Scorecard Manager 2005

  Teknologi/ramverk i uppdraget: Microsoft Analysis Services, Microsoft Integration Services, Microsoft Reporting Services, OLAP, Microsoft Visual Studio .NET 2005
 • Linköpings Kommunala Fastigheter AB

  BI Arkitekt / BI-utvecklare

  2006 - 2006

  Analys fastighetsunderhåll
  Uppdrag: Utveckling av en Analyskub för fastighetsplaneringssystemet Summarum hos kunden. Uppdraget innehöll analys av grunddata och skapande av Analysmiljö samt webbaserade rapporter. Systemet möjliggör ad hoc analys på annars mycket svåråtkomlig information. Genom systemet effektiviseras planeringen av fastighetsunderhåll hos kunden. Systemet bygger på: Microsoft SQL server 2005, Analysis services 2005, UDM, Excel och Report Builder

  Individuell insats: Analytiker, arkitekt, implementatör, databasmodellerare
 • Stena Metall AB

  BI Arkitekt

  2006 - 2006

  Arkitekturella riktlinjer för implementation av datalager

  Uppdrag: Framtagande av arkitekturella riktlinjer och designprinciper för migrering av befintligt datalager till nyare teknisk plattform, SQL server 2005.

  Individuell insats: Metodansvar, arkitekt, datalagerexpert
 • Previa AB

  Arkitekt / kvalitetsgranskare

  2005 - 2006

  Systemgranskning

  Uppdrag: Uppgift var att granska projektet Sesam som Previa har bedrivit. Inom ramen för Sesam skulle enhetliga arbetsprocesser tas fram samt utveckling av ett verksamhetssystem som mappar processerna bedrivas. Systemet Sesam skulle ersätta vissa befintliga system och integreras med andra system i organisationen. Uppdragets uppgift var att granska projektarbetet, processerna och den tekniska lösningen.

  Individuell insats: Ansvarig för teknisk granskning av databas, .NET kod och arkitektur.
 • Sjöfartsverket

  Systemutvecklare .Net

  2005 - 2005

  FRS-fartygsrapporteringssystem

  Uppdrag: Projektet har utvecklat ett helt nytt fartygsrapporteringssystem (FRS) åt Sjöfartsverket. Systemet möjliggör en enhetlig inrapporteringspunkt för involverade aktörer inom sjöfartsnäringen, både inom och utom Sjöfartsverket. Anmälningarna hanteras via webb-gränssnitt eller via meddelandekommunikation med XML. Anmälan innefattar även kontroller och informationsspridning (XML) till externa system inom EU. Systemet tillhandahåller funktionalitet för administration, uppföljning och statistik. Projektet var ett fastprisprojekt, där Acando har genomfört specificering, utveckling, test, installation och dokumentation av systemet. I leveransen ingick även en initial utbildning av systemet för slutanvändare och Sjöfartsverkets IT-enhet. Arbetsprocessen har varit RUP och PROPS. Mercurys testprodukter har använts i olika faser av projektet. Projektet involverade ca 5-8 personer, MS VB.Net, BizTalk, XML, Web-services, Visual studio.

  Individuell insats: Ansvarig för vidareutveckling och arkitektur i systemet

  Teknologi/ramverk i uppdraget: PROPS, Microsoft SQL Server, RUP, Visual Basic, Microsoft Visual Studio .NET
 • Karolin Machine Tool AB

  BI Arkitekt / Utvecklare

  2005 - 2005

  QV AM KMT

  Uppdrag: Förhöjning av en BI-applikation för analys av ekonomisk data där personberoenden byggdes bort samt underlättande av administration.

  Individuell insats: Lösningsarkitekt, implementatör. Quick value metodansvar.

  Teknologi/ramverk i uppdraget: Microsoft Analysis Services, Microsoft Integration Services, Microsoft Visual Studio .NET 2003
 • Stort Telekombolag

  BI Arkitekt / Utvecklare

  2004 - 2005

  BI Lösning för Supply Chain

  Uppdrag: Utformning av ledningsstödsystem. Systemet laddar data från olika delar av kundens SAP system, samt från kundens first tier suppliers. Systemet presenterar ett antal KPI för inbound och outbound i kundens supplier chain. Kunden har skaffat sig möjligheten att agera på de styrsignaler som tagits fram i projektet. Man kan följa upp exempelvis leveransprecision hos sina leverantörer och åskådliggöra KPIer på ett enkelt sätt. Därtill kommer möjligheten till djupgående analys av datamängden. Microsoft-baserad plattform MS SQL Server 2000 MS Analysis Services 2000 -MS .NET/C# MS Balanced scorecard accelerator MS OWC

  Individuell insats: Modellering databas Modellering stjärnmodeller Arkitektur ETL Arkitektur asp.Net Mentor/BI arkitekt
 • Arctic Paper AB

  BI Arkitekt

  2004 - 2004

  Förstudie beslutstödssystem

  Uppdrag: Förstudie enterprise datawarehouse. Utredning av hur ett data warehouse skulle kunna implementeras hos Arctic Paper. Arctic Paper fick ett underlag för vidare upphandling av en data warehouse lösning. Samtliga avdelningar inom företaget gav input till KPI styrning. Generell data warehouse lösning Analys och Design.

  Kimball-metodiken användes vid förstudien.
  Individuell insats: BI Arkitekt
 • Stort Telekombolag

  BI Arkitekt / Utvecklare

  2004 - 2005

  Quick Value Purchasing Spend Control

  Uppdrag: Implementation av QuickValue Purchasing Spend Control-lösning med QV-metodik. Lösning på Microsofts plattform med SQL 2000, DTS och Analyskuber.

  Individuell insats: Metodansvar. Lösningsarkitekt. Ansvar för utveckling av Acandos metod för Quick Value.
 • Swedish Match

  BI Arkitekt

  2004 - 2004

  Swedish Match, Inköpsstatistik

  Uppdrag: Lösning för statistisk analys och bearbetning av ekonomisk data för att möjliggöra en effektivisering av inköpsprocessen hos Swedish Match. Projektet utsågs till vinnare i Microsofts .Net awards 2005 i kategorin bästa Business Intelligence-lösning.
  Individuell insats: Mentor och tekniskt bollplank. Teknisk expert inom Business intelligence på Microsofts plattform.

  Teknologi/ramverk i uppdraget: .NET, Microsoft IIS, Microsoft SharePoint Portal Server, Microsoft SQL Server, Microsoft Visual Studio .NET 2003, OLAP, Windows 2003
 • Ellos AB

  BI Arkitekt

  2004 - 2004

  Lösningsförslag Klickstatistik

  Uppdrag: Framtagande av lösningsförslag på datawarehouse lösning för analys av bland annat webbsidenavigering i webbutiken. Ökad kunskap om hur kunder och presumtiva kunder använder webbutiken samt utnyttjandegrad av olika e-postutskick, banners etc. MS SQL server 2000 MS Analysis server 2000 ASP.
  Lösningsförslaget bygger på Kimballs arkitektur.

  Individuell insats: Modellering och design, BI arkitekt
 • Acando

  BI Metodutvecklare

  2003 - 2005

  Utveckling av BI metodik Quick Value, som bygger på Ralph Kimballs välkända BI-ramverk.

  Denna lättviktiga metodik är inspirerad av XP och är designad för att leverera mätbara resultat snabbt.

  Uppdrag: Metodutveckling och teknisk arkitektur för Acandos erbjudande Quick Value. Lösning på Microsofts plattform med SQL 2000, DTS och Analyskuber.

  Individuell insats: BI-arkitekt. Ansvarig för utveckling av agil metod och tekniska ramverk.
 • Södra Älvsborgs Sjukhus

  BI Arkitekt / Utvecklare

  2001 - 2001

  ABC lösning för uppföljning av Kostnad per patient (KPP)

  Uppdrag: Ekonomisk uppföljning av kostnad per patient (KPP) inom sjukvården. Systemet byggde på ett ABC -angrepp. Aktiviteter inom vården prissattes och utifrån denna modell skapades en helhetssyn över kostnader i vården.

  Individuell insats: Ansvar för teknisk design av presentationsskikt och datalager, datamodell. Teknisk projektledare
 • Göteborgs Stad/ADB-kontoret

  BI Arkitekt / Utvecklare

  2000 - 2003

  Balanserat styrkort för kommunala sektorn

  Uppdrag: Framtagande av specifikation och modellering av rapportgenerator i Visual studio .Net och XMLA /Webservices. Balanserat styrkort för Göteborgs Stads verksamheter. Integration och Business intelligence i kommunal miljö. Microsoft-baserad plattform MS SQL Server 2000 MS Analysis Services.

  Individuell insats: Mentor för övriga systemutvecklare i projektet. Modellering och förslag på tekniska lösningar i projektet. Systemutvecklare / Teknisk projektledare

Gustafs kompetensområden

 • Databaser

  Databaser allmänt, Databasadministration, Datamodellering, Prestandaoptimering, Datalager, Datawarehousing
 • Systemtyper

  Data Warehouse, Beslutstöd- och BI-system
 • Databashanterare

  MS SQL-server, MSSQL Server Integration Services, SQL server
 • Utvecklingsspråk

  SQL
 • Projektledning

  Teknisk projektledning
 • Verksamhetsutveckling och Strategi

  Metodstöd
 • IT-strategi

  Val av utvecklings- och produktionsmiljö
 • Projektfaser

  Utveckling/Genomförande
 • Roller

  Arkitekt, Utvecklare/Programmerare, Systemanalytiker, Databasadministratör, Lösningsarkitekt, Teknisk projektledare
 • Metoder & Processer

  Agila metoder allmänt
 • Verktyg & Middleware

  MS Reporting Services

Gustafs anställningar

 • BI Arkitekt, Toyota Material Handling Europe AB

  2011 - 2014

 • Senior BI konsult, Acando (Linköping)

  2005 - 2011

 • BI Konsult, Acando (Göteborg)

  2002 - 2005

 • BI Konsult, Softronic AB

  2001 - 2002

 • BI Konsult, Linq Systems AB

  1999 - 2001

Gustafs utbildningar

 • Certified Scrum Master, Scrum Allliance

  2014 - 2014

 • ITIL Foundation, Mjölby

  2012 - 2012

 • SQL Pass Nordic, Stockholm

  2011 - 2011

 • TDWI: Dimensional Modelling Beyond The Basics, Chicago

  2006 - 2006

 • TDWI: Real-Time datawarehousing, Chicago

  2006 - 2006

 • TDWI: Measuring Data Quality, Chicago

  2006 - 2006

 • TDWI: Choosing the right Data Warehouse Approach, Chicago

  2006 - 2006

 • TDWI: Business Intelligence Roadmap, Chicago

  2006 - 2006

 • TDWI: Metadata Strategies for BI and DW, Chicago

  2006 - 2006

 • .Net web services, WSE, Indigo, Nice, Frankrike

  2004 - 2004

 • Developing Web Services using ASP.Net, Göteborg

  2004 - 2004

 • Programming SQL Server 2000, Stockholm

  2001 - 2001

 • Practical project management, Stockholm

  2001 - 2001

 • TechEd 2000, Amsterdam

  2000 - 2000

 • Fil Kand Systemvetenskap, Umeå Universitet

  1996 - 1999

Till konsultsök

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning