Hoppa till sidans innehåll

Jonas Schlyter

IT-strateg och Organisationsutvecklare

Personligt uttalande: ”Som erfaren verksamhetsutvecklare med en passion för digitalisering och förändring, har jag hjälpt organisationer att ta sig an nya utmaningar och möjligheter. Med min breda erfarenhet och expertis inom processutveckling, verksamhetsanalys, organisationsutveckling, förändringsledning och IT-styrning, har jag lyckats koppla samman verksamheter med IT-organisationer för att skapa effektiva, innovativa och hållbara lösningar”.

Jonas har en förmåga att snabbt sätta sig in i nya områden och hantera komplexa frågeställningar. I detta ligger att se till såväl helheten som dess delar, t.ex. processer och IT, affärsmodeller, strategi och ledning, organisation, resurser och kompetens samt kultur och förändringsledning. Erfarenhet och förmåga gör att Jonas kan agera i olika situationer och ta roller såsom rådgivare, utredare och verksamhetsutvecklare samt projekt- och förändringsledare.

Övergripande kompetensprofil:
• Processmodellering och -utveckling (ex Astrakan, BPMN, ISO 9001, Lean)
• Verksamhetsanalys och organisationsutveckling
• IT-strategi och verksamhetsarkitektur
• Projekt- och portföljstyrning (ex PEJL, PPS, MSP)
• Styrmodeller och affärsmodellering (ex Business Model Canvas)
• Utveckling av IT-organisationer (ex PM3, ITIL, SAFe)
• Redovisning och ekonomistyrning
• Organisationskultur och förändringsledning (ex Prosci/ADCAR)
• Styrelsearbete

Jonas är internationellt certifierad som förändringsledare och programledare samt i ramverket SAFe och inom digital transformation (Digital Journey). Därutöver är Jonas certifierad styrelsearbetare (Styrelseakademien)

Områden

 • IT-strateg och Organisationsutvecklare
 • Verksamhetsutvecklare och Förändringsledare
 • Styrelsearbetare

Om Jonas

Som person kan Jonas beskrivas som prestigelös samtidigt som han är engagerad, handlingskraftig och resultatorienterad/målinriktad. Jonas är lätt att samarbeta med och som alltid ser till att stämningen i teamet är den bästa samt utmanar gärna omgivningen med nya idéer och angreppsätt. Han har förmågan att se helheter och skapa struktur, involvera och förmedla kunskap samt hitta angreppssätt och lösningar som intressenter kan enas kring.

Jonas CV

 • Svenska kraftnät

  Verksamhetsplanering och strategikoordinering

  2021 - 2023

  Svenska Kraftnäts uppdrag är att tillhandahålla ett hållbart, säkert och kostnadseffektivt kraftsystem inkl förvaltning och utveckling av det svenska transmissionsnätet. Detta ska göras samtidigt som samhällets krav på energiomställning och ökad elektrifiering ska ska omhändertas. För division IT innebär det att organisationen behöver växa, bli effektivare och leverera snabbare.
  I rollen som verksamhetsutvecklare, strategikoordinator och IT-strateg inom CIO Office har Jonas uppdraget att stödja CIO och IT-ledningen med att utveckla processen och stärka förmågan att leda och styra IT-verksamheten. Exempel på deluppdrag och områden som Jonas arbetar eller arbetat med är:
  - Verksamhetsplanering och -uppföljning
  o Planering och genomförande av årlig verksamhetsplanering (inkl utformning av underlag och facilitering av arbetsmöten med IT ledningsgrupp)
  o Etablering av process och arbetssätt för tertialrapportering till GD och styrelse
  o Riskhantering – koordinering, kvalitetssäkring och uppföljning av verksamhetens risker och riskåtgärder
  o Månatlig uppföljning av divisionens förändringsarbete
  - Process- och verksamhetsutveckling
  o Analys och design av Svenska kraftnäts gemensamma process och IT.-stöd (Stratsys) för verksamhetsplanering och uppföljning
  o Utformning av process och modell för identifiering och prioritering av förändringsinitiativ samt utformning och förankring av divisionens transformationskarta
  o Process och arbetssätt för uppföljning av divisionens förändringsarbete
  o Konfigurering och förvaltning av Svenska kraftnäts IT-stöd för strategisk planering och uppföljning
  - Strategiarbete
  o Koordinering av strategiska mål och initiativ med övriga divisioner, med den gemensamma utgångspunkten Svenska kraftnäts målhus
  o Införande av "strategimotor" – ett koncept och process från ABB anpassat till Svenska kraftnät med syfte att engagera alla medarbetare i realiseringen av divisionens strategi
  - Övrigt
  o Mätetal för verksamhetsuppföljning (utgångspunkt i ramverket ITIL)
  Uppdraget har i sin helhet låtit sig inspireras av ISO 9001:2015 där kundfokus är centralt liksom kravet på att det t.ex. ska finnas dokumenterade processer, kontinuerlig uppföljning och engagemang från ledningen.
 • Skatteverket

  Paketering av IT-tjänster

  2020 - 2021

  Skatteverket ser ett behov av att tydliggöra och professionalisera sin leverans till befintliga och nya kundmyndigheter vilket ställer krav på att tjänsterna till respektive kundmyndighet är beskrivna och paketerade så att det tydligt framgår vad man får och betalar för. Skatteverket har därför beslutat att genomföra en pilot för att påbörja ”tjänstefieringen” och stärka förmågan att paketera sina tjänster samt öka kundorienteringen inom berörda enheter inom IT-organisationen.
  - Nuläge och tjänstedesign - omfattade en analys av vad som idag levereras samt utforma en hypotes på struktur för tjänstedesign. Arbetet gjordes med stöd av ramverket och standarden Technology Business Management (TBM)
  - Tjänstespecifikation - omfattade att beskriva relevanta tjänster i den föreslagna strukturen och samtidigt validera att tjänstedesignen, dvs strukturen för paketering fungerar.
  - Roller och ansvar - omfattade att tydliggöra var ansvaret ska ligga, i Skatteverkets organisation, för att utföra det konkreta arbetet kopplat till respektive tjänst
  - Åtgärdsplan - omfattade att utforma rekommendationer för organisering och fortsatt införande av tjänstepaketering rörande såväl piloten som övriga tjänster riktade mot externa kundmyndigheter
  Jonas roll hade rollen som uppdragsledare och utredare
 • Trafikverket

  PMO ansvarig i förändringsprogram

  2017 - 2020

  Trafikverket har som strategi att stärka sin beställarroll och utveckla förmågan att styra underhållet av sina väg- och järnvägsanläggningar. Som ett led i detta behöver nya och effektivare processer och arbetssätt utformas och etableras, begrepp ensas, informationsflöden digitaliseras samt ett Enterprise Asset Managementsystem kravställas, anpassas, integreras och införas.
  Jonas hade ansvar för projektets strategiska PMO som hanterade frågor rörande styrning, metodfrågor och kvalitetssäkring, där bl.a. tillämpliga delar i ledningssystemet ISO 9001:2015 anammades. Exempel på uppdrag och områden som Jonas arbetat med i projektets är:
  - Verksamhets- och processmodellering.
  o Uppdraget genomfördes inom ramen för det första utrullningsprojektet och tillämpade metodik för strukturerad verksamhetsanalys där begrepps- och informationsmodeller först stämdes innan arbetet med process- och kravanalys tog vid för såväl nuläge som börläge.
  - Prioriteringsmodell (portföljstyrning) och utrullningsstrategi.
  o Uppdraget utfördes för att kunna skapa samsyn i styrgruppen och i verksamheterna kring i vilken ordning IT-stödet för underhållsstyrning ska utvecklas samt anpassas och rullas ut till respektive verksamhet. Ca 10 utrullningsprojekt definierades och prioriterades efter en modell som beaktade t.ex. verksamhetens vilja och mognad, volym (Mkr), verksamhetsnytta, effektiviseringspotential och komplexitet (risk)
  - Modell och mätetal för effekthemtagning.
  o Detta uppdrag resulterade i dels en effektkedja kopplat till strategi för effektivare underhållsstyrning och införande av nytt systemstöd, där orsak och verkan tydliggjordes och kopplades till strategiska mål, dels en måttkatalog kopplat till förväntade effekter för att kunna följa realiseringen av strategins införande.
  - Roller och samverkan inom projektet för att möjliggöra ett agilt arbetssätt och kundfokus
  - Övergripande projektplanering samt samverkan och koordinering med angränsande projekt
  o Detta arbete genomfördes för att tydliggöra och synkronisera viktiga beroenden med kringliggande projekt och därigenom minska osäkerheten kring projektens tidplaner och leveranser som helhet.
  - Struktur och process för leveransuppföljning
  o Utifrån synen att bli mer agila och fokusera på leveranser skapades en leveransplan där all viktiga leverabler och resultat planerades in och följdes upp. Som konsekvens av detta behövde inte aktivitetsplaner följas upp.
  - Workshopledning.
 • Folksam

  Införande av styrmodell för Information Mgmt

  2016 - 2016

  Koncernövergripande ”Information Management” program (med CFO som beställare) med målet att effektivisera informationshantering och -flöden för att möta såväl affärsdrivande krav på information som externa krav på rapportering. Programmet inleddes med att dels utforma en strategisk målbild innehållande en ny styrmodell, nya roller och samverkan samt en koncerngemensam funktion med ansvar för Data Governance (d v s styrning av Information Management), dels testa strukturerna i målbilden i en pilot.
  Jonas hade i analysfasen rollen som utredare och agerade expert i frågor rörande verksamhetsanalys och organisationsutveckling. I den efterföljande piloten hade Jonas rollen som projekt- och förändringsledare, vilket bl.a. innebar att planera och leda workshops med beslutsfattare och nyckelintressenter.
 • Skatteverket

  Införande av förändrad arkitekturstyrning

  2015 - 2015

  Förändringsprojekt inom IT-governance och arkitekturstyrning där Skatteverkets ledning för arkitektur hade i uppdrag att etablera en ny arkitekturorganisation/-funktion med förändrade roller och arbetssätt. Syftet med förändringen är att förändra sättet att styra och leda arkitekturorganisationen för att öka proaktiviteten och det strategiska värdet av arkitekturarbetet i Skatteverkets portföljstyrning, verksamhets- och IT-utveckling samt förvaltningsstyrning.
  Jonas agerade expertstöd förändringsledare till arkitekturledningen bestående av chefsarkitekt och fyra huvudarkitekter. En stor del av uppdraget ägnades åt ledarutveckling i workshop-format och coachning av arkitekturledning i sina nya roller. Förändringen infördes med stöd av agila arbetsmetoder.
 • Folksam

  Utveckling av kapacitets- och leverantörsstyrning

  2015 - 2015

  Strategiskt viktig utredning hos IT-produktion avseende styrning av leverantörer i en multisourcad omgivning med syfte att stimulera ökad proaktivitet avseende kapacitetsstyrning och säkerställande av tillgänglighet till IT-tjänster. Uppdraget resulterade i en målbild (modell och process med utgångspunkt i ITIL), med utgångspunkt på Folksams förutsättningar och behov där IT-produktion både fungerar som leverantör gentemot den egna verksamheten och är beställare av externt levererade IT-tjänster. De områden som omfattades var Datakraft och applikationsdrift, WAN/Telefoni, IT-arbetsplatser och Utdata-tjänster.
  Jonas kombinerade rollen som projektledare samt process- och verksamhetsutvecklare där utmaningen var att utifrån olika leverantörsavtal skapa en gemensam modell, process och arbetssätt för styrning av samtliga befintliga och framtida leverantörer. Informationsinsamlingen genomfördes genom dokumentstudier och intervjuer med samtliga nyckelpersoner inom IT-produktion.
 • Folksam

  Verksamhetsanalys kring förvaltningsstyrning

  2014 - 2014

  Verksamhetsanalys inom förvaltnings- och utvecklingsorganisationen Sälj & Service som är en intern leverantör av IT-relaterade tjänster inom CRM-området. Analysen omfattade förvaltningsstyrning/Pm3, Agila utvecklingsmetoder, Strategi, Ledning/Styrning, Organisation, Kultur, Processer, roller och samverkan, Kompetens och resurser.
  Jonas hade rollen som projektledare, verksamhetsanalytiker och rådgivare i utredningen vilken resulterade i en rapport med förslag på åtgärder som presenterades för delar av koncernledningen (CIO och chef för AO privat) och resulterade i organisatoriska förändringar i såväl program som förvaltningsobjekt kopplade till CRM-området.
 • Folkuniversitetet

  Rådgivning kring IT-governance

  2014 - 2014

  Rådgivningsuppdrag hos Folkuniversitetets strategiska ledning rörande interna samverkansformer och styrmodell för IT (bl.a. affärsmodell och sourcing rörande utveckling och leverans av e-learning tjänster) för att bl.a. kunna hantera utmaningar som följer av den ökande digitaliseringen.
  Uppdraget genomfördes i en workshopserie med ledningen för att identifiera och skapa samsyn kring brister och utvecklingsbehov samt ta fram förslag på målbild och åtgärder kring
  - Samverkansformer mellan FSAB och stiftelserna
  - Styrmodell för verksamhets- och IT-utveckling
 • Transportstyrelsen

  Förändrade styrformer för förvaltning & utveckling

  2014 - 2014

  Uppdrag tillsammans med GD staben avseende utredning av förändrade styrformer för all förvaltnings- och utvecklingsverksamhet. I uppdraget ingick att utifrån ett långsiktigt strategiskt perspektiv utforma en målbild bestående av
  1. Principer och indelning av förvaltningsobjekt (PM3)
  2. Roller, ansvar och befogenheter för förvaltningsobjekt
  3. Ekonomisk styrning av förvaltningsobjekt
  Jonas agerade i huvudsak som bollplank och rådgivare åt en mycket senior arbetsgrupp under ledning av chefen för GD-staben.
 • Stockholms stad, fastighetskontoret

  Verksamhetsutvecklare, affärsutveckling

  2013 - 2013

  Verksamhetsutveckling av Stockholms stads idrottsfastigheter. Efter inledande arbete där en mängd möjligheter och scenarier analyserades genomfördes en pilot omfattande tre prioriterade utvecklingsområden för att fördjupa analysen och skapa underlag för inriktningsbeslut:
  1. Reklam på idrottsfastigheter - förutsättningar och ekonomisk potential
  2. Verksamhetsnära tjänster eller tjänstekoncept - förutsättningar för ev upphandling
  3. Införande av miljöcertifiering av idrottsfastigheter - val av ledningssystem samt förutsättningar för införande
 • Statistiska Centralbyrån (SCB)

  Processanalys kring statistikproduktion

  2011 - 2011

  Projektledare för översyn av SCB´s statistikproduktionsprocess med syfte att effektivisera produktionen samt om möjligt höja kvaliteten på levererade undersökningar. Nyckelpersoner från verksamheten engagerades och gavs tillfälle att delge kunskaper och erfarenheter via djupintervjuer och workshops. Arbetet omfattade att identifiera målbild för framtida verksamhet, lämpliga strategier, och förbättringsområden samt ge rekommendationer kring konkreta åtgärder.
 • Capgemini Sverige

  Etablering av marknadserbjudande BPM

  2011 - 2012

  Ansvarig för etablering av Capgeminis globala marknadserbjudande BPM (Business Procesess Managament) på den svenska marknaden. BPM är ett av en handfull globala initiativ som skulle bidra till att tydligare profilera Capgemini på marknaden för IT- och managementkonsulttjänster samt bidra till att öka såväl volym som lönsamhet på övergripande nivå. Ansvaret innebär att utveckla och genomföra strategier för marknadsföring- och sälj, samt att säkerställa leveranskapacitet inom BPM samt representera Sverige i det globala BPM nätverket.
 • Capgemini Sverige

  Utveckling av säljorganisation

  2010 - 2011

  Ingått i den svenska säljledningen med ansvar för att utveckla styrningen av säljorganisationen samt förbättra samverkan och informationsutbyte mellan sälj och leverans. Säljorganisationen bestod av ca 50 sektoransvariga, Account Managers och säljare.
 • Capgemini Sverige

  Långsiktigt affärsstrategiarbete med ledningsgrupp

  2010 - 2010

  Projektledare i internuppdrag för utformning av affärsstrategi och strategiska mål för perioden 2010-2012. Uppdraget genomfördes i en workshopserie med den svenska ledningsgruppen och resulterade i dels en positionsförflyttning för att möta trender, nya behov och köpmönster på den svenska marknaden för management- och IT-tjänster, dels en åtgärds- och transformationsplan. Strategiarbetet ledde bl.a. till beslut kring förändringar i organisation samt i kund- och tjänsteportföljerna.
 • Apoteksgruppen

  Införande av central serviceorganisation

  2010 - 2010

  Verksamhetsutvecklare i ett uppdrag med syfte att etablera en central serviceorganisation som ska bistå småföretagare med gemensamma tjänster såsom IT, Ekonomi, Varuförsörjning, Personal, Marknad, Drift, Etablering och Kvalitet. Uppdraget bestod i
  1. att utreda och ta fram underlag för förhandling av Socialdepartementets direktiv rörande Apoteksgruppens uppdrag och ansvar på den nya konkurrensutsatta marknaden för apoteksverksamhet.
  2. att utveckla styrmodell samt gemensamma affärsprocesser för att underlätta en effektiv uppstart av den nya verksamheten och dess gränssnitt mot småföretagarna.
 • Capgemini Sverige, AO Business Solutions

  Utformning av strategisk inriktning och affärsplan

  2010 - 2010

  Ansvarig (projektledare) för planering, genomförande och utformning av strategisk inriktning och affärsplan för affärsområdet Business Solutions. Arbetet genomfördes i en serie workshops med ledningsgruppen för affärsområdet.
 • LFV Energi

  Design av affärsmodeller och ny organisation

  2009 - 2009

  Projektledare för uppdrag med syfte att skapa ny organisation och styrmodell för den nya organisationen LFV Energi inom LFV-koncernen. I arbetet ingick att utforma en målbild bestående av affärsmodeller, processer med roller, ansvar och samverkan samt en anpassning av befintlig organisation till valda affärsmodeller. Uppdraget genomfördes av och levererades till VD för LFV Energi
 • Capgemini Northern & Central Europe

  Strategiarbete och design av affärsmodeller

  2009 - 2009

  Projektledare för internationellt uppdrag som bestod i att formulera en strategisk målbild bestående av
  1. Riktlinjer för optimering av balansen mellan resurser onshore (lokalt) och offshore (Indien)
  2. Tydliga och gemensamma affärsmodeller inom SBU Nordic Central Europe
  Syftet med uppdraget var att skapa bättre förutsättningar för strategisk styrning, bli mer internationella, vinna fler och större affärer samt säkra lönsamheten i företaget. Detta skulle åstadkommas genom att harmonisera affärsmodellerna mellan och inom berörda länder, dels genom att leverera mer kostnadseffektivt (offshore). Målbilden/lösningen levererades till chefen för Capgemini Northern & Central Europe som även ingick i den globala koncernledningen
 • Capgemini Sverige

  Marknadsstudie kring projekt-/portföljstyrning

  2009 - 2009

  Ansvarig för marknadsstudie med syfte att utveckla djupare kunskap och skapa bättre förståelse för vilka problem, hinder och utmaningar som finns i svenska företag och organisationer rörande projekt, program och portföljstyrning och hur dessa kan hanteras. Studien genomfördes med 44 företag och organisationer på den svenska marknaden och skedde i samarbete med Jönköpings Internationella Handelshögskola. Resultaten av studien finns presenterade i en broschyr på både svenska och engelska med såväl svarsstatistik och analys samt författarnas rekommendationer.
  Jonas var huvudförfattare till den publicerade studien och genomförde ett flertal seminarier och workshops i samband med lanseringen vilka även resulterade i nya kunduppdrag.
 • Lernia

  Standardisering & produktifiering av tjänsteutbud

  2008 - 2009

  Programledare för fas1 (analys och design) i ett förändringsprogram med det långsiktiga effektmålet att stärka Lernias position i marknaden, skapa bättre utväxling i verksamheten, ta marknadsandelar och öka lönsamheten genom att standardisera och paketera tjänsteutbud och leveranssätt inom hela koncernen. Utgångspunkt och ambition var att skapa Best Practise baserat på kunskaper och erfarenheter från Lernias olika regioner.
  Arbetet genomfördes i en serie seminarier med givna strukturer för paketering och dokumentation och ett arbetssätt som gjorde det möjligt att skapa samsyn kring respektive tjänst/utbildning.
 • Rikspolisstyrelsen

  Ny organisation för polisens verksamhetsstöd

  2007 - 2007

  Projektledare för förstudie och organisationsanalys med syfte att stärka PVS (Rikspolisens verksamhetsstöd) roll som intern leverantör och säkerställa konkurrenskraften över tiden gentemot externa leverantörer. Uppdraget bestod i att beskriva nuläge, önskeläge och nödvändiga åtgärder inom områden som påverkar PVS leveransförmåga. Uppdraget bestod även av att beskriva nödvändiga organisatoriska förändringar i syfte att tydliggöra organisationen, öka effektiviteten och undvika dubbelarbete.
  Arbetet innebar förutom att leverera överenskomna resultat även att agera rådgivare till chefen för PVS
 • Luftfartsverket LFV Data

  Strategiarbete kring framtida inriktning och roll

  2007 - 2008

  Strategiuppdrag kring LFV Datas framtida inriktning och roll inom Luftfartsverket vilket innebar att analysera framtida affärsförutsättningar, utveckla en ny strategisk inriktning och position för IT-organisationen samt utvärdera möjlighet att outsourca delar av verksamheten. Uppdraget omfattade IT, processer, roller och bemanning av ny organisation samt finansiella konsekvenser.
  Uppdraget organiserades efter den första analysen kring framtida inriktning som ett program och omfattade då 8 olika projekt i syfte att fokusera, specialisera och omforma LFV Datas verksamhet för att möta divisionernas behov av utvecklingsinsatser och koncernens generella krav på effektivisering och löpande kostnadsanpassning.
  Resultatet blev att beslut fattades om ny strategisk inriktning som innebar en mer specialiserad leverans samt en förflyttning från utförare till beställare inom övriga områden och med konsekvenser på IT-organisationen i form av förändrade roller och bemanning.
  Jonas hade rollen som programledare, facilitator i workshops med ledningsgruppen samt var strategisk rådgivare till IT-chefen som tillika var beställare.
 • Lantmäteriet

  Etablering av PMO

  2007 - 2007

  Projektledare för införande av ett programkontor med syfte att styra och följa upp Lantmäteriets program för effektivisering av den interna stödverksamheten (IT, ekonomi och HR). Uppdraget innebar att ta fram metoder och verktyg för dels projektstyrning, dels uppföljning av effekthemtagning samt att strukturera identifierade åtgärder till genomförbara projekt, identifiera mätetal och base line samt formulera projektdirektiv och identifiera ansvariga för genomförande. Uppdraget levererades/rapporterades till CFO.
 • Group 4 Securicor (G4S)

  Utvärdering av affärssystem

  2007 - 2007

  Projektledare för ett uppdrag som som bestod i att utvärdera olika systemleverantörer och rekommendera val av verktyg inför byte av affärssystem. Uppdraget innebar även att analysera befintlig IT-miljö och ge rekommendationer på framtida utformning. Analysen gjordes genom att göra en jämförelse med utgångspunkt i teknik & arkitektur, funktionalitet, leveransförmåga hos leverantören och produktens överlevnadsförmåga samt en kostnadsberäkning över en 5-års period. Rekommendationen tog även hänsyn till koncernperspektiv på divisionernas frihetsgrader att välja egna lösningar.
 • Skatteverket

  Utvärdering av system för projekt/portföljstyrning

  2007 - 2007

  Projektledare och metodansvarig för ett uppdrag som bestod i att utvärdera två olika system för projekt och portföljstyrning med utgångspunkt i Capgeminis generella modell för PPI/PPM. Analysen gjordes genom att göra en jämförelse med utgångspunkt i teknik & arkitektur, funktionalitet, leveransförmåga hos leverantören och produktens överlevnadsförmåga samt en kostnadsberäkning över en 5-års period.
 • Skatteverket

  Utveckling av intern marknadsfunktion

  2006 - 2007

  Projektledare i organisations- och processutvecklingsprojekt med syfte att utveckla den affärsmässiga relationen genom att konkretisera beställar/utförar-modellen mellan verksamhet och verksamhetsstöd. I projektet ingick dels att utveckla och testa kund- och ledningsprocesser, dels att omforma/anpassa Verksamhetsstöds (VE) "säljorganisation" (Marknadskontoret) med nya roller och bemanning. Processarbetet omfattade bl.a. årliga serviceavtal, beställning av utveckling och löpande avrop. Uppdraget involverade representanter för samtliga intressentgrupper och avslutades med en stor vernissage där samtliga berörda medarbetare och chefer bjöds in för att åstadkomma maximal förankring.
 • Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)

  Analys av IT-verksamhet

  2006 - 2006

  Projektledare för nulägesanalys av IT-verksamheten samt utformning av styrande principer för IT och övergripande beskrivning av roller och ansvar för ledning, IT och verksamhet.
 • BGC

  Projektrevisor

  2006 - 2006

  Revision av ett projekt kring avtalsinformation som ingick i ett större migreringsprogram avseende IT-plattformar. Bakgrunden till revisionen var att projektet både försenats och fördyrats samt att det inte fanns en enad bild av problemet och vad som gått fel. Uppdraget blev att analysera orsaken till alla problem i projektet Avtalsinformation, stämma av lösningar mot IT-strategi och IT-arkitektur, verifiera projektets Business Case samt analysera styrningen och organisation runt projektet. Projektet resulterade i en rapport med förslag och motiv till åtgärder.
 • Posten IT

  Analys av IT-organisation

  2006 - 2006

  Projektledare för uppdrag med målet att skapa förutsättningar genom strukturer och arbetssätt för att kunna växa. Bakgrunden till analysen var att det fanns en oro för att IT-enheten "TFS" i Alingsås långsiktigt inte kan utvecklas kontrollerat. CIO önskade därför belysa situationen.
  "TFS" stod inför en situation med
  - Generellt hög arbetsbelastning i verksamheten
  - Fall av utbrändhet bland personalen
  - Bristande proaktivitet och samverkan med Marknad & Försäljning
  - Högt personberoende och lite struktur
  - Bristande efterlevnad av koncernens standarder och rekommendationer
  Projektet resulterade i en rapport med analys av verksamheten och förslag på förbättringsåtgärder samt förslag på ny (övergripande) struktur för TFS.
 • Upplands Väsby kommun

  Analys av IT-organisation och IT-strategi

  2004 - 2005

  Analys av IT-organisation samt utformning av IT-strategi
  Nulägesanalys av kommunens IT-verksamhet och utformning av strategisk målbild (styrande principer för IT, IT-verksamhetens framtida roll och organisering av IT) samt förslag på handlingsplan för genomförande. Arbetet presenterades för kommunledningen som under ett par WS-tillfällen även var med och definierade styrande principer för IT.
 • Luftfartsverket LFV Data

  Beteendeanalys o transformation av IT-organisation

  2004 - 2005

  Projektledare och expert (samt rådgivare till IT-chefen) med uppdrag att analysera orsaken till IT-organisationens oförmåga att samarbeta internt vilket fått negativa konsekvenser på leveransförmågan. Efter den inledande beteendeanalysen genomfördes ett transformationsprogram vilket omfattade
  1) ny organisation och bemanning av chefer
  2) anpassning och förenkling av samtliga processer med tillämpande av "ITIL best practice"
  3) tydligare roller och ansvarsfördelning inom organisationen.
  Som ett resultat av projektet har arbetsmiljön förbättrats med färre konflikter och bättre samarbete, antalet roller per individ begränsats samt resursplaneringen förenklats. Projektet involverade flertalet av organisationens ca 80 chefer och medarbetare samt ett tiotal externa konsulter.
 • SAS HR

  Rådgivare, organisation och styrmodell

  2004 - 2004

  Effektivisering av HR-verksamheten inom SAS Group. Coach och rådgivare för dels utveckling av kompetensmodell och kartläggning av befintlig kompetens inom HR- organisationen, dels för analys av affärsmodeller och utformning av ny styrmodell, styrkort (BSC) och organisationsstruktur.
 • Föreningssparbanken

  Införande av nytt marknadskoncept

  2003 - 2003

  Vidareutveckling och praktisk test av nytt koncept bestående av förändrade arbetssätt och kunderbjudanden för medelstora företagskunder. Uppdraget var en pilot och innebär att arbeta lokalt och i nära samverkan med samtliga medarbetare på berört kontor.
  Jonas roll var verksamhetsutvecklare och expert kring processanalys.
 • DisplayIt

  Planering av integration av två företag

  2003 - 2003

  Uppdragsledare för planering av verksamhetsintegration mellan mediaföretagen Displayit och SIE.
 • Luftfartsverket LFV Data

  Etablering av ny IT-organisation

  2002 - 2003

  Fusion av tre IT-enheter till en koncerngemensam IT-enhet med förändrad affärslogik och ny strategisk inriktning. Uppdraget tog utgångspunkt i en kulturanalys (tidigare uppdrag) och genomfördes i tre steg: analys, design och etablering av den nya organisationen. Uppdraget omfattade bl.a. följande områden: organisationsstruktur, ansvar & roller, processutveckling, kompetensmodell, kompetenskartläggning, bemanning, ledarskapsutveckling samt verksamhetsstyrning inkl balanserat styrkort.
  Jonas hade rollen som projektledare för arbetsströmmarna Bemanning & ledarskap, Processutveckling samt Verksamhetsstyrning samt fungerade som rådgivare och "bollplank" till ny IT-chef.
 • Capgemini, Strategy & Transformation

  Konkurrentanalys

  2002 - 2002

  Verksamhetsanalytiker i Trend och konkurrentanalys av den svenska "Strategy & Transformation"-marknaden. Uppdraget innebar att identifiera analysvaribler, samla in data samt genomföra analys och lämna rekommendation till ledningsgruppen för affärsområdet Strategy & Transformation.
 • Luftfartsverket LFV Data

  Transformation av IT-organisation, hela programmet

  2002 - 2008

  Specialisering och centralisering av Luftfartsverkets IT-organisation (LFV Data) för att möta verksamheternas behov av utvecklingstjänster och koncernens krav på effektivisering och löpande kostnadsanpassning. Uppdraget bestod i att analysera befintlig IT-verksamhet (kulturellt och strukturellt), utveckla ny strategisk inriktning och position för IT- organisationen samt utvärdera möjlighet att outsourca delar av verksamheten. Transformationen som pågick under flera år omfattade alla faser från analys och design till införande av ny styrmodell, organisationskultur och organisation, anpassning av processer, roller och IT-stöd med utgångspunkt i ITIL, kompetensanalys och översyn av bemanningssituationen samt omställningsarbete. Arbetet krävde omfattande förändringsledning och nära samarbete med såväl ledningsgruppen som med fackliga organisationer och nyckelpersoner.
  Jonas hade parallellt flera roller under hela uppdragstiden: verksamhetsutvecklare, programledare, förändringsledare och strategisk rådgivare till IT-chef/CIO.
 • Luftfartsverket LFV Data

  Analys av organisationskultur

  2002 - 2002

  Projektledare för uppdrag för att beskriva och analysera den rådande organisationskulturen i Luftfartsverkets olika IT-organisationer. Uppdraget syftade till att dels skapa insikt och förståelse för kulturen, dels utgöra en viktig parameter vid design av en ny koncerngemensam IT-organisation.
 • Bankaktiebolaget JP Nordiska

  Förmågeanalys av organisation

  2001 - 2002

  Ansvarig för utformning av målbild rörande organisationens kritiska förmågor. Uppdraget innebar att tolka den strategiska inriktningen i syfte att använda denna som utgångspunkt för utveckling av organisationens styrmodell.
 • Capgemini, Strategy & Transformation

  Utveckling av erbjudande kring organisationskultur

  2001 - 2002

  Uppdragsledare för utveckling av nytt koncept och marknadserbjudande för analys av organisationskulturer och införande av kulturbaserat ledarskap.Konceptet omfattar dels Point of View, dels verktyg och metoder för genomförande av projekt.
 • Vattenfall AB, Försäljning Sverige

  Utveckling av Styrkort (Balanced Scorecard)

  2001 - 2001

  Expertstöd i utveckling av styr- och aktivitetskort på ledningsnivå. Uppdraget omfattade initialt att analysera, stämma av och förankra innehållet mot bolagets affärsplaner och strategiska inriktning. Uppdraget omfattade även att ta fram en styr-/ affärsplaneringsprocess anpassad till det nya styr- och aktivitetskortet.
 • Försvarets Materielverk (FMV)

  Utredning kring informationsledning och -säkerhet

  2001 - 2001

  Utredning avseende FMVs verksamhetsområde informationsledning och informationssäkerhet.
  Uppdraget innebar att ta fram beslutsunderlag som beskrev hur verksamhetsområde informationsledning skulle kopplas till pågående processorientering inom verket samt beslutsunderlag avseende införande av standarden SS 62 77 99 Ledningssystem för informationssäkerhet.
 • Advokatfirman Vinge

  Organisationsutveckling av IT-enhet

  2000 - 2001

  Uppdragsledare och coach till IT-chef i uppdrag rörande utveckling av organisationsstruktur inkl rollbeskrivningar, kompetensmodell och processer samt styrmodell med Balanced Scorecard-metodik för styrning av IT-verksamheten.
 • Ericsson Radio Systems

  Utveckling av prissättningsmodell

  2000 - 2000

  Uppdraget omfattade processanalys kombinerat med ABC-metodik. Syftet var att möjliggöra en rättvis debitering av UMTS-laboratoriets kunder genom att ta hänsyn till kundernas olika behov av tester och verifiering.
  Jonas var expertstöd i frågor rörande processanalys och ABC-kalkylering
 • Apoteket AB

  Utredning av ekonomirutiner

  2000 - 2000

  Ansvarig för uppdrag kring revidering och utarbetande av gemensamma ekonomirutiner för 900 butiksenheter för implementering i elektronisk ekonomihandbok.
 • Nordbanken Kapitalförvaltning

  Utvärdering av ekonomisystem

  1999 - 2000

  Metodstöd och genomförande av upphandlingsuppdrag avseende standardpaket. Behovsanalys inkl krav på system och leverantör, marknadsanalys, offertförfrågan samt utvärdering av offerter.
 • Pharmacia & Upjohn, Plasma Products

  Utredning av processer och metoder

  1999 - 1999

  Kartläggning och anpassning av dokumentations- och kontrollprocesser till fysisk produktion. Framtaganing av Business Case. Uppdraget bestod av projektledning, workshopledning och utredningsarbete.
 • Statoil, Sverige

  Upphandling av ekonomisystem

  1998 - 1999

  Projektledning, metodstöd och genomförande av upphandlingsuppdrag avseende standardpaket. Kartläggning av krav på system och leverantör, marknadsanalys samt utvärdering av leverantörer och system.
 • Amersham Pharmacia Biotech

  Harmonisering av priser på global marknad

  1998 - 1998

  Projektledare för internationellt och komplicerat projekt där priser för olika produkter och marknader skulle harmoniseras inom ett bolag som är mitt uppe i en fusion. Uppdraget omfattade dels att utveckla en process och ett IT-stöd (Excel) för prisharmonisering (avseende produkter i Europa), simulering av harmoniseringsprinciper och prissättning av företagets produkter, dels att införa processen där prisförslag togs fram för att sedan förankras och fastställas.
 • Astra Production Tablets

  Verksamhetsanalys av inköpsfunktion

  1998 - 1998

  Verksamhetsanalys avseende inköp av insatsvaror till produktion. Syftet var att frigöra operativt inköpsarbete på inköpsavdelningen till förmån för strategiskt inköpsarbete. Uppdraget omfattade processutveckling och identifiering av systemkrav som stöd för nytt arbetssätt. Utvärdering av inköpssystem (standard-paket) ingick också.
 • Lärarförbundet

  Utredning av år 2000-problematiken

  1997 - 1998

  Projektledning och metodstöd kring kartläggning och analys av system och utrustningar som följd av övergången till år 2000.
 • Carat

  Projektrevision av utvecklingsprojekt

  1997 - 1997

  Planering och genomförande av projektrevision; fastställande av projektstatus och kvarstående arbete, analys av systemmässiga kopplingar till kringssystem och förslag till åtgärder.
 • Lärarförbundet

  Upphandling av ekonomi-, lön- och PA-system

  1997 - 1998

  Projektledning, metodstöd och genomförande av upphandlingsuppdrag avseende standardpaket. Kartläggning av processer och systemkrav, marknadsanalys samt utvärdering av leverantörer och system. Kunskapsöverföring kring systemförvaltning.
 • AmuGruppen

  Utveckling av ekonomimodell

  1996 - 1996

  Projektledning och genomförande av utvecklingsarbete avseende ekonomimodell för uppföljning och styrning av företagets kärnverksamheter. Arbetet baserades på koncernledningens affärsplaner samt erhållna och förväntade resultat av pågående förändringsprojekt (organisation/ansvar, resultatkrav, mm).

Jonas kompetensområden

 • Metoder & Processer

  Processer och metoder allmänt, ITIL, BPM, PM3
 • Verksamhetsutveckling och Strategi

  Organisationsutveckling, Verksamhetsstyrning, Processutveckling, Affärsutveckling, Utredning, Verksamhetsmodellering, Förändringsledning, Affärsplattformar_Affärsmodeller., Projektledning, Affärs och IT strategi, Affärsplanering, Programledning
 • Branscherfarenhet

  Stat/kommun/Landsting
 • Roller

  Huvudprojektledare, Utredare, Affärsutvecklare, Workshopledare, Organisations-och Processkonsult, Coach, Systemförvaltare, Förändringsledare, programledare, Facilitator
 • Ledarskap

  Organisationskultur och värdegrund
 • Projektledning

  Projektledning, Effekt- och nyttohemtagning, Portföljledning, Project auditing

Jonas anställningar

 • Senior managementkonsult & förändringsledare, Schlyter Advisory AB (ägare)

  2016 -

 • Ekonomiansvarig, Abborrkrokens Villaägareförening

  2010 - 2020

 • Principal Management Consultant, Capgemini

  2008 - 2015

 • Strategi- & managementkonsult, Capgemini Consulting

  2001 - 2007

 • Managementkonsult, Cap Gemini

  1996 - 2000

 • Systemförvaltare, AmuGruppen (idag Lernia)

  1994 - 1996

 • Revisor, Öhrlings Reveko AB (idag PwC)

  1990 - 1993

 • Systemutvecklare, Ericsson Telecom AB

  1983 - 1987

Jonas utbildningar

 • Förändringsledning PROSCI, Stretch

  2024 - 2024

 • Digital Transformation Framework, DigJourney

  2023 - 2023

 • Rätt fokus i styrelsearbetet, Styrelseakademien

  2023 - 2023

 • Leading SAFe 5, Scaled Agile, Inc.

  2020 - 2020

 • Organizational Change Management, APMG International/Learning Tree

  2016 - 2016

 • Ledarutvecklingsprogram, Capgemini

  2009 - 2010

 • MSP (Managing Successful Programmes), QRP Management Methods

  2008 - 2008

 • Projektstyrning (internt certifierad), Capgemini

  2008 - 2008

 • IT Management, Capgemini

  2000 - 2000

 • Business Case, Capgemini

  1999 - 1999

 • Workshopledning, Capgemini

  1999 - 1999

 • Processutveckling, Capgemini

  1998 - 1998

 • Processbaserad verksamhetsanalys, Capgemini

  1997 - 1997

 • B Sc, Business Administration and Economics (Civilekonom), Stockholms Universitet

  1987 - 1990

Till konsultsök

Kontakt

Anne-Li Appelberg Sälj och rekrytering inom Management/Verksamhetskonsulter och projektledning 073-398 81 59 anne-li.appelberg@kvadrat.se

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning