Hoppa till sidans innehåll

Kristina Olsson

Projektledare

Kristina trivs bäst i projektledarroller för systemutvecklingsprojekt med mycket integrationer, hon har 20 års erfarenhet med djup teknisk erfarenhet inom IT – branschen. I rollen som projektledare vill Kristina skapa en helhetssyn där verksamhetsutveckling och utveckling av IT-stöd ska gå hand i hand för att kunderna ska kunna få ett optimalt system.

Kristina har bland annat haft roller som projektledare för större nyutvecklingsinsatser på fler orter med stort fokus på kundinvolvering, uppdragsledare av förvaltning av IT-stöd och sektionschef. Kristina har en teknisk bakgrund med erfarenhet som sträcker sig från systemutveckling till projekt- och programledning för komplexa realtidssystem, process- och affärssystem, system för arbetsgivardeklarationer och Sveriges valsystem samt av e-Handel. Kristina har stor erfarenhet inom grupputveckling och djupa kunskap om agil systemutveckling.

Hon har även betydande erfarenhet av transformationsarbete, där hon framgångsrikt har lett organisationer genom stora förändringsprocesser för att anpassa och förbättra deras affärsmodeller och arbetsmetoder.

Områden

 • Projektledare
 • Programledare
 • Teknisk projektledare

Om Kristina

Kristina är en utpräglad lagspelare som värderar teamets framgång högt. Leverans, kommunikation och struktur med flexibilitet är tydliga ledord.

Kristinas CV

 • Kronofogden

  Senior projektledare Öppettider

  2023 - 2024

  #projektplanering, #systemimplementation, #teams, #förändringsledning, #affärsutveckling, #informationssäkerhet

  Kronofogdens produktionsavdelnings hade behov av nya öppettider på grund av ny lag som infördes hösten 2022 som innebar att polisen kunde utmäta på distans under hela dygnet. Öppettiderna för systemen var vardagar kl. 07:00-19:00.
  Arbete innebar: analys av verksamhetens krav och systemen förutsättningar, ändringar av tidpunkter för batchkörningar. För att säkerställa att inte personuppgiftincidenter (PUI) inträffade. Kodändringar i systemen och förändrat arbetssätt med releaser tillsammans med verksamheten.
  Projektet lyckades införa nya öppettider för alla verksamhetssystem från kl. 06:00-21:00. Vissa system utökades kl. 21:00-24:00 med möjlighet att titta i system hela dygnet för att säkerställa förutsättningar och stödja den nya lagen att utmäta på distans.

  Verktyg & metoder: Pejl/VU processen, ITIL, Jira, Scrum, Microsoft projekt, Excel
 • Kronofogden

  Senior projektledare – ISS Informationsseparering

  2023 -

  #cloud, #MT, #agile projektplanering, #cybersäkerhet, #informationsäkerhet, #teams, #kommunikation, #förändringsledning, #Microtjänster, #OCP, #Kubernetes

  Samtliga av Kronofogdens system(40-tal) skall flyttas från en Red Hat Linux plattform till ny virtualiseringsplattform MT (Mulitenant). Detta påverkar alla utvecklingsströmmar och deras verksamhet på KFM, Detta för att uppnå god myndighets-, applikations- och zonseparation. Miljön driftas av Skatteverket. Samtliga av kronofogden applikations behöver uppdateras och anpassas till nya plattformen. Rollen innebär en stor mängd kontaktytor inom Kronofogden och Skatteverket och kräver en god förmåga att kunna planera och interagera inom de båda IT-avdelningarna.
  Styrgrupp med KFM IT-direktör och ledning och strategisk styrgrupp med KFM och SKV IT-direktörer med dess ledning
  Ansvarsområden:
  • Ekonomi, Budget (50 mkr) och prognos
  • Ta fram överenskommen uppföljning och progress av initiativ
  • Sammankallade för styrgruppsmöten, ta fram underlag och presentation, dokumentera beslut
  • Skaffa fram nödvändiga underlag för beslut till styrgrupp och Kronofogdens och Skatteverkets IT-direktörer
  • Planering, samplaneringar och operativ projektledare
  • Uppföljning/rapportering för planering med alla system och produktmål Scrum master för ISS kärnteam
  • Bygga upp ett supportteam för ny teknik OCP inom KFM
  • Utbildning av personal – både interna och externa kurser
  • Transformationsarbete och förändringsarbete – nytt arbetssätt med utveckling och driftsättningar för organisation, processer och system på ny teknik
  • Skapa gemensamt arbetssätt och guidelines för system på ny teknik

  Verktyg & metoder: Initiativ, Antura, Epic owner, ITIL, Jira, Jira Advanced Roadmap, Scrum, Microsoft project, Excel
 • Kronofogden

  Senior projektledare SEA

  2022 - 2023

  #Agile projektplanering, #cybersäkerhet, #informationsäkerhet, #teams, #Kommunikation, # förändringsledning

  Projektets mål var att:
  • Förbättra behörighetshantering för IT avdelningen genom att ha minskat för många och för stora behörigheter i produktionsmiljön och ha en hållbar och förvaltningsbar hantering för dokumentation och uppföljning
  • Utöka spårbarheten för loggning och möjlighet att koppla en specifik person till historiska händelser
  • Möjliggöra proaktivitet och bättre analyser med applikationsmonitorering
  • Minskat säkerhetsrisken för organisation och ökat tryggheten för medarbetare

  Projektet hade ansvar för alla systems leveranser inom dessa områden på Kronofogden (ca 40 tal). Bra samarbete med alla team gjorde att projektet gick i mål och projektet kunde stängas med lyckats resultat. Förvaltningen lämnades över till Kronofogdens information och IT säkerhetsteamet på Kronofogden.

  Verktyg & metoder: Pejl/VU processen, Jira, Scrum, Microsoft projekt, Excel
 • Skatteverket

  Huvudprojektledare - Nya valsystemet

  2020 - 2022

  #cloud, #MT, #agil projektplanering, #cybersäkerhet, #informationsäkerhet, #teams, #kommunikation, #förändringsledning, #transformationsarbete, #Microtjänster, #OCP, #Kubernetes

  Svala projektet, Budget 242 Milj, 60 personer, två orter, fem agila team
  Skatteverket är värdmyndighet åt Valmyndigheten och fick i uppdrag att utveckla ett nytt valsystem för genomförande val. Systemet skulle utveckla Sveriges valadministration, förenkla underhåll och säkerställa vidareutveckling. Systemet var ett javabaserat system med mikrotjänstarkitektur. Projektet var ett grundlagsstödjande projekt med hög säkerhetsklass som avslutades med det framgångsrika genomförande av valet 2022.

  Uppdraget har ställt höga krav på aktiv ledning och samordning mellan myndigheter, team, mellan olika avdelningar på Skatteverket samt externa parter. Kristina var delaktig och drivande i agila transformationsarbetet för hur Skatteverket skall arbeta bäst med andra myndigheter som de är leverantör till.
  Kristina inledde uppdraget med att organisera och styra upp programmet med flera brister genom att säkerställa en tydlig prioriterad leveransplan och budgetuppföljning, organisera team och stärka deras agila förmåga, samt förbättra gränssnitt gentemot Valmyndigheten och etablering av en programledning.

  Hon arbetade också tillsammans med valmyndigheten och Skatteverket med att skapa ett gemensamt arbetssätt för beställning och kravprocess ihop med det agila utvecklingsarbetet i teamen.
  Hon såg också till att valmyndigheten kom in som produktägare i varje team så att leverans kunde hållas. Efter valet 2022 så var det enkelt migrera in projektet till SAFe då Kristina hade sett till att förbereda team, Valmyndigheten och ledning enligt den modellen.

  Kristina skapade också former för effektiv kommunikation till lednings- och styrgrupp. Arbetet ställde höga krav på samarbetsförmåga, struktur och ledning vilket Kristina uppfyllde på ett utomordentligt sätt.

  Verktyg & metoder: Pejl/VU processen, Jira, Scrum, Microsoft projekt, Excel, SAFe
 • Skatteverket

  Release train engineer (RTE) SAFe,

  2019 - 2020

  Release Train Engineer (RTE), 70 personer på tre orter
  För internationell beskattning och punktskatter på Skatteverket. Kristina var med från början när tåget startades och byggde upp arbetssätt och kunskap i SAFe.
 • Skatteverket

  Förändringsledare LACE Team member

  2019 - 2019

  Lokalt LACE beskattning
  Lean-Agile Center of Excellence (LACE) är ett litet team som dedikerade att implementera SAFe (Scaled Agile Framework). Syftet med uppdraget är att skapa förutsättningar för ett gemensamt agilt arbetssätt med hjälp av det agila ramverket SAFe.
 • Skatteverket

  T.f. Sektionschef

  2018 - 2019

  Enhet 2 inom ITA avdelningen, Kristina var ansvarig för en grupp för 15 personer
  Ledde och utvecklade medarbetare och verksamhet i en organisation som bidrar till samhällsnytta
 • Skatteverket

  Senior projektledare IDAG projektet

  2016 - 2019

  Huvudprojektledare, projektledare Individuell arbetsgivardeklaration AGI
  #Agile projektplanering, #informationsäkerhet, #teams, #kommunikation, #förändringsledning, #transformationsarbete, #verksamhetsutveckling

  Riksdagen fattade i maj 2017 beslut om arbetsgivardeklaration på individnivå. Lagändringen innebär att arbetsgivare ska redovisa hur mycket lön och skatteavdrag som har betalats till vardera anställde varje månad. Projektet Arbetsgivardeklaration på individnivå införde systemstödet för den nya lagen samt hade ansvar för kommunikation internt och externt.

  Sept 2018 – juni 2019 Huvudprojektledare Kristina ledde och planerade projektet Arbetsgivardeklaration på individnivå, Budget 267 Milj, 90 personer, tre orter, Projekt med hög säkerhetsklass,
  6 samverkande team och externa beroenden. Verksamhet, IT och kommunikation kompetens i projektet. Projektstyrningsmodell: PEJL 10
  Arbetsuppgifterna innebar budgetansvar, leveransplanering och resursplanering samt rapportsammanställningar till styrgrupp.
  Kristina transformerade och ledde dessutom det agila arbetssättet inom projektet med flera team på olika orter samt att verksamheten var med i projekt och team. Teamen levererade med hög kvalitet- och leveransförmåga samt på rätt tid. Hon såg till att team fick rätt uppsättning av roller, utbildning, kompetens för att kunna arbeta mera självständigt. Skatteverket utsåg därför projektet att bli en pilot att gå över till SAFe. Hon såg till att organisation, projekt och ledning fick en bra start på sin SAFe transformation.

  Jan 2018 – aug 2018, Projektledare Arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI) projekt: Utveckla, Solna och Visby, Budget 2018 70 Milj,
  Man valde att slå ihop projekts systemutveckling till ett delprojekt och Kristina valdes till ansvarig projektledare.
  Kristina planerade och ledde utvecklingsprojektet med 55 projektmedlemmar på två orter; Solna och Visby med 5 SCRUM team. Kristina ser till att helheten håller ihop och att utveckling av funktionalitet var enligt den prioritet som verksamheteten har satt oavsett ort i rätt ordning. Arbetsuppgifterna innebar budgetansvar, leveransplanering och resursplanering samt rapportsammanställningar till huvudprojektet.

  Maj 2016 - Dec. 2017, Projektledare Arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI), projekt Handläggning och Distribution, Solna Budget 2016 – 2017, 35 Milj (267 Milj), 30 personer på en ort.
  Kristina leder och driver delprojekt Handläggning och Distribution inom Arbetsgivardeklaration på individnivå. Handläggningsstödet ska kunna hantera all nödvändig handläggning/hantering till arbetsgivardeklarationen inklusive individuppgifter. Systemet ska också hantera och tillgängliggöra leveranser av individuppgifter till både interna och externa mottagare via Skatteverkets integrationsplattformen Central Integration (ICC). Projektet hade både IT, kommunikation och verksamhetskompetens.

  Verktyg & metoder: Pejl/VU processen, Jira, Scrum, Microsoft projekt, Excel, ADKAR
 • Skatteverket

  Projektledare CT-avvecklingen

  2014 - 2016

  Skatteverkets gamla centrala taxeringssystem CT skulle ersättas med ny teknik (Java) för att förenkla underhåll och säkerställa vidareutvecklingen.
  Budget 2014-2016 ca 70 Milj, projektstart 2013

  Kristina planerade och ledde CT avvecklingen Solna med ca 25 st projektmedlemmar på två orter Solna och Östersund med två till 2 till 3 scrum team. Hon var med och byggde upp det agila arbetssättet med flera scrum team som flera projekt sedan fortsatte utveckla vidare med.
 • Skatteverket

  Uppdragsledare

  2014 - 2015

  Kristina har ansvar för budget, leveransplanering, resursplanering av mindre java förvaltningsprojekt på Skatteverket inom årlig beskattning.
  (Kontantberäkningen, KU-Utland, Fyren, Nettolönesnurran samt bilförmånsberäkning)
 • Skatteverket

  Teknisk projektledare och Scrum master

  2013 - 2014

  Kristina arbetade som teknisk projektledare och Scrum master för Skatteverkets säkerhetramverk (Zi) uppdrag. Ramverket hanterade auktorisering, autentisering och auditloggning samt signering.
 • Skatteverket

  Systemutvecklare för säkerhetsramverk

  2011 - 2013

  Kristina arbetade med javautveckling för Skatteverkets säkerhetramverk Zi. Ramverket hanterade auktorisering, autentisering och auditloggning samt signering
 • Skatteverket

  Systemutvecklare/Lead developer

  2007 - 2011

  Kristina var med och utvecklade ett nytt kontrolluppgiftsystem. Hon var Lead Developer och scrum master i ett av teamen i Taxeringsförnyelse projektet. Hon hjälpte de andra utvecklarna i teamet och var drivande i tekniska lösningar.
 • IBS AB, R&D

  Systemutvecklare/Lead developer

  2006 - 2007

  Kristina arbeta som javautvecklare för en integrationsapplikation IBS Integrator. Det är en multi-plattforms applikation som integrerar system, applikationer, databaser, web portaler och processer. Den automatiserar och kopplar ihop affärsprocesser och affärssystem.
 • IBS AB, R&D

  Systemutvecklare och Projektledare

  2001 - 2006

  Kristina ingick i ett team på 9 personer och arbetade som Javautvecklare för
  IBS affärssystem IBS Enterprise (ASW).
  Detta arbete innebar förutom små och stora kundprojekt världen över,
  produktutveckling av IBS E-handelslösning NetStore, samt att vara
  projektledare för vissa kundlösningar.

Kristinas kompetensområden

 • Systemtyper

  Objektorienterade system, Webb- och Internetbaserade system, Systemförvaltning, Systemintegration, Microservices
 • Verktyg & Middleware

  MS Office, MS Project, Atlassian Jira
 • Projektledning

  Teknisk projektledning, Agile project systems, Projektledning
 • Verksamhetsutveckling och Strategi

  Workshopledning, Projektledning, Programledning, Agil Transformation
 • Branscherfarenhet

  Stat/kommun/Landsting
 • Projektfaser

  Systemering/Design/Krav, Förstudie, Projektering, Utveckling/Genomförande, Test, Implementation, Införande och överlämning, Produktionsinförande
 • Metoder & Processer

  PEJL, Scrum, Agila metoder allmänt, LEAN, PM3, SAFe
 • Utbildning

  Annan högskoleutbildning 4 år eller mer
 • Roller

  Delprojektledare, Huvudprojektledare, Teknisk projektledare, Scrum master

Kristinas anställningar

 • Projektledare, förändringsledare, agile ledare, Mirasta Consulting AB

  2022 -

 • Projektledare, förändringsledare, agile ledare, Skatteverket

  2013 - 2022

 • Systemutvecklare/Lead developer, Skatteverket

  2007 - 2013

 • Systemutvecklare och Projektledare, IBS AB

  2001 - 2007

Kristinas utbildningar

 • Strategisk informationssäkerhet, Dataföreningen Kompetens

  2023 - 2023

 • CompTIA Security + Training, Learning Tree

  2022 - 2022

 • Chefens verktygslåda®, Ottsjöakademin

  2016 - 2016

 • Ledarutvecklingsprogrammet för ledande och styrande roller på Skatteverket, Skatteverket

  2016 - 2016

 • UGL - Utveckling av Grupp och Ledare, Ottsjöakademin

  2014 - 2014

 • Magister examen i Datalogi, Mälardalens högskola

  2010 - 2010

 • Forskningsmetodik inom dataområdet D 5p, Mälardalens högskola

  2006 - 2006

 • Företagsekonomi B 10p, Mälardalens högskola

  2004 - 2004

 • Fil. kand. i Datalogi, Mälardalens högskola

  1998 - 2001

Till konsultsök

Kontakt

Anne-Li Appelberg Sälj och rekrytering inom Management/Verksamhetskonsulter och projektledning 073-398 81 59 anne-li.appelberg@kvadrat.se

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning