Hoppa till sidans innehåll

Lovisa Borch (f.d. Boström)

Projektledare

Lovisa ären engagerad projektledare som trivs med att leda förändringar som är nära kopplade till IT, med fokus på effektivisering av processer och arbetssätt. Hon skapar en positiv stämning i teamet och har ett starkt leveransfokus. Hon är en god kommunikatör och hon har anlitats i flera projekt som utbildare. Hennes uppdrag har givit henne god teknisk förståelse och hon har erfarenhet inom både verksamhetsnära delar såsom portföljhantering och projektstyrning såväl som IT-nära delar med integrationer och releaser.

Områden

 • Projektledare
 • Förändringsledare
 • Agil coach

Om Lovisa

Som projektledare är Lovisa tydlig, effektiv och fokuserar på att nå uppsatta mål. Vid flera tillfällen har hon fått hoppa in i projekt som av olika anledningar har havererat vilket har gjort henne orädd, flexibel och effektiv. Hon är duktig på att strukturera upp projekt och är van att hantera krav från olika intressenter och kan på ett naturligt sätt kommunicera med olika personer och roller. Som person är hon driven, social och positiv. Det är egenskaper som hon har stor nytta av i projektledarrollen. Hon blir lätt engagerad och får ofta positiv feedback för att hon motiverar sina projektmedlemmar och hon har förmåga att skapa en positiv atmosfär runt omkring sig.

Lovisas CV

 • Svenska Kraftnät

  Processledare för produktionsmodellen

  2022 - 2023

  Lovisa var processledare för ITs produktionsmodell, dvs den modell som används av alla projekt som har IT-påverkan. I updraget ingick förutom att coacha och utbilda projektledare i SvKs processer och arbetssätt även utveckling av processen för att bättre stötta projektledarna och samtidigt följa uppställda säkerhetskrav.
 • Polisen

  Projektledare

  2021 - 2021

  Lovisa var projektledare för införande av prekursorförmåga på PKC. Hon tar fram e-learning för anställda på Polisens kontaktcenter för att fördjupa kunskaperna inom prekursorer. Arbetet utförs deltid.
 • Polisen

  Producent av e-learning

  2021 - 2021

  Lovisa tog fram e-learning för anställda på Polisens kontaktcenter (PKC) för att fördjupa kunskaperna inom prekursorer. Arbetet utfördes deltid och tillsammans med Försvarsmakten.
 • Polisen

  Projektledare

  2020 - 2020

  Lovisa var projektledare för delprojektet Utbildning inom ACE-införandeprojektet. Polismyndigheten skulle införa ett nytt system för operatörerna som svarar i telefon på polisens nationella telefonväxel och Polisens Kontaktcenter (11414). Över 1500 operatörer skulle utbildas och Lovisa ansvarade för utbildningsplan, tidsplanering, resursallokering, utbildningsmaterial och det faktiska resultatet att operatörerna skulle känna sig trygga att arbeta i det nya systemet. Lovisa höll även utbildningar och gjorde flera e-learningar.
 • Telia

  Change manager

  2019 - 2019

  Lovisa ledde ett förändringsarbete av den molnbaserade växellösningen Touchpoint. Förändringsresan innebar att få säljarna att arbeta kundorienterat och att sälja den produkt som matchar kundernas krav. Touchpoint är den växellösning som är mest lönsam för Telia och ger den bästa upplevelsen för kunden. Touchpoint är standardiserad och därmed snabb och enkel att starta upp hos kunden.

  Arbetet bestod att analysera nuvarande arbetssätt och hinder med att arbeta enligt önskeläget. Därefter har processförändringar gjorts för att underlätta säljarnas arbete. För att driva arbetet framåt har hon gjort intervjuer, haft workshopar, planerat utbildningar m.m. Förändringsarbetet har bedrivits enligt ADKAR-modellen.
  Modeller/tekniker: ADKAR, Jira, SharePoint
 • Estate Bevakning AB

  Utbildare och producera e-learning

  2019 - 2019

  Lovisa höll utbildningar för väktare som ska börja arbeta som egendomsväktare i SL-trafiken. Väktarna är anställda av Estate Bevakning och får en 5-timmarsutbildning inför sin uppdragsstart. Hon tog även fram en 3 timmar lång e-learning som är obligatorisk för väktarna att gå innan de kommer till utbildningen. Utbildningarna har hon tagit fram tillsammans med SL.
  Modeller/tekniker: Articulate Storyline 2.0, SharePoint.
 • Skatteverket

  Verksamhetsspecialist och projektledare

  2017 - 2017

  Lovisa var verksamhetsspecialist för Skatteverkets projekt- och portföljstyrningsverktyg (HPE PPM). Hon var projektledare för införandet av en ny projektmodell och Scrum master för i PPM-teamet som driver det dagliga förvaltningsarbetet framåt. Rollen präglades av dialog med verksamheten för att skapa kännedom om systemet och de processer som stöds samt driva ändringshantering och dagliga frågor.

  Hon hade även i uppdrag att ta fram och driva igenom förändringar i ett system som HR-avdelningen använder för att hantera rekrytering på Skatteverket. Förändringarna innebär ändrade arbetssätt för handläggarna och systemet hanterar personuppgifter vilket innebar extra försiktig hantering samt anpassning till GDPR.
  Modeller/tekniker: HPE PPM, Scrum, Jira, SharePoint, Pejl.
 • Sida

  Producera e-learning

  2016 - 2017

  Producera E-learning
  Lovisa digitaliserade Sidas utbildning för nyanställda i systemet PLANit. Utbildningen innefattade att ta fram allt pedagogiskt innehåll såsom texter, grafik, ljud och examination. Lovisa hade kontakt med tredjepartsleverantör och kravställning mot denna.
  Modeller/tekniker: Articulate Storyline 2.0, SharePoint.
 • Sida

  Ledare för utbildningsprojekt

  2015 - 2016

  ovisa var projektledare och hade i uppdrag att alla anställda på Sida (drygt 800 personer) skulle få rätt utbildning i tre nya system som togs fram. Projektet styrdes på tid och utmaningarna låg bl.a. i att utbilda 300 personer utomlands och att få medarbetarna att känna sig trygga i och med systemförändringen. Systemen innebar nya arbetssätt för medarbetarna och en stor del av arbetet var förändringsledning. Uppdraget innebar sedvanligt projektledaransvar såsom tillsättning och uppföljning av resurser, budget och tidplaner.
  Modeller/tekniker: Articulate Storyline 2.0, PPS, SharePoint, Scrum.
 • Tradedoubler

  Förvaltningsledare

  2014 - 2015

  Förvaltningsledare
  Lovisa var förvaltningsledare för förvaltningen av Tradedoublers applikationer. Tradedoubler har miljoner transaktioner varje dag vilket ställde högra krav på förvaltningsteamet. Arbetet bestod till stor del av koordinering med andra team för att kartlägga beroenden, tidplaner, releaser m.m. men även att coacha i agila arbetssätt. Förvaltningsteamet arbetade agilt och bestod av ca 4-7 personer och Lovisa hade budget- och resursansvar.
  Modeller/tekniker: Kannban, Jira, SharePoint.
 • Tradedoubler

  Scrum master / agil coach

  2014 - 2015

  Lovisa var Scrummaster för ett team som utvecklade Tradedoublers nya BI-lösning. Genom att coacha teamet i agila metoder hjälpte hon teamet till ett agilt och effektivt arbetssätt.
  Modeller/tekniker: Scrum, Jira, SharePoint.
 • Skatteverket

  Förändringsledare

  2014 - 2014

  Skatteverket och Försäkringskassan startade ett projekt för att undersöka om myndigheterna kunde samverka inom IT-drift. Inom ramen för detta arbete samverkade chefer från de båda myndigheterna i arbetsgrupper. Lovisa var projektledare för tre av arbetsgruppernas arbete och hennes arbetsuppgifter bestod i att leda arbetet framåt och hon ansvarade för planering, facilitering av workshopar, tid- och aktivitetsuppföljning m.m.
  Modeller/tekniker: Pejl, SharePoint.
 • Skatteverket

  Förändringsledare

  2014 - 2014

  Förvaltningsgruppen som ansvarar för Skatteverkets affärssystem för projekt- och portföljhantering (PPM) hade problem med stress, dubbelarbete och själva organiseringen inom sin grupp. Lovisa kom in för att hjälpa teamet att definiera roller och ansvarsområden samt att sätta upp ett strukturerat arbetssätt. Arbetet bedrevs med workshopar där teamet själva arbetade fram nya arbetssätt. Lovisa faciliterade och ledde arbetet och presenterade senare till gruppens chef. Resultatet blev en mindre stressad grupp med tydliga ansvarsområden. Gruppen arbetar numera agilt och följer en strukturerad process.
  Modeller/tekniker: Scrum, Pejl, HPE PPM.
 • Skatteverket

  Projektledare/agil coach

  2014 - 2015

  Lovisa arbetade som agil coach och införde Scrum-processen hos förvaltningsgruppen som ansvarar för Skatteverkets affärssystem för projekt- och portföljhantering (PPM).
  I uppdraget ingick att vara projektledare för teamets framtida stöd och migrering till W2008-servrar. I detta arbete behövde hänsyn tas till PM3 och befintligt arbetssätt inom förvaltning. Lovisa hjälpte även teamet att ta fram utbildningsmaterial för ny funktionalitet i systemet och koordinerade utbildningsinsatsen.
  Modeller/tekniker: HPE PPM, Scrum, Jira, SharePoint, Pejl.
 • Skatteverket

  Förändringsledare

  2014 - 2014

  Utförargruppen Onlinedrift hade behov av att effektivisera sina processer och arbetssätt. Lovisa var projektledare för effektiviseringsarbetet och uppdraget bestod i att modellera processer, facilitera workshopar, kartlägga ny- och nuläge samt effektivisera teamets dokumentationshanterings-process. Lovisa fördjupade sin kunskap inom ITIL då gruppen arbetar enligt ITIL. I arbetet ingick även att coacha gruppens uppdragsledare i hur de ska strukturera kompetensöverföring och dokumentation.
  Modeller/tekniker: Astrakan, SharePoint, Pejl.
 • Skatteverket

  Projektledare

  2013 - 2014

  Lovisa var projektledare för ett delprojekt ”Etablera ITSM” som ingick i ett program med syfe att förbereda Skatteverket för en stor omläggning av hela IT-driften. Arbetet inom ITSM-projektet inriktade sig på att belysa nuläge, framtidsbild och strategier inom verktyg, processer, organisation, tjänsteutveckling och IT-styrning. Lovisa ansvarade även för SLM-delen till den PoC som arbetades fram tillsammans med Försäkringskassan. Lovisa lärde sig ITIL och fördjupade sin kunskap inom ITSM. Hon rapporterade löpande till styrgruppen.
  Modeller/tekniker: ITIL, Scrum, SharePoint, Pejl.
 • Skatteverket

  PMO-ansvarig och kommunikationsansvarig

  2013 - 2013

  Inom programmet NPP behövdes en sammanhållande roll för att sätta upp 7 delprojekt. Lovisa tog fram processer och rutiner för de olika delprojekten avseende tidplaner, uppföljning, kommunikation m.m. Programmets budget var 500 MSEK och Lovisa ansvarade för budget och prognoser samt tidplaner, resurstillsättning, scoopeförändringar m.m. I arbetet ingick även att ansvara för programmets kommunikation till resten av myndigheten.
  Modeller/tekniker: Pejl, SharePoint, SiteVision.
 • Skatteverket

  Projektledare

  2012 - 2012

  Skatteverkets affärssystem för projekt- och portföljhantering (PPM verktyg) skulle uppgraderas till en ny version för att kunna hantera ekonomiprocessen. Systemet används förutom till projekt- och portföljhantering även som Skatteverkets budget och prognossystem. Lovisa tog över som projektledare efter ett omtag i projektet. Arbetet bestod i att leda workshopar med verksamheten, hålla utbildning i verktyget, kommunikation med verksamheten m.m. Lovisa var övergripande ansvarig för tidplaner, organisation, ekonomi, initiativ, implementering av det nya verktyget och rapporterade löpande till styrgruppen.
  Modeller/tekniker: HPE PPM, SharePoint, Pejl.
 • Metro International Sales

  Information Controller

  2011 - 2012

  Lovisa tog fram ett informationscenter för Metros internationella säljavdelning. De skapade ett informationscenter integrerat i en webbportal som visade statistik, jämförelser mellan länderna, resultat och möjliga förbättringsområden. Kunden kunde för första gången jämföra statistik mellan länderna på ett mycket effektivt sätt. Lovisa lärde sig då att arbeta med CMS-verktyg.
 • Advokatfirman Vinge KB

  Information Controller

  2011 - 2012

  Lovisa arbetade som projektledare för ledningsgruppens målstyrningsprocess vilket bl.a. innebar uppföljning av nyckeltal, tidsplanering, framtagande av dashboards och kommunikation av dessa. Hon ledde workshopar och utbildade ledningsgruppen i hur de i deras dagliga arbete skulle arbeta med målstyrning och kontroll. De lyckades lösa ett
  uppföljningsproblem inom korsförsäljning som kunden inte klarat att lösa trots att de försökt i över två år. Lovisa arbetade med CMS-verktyg för att visualiserades Vinges målstyrning.
  Modeller/tekniker: CRM-verktyget Actigate.
 • Egen firma

  Redovisningskonsult

  2007 - 2010

  Lovisa drev under studietiden en enskild firma inom redovisning vilket gav henne ett tydligt affärstänk. Hon ansvarade för tre aktiebolags löpande redovisning, skattedeklarationer, bokslut etc.

Lovisas anställningar

 • Konsult, projektledare, Frontwalker

  2014 - 2016

 • Management Consultant, Capgemini

  2012 - 2014

 • Information Controller, The Information Company

  2010 - 2012

 • Ekonomiassistent, Handelsbanken Finans

  2008 - 2009

 • Redovisningsekonom, Egen firma

  2007 - 2010

Lovisas utbildningar

 • Certifiering förändringsledare, Prosci, Stockholm

  2019 - 2019

 • UGL - En utbildning i ledarskap & medarbetarskap, UGL kurser

  2017 - 2017

 • Franska A, Uppsala Universitet

  2015 - 2015

 • Leading SAFe, SAFe institute

  2015 - 2015

 • Professional Scrum Master certifiering, NFI

  2014 - 2014

 • Managing Change – utbildning i förändringsledning, Capgemini

  2014 - 2014

 • Pejl – Projektledarcertifiering, Pejl

  2013 - 2013

 • Projektledarcertifiering, Engagement Manager certifiering Foundation level, Capgemini

  2013 - 2013

 • Project management and change management, Capgemini

  2013 - 2013

 • Lean Management, Capgemini

  2012 - 2012

 • Pejl - Grundkurs, Pejl

  2012 - 2012

 • Introduktion till Skatteverkets metodik av Pejl och KUR, Skatteverket

  2012 - 2012

 • Inspirationskurs inom försäljning för konsulter, Lange Sales

  2011 - 2011

 • Civilekonom, Degree of Master of Science in Business and Administration, Stockholms Universitet

  2006 - 2009

Till konsultsök

Kontakt

Anne-Li Appelberg Sälj och rekrytering inom Management/Verksamhetskonsulter och projektledning 073-398 81 59 anne-li.appelberg@kvadrat.se

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning