Hoppa till sidans innehåll

Thomas Ytterström

Lead-developer

Med mer än 20 års erfarenhet som konsult har Thomas skaffat sig djup kunskap och förståelse för många olika tekniker och branscher. Thomas jobbar inom ansvariga roller som lösningsarkitekt, teknisk projektledare och lead-developer inom främst Microsofts utvecklingsplattform. Thomas får ofta uppdraget att utforma den övergripande lösningen av system vad gäller applikationsstruktur, gränssnitt, tjänster och teknisk lösning. Genom att delta i många och olika typer av projekt har han fått en bred verksamhetskompetens samt teknikkunskap. Hans bakgrund med djup teknisk kompetens men även högskoleutbildning inom företagsekonomi ger honom ett helhetsperspektiv och förståelse för digitaliseringens möjligheter som affärsstödjande funktion. Thomas har ett flertal certifieringar inom Microsofts plattform.

Områden

 • Lead-developer
 • arkitekt
 • teknisk projektledare
 • team lead

Om Thomas

Som person beskrivs Thomas som nyfiken, kreativ och lösningsfokuserad. Att arbeta i projektform tilltalar honom, och i sin ledarroll arbetar han för att ta fram det bästa ur sina teamkollegor.

Thomas CV

 • Husqvarna AB

  Utvecklare

  2019 -

  Uppdrag: Att ta fram ett nytt verktyg som ska användas av Husqvarnas återförsäljare där de ska kunna felsöka produkter, beställa reservdelar, ta fram sprängsskisser och hantera garantier.

  Roll: Thomas är utvecklare i den delen som handlar om att ta fram en Windows applikation med stort fokus på att kunna hantera offline-funktionalitet.

  Kundnytta: Detta projekt syftar till att skapa ett återförsäljarverktyg som ska ersätta de produktspecifika applikationer som tidigare funnits. Det innebär att återförsäljarna kan använda en applikation oavsett vilka Husqvarnaprodukter de säljer.

  Metod/Teknik: Scrum/Agile, TDD, Azure Devops, Amazon Cloud, WPF, REST, JSON
 • Footly AB

  Teknisk arkitekt / utvecklare

  2019 -

  Uppdrag: Uppdraget bestod i att hjälpa Footly som säljer begagnade varor på nätet att utveckla en kundportal för att effektivisera sina säljflöden.

  Roll: Thomas är ansvarig arkitekt och Lead Developer och är ansvarig för all teknisk arkitektur.

  Kundnytta: Genom detta arbete har Footly kunnat automatisera många manuella processer såsom skicka ut utbetalningsunderlag samt gett kunderna större möjlighet att själv kunna administrera sina uppgifter. Detta har inneburit att Footly kunnat lägga mer tid på sin kärnprocess och därmed kunna växa ännu mer som bolag.

  Metod/Teknik: React JS, Node JS, Auth0, JWT
 • Migrationsdomstolen Göteborgs förvaltningsrätt

  Lösningsarkitekt och utvecklare

  2019 - 2019

  Uppdrag: Ta fram en POC åt migrationsdomstolen hur de kan använda sig av Robotic Process Automation (RPA), för att underlätta handläggningen av asylärenden.
  Roll: Delaktig i utformningen av POC:n för att möta migrationsdomstolens behov
  Kundnytta: Mycket av det inledande arbetet i asylprocessen handlar om att registrera i olika system, samt göra kontroller. Genom att använda sig av RPA för att avlasta handläggarens repetitiva uppgifter, kan denne ägna sin tid och mer värdeskapande uppgifter som t ex bedöma giltiga asylskäl etc.
  Metod/Teknik: RPA, UIPath
 • Medster AB

  Teknisk arkitekt / utvecklare

  2019 -

  Uppdrag: Uppdraget bestod i att hjälpa Medster som erbjuder E-utbildning till vårdpersonal, att få en integrerad E-handelsplattform tillsammans med LMS. Även integration mot bokföringssystem för att automatisera fakturahantering.

  Roll: Thomas är ansvarig arkitekt och Lead Developer och är ansvarig för all teknisk arkitektur.

  Kundnytta: Genom detta arbete har Medster kunnat fokusera på att leverera E-utbildning till vårdpersonal och fått ett mer automatiserat flöde från köp av kurs, enrollment, genomförande och utvärdering. Genom att ha samlat allt i en och samma plattform har administration förenklas samt användarupplevelsen höjts markant.

  Metod/Teknik: Scrum, JavaScript, PHP, REST
 • Consid AB

  Teamlead leveransteam Modern Workplace

  2018 - 2019

  Uppdrag: Ha det övergripande tekniska ansvaret för lösningars utformande inom affärsområdet Modern Workplace.
  Roll: Thomas roll är att tillsammans med leveransteamet som han leder ansvara för den tekniska utformningen av de lösningar och anpassningar som levereras inom affärsområdet Modern Workplace på Consid AB.
  Kundnytta: Genom att hålla sig uppdaterad kring ramverk och best-practice inom Office 365 säkerställs att lösningar byggs och levereras enligt Microsoft standard. Detta säkerställer god förvaltning och gör att framtida uppgraderingar förenklas samt att inlåsningen hos kund minimeras.
  Metod/Teknik: Scrum, Azure Devops, TypeScript, React JS, VS Code, Git, Powershell, Office 365
 • Elof Hansson AB

  Elof Hansson AB

  2017 - 2018

  Uppdrag: Uppdraget bestod i att ta fram en gemensam global digital arbetsplats för kundens räkning.

  Roll: Thomas var delaktig från början till slut, genom projektets inledande kravarbete till dess slutgiltiga implementation och Go-live. Arbetet bestod av kravinsamling genom workshops, uppsättande av arkitektur, utvecklande av kundspecifik funktionalitet och utbildning av användarna.

  Kundnytta: Genom projektet har Elof Hansson fått ett nytt, modernt och effektivt samarbetsverktyg för att knyta samman organisationen som är utspridd och representerad i samtliga världsdelar. Kommunikationen och samarbetet har ökat vilket har gjort att organisationen har kunnat arbeta mer effektivt i sina affärer och på det sättet skapat en bättre lönsamhet. Thomas har genom ett agilt arbetssätt kontinuerligt stämt av levererad funktionalitet med beställarens projektgrupp och på det sättet hjälpt kunden att själva kunna formulera och tydliggöra sina behov och mål.

  Metod/Teknik: Scrum, Azure Devops, TypeScript, React JS, VS Code, Github, Powershell, Office 365
 • Chalmers

  Lösningsarkitekt -/ teknisk projektledare

  2016 - 2017

  Lösningsarkitekt / teknisk projektledare /Lead Developer

  Uppdrag: Uppdraget syftade till att modernisera och förbättra Chalmers publika hemsida samt studentportal. En viktig del i detta var att mobilanpassa utseendet så att det skulle fungera i olika typer av enheter.

  Roll: Thomas arbete bestod i att leda teamet av designers och utvecklare, samt vara ansvarig för den övergripande systemarkitekturen.

  Kundnytta: Arbetet har lett till att Chalmers har fått ett modernt utseende och blivit mer tillgängligt för sina intressenter, såsom studenter och personal. Genom att tjänster och information går att ta del av i en mängd olika enheter, t ex telefon, iPad och dator, har gjort att kundnöjdheten har höjts.

  Metod/Teknik: Scrum, C#, JavaScript, WCF, TFS, SharePoint 2010.
 • Regeringskansliet

  Lösningsarkitekt

  2016 - 2017

  Uppdrag: Uppdraget bestod i att utveckla ett arkiveringssystem för Utrikesdepartementets kommunikation och korrespondens med sina ambassader runt om i världen. Stort fokus lades på säkerhet och sökbarhet.

  Roll: Som ansvarig lösningsarkitekt och utvecklare, ansvarade designade Thomas en lösning för att uppfylla Regeringskansliets krav på säkerhet. Stor fokus lades och på sökbarhet, och svarstider i systemet.

  Kundnytta: Då en del av materialet är tillgängligt via offentlighetsprincipen, uppfylldes de krav som medborgarna kan ställa på staten. Internt används systemet för diarieföring och återsökning av sparad information vilket minskar handläggningstiden.

  Metod/Teknik: C#, JavaScript, TFS, SharePoint.
 • Jordbruksverket

  Systemdesigner

  2015 - 2015

  Uppdrag: Uppdraget bestod i att ta fram systemdesign och fungera som länk mellan verksamheten och IT-utvecklingen, gällande stöd för hantering av jordbruksstöden.

  Roll: I sin roll som systemdesigner bestod Thomas roll i att förstå verksamhetens behov och omsätta detta behov till tekniska krav.

  Kundnytta: Genom dessa system så tillgodoseddes det uppdrag staten givit Jordbruksverket, det vill säga att på ett effektivt sätt hantera ansökan och utbetalning av exempelvis jordbruksstöd till lantbrukare.

  Metod/Teknik: RUP, UML, Workshopledning
 • Lejonfastigheter

  Lösningsarkitekt/ Lead Developer

  2015 - 2016

  Uppdrag: Uppdraget syftade till att ta fram ett digitalt kontorsstöd för Lejonfastigheter i Linköping, inklusive nytt intranät, extranät och extern hemsida.?

  Roll: Som lösningsarkitekt ansvarade Thomas för att ta fram lösningen och få den integrerad i Lejonfastigheters befintliga systemkarta.

  Kundnytta: Genom denna lösning fick Lejonfastigheter en modern digital arbetsplats, med integrationer mot många befintliga verksamhetssystem. En uppskattad del var samarbetsytor med externa parter såsom underentreprenörer, vilket tidigare har legat utanför Lejonfastigheters kontroll.

  Metod/Teknik: C#, JavaScript, TFS, SharePoint
 • Fastighetsägarna

  Lösningsarkitekt/ Lead Developer

  2014 - 2015

  Uppdrag: Uppdraget syftar till att ta fram ett centralregister där hyresförhandlingsärenden, fastighetsbestånd, kundregister etc. för kunden Fastighetsägarna. Arbetet bestod i arkitektur samt infrastruktur kopplad till detta.

  Roll: Som lösningsarkitekt och Lead Developer ansvarade Thomas för att ta fram lösningen med fokus på skalbarhet, integration mot befintliga system och snabbhet.

  Kundnytta: Genom detta register kan kunden förbereda sina hyresförhandlingsärenden på ett bra sätt genom olika rapporter och statistik, och få en bra uppföljning på sin ekonomi.

  Metod/Teknik: MVC, C#, JavaScript, TFS, SharePoint.
 • Inwido AB

  Lösningsarkitekt

  2014 - 2015

  Uppdrag: Orderhantering- och arkiveringssystem för Inwido. Arbetet bestod i utveckling av lagring av orderdokumentation samt tillhörande arkiveringsfunktionalitet.

  Roll: Som ansvarig arkitekt designade Thomas lösningen där dokumentation kring order och offert automatiskt sparades och arkiverades från Inwidos affärssystem.

  Kundnytta: Från att tidigare varit en manuell process där information sparades lokalt av säljare, skapades ett gemensamt system där tidigare offerter och orderbekräftelser på ett smidigt sätt kunde sökas fram, vilket ledde till en stor tidsbesparing.

  Metod/Teknik: C#, JavaScript, TFS, SharePoint.
 • Volkswagen Finans AB

  Lösningsarkitekt/ utvecklare

  2014 - 2015

  Uppdrag: Utveckling av ledningssystem för att stötta Volkswagen Finans i samband med hanterande av styrande dokument.??

  Roll: Thomas designade och implementerade en lösning för att stötta Volkswagens Compliance-avdelning i deras arbete med styrande dokument så som rutiner och policys.

  Kundnytta: Genom att digitalisera och systematisera flödet för upprättande, reviderande och godkännande av rutiner och policys inom en verksamhet som är hårt reglerad av olika lagkrav, undanröjdes mycket problem och osäkerhet kopplat till den mänskliga faktorn. Som en naturlig följd kom spårbarhet, och möjlighet att kunna följa en rutins livscykel.

  Metod/Teknik: C#, JavaScript, TFS, SharePoint.
 • Myndigheten för yrkeshögskolan

  Lösningsarkitekt/ utvecklare

  2014 - 2014

  Uppdrag: Utveckling av ärendehanteringsapplikation för supportärenden riktade mot supportverksamheten.

  Roll: Thomas designade och utvecklade en applikation för att samla in och rikta supportärenden till relevanta team som utifrån dess ansvarsområden.

  Kundnytta: Genom att standardisera MYH:s supportflöden så minskade tiden drastiskt innan ärenden var lösta. Dessutom säkerställde systemet genom hög kvalitét och spårbarhet att inget föll mellan stolarna, och ärenden kunde följas upp och återkopplas på ett bra sätt.

  Metod/Teknik: SharePoint, Infopath, C#, Workflows
 • Sydved AB

  Lösningsarkitekt/ utvecklare

  2013 - 2013

  Uppdrag: Utveckling av extern hemsida, www.sydved.se, samt extranet för skogsägare.

  Roll: Thomas jobbade nära verksamheten och byggde tillsammans med verksamheten successivt upp Sydveds digitala kanal.

  Kundnytta: Genom att skogsägare kan komma åt sin personliga sida hos Sydved, där uppgifter om skog, avverkning, gallring etc finns kommer Sydved närmare sina kunder. De kan på så sätt jobba proaktivt genom sin kundkännedom och aktivt erbjuda tjänster såsom inköp, gallring m.m.

  Metod/Teknik: SharePoint, C#, MVC, jQuery, Entity framework
 • Ocay AB

  Lösningarkitekt/ utvecklare

  2013 - 2013

  Uppdrag: Utveckling av intranät samt ledningssystem för Ocay, numera AllOffice.

  Roll: Thomas designade och implementerade en lösning för att stötta Ocay i deras arbete med styrande dokument så som rutiner och policys. Han utvecklade även ett intranät för att ge medarbetare stöd i deras dagliga arbete och även fungera som en kommunikationskanal för att knyta ihop den geografiskt utspridda organisationen.

  Kundnytta: Genom att digitalisera och systematisera flödet för upprättande, reviderande och godkännande av rutiner och policys inom uppfylldes kraven för deras ISO-certifiering. Som en naturlig följd kom spårbarhet, och möjlighet att kunna följa en rutins livscykel. Genom ett modernt intranät ökade kommunikationen medarbetare emellan och ledningen fick en bra kommunikationskanal för att sprida kultur och uppmuntra engagemang genom tex säljtävlingar och återkoppling av KPI:r

  Metod/Teknik: Office 365, Workflows, CSS, Javaskript.
 • Jordbruksverket

  Lösningarkitekt

  2012 - 2014

  Uppdrag: Utveckling av system på Jordbruksverkets SharePoint-baserade samarbetsplattform.

  Roll: Thomas hade rollen som arkitekt där han designade lösningar utifrån Best Practice, enligt modellen domändriven design. Exempel på lösningar är till exempel E-handläggning som är ett handläggningssystem för att hantera alla inkomna handlingar från lantbrukare (digitalt och brev) och samla dessa i en digital akt.?Ett annat exempel är system för importanmälan för införsel av exotiska frukter.

  Kundnytta: Genom dessa system så tillgodoseddes det uppdrag staten givit Jordbruksverket, det vill säga att på ett effektivt sätt hantera ansökan och utbetalning av exempelvis jordbruksstöd till lantbrukare.

  Metod/Teknik: SharePoint, C#, MVC, jQuery, Nhibernate, Jenkins, Subversion
 • SAAB AB

  Teknisk projektledare/Lösningsarkitekt/Utvecklare

  2011 - 2012

  Uppdrag: Uppdraget bestod att utveckla en Aftersalesportal för SAAB Training, där deras kunder kunde se inköpt utrustning, göra ytterligare beställningar, beställa service, ladda ner mjukvara till sin utrustning etc.

  Roll: Thomas hade rollen att hålla ihop teamet av utvecklare som byggde portalen, i form av teknisk projektledare/Scrummaster. Thomas var också ansvarig för att ta fram arkitekturen för den delen av portalen som byggdes i SAAB:s befintliga SharePointlösning. Thomas tog även del i själva utvecklingen av särskilt affärskritiska delar.

  Kundnytta: Genom att erbjuda en Aftersales-lösning till sina kunder, kan SAAB Training erbjuda merförsäljning genom service och underhåll.

  Metod/Teknik: SharePoint, MS Commerce Server, C#, TFS, Scrum
 • Fagerhults belysning AB

  Arkitekt/ utvecklare

  2010 - 2011

  Uppdrag: Uppdraget bestod i att utveckla en BI-lösning för att mäta bruttoproduktivitet för Fagerhults produktion.

  Roll: Thomas var ansvarig arkitekt och utvecklare av lösning. Kravinsamlandet bestod av workshops för att identifiera relevanta mätpunkter. Systemet hämtade sedan in data från tidssystemet, samt systemet för produktionsmätning, och utifrån det kunde räkna fram en bruttoproduktivitet för olika produkter och skift.

  Kundnytta: Genom att sammanställa data från olika system kunde Fagerhult vrida och vända på siffrorna för att följa upp sin effektivitet. Detta leder till att flaskhalsar i produktionen kan identifieras och åtgärdas vilket leder till bättre kvalitet.

  Metod/Teknik: Microsoft Business Intelligence, SSIS och SSAS
 • LRF Konsult

  Arkitekt/utvecklare

  2009 - 2010

  Uppdrag: Uppdraget syftade till att bygga en rapport- och analysportal till LRF Konsult. Detta var en storskalig Enterprise lösning med över 1500 användare baserad på Microsoft-plattform. I applikationen kan LRF:s konsulter nå sina kundrapporter, analysera jämförelsegrupper samt hantera styrdata.

  Roll: I sin roll som arkitekt och utvecklare tog Thomas ansvar för att designa och utveckla portallösningen baserat på SharePoint. I lösningen kan dynamiska rapporter tas fram utifrån insamlade data i realtid.

  Kundnytta: Lösningen används av LRF konsult i deras kundmöten. Genom att läsa in data från kunden direkt i kundmötet, kan rapporter och Benchmarks tas fram i realtid. Detta ger kunden en fingervisning om hur deras verksamhet går i relation till liknande verksamheter, och LRF konsult kan på det sätt komma med förslag på förbättringsåtgärder och erbjuda ytterligare tjänster.

  Metod/Teknik: Microsoft Business Intelligence, SSIS och SSAS, SharePoint, C#
 • Systeam

  Utvecklare

  2009 - 2009

  Uppdrag: Uppdraget syftade till att vidareutveckla ett dokumenthanteringssystem, Dokumentor, för att elektroniskt spara och arkivera dokument, och utifrån dess metadata gör dem sökbara.

  Roll: Thomas hade rollen som utvecklare, och en stor del av arbetet bestod i att modernisera applikationen och lyfta den till en modernare plattform.

  Kundnytta: Produkten Dokumentor är ett digitalt e-arkiv för att samla tex fakturor. Genom smart metadata kan fakturan på ett enkelt och snabbt sätt sökas fram på nytt.

  Metod/Teknik: ASP.Net, C#, DotNetNuke
 • Electrolux Home

  Utvecklare

  2009 - 2009

  Uppdrag: Utveckla central systemlösning där man kan följa och analysera butiksförsäljning i jämförelse med antal besök inom Electrolux Home butikskedja.

  Roll: Thomas hade rollen som utvecklare, och tillsammans med kunden identifierades relevanta mätpunkter, och integration byggdes mot befintliga affärssystem.

  Kundnytta: Lösningen gav Eletrolux verktyg att kunna följa upp sin försäljning på ett bra sätt, och kunna rikta kampanjer och justera sortimentet för att maximera sin effektivitet.

  Metod/Teknik: Business Intelligence, SSIS, SSAS
 • Volvo Powertrain AB

  Systemansvarig

  2006 - 2008

  Uppdrag: Uppdraget bestod i att vara ansvarig för den globala utrullningen av två system inom orderplaneringsprocessen hos Volvo Powertrain.

  Roll: Thomas hade ansvaret för kravinsamling och ledande av utvecklingsarbete för dessa system. I arbetet ingick att besöka olika fabriker ibland annat Frankrike och USA för att identifiera lokala skillnader och komma med förslag på effektivisering.

  Kundnytta: Genom Volvos köp av Renault Trucks i Frankrike, och Mack Trucks i USA, togs beslut om att rulla ut Volvos system i dessa verksamheter. Detta för att nå skalfördelar och underlätta förvaltningsarbetet.

  Metod/Teknik: RUP, VMS, VB6
 • TeliaSonera AB

  Projektkoordinator

  2003 - 2005

  Uppdrag: Uppdraget bestod i att projektera och beställa relevant utrustning, i de datakomleveranser TeliaSonera levererade.

  Roll: Thomas arbete bestod i att samordna leveransen som bestod bland annat av entreprenörer, utrustning, konfigurerande i befintlig Backbonenät.

  Kundnytta: Genom denna rollen fick kunden en kontaktpunkt, som samordnade det relativt komplicerade arbetet med en datakomleverans.
 • Firma Thomas Ytterström

  Systemutvecklare

  2002 - 2005

  Uppdrag: Erbjudande av byggande av hemsidor samt relevant utbildning inom IT-området

  Roll: Som extraarbete under studier startade Thomas ett eget företag där han bland annat byggde hemsidor, samt utbildade användare. Exempel på uppdrag är utbildande av nyckelanvändare för Edströms AB:s ehandelslösning.

  Kundnytta: Kunden erbjöds ett kostnadseffektiv alternativ jämfört med mer etablerade aktörer.

  Metod/Teknik: Webbutveckling och utbildning

Thomas kompetensområden

 • Systemtyper

  Objektorienterade system, Webb- och Internetbaserade system, Systemförvaltning, Systemintegration, Systemarkitektur - systemnivå, Windowsapplikationer
 • Databashanterare

  MS SQL-server, MS Access, MSSQL Server Integration Services, SQLite
 • Verktyg & Middleware

  MS Office, MS Visual Studio, Visual Studio .NET, MS Sharepoint, MS Reporting Services, Windows Presentation Foundation, Team Foundation Server, Jira, Sharepoint, MVC.net, Windows Communication Foundation, SharePoint 2013, SharePoint Online, Office 365, React
 • Utvecklingsspråk

  HTML, Javascript, SQL, SQL Windows, XML, C#, ASP.NET, PowerShell, HTML5, Jquery, Webservices, Rust, XSD, XSL, MVC, Typescript
 • Hårdvara

  PC
 • Projektledning

  Teknisk projektledning, Agile project systems
 • Tillämpningar

  e-handel, Ärendehanteringssystem, Ledningssystem, AJAX
 • IT-strategi

  IT-arkitektur - företagsnivå, Val av utvecklings- och produktionsmiljö
 • Roller

  Produktledare, Arkitekt, Utvecklare/Programmerare, Delprojektledare, Systemanalytiker, Systemförvaltare, Enterprise Architecht, Lösningsarkitekt, Teknisk projektledare, Scrum master
 • Ledarskap

  Mentor, Mentorskap
 • Branscherfarenhet

  Fordon, Stat/kommun/Landsting, Medlemsorganisationer & Fackförbund, Skog och Papper, Skola och utbildningsväsende, Verkstad och Automotive
 • Projektfaser

  Systemering/Design/Krav, Utveckling/Genomförande, Implementation, Införande och överlämning, Produktionsinförande
 • Test & Verifiering

  Funktionstestning, Systemtestning, Acceptanstest, Integrationstest
 • Utbildning

  Systemvetenskap, Fil.mag, Annan högskoleutbildning 4 år eller mer
 • Metoder & Processer

  Scrum, Agila metoder allmänt, Continuous Integration, LEAN, KANBAN, Continious Delivery, Lean-baserad processmetodik
 • Verksamhetsutveckling och Strategi

  Arkitekturramverk
 • Operativsystem/plattformar

  Azure

Thomas anställningar

 • Utvecklare, arkitekt, Thobey Solutions

  2019 -

 • Arkitekt, Consid AB

  2013 - 2019

 • Utvecklare, PDB Datasystem AB

  2009 - 2013

 • Utvecklare, Systeam AB

  2009 - 2009

 • Systemutvecklare, Volvo IT

  2006 - 2008

 • Systemförvaltare, Jordbruksverket

  2005 - 2006

 • Projektkoordinator, TeliaSonera AB

  2003 - 2005

Thomas utbildningar

 • Elements of AI – Grunderna i artificiell intelligens, Helsingfors universitet och Reaktor

  2020 - 2020

 • Demystifying AI/ML/DL, AWS Learning

  2020 - 2020

 • Certified Software Architect Microsoft Platform., Microsoft

  2016 - 2016

 • Microsoft Certified Technology Microsoft SharePoint 2010, Application Development., Microsoft

  2011 - 2011

 • Magisterexamen informatik, Internationella handelshögskolan Jönköping

  1999 - 2003

Till konsultsök

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning