Hoppa till sidans innehåll

Alf Claesson

Pm3 specialist, projektledare och förändringsledare

Alf har över 20 års erfarenhet av IT varar de senaste åren som konsult. Han har lång erfarenhet av att leda och styra IT både strategiskt och operativt i både stora och små organisationer. Detta innefattar både ledningsarbete, projektledning och portföljförvaltning. Alf har under merparten av sin karriär även varit chef. En av Alfs styrkor är förmågan att snabbt kunna sätta sig in i olika typer av verksamheter och förstå sammanhang, analysera och därefter konkret förmedla det stöd som krävs. Denna förmåga baserar sig på såväl erfarenhet som av genuin vilja att ständigt lära sig mera. Alf har en hög social kompetens och en naturlig förmåga att skapa och upprätthålla relationer. Hans lyhörda och samarbetsorienterade inställning gör att han har lätt att hitta sin roll i olika konstellationer och situationer. För Alf är erfarenhetsutbytet och den sociala interaktionen med människor en av de största fördelarna i konsultrollen. Återkommande kommentarer i utvärderingar handlar om hans goda pedagogiska förmåga, lyhördhet samt den entusiasm med vilket han lotsar arbets-/utbildningsgruppen mot målet.

Områden

 • Pm3 specialist, projektledare och förändringsledare

Översikt

Senior IT-chef och konsult. Passionerad ledare inom IT-management, governance, pm3 och projektledning.

Alfs CV

 • Halmstad energi och miljö

  IT-strategi

  2017 -

  Uppdraget syftar till att skapa förutsättningar att vidareutveckla ny funktionalitet i befintliga lösningar med effektivitet, kvalitet och kontroll. Genom bl.a. workshops och intervjuer har Alf arbetat fram förslag till strategier, policys och ramverk. Han har under uppdraget tagit fram beslutsunderlag till organisationens ledning och IT-råd.
 • Rise (Statens provningsanstalt)

  Mentor Förvaltningsstyrning

  2017 -

  Alfs roll är att stötta metodansvarig på Rise i alla frågeställningar avseende förvaltningsstyrning enligt pm3. Inom ramen för uppdraget har Alf bl.a. arbetat med framtagande av reviderad FOA. Även en anpassad fördjupningsutbildning inom pm3 för de som har roller i förvaltningsorganisationen är genomförd.
 • Region Uppsala

  Kursledning

  2017 -

  Alf har tidigare genomfört kurser och etableringar av förvaltningsobjekt för Region Uppsala med stor framgång. Därför vill de nu åter genomföra en rad kurser för förvaltningsledare och objektspecialister. Alf tog fram kursmaterial och genomförde kurserna hos kunden. Efter en mycket positiv utvärdering planeras fler kurser. Han har även tagit fram förslag på framtida organisation för elektronisk patientjournal som är regionen största område.
 • Mölnlycke Health Care

  Teamchef Business applications

  2017 - 2017

  Alfs uppdrag på Mölnlycke Health Care var att vara chef (interim) för en avdelning på IT med ansvar för koncernens verksamhetssystem vars syfte är stödja samtliga globala processer från inköp, tillverkning och produktleverans. Detta innebar primärt att förvalta och utveckla koncernens globala ERP landskap (SAP). Uppdraget primära uppgift är att leda det internationella teamet och att driva dialogen med affärsverksamhetens parter på taktisk nivå. Uppdraget innebar även att utveckla och monitorera samarbetet med offshorepartners och omförhandla leverantörsavtal. Uppdraget ställer höga krav på enhetlig arkitektur, driftsäkerhet och dokumentation. Koncernspråket är engelska.
 • Halmstad Energi och miljö

  Testledare

  2016 - 2016

  Under hård tidspress ledde Alf en grupp testare som skall verifiera en komplex BI lösning (Agresso, Sharepoint, Bizview och PowerBI). Syften med lösningen är att "flytta ut hantering ekonomi till respektive chef" Projektet påvisade tydligt de brister som fanns i lösningen och en rad förbättringsförslag presenterades till nästa release, Genom strukturerad dokumentation och mötesstruktur genomfördes projektet på mycket kort tid.
 • Soltak AB

  Govenancespecialist

  2016 - 2017

  Alfs primära uppgift har varit att utveckla verksamhetsnära styrprinciper och beslutsforum som skapar kundfokus och tydlighet, För få det att fungera har uppdragit även inneburit att förslå organisatoriska förändringar. Dessa principer har sin grund i förvaltningsstyningsmodellen pm3. Under uppdraget har Alf faciliterat kundråd och under en kort period även verkat som driftchef för de tre kommuner vars IT-miljö hanteras av Soltak. Under denna period har Alf i samverkan med gruppchefer infört en rad ITIL-processer. Resultatet av uppdraget är en tydlig strategi för samverkan mellan Soltak och kunderna som präglas av affärsmässighet och kundfokus.
 • Landstinget Blekinge

  Governance specialist

  2015 - 2016

  Alf genomförde datainsamling och analys av Landstinget styrande processer inom IT-verksamheten samt utreda koppling mellan kärnverksamhetens målbild och IT-verksamhet. Genom intervjuer, dokumentinsamling och workshop resulterande i en rapport om åtgärder på kort och lång sikt.
 • Chalmers tekniska högskola

  Utbildning / workshop

  2015 - 2015

  Genom ett antal workshoppar med chefer och processägare i PM3. Alf faciliterade därefter diskussionen om hur utbildnings och forsknings-verksamheternas mål bör hänga ihop med processutveckling och IT-utveckling.
 • Halmstads Kommun

  Metodstöd/Coach

  2015 - 2016

  Metodstöd/Coach vid stort projekt vid införande av ny skolplattform Projektets syfte var att upphandla och införa ny plattform för huvudprocesserna inom barn och lärande på alla nivåer. Alfs uppgift var att stödja för styrgrupp och projektledare vid planering och organisation av huvud- och delprojekt. Dessutom genomförde Alf Workshops inför upphandling (kravställning) samt riskanalys för projektet. Projektet genomfördes på halva tiden och till betydligt lägre kostnader än jämförbara kommuner.
 • HSB Göteborg

  Förvaltningsledarutbildning, FOA arkitekt

  2015 - 2015

  Denna kurs specialanpassades efter kundens önskemål där deltagarna skrev samtliga förvaltningsplaner under Alfs mentorskap. Även kort kurs för chefer som sen skall ta rollen som objektägare.
 • Halmstads Kommun

  PM3 specialist

  2014 - 2016

  Bredetablering av förvaltningsobjekt Skapa nya förvaltningsobjekt inom områden som t.ex. IT-infrastruktur, Barn & lärande, Kartstöd, Ekonomi, HR samt Teknik och fritid.
 • Region Östergötland

  Pm3 etablerare

  2014 - 2014

  Alf etablera förvaltningsobjektet Bild (Röntgen och ultraljud). Klinikchefen sa efteråt att det första gången han fått en samlad bild av vad som är problem och vad som kan göras åt det.
 • Västra Götalandsregionen

  Pm3 etablerare

  2013 - 2014

  Etablering av objekten Material och tjänsteförsörjning, IT-arbetsplats, Utvärdering och uppföljning(BI) och fastighet.
 • Norrköpings Kommun

  Pm3 etablerare

  2013 - 2013

  Framtagning och förändringsledning inom utbildningssektorn.
 • Landstinget Blekinge

  Förvaltningsledarutbildning

  2012 - 2015

  Alf har genomfört flertal utbildningar. Sen han höll sin första kurs där var det Alf dom vill ha.
 • Region Östergötland

  Förvaltningsledarutbildning

  2012 - 2016

  Alf har genomfört flertal utbildningar för förvaltningsledare. Sen han höll sin första kurs där var det Alf dom vill ha.
 • COWI/Flygfältsbyrån

  IT-chef

  1998 - 2011

  Alf rekryterades för att modernisera IT-verksamheten inom Flygfältsbyrån. Han var chef ör en grupp på 6 personer som både hade ansvar för drift och utveckling av all IT-verksamhet. Under perioden genomfördes kontinuerligt en stor mängd projekt för att förbättra både infrastruktur och verksamhetens processer. Inom infrastruktur genomfördes bl.a. server virtualisering, ny nätverksstruktur, identity and access management och workplace management. Inom verksamhetsnära IT kan nämnas projekt som införande av HR-system, BI, Intranet och automatiserad dokumenthantering. Under perioden genomfördes en mängd företagsköp som integrerats med den gemensamma infrastrukturen. Dessa projekt kräver en noggrann inventering av både arbetsmetodik och system. Alfs roll har varit att sälja in ett gemensamt sätt att arbeta och sen genomföra en snabb övergång till en gemensam miljö. Detta gav mycket erfarenhet av förändringsledning. Efter Cowis uppköp av Flygfältsbyrån hade Alf totalansvar för alla globala projekt inom IT-infrastruktur inom COWI med 6000 användare i 60 länder. Alf ansvarade för projektportfölj och resursplanering. Alf var då chef för 15 utvecklare i tre länder.

Alfs kompetensområden

 • Roller

  Produktledare, Team-ledare, Delprojektledare, Huvudprojektledare, Upphandlare, Utredare, Affärsutvecklare, Workshopledare, Organisations-och Processkonsult, Coach, Lärare, Systemförvaltare, Projektadministratör, Förändringsledare, Service Designer, Projektledning digitala medier, Interimschef, Driftstekniker, Interaktionsdesigner, Produktägare, Lösningsarkitekt, programledare, Facilitator, Utbildningsledare, Teknisk projektledare
 • Verksamhetsutveckling och Strategi

  Affärs och IT strategi, Organisationsutveckling, Processutveckling, Workshopledning, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Projektrevision, Förändringsledning, ERP Implementation, Projektledning, Förvärvsintegration, Programledning, Processförvaltning, Change Management
 • IT-strategi

  IT-arkitektur - företagsnivå, Teknikutredning
 • Försäljning

  Avtal och Förhandling
 • Metoder & Processer

  Processer och metoder allmänt, PENG, PPS, ITIL, PM3, Prince2
 • Fasta Telesystem

  Telesystem allmänt
 • Fast datakommunikation

  Datakommunikation allmänt
 • Drift/Support/Service

  Användarsupport, Datadrift/övervakning, Installation/underhåll, Drift/Support/Service allmänt
 • Projektledning

  Administrativ huvudprojektledning, Projektadministratör/assistent, Teknisk projektledning, Administrativ delprojektledning, Projektledning, Effekt- och nyttohemtagning, Portföljledning, Project auditing
 • Kvalitetsstyrning

  Configuration Management, Change Management
 • Ledarskap

  Mentor, Ledarskap allmänt, Kurs- och seminarieledare, Interimsledning
 • Projektfaser

  Systemering/Design/Krav, Förstudie, Projektering, Utveckling/Genomförande, Implementation, Införande och överlämning, Drift, Produktionsinförande
 • Kommunikation & Information

  Förändringskommunikation, 3D-modellering
 • IT-säkerhet

  Riskanalys, IT-säkerhet allmänt
 • Systemtyper

  Systemförvaltning, Nätverk och kommunikation, Systemintegration, Fasta telesystem, Beslutstöd- och BI-system, Företagsväxlar(PBX), Ledningssystem
 • Tillämpningar

  CRM-system, Ärendehanteringssystem, Affärssystem, GIS
 • Branscherfarenhet

  Fordon, Stat/kommun/Landsting, Energi, Hälso-Sjukvård, Skola och utbildningsväsende, Byggarkitektur, Fastighet, Byggindustri, Verkstad och Automotive
 • Utbildning

  Workshopledning
 • Affärssystem

  Hogia, SuperOffice, Lundalogik, Lime m.fl.
 • Standarder

  ISO 9001, ISO 27001/27002, ISO 14001
 • Verktyg & Middleware

  QlikView
 • Upphandling

  Kravformulering, Inköp och förhandling, Beställarstöd

Alfs anställningar

 • Senior managementkonsult, PÅ AB

  2012 - 2016

 • IT-manager, Cowi AB

  2010 - 2012

 • IT-chef, Flygfältsbyrån AB

  1998 - 2010

 • IT-chef, Gesab AB

  1994 - 1998

Alfs utbildningar

 • Certifierad förändringsledare, Stockholm

  2015 - 2015

 • Certifierad pm3 etablerare, Stockholm

  2012 - 2012

 • COWI Projektledarutbildning, Göteborg

  2008 - 2008

 • COWI Ledarskapsutbildning, Göteborg

  2006 - 2006

 • 4: årig teknisk gymnasium, Göteborg

  1978 - 1982

Till konsultsök

Kvadrat i siffror

 • 436

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 342

  Kunder senaste året

 • 4,6/5

  Kundnöjdhet sedan 2007

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning