Hoppa till sidans innehåll

Anders Edshage

Projektledare

Anders är civilekonom som gärna jobbar med effektivisering som skapar värde för både organisation och individ. Hans förmåga att skapa engagemang och förbättringar bidrar snabbt till positiva förändringar. Anders har lång internationell erfarenhet av olika typer av företag och har arbetat hands-on med operativ ekonomi, IT, och ledarskap.

Områden

 • Projektledare
 • Verksamhetsutveckling
 • Interims Chef

Om Anders

Anders arbetar helst med nya och innovativa projekt, gärna inom affärsområden som utvecklas och förändras snabbt. Kombinationen av djup operationell kunskap och lång erfarenhet som chef i ledande befattning gör att Anders uppskattas i både det strategiska och operativa arbetet. Med ett SM-guld och lång karriär inom handbollen finns både vinnarinstinkt och lagarbete alltid med i Anders arbete.

Anders CV

 • RISE AB

  Projektledare - Systemförändring

  2021 -

  Uppdraget innebär att leda projektet för alla systemförändringar i samband med konsolidering av 6 dotterbolag inom RISE-koncernen. Systemen innefattar IFS (HR; Inköp och Ekonomi), lönesystem samt därtill hörande integrationer till andra system
 • RISE AB

  Tf Förvaltningsledare

  2021 - 2021

  Uppdraget var att leda, dimensionera och prioritera arbetet med att förvalta det nyligen implementerade ERP Systemet IFS. I uppdraget ingick även att skapa tillförlitlig kommunikation till ledning och verksamhet. I förvaltningen ingick under denna tiden HR, Ekonomi och Inköp.
 • RISE AB

  Objektspecialist QlikSense

  2021 - 2021

  Uppdraget var att skapa ett arbetssätt tillsammans med verksamheten och IT för att få fram användbara och relevanta rapporter inom RISE BI System QlikSense
 • Vitrolife

  Applikations- och Processkartläggning

  2021 - 2021

  Uppdraget var att för Division Consumables kartlägga deras applikationer , processerna för underhållet av applikationerna och hur de supporterar processerna inom divisionen. Uppdraget var också att komma med rekommendationer för framtida åtgärder.
 • RISE AB

  Projektledare – Förändring & Migrering IFS ERP

  2020 - 2020

  Beskrivning: Anders arbetar som förändringsprojektledare och projektledare för data migrering för införandet av IFS ERP på RISE AB och de sk ”Swereabolagen”. Detta införande är den 4e, sista och den största delen (ca 70%) av införandet av ett nytt gemensamt ERP system för RISE koncernen

  Roll: Anders arbetar initialt med projektledning av förändringen för 4 divisioner inom RISE. Efter sommaren struktureras hela programmet om och Anders får ansvar för migreringen av data för alla projektstrukturer och projektfinanser.

  Metod: Arbetet följer en förutbestämd metod med GAP-analyser, informationsmöten, ”städning” av data etc. Under augusti etablerar Anders ca 10 team som arbetar med förberedelserna av all data som skall migreras från nuvarande ekonomisystem till IFS ERP. Arbete i varje team leds av Anders. Efter avslutad Migrering arbetar Anders med verifiering och avstämning av migrerad data.

  Resultat: IFS ERP gick live enligt plan per den 1/10. All Migrering genomfördes enligt tidplan och med rätt datakvalitet.
 • RISE AB

  Projektledare – IFS HR Master & Omorganisation

  2019 - 2020

  Beskrivning: Anders arbetar som projektledare för 2 projekt med många beröringspunkter
  • Systemomställning av omorganisation på Rise
  • införande av IFS HR Master för hantering av data om anställda och konsulter
  Båda projkten hade ”Tid” som viktigaste styrparameter där båda projekten gå live 1/1 2020.

  Roll: Anders leder 2 olika projekt som arbetar med:

  Omställning av befintliga IT system till nya organisationsstruktur och ny numrering av kostnadsställen. Påverkade system är bl a AD, ekonomisystem, verksamhetssystem, kvalitetssystem, intranät

  Införande av IFS HR Master data, som innebär helt ny funktionalitet inom RISE AB
  Metod: Initialt kartlades alla system som påverkades av omorganisationen. För varje system (ca 40st) etablerade Anders en arbetsgrupp som säkerställde att systemet klarade systemomställningen. Omställningen gjordes antingen via integrerade förändringar i datastrukturen, eller via migrering av nya data. Primärt gjordes den integrerade delen via införandet av IFS HR Master som när det togs i bruk försåg andra system med uppdaterade data.

  Resultat: Både den nya organisationen och IFS HR Master gick live den 1/1. Viss finjustering och etablering av nya processer gjordes under januari månad. Framför allt hanterades an backlog av ändringar som inte kunnat exekveras under en ”frysperiod” från mitten av december.
 • Stena Metall

  Interim Manager Business Development

  2019 - 2019

  Beskrivning: Anders arbetar med utveckling av Business Development och generella processer på Stena Metall IT

  Roll: Uppdraget kommer att innefatta roller som Business Analyst, Uppdragsledare, applikation Manager samt roll som facilitator och verksamhetsutvecklare

  Metod: Genom praktiskt arbete med nya initiativ kunde Anders utveckla processen för både säkring (GDPR, Info Säk. och IT Säk.). Anders skapade en tvärfunktionell grupp för förankring av processutvecklingen för vidare beslut av ITs ledningsgrupp.

  Resultat: Anders drev ett 15-tal mindre IT initiativ genom säkringsprocess till implementation. Vidare skrev och etablerade han processbeskrivning för densamma. Anders skrev även handbok i Agil metodik för Stena metall IT. Under de sista månaderna initierade han även arbetet med att få Stena Metall ITs processbeskrivningar in i nytt ledningssystem (Canea).
 • AP&T

  CFO

  2016 - 2018

  Beskrivning: Anders leder Finans, IT och Kvalitetsfunktionen med totalt ca 20 anställda i 8 länder

  Roll: Som Group CFO ansvarar Anders för alla processer, projekt och anställda inom Finans, IT och Kvalitet. Anders rekryterades för att driva utvecklingen av både IT och Finansfunktionen. Förutom ledande roll i AP&Ts ledningsgrupp är han också permanent sekreterare och föredragande i AP&Ts styrelse.

  Metod: Tidigt etablerade och förankrade Anders en 3 årig IT Strategi för att få en tydlig riktning på IT funktionens arbete. Efter inventering av systemfloran och processerna inom Finansfunktionen startade Anders ett flertal projekt för att effektivisera arbetet.

  Resultat: IT Strategin resulterade i systemuppgradering för affärssystemet för att säkra funktionalitet och support, ny telefonilösning som sänkte kostnaden med 20% med ökad funktionalitet. Till det etablerades även en supportstruktur med systemägare och superusers för affärskritiska applikationer. Inom Finans sänktes tiden för månatlig rapportering med 10 dagar, personalstyrkan reducerades med 10% och tidsåtgången för hantering av reseräkningar sänktes med >50%.
 • EdsbynSenab

  Koncerncontroller

  2014 - 2016

  Beskrivning: Anders leder all operationell finansiell rapportering samt övergripande ansvarig för de 2 IT avdelningar som finns i koncernen

  Roll: Som Koncerncontroller var Anders ansvarig för operationell finansiell rapportering och IT funktionen. Han var även bollplank till Inköpschef, medlem av EdsbynSenabs ledningsgrupp samt styrelseledamot i flera av dotterbolagens styrelser. Till dessa fasta chefsroller tillkom även projektledare för utredning av outsourcing av viss produktion samt medlem i styrgruppen för införande av nytt systemstöd till OtF-processen för flera dotterbolag inom koncernen.

  Metod: Anders etablerade rutiner för ekonomisk rapportering till både personal, koncernstyrelse samt dotterbolagens styrelser. Detta inkluderade även KPIer för inköpsfunktionen. Efter att Anders tagit över ansvaret för de 2 IT avdelningarna omorganiserades de till en koncerngemensam. Anders deltog i samtliga interna effektiviseringsprojekt, antingen som projektledare eller som medlem av styrgrupp.

  Resultat: Omorganisationen av IT ledde till bättre supportstruktur samt ökat kompetensutnyttjande. Outsourcingprojektet gav i slutändan så signifikanta besparingar inom befintlig produktion att outsourcing ej längre var relevant ? kompetens kunde därmed behållas inom koncernen.
 • COWI

  CFO

  2013 - 2014

  Beskrivning: Anders leder Finans, Inköp och Kontorsservice med totalt ca 25 anställda.

  Roll: Som CFO Sweden ansvarar Anders för alla processer, projekt och anställda inom hans funktioner. Anders rekryterade dels för att leda införandet av nytt koncerngemensamt affärssystem i Sverige och dels för att hantera den kulturella skillnad som fanns mellan det danska moderbolaget och det svenska dotterbolaget

  Metod: Anders tillsatte omgående egen personal till projektet för att säkerställa införandet av nytt affärssystem. Delvis togs konsulter in för att säkra den fortsatta driften i tidigare system. Under frekventa besök på COWIs huvudkontor etablerades god kontakt med nyckelkompetens från Danmark. God kontakt etablerades även med nyckelpersoner i dotterbolaget i Norge

  Resultat: Projektet drevs under ca 12 månader och GoLive genomfördes på planerat datum. Genom god support från både det dansk och det norska kontoret kunde införandet göras utan att oväntade störningar upplevdes.
 • Volvo IT

  Director Finance and Process Development

  2012 - 2012

  Beskrivning: Anders är ansvarig för Volvo IT’s affärsmodell samt utvecklingen av systemstöd för densamma. I rollen ansvarar han funktionellt för 25 personer globalt, är linjechef för 17 personer i Europa, Indien och Sydostasien samt är projektledare. Han är systemägare till Volvo IT’s affärssystem i SAP.

  Roll: En större omorganisation av hela AB Volvo gruppen föranledde stora förändringar på Volvo IT’s affärsmodell. Anders projekt ledde den förändringen, både system- och styrningsmässigt. Anders ansvarade även för etableringen av global administration av externa konsulter på Volvo IT.

  Metod: Anders ledde ett projekt med 7 fasta medlemmar. Han etablerade även ett globalt nätverk med personer från Volvo IT’s ledning, internt inom företaget och med projektledare hos Volvo IT’s kunder för att få en bred förankring. Anders organiserade och ledde utbildningar för > 200personer. Under samma period drev Anders slutfasen av etableringen av en global administration (lokaliserad i Indien) av externa konsulter hos Volvo IT.

  Resultat: På begränsad tid (7månader) migrerades data, förändrades systemstrukturen och etablerades nya fakturerings- och uppföljningsprocesser både internt Volvo IT och hos kunderna. Totalt sett berördes över 5.000personer av Volvo ITs projekt. Projektet styrdes hårt på att GoLive datum skulle hållas, varför Anders etablerade en supportfunktion efter GoLive. Projektet med flytt av administration till Indien slutfördes under denna tid med både rena kostnadsbesparingar och effektiviseringsvinster som följd.
 • Volvo IT

  Head of Global Finance – Asia Pacific

  2010 - 2012

  Beskrivning: Anders ansvarar för Volvo ITs finansfunktion i Indien, Kina, Japan, Malaysia och Australien. Totalt ansvarade Anders för 25 personer

  Roll: Volvo IT expanderade under 2009 och framåt, kraftigt i framför allt Indien och Kina. Anders fick uppdrag att på 18 månader etablera finansfunktion primärt i Indien men också ansvara för Kina och övriga Asien. Till detta uppdrag kom i ett senare skede uppdraget att flytta administrationen av Volvo IT’s externa konsulter (>1000) till ett team lett av Anders i Indien.

  Metod: Anders rekryterade och utbildade lokal personal i både Indien och Kina. I Japan internrekryterade han en fransk controller som rapporterade till Anders. För etableringen av konsultadministration rekryterade Anders också en lokal chef i Indien.

  Resultat: All månadsrapportering till huvudkontor, all intern rapportering och administration i Indien fungerade tillfredställande efter ca 6 månader. Anders hade etablerat alla globala processer fullt ut efter ca 12 månader. Under Anders sista 6 månader i Indien arbetade Anders framför allt med etableringen av den globala konsultadministrationen och som generellt bollplank till de lokala ekonomicheferna.
 • Volvo IT

  Global Business Controller

  2004 - 2010

  Beskrivning: Anders ansvarar för alla processer inom finansiell rapportering, operativ styrning och uppföljning. Ansvaret innebar också övergripande ansvar för budget och övrig planering inom Volvo IT.

  Roll: Under denna perioden genomgick Volvo IT stora organisationsförändringar från lokala självstyrande enheter till globala funktioner. Detta krävde dels ett införande av ett globalt affärssystem (SAP), globala finansiella processer och enhetlig ekonomisk styrmodell. Förutom det klassiska uppgifterna som controller ansvarade Anders, antingen som styrgruppsmedlem eller projektledare, för samtliga dessa förändringar inom affärssystem, ekonomisk styrning, processer och organisationen av ekonomifunktionen.

  Metod: Anders etablerade tidigt globala nätverk inom såväl ekonomi- och lednings- och intern IT organisation för att säkra ”ambassadörer”, kommunikation och bred förståelse för varför förändringarna infördes och vad de skulle innebära. Under perioden genomförde han ett 20-tal så kallade ”short-term assignments” där personal tillbringade en kortare period i annat land för att säkra kompetensöverföring, stärka kulturen och utöka det globala nätverket.

  Resultat: Samtliga förändringar genomfördes inom utsatt tidsram med kontinuerlig ekonomisk uppföljning. Förändringar i budgetprocessen sparade in 4 veckors ledtid samt över 2.500 mantimmar.
 • Polaroid LtD

  Financial Controller Nordic, UK and Benelux

  1999 - 2004

  Beskrivning: Anders ansvarade för all löpande bokföring, budget, prognos arbete för Polaroids säljbolag i norra Europa. Han var under denna tid placerad på ett Shared-service Centre i Glasgow, Skottland.

  Roll: Polaroid genomgick massiva neddragningar under denna period i o m den digitala kamerans entré på marknaden. Anders ansvarade bl a för nedläggning av dotterbolag, kontorsflyttar, försäljning av tillgångar och säkrande av kassaflöden inom en organisation som gick från totalt >40.000 till <5.000 anställda under denna perioden.

  Metod: Anders genomförde ett stort antal snabba processförändringar för att kontinuerligt säkerställa ekonomisk rapportering och styrning. Anders etablerade ny organisation kring indrivning av kundfordringar för att säkra kassaflödet. Vidare ledde han projektet med att flytta polaroid Europas huvudkontor i norra London till nya lokaler.

  Resultat: Delvis genom Anders arbetet klarade Polaroid sig igenom ett konkursförfarande i USA (Chapter 11). Projektet med kontorsflytten vann internt pris för genomförandet.
 • Clinical Data Care

  CFO

  1997 - 1999

  Beskrivning: Anders leder Finans och HR funktion

  Roll: Clinical Data Care expanderade förhållandevis fort under denna perioden, med etableringar i Spanien, USA och Japan. Expansionen gjordes även via företagsförvärv och krävde finansiering genom nya institutionella ägare. Anders ansvarade i sin roll för etablering av alla administrativa rutiner i samband med dessa expansioner. I detta ingick även införandet av ett professionellt styrelsearbete.

  Metod: I ett så förhållandevis litet bolag genomförde Anders i princip alla delar av arbetet själv eller med stöd av externa resurser.

  Resultat: Samtliga planerade nyetableringar genomfördes inom utsatt tid och budget. Den externa finansieringen och etableringen av professionellt styrelsearbete drev igenom inom förväntad tidsram.
 • Levå AB

  Business Controller

  1994 - 1996

  Roll: Anders är Business controller samt ansvarig för IT
  Beskrivning: Anders ansvarar för med kontinuerlig ekonomisk uppföljning, planering och administration. Levå AB är en liten privatägd koncern, men med många bolag inom allt från travhästar, plastbearbetning, snickeri, radioreklam och fastigheter.

Anders kompetensområden

 • Databaser

  Databaser allmänt
 • Systemtyper

  Data Warehouse, Beslutstöd- och BI-system, Ledningssystem
 • Modulkunskap affärssystem

  Controlling, Fakturering, Kundreskontra, Leverantörsreskontra, PA/Human Resource, Projektredovisning/Projektstyrning, Redovisning, Tidrapportering
 • Verktyg & Middleware

  MS Office
 • Drift/Support/Service

  Användarsupport
 • Projektledning

  Administrativ huvudprojektledning, Administrativ delprojektledning, Projektledning, Effekt- och nyttohemtagning
 • Metoder & Processer

  Processer och metoder allmänt, Scrum, Agila metoder allmänt, Controlling and Reporting, Processkartläggning
 • Verksamhetsutveckling och Strategi

  Verksamhetsutveckling allmänt, Organisationsutveckling, Strategisk planering, Verksamhetsstyrning, Processutveckling, Workshopledning, Utredning, Processinförande, Verksamhetsanalys, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Metodstöd, Utbildning, Business restructuring, Förändringsledning, Affärsplattformar_Affärsmodeller., ERP Implementation, Projektledning, Affärs och IT strategi, Affärsplanering, Change Management, Turnaround, Tillväxtstrategi, Information Management, GDPR
 • Kvalitetsstyrning

  Change Management, Kvalitetssystem
 • Ledarskap

  Rekrytering & Personalutveckling, Mentor, Ledarskap allmänt, Affärscoachning, Mentorskap, Organisationskultur och värdegrund, Fackförhandlingar, Operativ ledning, Kansli och administrativ chef, VD, Interimsledning, Koncernledning, Chefscoaching, Styrelseledamot, Det coachande ledarskapet
 • Branscherfarenhet

  Fordon, Stat/kommun/Landsting, Tillverkande Industri, Verkstad och Automotive, Forskning och utveckling (FoU)
 • Affärssystem

  SAP
 • IT-strategi

  Val av utvecklings- och produktionsmiljö
 • Upphandling

  Leverantörsanalys, Offertutvärdering, Resurs i upphandlingsprocess
 • Projektfaser

  Förstudie, Utveckling/Genomförande, Test, Implementation, Införande och överlämning
 • Tillämpningar

  Ledningssystem, Affärssystem, Finanssystem
 • Utbildning

  civ.ek, Annan högskoleutbildning 3 år
 • Roller

  Testare, Team-ledare, Delprojektledare, Huvudprojektledare, Utredare, Workshopledare, Organisations-och Processkonsult, Coach, Systemförvaltare, Kvalitetsansvarig, Förändringsledare, Interimschef, Facilitator, Utbildningsledare, Riskansvarig
 • Kommunikation & Information

  Internkommunikation, Förändringskommunikation, Investor relations, Presentationsteknik, Engelska

Anders utbildningar

 • Speed of Trust, Volvo IT

  2011 - 2011

 • Intern projektstyrning, Volvo IT

  2008 - 2008

 • Culture Ambassador, Volvo IT

  2007 - 2008

 • Global Provider Program, Volvo IT

  2005 - 2006

 • Ashridge Leadership Process, Ashridge Executive Education

  2003 - 2003

 • Civilekonom, Lunds Universitet

  1990 - 1994

Till konsultsök

Kontakt

Anna Söderlund VD, Sälj och Rekrytering inom Management/Projektledning 0722002721 anna.soderlund@kvadrat.se

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning