Hoppa till sidans innehåll

Anders Häggkvist

Förändringsledare

Anders har över 12 års erfarenhet av förändringsledning både på strategisk och operativ nivå där han använder sig av Agila principer för att skapa ständig förbättring med engagerade medarbetare och nöjdare kunder som resultat. De flesta av Anders förändringsuppdrag har handlat om att driva och leda digitalisering, inte sällan med cyber- och informationssäkerhet i fokus. Anders är mål och resultatinriktad men också duktig på att skapa generiska och effektiva arbetssätt som gynnar samarbete mellan exempelvis utvecklings- och förvaltningsorganisationerna.

Anders trivs i ledande roller vid förändringsarbete och organisationsutveckling. Han kan med sin gedigna erfarenhet från många olika branscher snabbt se och implementera kostnadseffektiva lösningar i olika organisationer. Anders har stor erfarenhet av att leda och utveckla verksamheter vad gäller organisation, processer, arbetssätt och medarbetare. Anders har en unik förmåga att synliggöra både helheten och detaljerna för hela verksamheten.

Roller som Anders tidigare har haft är tex: Förändringsledare, Applikationschef IT, Produktägare, Lösningsarkitekt, Säkerhetsexpert, Organisationsutvecklare, Lean-implementatör, Agil coach, Projektledare, Workshopledare, Utbildare, Logistikchef, Planeringschef och Processägare.

Områden

 • Förändringsledare
 • Interimchef
 • IT- och informationssäkerhetskonsult

Om Anders

Med mod, trovärdighet och sin höga ambitionsnivå lyckas Anders med de förändringar där andra har misslyckats. Anders har ett genuint engagemang, han är målinriktad och får saker att hända, Han är tydlig, strukturerad och modig och får snabbt vitt skilda personligheter att arbeta mot samma mål. Anders vill komma framåt, han lokaliserar snabbt problembilden och hittar smarta lösningar. Han är väldigt effektiv och levererar positiva resultat som verkligen syns i verksamheten. Anders är rak, ärlig och smidig vilket gör att man snabbt får ett stort förtroende för honom. Anders lyckas med förändringar där andra har misslyckats, han visar på nödvändigheten, entusiasmerar personalen och avdramatiserar processen. Han lyckas med enkla medel förändra både arbets- och tankesätt och får medarbetarna att växa och vara delaktiga. Anders har en mycket hög ambitionsnivå och ger inte upp vid en motgång utan hittar hela tiden nya vägar och lösningar. Han inspirerar när det är rörigt och hans ambition smittar av sig på andra. Sammanställningen baseras på svar från kollegor och kunder som lämnat svar anonymt. Detta har analyserats av Per Frykman - Your Professional Reputation.

Anders CV

 • Migrationsverket

  Lösningsarkitekt / Säkerhetsexpert

  2022 - 2024

  Ansvarig för alla säkerhetsfrågor (cybersäkerhet, IT- säkerhet och informationssäkerhet) i ett stort upphandlingsprojekt för dokumenthantering och diarieföring.
  Arbete med informationssäkerhets- analyser, behovskartläggning m.m. tillsammans med verksamheten och hantering av icke-funktionella krav i samarbete med säkerhetsavdelningen.

  Dessutom design av informationsflöden och utformning av integrationsupplägg. Förberedelser och planering för förändringsledning samt framtagning av överlämningsdokumentation till förvaltningen.
 • Väderstad

  Applikationschef IT

  2021 - 2022

  Ansvarig och drivande för förvaltning och utveckling av företagets interna IT-applikationer. Utmaningen var att säkerställa ett effektivt arbetssätt i linje med företagets och avdelningens utsatta mål. Huvudsakliga arbetsuppgifter var att leda och vidareutveckla verksamheten vad gäller organisation, personal, processer och övergripande arbetssätt. Detta genom att säkerställa metoder/processer för, nyutveckling, IT-säkerhet, vidareutveckling, källkodshantering, teknisk dokumentation och testmetoder. Vidare jobbade Anders kontinuerligt, tillsammans med medarbetarna, med grundorsaksanalys för att ständigt förbättra tillgänglighet på information och system, allt för att uppfylla kundens SLA:er.
  Anders var också ansvarig för:
  -leverans av systemutvecklingsprojekt och drift.
  -företagets informationssäkerhet i Väderstads system inom koncernen.

  Anders ansvarade dessutom för att ta fram strategier, mål och kortsiktiga mål för att utveckla företagets applikationsgrupp och kundrelationer.
  Anders ingick i IT´s ledningsgrupp och hade övergripande ansvar för avdelningens utveckling samt att uppfylla målet "One IT" tillsammans med organisationen i Kanada och USA.

  Gruppen som Anders ledde bestod av 13 personer och organisationen ska fortsätta växa för att uppfylla verksamhetens behov av digitalisering och moderna IT-stöd. Detta innebär bland annat rekrytering, lönesamtal samt mål/- och utvecklingssamtal.

  Anders agerade också projektledare för att arbeta fram en förvaltningsmodell som i samarbete med verksamheten ska rullas ut för samtliga förvaltningsobjekt internationellt. Arbetet genomfördes så agilt som möjligt genom ett begränsat antal pilotprojekt där det ges utrymme att justera och korrigera modellen efter hand. I projektet ingick att ta fram rollbeskrivningar, samverkansformer, förvaltningsplaner, årshjul och digitala samarbetsytor, samt att förtydliga processen för change och demand.
 • Kvadrat Linköping AB

  Affärsutvecklare

  2019 - 2020

  Startat upp en ny verksamhet i Norrköping med försäljning av IT-konsulter och affärsutveckling av Kvadrats koncept. Framtagning av nya tjänster och produkter för att göra konsulterna ännu mer attraktiva på marknaden. Exempelvis Databasbesiktning och Innovation Box som handlar om hur vi kan hjälpa andra att innovera effektivare.
 • Saab Cyber Security

  Teamledare / Agil coach

  2018 - 2019

  Ansvarig för att leda team bestående av lösningsarkitekter som utvecklar en effektiv och säker IT-miljö. Mina arbetsuppgifter var bland annat att lära ut och coacha i det Agila arbetssättet enligt SAFe, tydliggöra teamets ansvarsområden, vara delaktig i planering av resurs och kompetensbehov, stödja resurser i teamet, skapa tydlighet vid frågor inom teamet, introducera nya medarbetare, se till att det dagliga arbetet följer Quantums processer och riktlinjer, hålla koordineringsmöten m.m. Därutöver arbete med designdokumentation och ansvarig för två olika inköpsprojekt.
 • Folksam

  Förändringsledare SAFe

  2017 - 2018

  Ansvarig för att effektivisera utvecklingsprocessen hos Folksam i deras digitaliseringsresa. Utvecklingsprocessen består idag av IT-utvecklingteam men förväntas i en nära framtid bestå av både verksamhetsutvecklingsteam och IT-utvecklingsteam vilket ska samordnas och koordineras. Intensivt arbete nära Release Train Engineer, Produktägare och Agila coacher i de olika Agila utvecklingsteamen för att få effektivare kommunikation mellan gränsytorna i organisationen och pulsade samordnade leveranser. Målgruppsanalys tillsammans med chefer och efterföljande behovskartläggning tillsammans med chefer och slutanvändare för att säkerställa att rätt utvecklingsprocess tas fram. Processkartläggning samt framtagning av nya arbetssätt och förtydliga roller genom att använda SAFe-modellen. Skapa struktur för fortsatt framgångsrikt förändringsarbete genom att utbilda chefer, agila coacher och förändringsledare internt i bland annat ADKAR-modellen.
 • Siemens Energy

  Produktägare / Agil coach

  2017 - 2017

  Ansvarig produktägare för utveckling och uppstart av visuell styrning för att skapa proaktiv hantering av prioriterade kunder. Målgruppsanalys och genomförande av kundbehovsanalys. Utbildning och träning i Agilt förbättringsarbete för att effektivare kunna bearbeta kundönskemål/kundklagomål. Framtagning och förankring av arbetsmodell för att säkerställa tvärfunktionell förståelse. Skapande av beräkningsmodell för att sortera och prioritera bland kunddata automatiskt. Framtagning och test av pilot för att kunna implementera arbetssättet på internationell basis. Coachning i Agilt tankesätt med både ledare och medarbetare.
 • Finspångs kommun

  Förändringsledare / Agil coach

  2017 - 2017

  Ansvarig för förändringsarbete enligt ADKAR-modellen där målet var att effektivisera bemanningsprocesserna med hjälp av nya arbetssätt och ny IT-miljö. Framtagning av kommunikationsplan för att säkerställa samarbetet mellan olika avdelningar, framtagning och förankring av mål och nyckeltal i form av nyttor, riskanalys, processkartläggning, verksamhetsanalys, kartläggning av kundbehov genom enkäter, målgruppsanalys och tyngdpunktsövningar. Framtagning av nya effektivare bemanningsprocesser, framtagning av digitala strukturer för bemanningsprocesserna med hjälp av SAFe. Agil produktägare i den första organisationsuppsättningen för att säkerställa kundvärde i produkten. Genomförande av förändringar mha Agila metoder som Team Coach i ett av tre utvecklingsteam. Aktivt coachande av ledare och intern förändringsledare för att säkerställa överföring av kompetens enligt ”train-the-trainer”-principen. Skapat väl fungerande Agil inbyggd utvärderingsstruktur där leverans av kundnyttor sker var sjätte vecka. Alla förändringar kvalitetssäkras med pulsade utvärderingar och PDCA-modellen.
 • Norrköpings kommun

  Förändringsledare / Ledarcoach

  2014 - 2018

  Förändringsledare och ansvarig för Leaninförande på verksamhetsområde med över 3300 medarbetare. Framtagning av mål tillsammans med verksamheten. Genomförande av Leanutbildning, Leanspel, Värdeflödeskartläggningar och Lean inspirationsföreläsningar för chefer och medarbetare. Implementering av ett Agilt förbättringsarbete och Kanban samt Ständiga förbättringar i ett flertal processer. Framtagning av utbildningen Lean Ledarskap och ansvarig för utbildning och workshops kring Lean Ledarskap. Utveckling av flödeseffektiva processer med visuell styrning. Utveckling av chefscoachningsprogram samt coachning av förbättringsledare, chefer och produktägare. Uppbyggnad av och arbete i ny effektivare processbaserad organisation för fortsatt utrullning av Leaninförande.
 • Kronofogden

  Lean Leader

  2014 - 2015

  Fullständig Leanimplementation i skuldsaneringsprocessen. Ledning av Leanspel och Leanutbildning för att öka medvetenheten hos alla i processen. Ledning av utbildning i Lean Ledarskap inklusive Workshop för praktiskt träning samt coachning av ledare i Lean Ledarskap. Implementation av Ständiga förbättringar i varje team. Framtagning av kommunikationsplan för Leanimplementationen. Workshopledning och utbildning i Värdeflödeskartläggning av processen. Genomförande av ett antal Värdeflödeskartläggningar på detaljerad nivå. Utbildning och coachning av Agilt förbättringsarbete. Skalning av Agilt förbättringsarbete till att gälla hela skuldsaneringsprocessen. Framtagning och implementation av Lean förbättringsstruktur i hela processen med nya roller och ansvar. Utbildning och coachning av interna förbättringsledare. Ständig kompetensöverföring till förbättringsledare, förbättringsgrupper och teamchefer för långsiktig hållbarhet. Implementering av ett Agilt tankesätt med frekvent utvärdering för att etablera överenskomna arbetssätt på riktigt.
 • Kriminalvården

  Produktägare Processkontoret

  2013 - 2014

  Processkartläggning av samtliga huvudprocesser på IT-avdelningen inklusive framtagning av konceptet Processkontoret. Uppstart och utrullning av Agilt förbättringsarbete med bland annat Kanban.
 • Trafikverket

  Projektledare Lean-implementation

  2013 - 2014

  Framtagning av metodik. Utbildning av medarbetare och chefer. Coachning av förbättringsledare. Etablering av Agilt förbättringsarbete. Samordning med övriga förbättringsprojekt på och utanför enheten. Ledning av implementationen både regionalt och nationellt.
 • Åklagarmyndigheten

  Förbättringsledare (LeanBox)

  2012 - 2014

  Ledning av Leanspel, värdeflödeskartläggning samt workshopledning och metodstöd under Leanimplementationen. (inkl Projektledning, utbildning och coaching m.m.)
 • Kvarsebo skola

  Metodstöd Lean

  2012 - 2016

  Metodstöd till rektor inom Lean, Lean ledarskap och hur man gör ständiga förbättringar till en del av organisationen. Arbete med värdegrundshjul och Leanutbildning m.m. Metodstöd och coachning under implementation av kontinuerligt kvalitetsarbete.
 • Siemens Industrial Turbomachinery AB

  Förändringsledare / Lean-implementatör

  2012 - 2012

  Fullskalig Lean-implementation i flera gränssnitt i leveransprocessen, mest av administrativ art. Ledning och arbete med bla: Lean-utbildning för chefer och medarbetare, uppstart och utveckling av självstyrande team, Chefscoachning, Visuell planering (Lean-tavlor), Avvikelsestyrt förbättringsarbete, upprättande av Kund-leverantörs-överenskommelser, Kittning av material, Processkartläggning, Systemutveckling, Standardisering av rutiner och arbetssätt m.m.
 • Siemens Industrial Turbomachinery AB

  Förändringsledare / Lean-implementatör

  2010 - 2011

  Fullskalig Leanimplementation i Godsmottagnings/Förrådsprocessen med både administrativa- och produktionsprocesser. Kortade ledtider från 7 dagar ner till 1 dag med bättre kvalitet, nöjdare kunder OCH personal. Processkartläggning med VSM, Ledning och arbete med bla: Lean-utbildning för chefer och medarbetare, uppstart och utveckling av självstyrande team, Visuell planering (Lean-tavlor), Avvikelsestyrt förbättringsarbete, upprättande av Kund-leverantörs-överenskommelser, Kittning av material, Systemutveckling, Studiebesök hos varandra, 5S, Standardisering av rutiner och arbetsätt m.m
 • Siemens Industrial Turbomachinery AB

  Lessons Learned Manager

  2010 - 2012

  Framtagning av strategiskt gemensamt koncept för Lessons Learned på Siemens. Coachning av Project Managers och ledningen i hur Lessons Learned ska användas. Styrning och utveckling av avvikelsehanteringen i kundprojekten samt ansvar för processen som LL Manager.
 • Siemens Industrial Turbomachinery AB

  Verksamhets- och processutvecklare

  2009 - 2010

  Processkartläggning, processutveckling och processdokumentation av hela Gasturbinverksamheten i det strategiskt viktiga Harmoniseringsprojektet. Ledning av workshops, gruppdiskussioner och beslutsmöten med högsta ledningen. Dokumentation och digitalisering av omarbetad/harmoniserad process i verktyget ARIS (ett databasbaserat modelleringsverktyg som används som verksamhetsledningssystem)
 • Siemens Industrial Turbomachinery AB

  Workshopledare

  2009 - 2012

  Flitigt anlitad wokshopledare i samband med komplex flödesanalys, process- och organisationsutveckling samt i samband med utveckling av grupper med samarbetsproblem m.m.
 • Siemens Industrial Turbomachinery AB

  Utbildare LEAN@Siemens

  2009 - 2012

  Utbildning av chefer och medarbetare inom LEAN, Leanspel, och Effektiv Problemlösning
 • SAPA Heat Transfer

  Huvudprojektledare

  2008 - 2009

  Huvudprojektledare för Cost Reduce Project. I samarbete med kunder inom bilindustrin skapades med Lean-principer som grund ett arbetssätt som reducerade kostnaden för alla inblandade parter. Detta genom att analysera det gemensamma flödet och fokusera på att eliminera icke-värdeskapande aktiviteter.
 • SAPA Heat Transfer

  Master Planner / Processägare

  2007 - 2009

  Utveckling och ansvar för Sälj- och verksamhetsplaneringsprocessen. Med hjälp av processkartläggning och ständig förbättring skapades tillsammans med ledningsgruppen ett verktyg för såväl beslutsunderlag som ett visuellt hjälpmedel för företagets taktiska och operativa planering.
 • Lantmännen

  Transportchef / Huvudprojektledare

  2006 - 2007

  Huvudansvar för utveckling av en gemensam planeringsfunktion genom att kartlägga processerna med SCORE-modellen och sedan implementera en ny strategisk, taktisk och operativ organisation där kunden sattes i fokus.
 • PEAB/Linköpings Universitet/Katrineholms kommun

  Projektledare / Processutvecklare

  2005 - 2006

  Framtagning och uppstart av ”Högteknologiskt centrum för industriellt byggande”. Utveckling av nya organisatoriska och logistiska strukturer inom byggindustrin med fokus på Lean-principer och Just-in-Time-lösningar. Brett samarbete mellan Kommun, Universitet och Näringsliv.
 • Ostnor Production AB (FM Mattsson/Mora Armatur)

  Logistikchef / Processutvecklare

  2005 - 2005

  Huvudansvar för företagets materialflöden och sammanslagningen av två logistikfunktioner till en. Långtgående konkret värdegrundsarbete för effektivt teamsamarbete. Personalansvar för hela logistikfunktionen (Lager/transport/distribution/planering/avrop, ca 60 medarbetare). Ansvar för såväl strategisk som operativ planering samt medlem i ledningsgruppen.
 • Amplio AB

  Logistik- och managementkonsult

  2004 - 2004

  Ledning och utveckling av förändringsprocesser och komplexa logistikflöden. Huvudprojektledare för leverantörsutveckling inom verkstadsindustrin.
 • Svenska Foder AB

  Planeringschef / Huvudprojektledare

  2002 - 2004

  Huvudansvarig för att skapa en ny planeringsfunktion inklusive kundservicefunktion. Strategiskt arbete i ledningsgruppen för att skapa målstyrning av den nya organisationen och påbörja ett värdegrundsarbete mellan de olika avdelningarna. Ansvarig för Svenska Foders varuflöden samt samordning och inköp av transportuppdrag (5 medarbetare).

Anders kompetensområden

 • Projektledning

  Teknisk projektledning, Infrastruktur och logistik
 • Metoder & Processer

  Processer och metoder allmänt, Agila metoder allmänt, LEAN, KANBAN
 • Verksamhetsutveckling och Strategi

  Verksamhetsutveckling allmänt, Organisationsutveckling, Strategisk planering, Processutveckling, Workshopledning, Processinförande, Verksamhetsanalys, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Metodstöd, Utbildning, Förändringsledning
 • Ledarskap

  Ledarskap allmänt, Kurs- och seminarieledare, Organisationskultur och värdegrund
 • Roller

  Team-ledare, Huvudprojektledare, Workshopledare, Organisations-och Processkonsult, Coach, Förändringsledare, Interimschef, Facilitator, Utbildningsledare

Anders anställningar

 • Business Improvement, Siemens (SIT AB)

  2009 - 2012

 • Master Planner, Sapa Heat Transfer

  2007 - 2009

 • Transportchef, Lantmännen

  2006 - 2007

 • Projektledare, PEAB/Linköpings Universitet/Katrineholms kommun

  2005 - 2006

 • Logistikchef, Ostnor AB (FM Mattsson/Mora Armatur)

  2005 - 2005

 • Logistikkonsult, Amplio AB

  2004 - 2004

 • Planeringschef, Svenska Foder AB

  2002 - 2004

Anders utbildningar

 • Certifierad CISO (Chief Information Security Officer), Företagsuniversitetet

  2021 - 2022

 • Nudging och beteendevetenskap, DI Akademi, Stockholm

  2020 - 2020

 • Certifierad SAFe Leader, Dataföreningen Kompetens, Stockholm

  2017 - 2017

 • Certifierad PROSCI förändringsledning (ADKAR), PROSCI, Sigtuna

  2016 - 2016

 • Certifierad Lean Leader, Lean Enterprise Research, Plan Cardiff

  2013 - 2013

 • ITIL-foundation, Kriminalvården

  2013 - 2013

 • Lean Service Advanced, Plan Cardiff

  2012 - 2012

 • Lean@Siemens, Finspång

  2011 - 2012

 • Staying Lean, Plan Göteborg

  2010 - 2010

 • Six Sigma (Green Belt), Finspång / Danmark

  2009 - 2010

 • Ledarskap för förändring, Stockholm

  2009 - 2009

 • Organization- and Process Development, National University of Ireland, Galway

  2001 - 2002

 • Civilingenjör, Kommunikations- och transportsystem, Linköpings tekniska högskola

  1997 - 2002

Till konsultsök

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning