Hoppa till sidans innehåll

Anna-Karin Gullberg

Verksamhetsutvecklare

Områden

 • Verksamhetsutvecklare
 • Processutvecklare
 • Projektledare
 • IT-projektledare
 • Förvaltningsledare

Anna-Karins CV

 • [13] Energimyndigheten, Utvecklingsenheten, Eskilstuna

  Förändringsledare/Processutvecklare

  2021 -

  Uppdrag: Energimyndigheten behövde förändra sitt utvecklingsarbete för att kunna ta emot ett ökat antal uppdrag utanför ordinarie regleringsrbrev.

  Ansvar: Anna-Karin har varit ansvarig och drivande i arbetet med att ta fram ett arbetssätt som bygger på att återanvända gemensamma delar i utvecklingen av både nya och befintliga verksamhetsprocesser. Arbetet har inneburit mycket kontakt med både medarbetare och ledningsgrupper inom hela Energimyndigheten då de gemensamma arbetssätten används eller kommer att användas inom samtliga av myndighetens verksamhetsprocesser.

  Metoder: Förändringsledning, processutveckling enligt SIQ:s Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling, facilitering och workshopledning samt rit- samt 2c8 Modeling Tool.
 • [12] Energimyndigheten, Utvecklingsenheten, Eskilstuna

  Förändringsledare/Processutvecklare

  2020 - 2021

  Uppdrag: En av Energimyndighetens verksamheter hade under en längre tid fått många klagomål och behövde hjälp med att reda ut vad detta berodde på.

  Ansvar: Som ett första steg mot ett förändrat arbetssätt genomförde Anna-Karin en kartläggning av verksamheten. Resultatet sammanställdes i en rapport tillsammans med åtgärdsförslag samt förslag på genomförandeplan.

  Metoder: Processutveckling enligt SIQ:s Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling, workshopledning samt 2c8 Modeling Tool.
 • [11] Energimyndigheten, Utvecklingsenheten, Eskilstuna

  Projektledare/Verksamhetsutvecklare

  2019 - 2020

  Uppdrag: Energimyndighetens applikation med klickbara verksamhetsprocesser behövde uppdateras och i samband med detta beslutade myndigheten att utveckla ett separat dokumentbibliotek för processdokument. Detta för att säkerställa att det endast skulle finnas ett original av de dokument som var kopplade till processerna. Lösningen möjliggjorde även införande av godkännandeflöden samt automatiska påminnelser till dokumentägarna när dokumenten behövde revideras.

  Ansvar: Anna-Karin kravställde lösningen tillsammans med en projektgrupp som bestod av processförvaltare från olika delar av myndigheten och drev projektet i nära samarbete med externa konsulter. I uppdraget ingick även att skapa ett antal instruktionsfilmer för att beskriva arbetet med processdokument.

  Metoder: Projektledning enligt Energimyndighetens projektmodell, kravarbete, SharePoint 2019 samt EpiServer.
 • [10] Energimyndigheten, Utvecklingsenheten, Eskilstuna

  Förändringsledare/Delprojektledare

  2019 - 2019

  Uppdrag: Som en del av införandet av Energimyndighetens nya dokumenthanteringssystem fick Anna-Karin i uppdrag att utföra en övergripande kartläggning av aktuella utförarroller inom myndigheten i syfte att minska ner antalet. Inventeringen omfattade samtliga avdelningar och enheter och berörde drygt 400 personer.

  Ansvar: Anna-Karin kommunicerade med samtliga chefer på avdelnings- och enhetsnivå för att etablera uppdraget samt äska resurser. Därefter planerades och genomfördes ett antal workshops för kartläggning av utförarroller inom respektive verksamhet samt planering av förankringsarbetet. Uppdraget resulterade i att drygt 130 roller minskades ner till 35.

  Metoder: HUKI-modellen, facilitering och workshopledning samt förändringsledning.
 • [9] Energimyndigheten, Enheten för Verksamhetsstyrnng, Eskilstuna

  Förändringsledare/Verksamhetsutvecklare

  2018 - 2018

  Uppdrag: Som en del i Energimyndighetens verksamhetsstrategi beslutade ledningen att samtliga verksamhetsprocesser skulle visualiseras och göras lättåtkomliga för samtliga medarbetare i syfte att underlätta arbetet med att bedriva verksamhetsutveckling i form av ständiga förbättringar.

  Ansvar: Anna-Karin letade fram tänkbara leverantörer och därefter togs en lösning fram tillsammans med utvald leverantör och representanter från verksamheten. Uppdraget resulterade i en visuell och klickbar applikation som inkluderade samtliga av myndighetens beslutade verksamhetsprocesser.

  Metoder: Projektledning enligt Energimyndighetens projektmodell, Kravarbete, Visio samt SharePoint 2010.
 • [8] Energimyndigheten, Sektionen för utveckling, Eskilstuna

  Förändringsledare/Projektledare

  2014 - 2018

  Uppdrag: Energimyndigheten beslutade att ta fram en helt ny plattform för e-tjänster samt ett gränssnitt för ”Mina sidor”.

  Ansvar: Anna-Karin hade uppdraget som projektledare vilket innebar samarbete med och koordinering av konsulter från olika leverantörer samt ett flertal integrationer mot olika system. Anna-Karin var även ansvarig för att ta fram några av myndighetens första e-tjänsteformulär på den nya plattformen i nära samarbete med de berörda verksamheterna. För att effektivisera utvecklingen av e-tjänsteformulären arbetade Anna-Karin tillsammans med en av leverantörerna, fram en utvecklingsmodell för att säkerställa kvalitet och minska kostnaderna i utvecklingsarbetet. I arbetet ingick också att genomföra regelbundna avstämningar med berörda verksamheter för att säkerställa att deras verksamheter fortfarande fungerade på ett ändamålsenligt sätt med det nya IT-stödet.

  Metoder: Projektledning enligt Energimyndighetens projektmodell, kravarbete, förändringsledning och agil utveckling (SCRUM).
 • [7] Energimyndigheten, Enheten för IT-utveckling, Eskilstuna

  Projektledare/Förvaltningsledare

  2012 - 2014

  Uppdrag: Leda utvecklings- och förvaltningsarbetet för det handläggarstöd som hanterade Energimyndighetens ansökningar gällande finansiering av forskning och innovation. Applikationen hanterade allt från enskilda ansökningar till programbunden finansiering.

  Ansvar: Anna-Karin ansvarade för förvaltning och utveckling av det befintliga handläggarstödet och i rollen ingick även projektledning av utvecklingsinsatser gällande det externa ansökningssystem som var kopplat till handläggarstödet.

  etoder/tekniker: Kravarbete, projektledning och testplanering.
 • [6] Energimyndigheten, Enheten för IT-utveckling, Eskilstuna

  IT-projektledare/Förändringsledare

  2011 - 2012

  Uppdrag: I och med beslutet att avveckla samtliga IT-applikationer baserade på IBM-programvaran Lotus Notes, uppstod ett bohov av att ersätta det gamla beställningssystemet. Applikationen byggdes i SharePoint 2010 och hanterade bl a beställningar av AD-konton, behörigheter till samtliga IT-system, passerkort samt mobilabonnemang.

  Ansvar: Anna-Karin hade förutom rollen som projektledare även ansvar för kravställning, testplanering och testgenomförande samt implementering av applikationen. I rollen ingick även att ansvara för att ta fram utbildningsmaterial samt planera och genomföra utbildning för 40-talet anställda.

  Metoder: Projektledning enligt Energimyndighetens projektmodell, kravarbete, testledning samt förändringsledning.
 • [5] Energimyndigheten, IT-enheten, Eskilstuna

  IT-projektledare/Förändringsledare

  2010 - 2011

  Uppdrag: Myndigheten hade fattat ett beslut om att avveckla samtliga av Energimyndighetens IT-applikationer som baserades på IBM-programvaran Lotus Notes. I uppdraget ingick också att ersätta de utfasade applikationerna med motsvarande systemstöd i SharePoint 2007 samt i vissa fall även migrera data från de gamla applikationerna till den nya systemlösningen.

  Ansvar: I rollen som projektledare hade Anna-Karin även ansvar för att kartlägga applikationer och deras beroenden, ta fram kraven för de nya lösningarna tillsammans med verksamheten samt planera och leda testarbetet.

  Metoder: Lotus Notes, SharePoint 2007, verksamhetsanalys, testledning, migrering samt förändringsledning.
 • [4] Energimyndigheten, IT-enheten, Eskilstuna

  Förvaltningsledare

  2008 - 2009

  Uppdrag: Förvaltningsledare för Energimyndighetens affärssystem Agresso samt det personaladministrativa systemet Palasso.

  Ansvar: Anna-Karin säkerställde att systemen var tillgängliga och skötte kontakten med driftledningen vid eventuella driftstörningar. I rollen ingick även att ta fram förvaltningsplaner samt se till att planera för nya releaser samt se till att dessa testades och implementerades.

  Metoder: PM3 och releasehantering.
 • [3] Salus Ansvar, Stockholm

  Verksamhetskonsult/Förändringsledare

  2007 - 2008

  Uppdrag: Kunden önskade en resurs som kunde stötta en del av verksamheten med att få en bättre struktur på sitt arbete.

  Ansvar: I rollen ingick att analysera nuvarande arbetssätt samt ge förslag på åtgärder för att få ordning på arbetsuppgifterna och ta fram rutiner för arbetsgruppens arbete. Arbetet bedrevs i nära samarbete med IT-chefen och Anna-Karin fick ett utökat ansvar i form av operativt stöd till IT-chefen. I rollen ansvarade hon för att leda produktionsmöten, prioritera och fördela arbetsuppgifter till konsulter samt ta fram mallar för att underlätta planering och uppföljning.

  Metoder: Verksamhetsanalys, förändringsledning samt projektledning.
 • [2] Telia Finance, Stockholm

  IT-konsult

  2006 - 2006

  Uppdrag: Kunden behövde ett nytt beställningssystem för att hantera behörigheter samt hålla koll på de anställdas tekniska utrustning.

  Ansvar: Anna-Karin kravställde samt utvecklade systemet i nära samarbete med verksamheten.

  Metoder: Kravarbete, Lotus Notes, Lotus script, Java script och HTML.
 • [1] Telia Finance, Stockholm

  IT-konsult

  2001 - 2005

  Uppdrag: Telia Finances IT-drift var utkontrakterat till WM-data och Anna-Karin var huvudansvarig för förvaltning och utveckling av intranätet som hade användare från flera nordiska länder.

  Ansvar: I rollen ingick användarsupport, felsökning samt förvaltning och nyutveckling av applikationer på intranätet.

  Metoder: Lotus Notes, Lotus script, Java script och HTML.

Anna-Karins anställningar

 • Process- och verksamhetsutvecklare, [A5] Statens Energimyndighet

  2018 - 2022

 • IT-projektledare, [A4] Statens Energimyndighet

  2010 - 2018

 • Förvaltningsledare, [A3] Statens Energimyndighet

  2008 - 2009

 • IT-konsult, [A2] Logica CMG

  2008 - 2008

 • IT-konsult, [A1] WM-data Konsult

  2001 - 2008

Anna-Karins utbildningar

 • [U3] Effektivisera handläggningen, Ekonomistyrningsverket (ESV) Stockholm

  2017 - 2017

 • [U2] Process- och verksamhetsutvecklare, Certifiering hos IRM - Dataföreningen kompetens

  2014 - 2014

 • [U1] Filosofie magisterexamen (fil. mag.); Informatik; Systemvetenskapliga magisterprogrammet med inriktning mot ekonomi och juridik, Mittuniversitetet Östersund

  1995 - 1999

Till konsultsök

Kontakt

Anne-Li Appelberg Sälj och rekrytering inom Management/Verksamhetskonsulter och projektledning 073-398 81 59 anne-li.appelberg@kvadrat.se

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning