Hoppa till sidans innehåll

Anna Nilson

Kravanalytiker

”Med sitt engagemang och sin aldrig sinande kreativitet inspirerar Anna och skapar resultat genom att göra det svåra enkelt”

Annas professionella rykte i sammandrag:
”Anna har ett starkt engagemang och en genuin vilja att slutresultatet ska bli riktigt bra. Hon löser sina uppdrag med energi, hjärta och struktur och prioriterar aktivt. Anna är drivande och bra på att se kundens behov, tydliggöra utmaningar och åskådliggöra lösningar. Hon inspirerar i alla situationer och som facilitator är hon direkt lysande. Anna är effektiv orädd, prestigelös och får med sig alla mot gemensamma, kundfokuserade mål. Anna skapar en trygghet för sina kunder genom att alltid ha hög kvalitet i leveranserna och hålla tidsfristerna. Hon vill hela tiden utvecklas, är ytterst professionell med en fantastisk förmåga att få fram användbara resultat”

Områden

 • Kravanalytiker
 • Facilitator
 • Metodstöd
 • Process- och verksamhetsutvecklare

Om Anna

Annas tidigare uppdrag i korthet: Anna har främst haft uppdrag i rollen kravanalytiker, verksamhetsutvecklare och workshopledare. Hon är van att vara länken mellan användare, verksamhetens experter och de som ska realisera den tekniska lösningen. Hennes uppdrag har handlat om en stor blandning olika typer av system - pensionsförmåner, ärendehantering, skadereglering, patientbokningar, internetkontor för både företag och privatpersoner, aktiehandel och intranät. Anna har även agerat metodstöd och tagit fram, implementerat och utbildat i olika metoder och rutiner. Uppdragsgivarna har företrädesvis varit stora företag eller myndigheter med komplex verksamhet och komplexa IT-miljöer Tex. SEB, AvanzaBank, PwC, Länsförsäkringar, IVO, Pensionsmyndigheten.

Annas CV

 • Svenska kraftnät

  Kravledare

  2021 -

  Anna leder arbetet med att sammanställa, strukturera och kvalitetssäkra en omfattande kravmassa för flera olika områden i en stor upphandling.
 • Pensionsmyndigheten

  Kravanalytiker och metodstöd

  2019 - 2021

  Anna deltar som kravanalytiker i ett utvecklingsteam inom ett Release Train med fokus på att skapa funktionalitet för Inkomstpensionstillägget under 2021. Uppdraget innebär att ha kontakt med användarna och olika experter, förfina verksamhetens behov och att dokumentera systemkrav i kravhanteringsverktyget EA. Anna arbetar också med metodfrågor, kravhantering och SAFe-anpassningar inom Operativa Arbetsgruppen för Krav och KA COPS. Tidigare i uppdraget på Pensionsmyndigheten har Anna arbetat i ett av webb-teamen och med förvaltningsuppdrag.
 • Arbetsgivarverket - Digitaliseringsstrategi

  Verksamhetsutvecklare och Förändringsledare

  2017 - 2018

  Tillsammans med Kvadrat-konsulten Elisabet Brickman hjälper Anna Arbetsgivarverket i framtagandet av en digitaliseringsstrategi. De analyserar nuläget, beskriver det önskade läget och tar fram en handlingsplan, samt skapar ett strategi som ska gälla de kommande 3 åren. Arbetet innefattar en stor mängd intervjuer och workshops med ledningsgruppen, ett flertal medarbetare och med representanter för andra myndigheter som är medlemmar hos Arbetsgivarverket. Uppdraget är helt utformat av Anna & Elisabet.
 • Regeringskansliet

  Workshopledareutbildning

  2017 - 2017

  Anna genomförde två halvdagars specialanpassad workshopledarutbildning för Regeringskansliets IT avdelningar Arkitektur och projekt, Verksamhetsstöd och
  Teknik och metod, Infrastruktur.
 • Länsförsäkringar SAK Hälsa - flera projekt

  Kravanalytiker

  2016 - 2019

  Anna är engagerad i flera olika projekt på avdelningen, främst i rollen som kravanalytiker men även som facilitator/workshopledare, uppdragsledare och metodstöd. Hon leder utredningar & förstudier, samordnar olika intressenter, leder möten, fångar och dokumenterar verksamhetens krav, sammanställer icke-funktionella krav, modellerar processer och tar fram fram metodbeskrivningar.

  o utredningar, 
  o förstudier, 
  o behovsanalyser, 
  o kravfångster, 
  o kravanalys, 
  o kravspecificering och 
  o metodarbete.
   
  o Kravhantering och Kravanalys 
  o Leda, samordna eller ansvara för framtagning av krav på system. 
  o Gäller både funktionella och 
  o icke-funktionella krav. 
  o Arbetar bl.a. med utredningar och framtagande av systemkravspecifikationer utifrån genomförd verksamhetsanalys. 
  o Kräver bl.a. god kunskap om användbarhet och 
  o modelleringsteknik.
 • Skatteverket

  Workshopledarutbildning

  2016 - 2016

  Anna genomförde en specialanpassad heldagsutbildning i workshopledning för Skatteverket ITs UX avdelning.
 • IVO Inspektionen för Vård och Omsorg

  Kravhanteringsprocess

  2016 - 2017

  I samarbete med Kvadrat-konsulten Elisabet Brickman hjälpte Anna IVO att ta fram en anpassad kravhanteringsprocess. Arbetet innebar en behovsanalys, en processmodellering, pedagogisk dokumentation och framtagandet av flertalet mallar och instruktioner. De genomförde flertalet intervjuer och workshops med medarbetare på IVO, med IVOs IT-avdelning och med IVOs IT-leverantör. Anna & Elisabet drev och planerade arbetet självständigt i samråd med beställaren från IVO.
 • Länsförsäkringar IT

  Objektsspecialist/Kravanalytiker

  2016 - 2016

  Anna fungerade som expert i kravfrågor för två stycken parallella projekt kring ärendehantering inom SAK Special och LF Bank Back Office. Hon agerade expert på det befintliga systemet och på verksamhetens relaterade processer. Hon ansvarade för kravändringsprocessen, samt stöttade projektledare och verksamheten i frågor om prioriteringar och roadmapen.
 • Länsförsäkringar SAK Special

  Kravanalytiker och Verksamhetsstöd

  2015 - 2016

  I rollen som kravledare analyserade Anna förbättringsmöjligheter för befintliga användare, samt skapade tillsammans med en användargrupp krav för en ny avdelning (anpassningar av standardprodukt för ärendehantering). Arbetet var mycket workshopintensivt.
 • Länsförsäkringar SAK Special

  Projektledare och Utredare

  2015 - 2015

  Anna ansvarade för och genomförde en utvärdering av ett befintligt ärendehanteringssystem (IBM Case Manager). Det innebar en översyn av hela kedjan - från affärens behov och processer till utvecklingsprocessen (outsourcad), förvaltningen och själva grundsystemet. Finns behovet? Är det rätt system? Vad är det som funkar mindre bra i dagsläget? Vilka åtgärder rekommenderas? Baserat bland annat på utredning blev beslutet att gå vidare och ett förbättringsprojekt startades.
 • PwC - Global My Business

  Kravanalytiker och Kravledare - Global Req Lead

  2014 - 2015

  Kravanalytiker och kravledare med uppdrag att nyutveckla en globalt anpassningsbar, webbaserad samarbetes plattform för kundkommunikation och stödjande av interna arbetsprocesser i bokföringsaffären. Arbetet bedrivs i geografiskt spritt scrum team och i mycket nära samarbete med UX (användarbehov och användarupplevelse/GUI). Arbetet innebar en stor mängd workshops med verksamhetsrepresentanter såväl som IT-utvecklare. Annas ansvar var förutom kravställning att samordna kravresurserna och att ansvara övergripande för kravleveranserna.
 • Länsförsäkringar - Skadeprocess 2

  Förändringsledare

  2014 - 2014

  Drev/faciliterade ett strategiskt arbete för ledningsgruppen på Sak Hälsa kring nya mål och processer för skadehanteringen på 4 års sikt.
 • Länsförsäkringar - Digitaliserat Arbetssätt

  Kravledare och Förändringsledare

  2013 - 2014

  Dels IT-kravledning, dels förändringar i verksamheten gällande nytt arbetssätt. Införande av IBM Case Manager - ärendehantering. Projektet outsourcades till indiskt bolag under uppdragstiden och jag var även engagerad i metoder och projektplanering i samband med detta.
 • Avanza Bank - Marknadsvågen

  Verksamhetsutvecklare och Förändringsledare

  2012 - 2012

  Hjälpte Marknadsavdelningen att ta fram och etablera ett nytt arbetssätt och tog fram affärsområdenas krav och önskemål för innehållet under 2012. Ledde flertalet workshopar med många olika intressenter.
 • Avanza Bank - Kundlivscykeln

  Process- och Verksamhetsutvecklare

  2011 - 2012

  Hjälpte till att införa Kundlivscykeln på Avanza inkl. CRM verktyg och ett antal händelse styrda aktiviteter. Fungerade som metodstöd till CRM-ansvarig och ledde flertalet workshops.
 • Avanza Bank - nyaavanzabank.se

  Förändringsledare, Facilitator och Eventansvarig

  2011 - 2011

  Samordnade det inledande målarbetet och genomförde en stor kick-off för Avanzas fleråriga satsning - Nya Avanza Bank. Planerade och modererade ett heldagsevent med alla på företaget (ca 250 personer) inkl. förberedande arbete och uppföljningsaktiviteter med alla.
 • Avanza Bank - Kundsupport

  Processutvecklare/förändringsledare

  2011 - 2012

  Processkartläggning. Workshops och processdokumentation inkl. förbättringsförslag kring de mest prioriterade processerna på kundsupporten.
 • Avanza Bank - nyaavanzabank.se

  Projektledarstöd, Metodstöd och Kravledare

  2011 - 2012

  Ansvarig för målarbetet, kravarbetet och riskanalys (inkl. löpande uppföljning och rapportering till styrgruppen). Genomförde flera idé-workshopar (krav). Stöttade affärsutvecklarna i idéhantering och kravarbete. Etablerade arbetsprocesser och synkade utvecklingen med SCRUM. Ledde uppföljnings- och utvärderingsworkshopar (lessons learned).
 • Avanza Bank - Kundrelationer

  Facilitator/workshopledare och Eventansvarig

  2011 - 2011

  Planerade och modererade kick-off för ca 80 personer inom affärsområdet Kundrelationer. Skapade i samband med detta underlag för verksamhetsplaneringen.
 • Avanza Bank - Avanza Labs

  Kravanalytiker och Metodstöd

  2010 - 2011

  Ansvarig för målarbetet, stöd till kravhanteringen och stöd till projektledaren i planering och prioritering. Skapade en förvaltningsprocess för Labs. Labs är en webbaserad plattform för kollaborativ utveckling.
 • SEB - Securities Services - Covered Bonds

  Processutvecklare

  2010 - 2010

  Två olika projekt inom Covered Bonds. Processkartläggning, workshopledning, metodstöd och dokumentation i ARIS. PL: Carin Pierre.
 • SEB - Internetavd - E-faktura

  Processutvecklare och Kravanalytiker

  2010 - 2010

  Förbättringar E-faktura. Processkartläggning och kravhantering.
 • SEB Common Front - Affärsströmmar

  Förändringsledare

  2010 - 2010

  Inom Common Front – affärsinitiativen:
  * SME - Small and Medium Enterprises
  * Multilangauage
  * Sales Performance
  Facilitator för att sätta strategi, mål och högnivå krav inom de olika affärsdelarna. Tillsammans med Steve Byrne (senior konsult IBM) och resp. affärsansvarig från verksamheten.
 • SEB Common Front - SEB Labs

  Utredare - strategi

  2009 - 2009

  Skapade ett omfattande beslutsunderlag "SEB Labs - Innovation and User Participation" till Common Fronts ledningsgrupp. Tillsammans med Åsa Höglund och Joakim de Leeuw. Initiativet/delprojektet ”User Participation” initierades som en del av CF Business Strategy för att säkerställa att Common Front utvecklar sina lösningar i linje med SEBs strategier och användarnas behov och önskemål.

  Syftet är att skapa en plattform för framtida affärsutveckling – både gällande systemstöd och processbeskrivningar, men kanske framförallt att etablera ett förhållningssätt, en kultur där användarna, både kunder och anställda, deltar i betydligt större utsträckning än traditionellt genom hela utvecklingsprocessen – från idé till färdig applikation/tjänst/produkt.
 • SEB Retails ledning - Customer Centricity

  Förändringsledn, Projektledare och Verksamhetsutv

  2008 - 2009

  Projektledare. Sammanställde ett strategiskt beslutsunderlag: "Kundcentrering - SEBs chans att göra skillnad". Omfattande workshops, omvärldsbevakning och analyser. Koordinerade en projektgrupp med experter och en stor mängd intressenter.
 • SEB - Common Front

  Facilitator, Förändringsledare och Kravanalytiker

  2007 - 2008

  Flertalet olika roller med fokus på förändring och nyutveckling. Tidiga projektfaser med arbete kring mål, strategi och framtagandet av förflyttningsplaner och riskanalyser. Detaljer på begäran.
 • SEB Retail - Värdepappershandel Internet

  Kravanalytiker och Metodstöd

  2006 - 2007

  VIP - Värdepappershandel på Internet för Privatpersoner - ansvarig för metoder och för kravhantering/kravledning. Buisness Analyst och System Analyst. Deltog i projektledningsgruppen. Jobbade med mål och med krav/use cases. Jobbade också med att anpassa arbetsprocesserna i projektet med stöd av SEB UP.
 • SEB - SEB Licence

  Workshopledare och Förändringsledare

  2006 - 2006

  Coach och förändringsledare för SEB License under våren 2006. Ett koncerngemensamt kulturförändrings- och kompetenshöjningsprojekt, där alla anställda gick igenom en intern utbildning och en serie av workshopar.
 • SEB NRPB - In-house WSL

  Workshopledn, Metodstöd, Kravanalys och Processutv

  2005 - 2006

  In-house och verksamhetsnära workshopledare på projektkontoret för Nordic Retail Private Banking. Inom detta uppdrag ett flertal uppdrag inom workshopledning, processutveckling och kravanalys, samt metodstöd till projektledare och beställare. Detaljer på begäran.
 • SEB - fler uppdrag

  WSL, Kravanalys, Processutv och Förändringsledare

  2004 - 2010

  Flertalet kortare (< 6 månader) uppdrag - detaljer på begäran
 • Apoteket

  Workshopledare, Metodstöd och PL

  2004 - 2004

  Jobbade i projektledningsgruppen med metoder, planering och administration samt genomförde flertalet workshops.
 • Naturvårdsverket

  Kravanalytiker och Testare

  2003 - 2003

  Utvärderade och kom med förslag på förbättringar - nya krav - på en befintlig applikation för diarieföring.
 • Socialdemokraterna

  Projektledare och Kravanalytiker

  2002 - 2002

  Projektledare, Workshopledare, Kravanalytiker samt ansvarig för idéutveckling. Skapade sajten: www.socialdemokraterna.se, inför valet 2002. Ledde utvecklingen från idé till förvaltning.
 • AFA

  Workshopledare, Kravanalytiker och Testledare

  2001 - 2001

  Workshopledare, Kravanalytiker, Testledning och dokumentation – projekt gällande ny registerföringsapplikation.
 • SEB Marknadsavd - Volvo Ocean Race

  Projektadministratör

  2001 - 2001

  Del av projektledningen. Strukturerade och initierade projektet, etablerade rutiner och fastställde mål, samt administrerade båtbygge och båtbyggare samt arrangerade för framtida stopp under seglingen.
 • SEB IT CIO - Task Force Internet

  Delprojektledare och Utredare

  2000 - 2001

  Delprojektledare, utredare och projektadministratör – Etablering av SEB Internet London; Uppdrag för SEB IT CIO. På plats i London och delvis i Stockholm.
 • SEB IT CIO - Red Box

  Ansvarig - Request for Propsal

  2000 - 2000

  Sammanställde RFP - Request For Proposal för ”Red Box: The Pan-European Internet vision”, tillsammans med huvudprojektledaren koordinerade vi en mängd IT-experter och verksamhetskunniga för att sammanställa ett omfattande beslutsunderlag. Jag fungerade som workshopledare och kravanalytiker och ansvarade för att dokumentera hela RFPn.
 • SEB - Internetkontoret WOWBA

  KA och Del-PL - Design och Generella funktioner

  1998 - 1999

  Kravanalytiker och Delprojektledare och med i projektledningsgruppen – ansvarig för ”Design och generella funktioner” inom WOWBA: den nya (i huvudsak fortfarande befintliga) versionen av Internetkontoret, SEB IT. Omfattande projekt på nästan två år och många projektmedlemmar. Mitt delprojekt: 6-12 personer.

Annas kompetensområden

 • Systemtyper

  Webb- och Internetbaserade system
 • Metoder & Processer

  RUP/UP, Processer och metoder allmänt, Agila metoder allmänt, REQB, SAFe, Processkartläggning
 • Verksamhetsutveckling och Strategi

  Processutveckling, Affärsutveckling, Workshopledning, Kravanalys, Kravmodellering, Metodstöd, Projektledning
 • Kvalitetsstyrning

  Change Management, Dokumentation
 • Ledarskap

  Kurs- och seminarieledare, Affärscoachning, Beteendevetenskap, Grupprocesser, Det coachande ledarskapet
 • Branscherfarenhet

  Bank & Finans, Försäkring
 • Projektfaser

  Systemering/Design/Krav, Förstudie, Utveckling/Genomförande
 • Marknadsföring

  Strategisk affärsplanering, Digitalisering, Kundupplevelse, Målgruppsanalys
 • Upphandling

  Kravformulering
 • Projektledning

  Administrativ delprojektledning, Projektledning, Innovationsledning
 • Utbildning

  Annan högskoleutbildning 4 år eller mer, Annan högskoleutbildning 3 år, e-learning, Workshopledning
 • Roller

  Team-ledare, Affärsutvecklare, Workshopledare, Organisations-och Processkonsult, Kravanalytiker, Coach, Förändringsledare, Projektledning digitala medier
 • Kommunikation & Information

  Förändringskommunikation, Pedagogik, Utbildningsmaterial, Engelska

Annas anställningar

 • Konsult/Egenföretagare, Anna Nilson AB

  2013 -

 • Facilitator och Affärsutvecklare, Avanza Bank

  2010 - 2012

 • Kravanalytiker, Workshopledare, Metodstöd, SEB

  2004 - 2010

 • Konsult, Arete (fd Ambrosia Data)

  2001 - 2004

 • Kravanalytiker, WSL, Metodstöd, UX-expert, SEB

  1996 - 2001

Annas utbildningar

 • Cert: CPRE Certified Proffessional for Requirements Engineering, Konsultbolag1

  2018 - 2018

 • Integral Agile Transformation Framework™, Citerus

  2018 - 2018

 • Leading SAFe - Scaled Agile Framework, Scaled Agile

  2018 - 2018

 • Cert: CPF - Certified Professional Facilitator, IAF - International Association of Facilitators

  2011 - 2011

 • Cert: RUP Requirements och Business modeling (+ kurser i processmodellering & verksamhetsutveckling med processer enl. Astrakan), Astrakan

  2009 - 2009

 • Cert: NLP Coaching Master Practioner, Coach2coach

  2007 - 2009

 • Projektledning, IBM, SEB & Real Sense

  1999 - 2000

 • Fil.kand Beteendevetenskap: Multimedia - Pedagogik, Teknik och Ekonomi, Stockholms Universitet

  1993 - 1996

 • Journalistik och Massmedia, Inst for Expertiental Learning/Intl Business School, Washington DC

  1991 - 1992

Till konsultsök

Kontakt

Anna Bohlin Archer Kundansvarig säljare, Bransch: Bank, Finans, Försäkring 070-370 53 63 anna.bohlin@kvadrat.se

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning