Hoppa till sidans innehåll

Ewa Rockmyr

Projektledning

Ewa har en lång erfarenhet som strateg och projektledare med fokus på digitala lösningar så som intranät, externa webblösningar och produktinformation/eHandel. Hon har levererat ett antal stora projekt i komplexa organisationer med många intressenter, inom näringslivet främst läkemedel och medicinteknik samt offentlig, kommunal- och akademisk verksamhet. Kombinationen av mångårig erfarenhet från verksamheten, en tydlig kommunikatör och en mycket god förståelse för teknisk utveckling gör att Ewa uppskattas i både strategiska och operativa uppdrag.

Exempel på roller där Ewa kan spela en nyckelroll:

Förstudier och strategiutveckling: Ewa har drivit förstudier och utarbetat digitala strategier för både intern och extern kommunikation. Hennes erfarenhet inbegriper allt ifrån behovsanalys, målgruppsdefinitioner, nyttovärdering, systemkartläggning till att leda projekt och förankra i verksamheten. Hon är van att hantera många intressenter samt att etablera och bemanna kompetenta projektteam.

Projektledning med erfarenhet av att arbeta med både agila och vattenfallsmetoder och av olika projektstyrningsmetoder så som PROPS och PPS.
Ewas erfarenhet spänner över hela projektprocessen, alltifrån att definiera omfattning och förutsättningar för nya förstudier, till att leda utvecklingsprojekt och föreslå och implementera förbättringar.
För webbprojekt har hon mycket god insikt både i de kreativa delarna runt kommunikation, design och användarupplevelse, till kravhantering och utveckling, test av lösning, utbildning och implementering.

Områden

 • Projektledning
 • Digital strategi
 • Verksamhetsutveckling

Om Ewa

Ewa beskrivs som mycket engagerad och ger positiv energi. Hon är resultatorienterad och kan leda ett behov till en realiserbar lösning. Hon får ofta återkoppling att hon är pedagogisk, strukturerad och presenterar komplexa frågeställningar på ett tydligt och begripligt sätt. Hon drivs av att leverera nytta; kundupplevelse och användbarhet är två av hennes ledord.

Ewas CV

 • AstraZeneca

  Projektledare

  2023 -

  Verksamhets- och IT projektledare inom Patient Consent (utvärdering av patienters godkännande av deltagande i kliniska studier). Uppdraget handlar om processutveckling, driva och förankara nya riktlinjer, krav och utveckling av ny IT lösning.
 • Göteborgs stad

  Projektledare

  2020 - 2024

  Projektledare av ett nytt intranät för Göteborgs Stads nära 50 000 medarbetare.
  Beskrivning: Som projektledare var Ewa ansvarig att leverera ett koncept, en strategi, kommunicera och förankra till samtliga införande förvaltningar och bolag.
  Bemanna och etablera ett team med utvecklare och huvudredaktörer.

  Roll: Ewa hade ett övergripande ansvar för resultat, budget och tidplan. Etablerade ett projektteam om 15 personer, tog fram arbetsrutiner och koordinerade samarbetet med Göteborgs stads förvaltningar och bolag om införandet av det nya intranätet. Samordnade referensgrupper, rapporterade löpande till styrgrupp.

  Metodik/teknik: Arbetet drevs med stöd av PPS projektmodell men i ett agilt format, samlade in fakta med hjälp av intervjuer och olika typer av workshops. Tidigare utredningar och statistik från det gamla intranätet analyserades.

  Nytta/resultat:
  Leveransen bestod av ett koncept som beskrev syftet och målsättning med ett nytt intranät, som tydigt visualiserade det nya intranätet. En nyttovärdering och en beräkning hur nytta kan realiseras.
  Ett utvecklat intranät, +200 utbildade readktörer och ett nytt format för innehåll och kommunikation. Plan och stöd för lokalt införande och kommunikation kring hur GDPR hanteras.
 • Chalmers tekniska högskola

  Projektledare

  2019 - 2020

  Införande av nytt intranät
  Beskrivning: Som projektledare är Ewa ansvarig att leverera ett nytt intranät, på en ny teknisk plattform och med ett nytt innehåll för Chalmers ~3500 medarbetare.

  Roll: Ewa har ett övergripande ansvar för resultat, budget och tidplan och att leda 15 personer fördelade på 4 delprojekt; kravhantering, innehållsproduktion, webbredaktörsarbete och teknisk utveckling.

  Metodik/teknik: I projektet arbetar man med agil utveckling och scrum och använder Azure DevOps för kravhantering och sprint planering. Innehållsproduktionen inleddes med ett antal workshops och individuella möten därefter arrangerades mer än 30 arbetsstugor där projektet har väglett verksamheten till ett nytt mottagaranpassat innehåll.

  Nytta/resultat:
  Ny metodik för kravhantering och utveckling har introducerats på Chalmers. På en helt ny webbplattform, Umbraco, lanserades efter 13 månader ett nytt intranät, till Chalmers samtliga medarbetare.
  Ett förslag till en ny webborganisation med roller och ansvar för redaktionellt arbete är under utarbetande och projektet lämnar under våren över till förvaltning.
 • Chalmers tekniska högskola

  Projektledare

  2018 - 2018

  Projektledare förstudie nytt intranät Chalmers
  Beskrivning: Som projektledare var Ewa ansvarig att leverera en förstudie av ett nytt intranät för Chalmers ~3500 medarbetare.

  Roll: Ewa hade ett övergripande ansvar för resultat, budget och tidplan. Lotsade ett projektteam om 5 personer på Chalmers och koordinerade samarbetet med den externa digitala webbyrån; Creuna. Samordnade referensgrupper, rapporterade löpande till Chalmers styrgrupp och avslutningsvis presenterande ett beslutsunderlag till Chalmers ledningsgrupp och rektor.

  Metodik/teknik: Förstudien samlade in fakta med hjälp av intervjuer och olika typer av workshops. Tidigare utredningar och statistik från det gamla intranätet analyserades.
  Erfarenheter inhämtades från andra verksamheter bland annat genom studiebesök på Riksdagsförvaltningen, Systembolaget, SLU och Göteborgs Universitet.

  Nytta/resultat: Leveransen bestod av en behovsanalys och en målgruppsdefinition. Den beskrev tydligt syftet och målsättning med ett nytt intranät. En nyttovärdering och en beräkning hur nytta kan realiseras. Ett koncept som visualiserade det nya intranätet. En systemkartläggning av angränsande system. En projektplan och uppskattad budget för att utveckla och införande ett nytt intranät. Styrgruppen godkände koncept och föreslagen projektplan. Därefter presenterades förslaget till rektor och Chalmers ledningsgrupp, som beslutade att starta ett införandeprojekt.
 • Mölnlycke Health Care, Göteborg

  Global Digital Operations Manager

  2016 - 2018

  Beskrivning: Chef för digitalteamet inom marknadsfunktionen med personalansvar och ansvar för webbutveckling, webredigering, sökordsoptimering, webbanalys, sociala media, säljstödsapplikationer och produktinformationssystem.

  Roll: Linjechef för 7 personer

  Nytta/Resultat: Under hösten 2016 rekryterade Ewa ett antal nya medarbetare, med specialistkompetens inom web och digital marknadsföring. Teamet ingick i en stor satsning på marknadskommunikation. Ewas roll i ledningsgruppen, bidrog till en ökad förståelse för digitala lösningar och digital kommunikation.
 • Mölnlycke Health Care, Göteborg

  Global Digital Manager Web

  2015 - 2018

  Beskrivning: Som produktansvarig för global webb, ledde Ewa ett strategiarbete och var ansvarig att strategin realiserades. I hennes roll låg ett nära samarbete med IT avdelningen.

  Roll: Ewa hade ett strategiskt och operativt ansvar för Mölnlyckes webb globalt.

  Metodik/teknik: Jobbade med agil utveckling och scrum. Projektet använde Jira för sprint planering och Confluence för kravhantering.
  Webbutveckling i EPi server. Mot styrgrupp och kommunikation inom projektet användes box och SharePoint.

  Nytta/Resultat: Hösten 2015 ledde Ewa arbetet med att utvärdera och kontraktera en global digital kommunikationsbyrå för Mölnlycke. Våren 2016 drev Ewa utvecklingen av en webbstrategi, med målsättning att nå fler nya kunder samt att skapa djupare digital relation med befintliga kunder. En teknisk analys av den gamla webbplattformen ingick i uppdraget. Ewa förankrade strategin och fick godkänt investeringsbeslut i företagsledningen samt i Mölnlyckes styrelse. Hösten 2017 etablerade Ewa ett projektteam, engagerade en projektledare och initierade projektet. I mars 2017 lanserades den första siten, Mölnlycke.com, vilken baserades på en ny varumärkes profil, presenterade nytt innehåll och var anpassad för mobil användning. I november 2017 levererades nästa delprojekt, en central webb med innehåll och funktionalitet för 27 lokala marknader, utrullningsplaner samt tekniskt stöd för att översätta och implementera innehåll lokalt.
 • SCA Hygiene Products, Göteborg

  TENA Global Digital Manager

  2010 - 2015

  Beskrivning: Ewa ledde utvecklingen av strategier och ett antal komplexa digitala projekt med fokus på webb, eHandel och produktinformation.

  Roll: Globalt strategiskt och operativt ansvar för TENAs webb.
  Projektledare av ett antal webbprojekt samt ett produktinformations projekt för hela TENAs sortiment för 50 marknader.

  Metodik/teknik: Erfarenhet av att arbeta både med vattenfallsmodellen och senare projekt med agil utveckling.
  Sharepoint och Jira för planering och kravhantering.

  Nytta/Resultat
  TENA global web, 2014–2015
  Ewa tog fram en strategi, utvecklings- och utrullningsplan av en ny webbmiljö för marknadskommunikation och eHandel för alla TENA:s 4 konsumentmålgrupper för 50 länder. Hon utverkade ett positivt investeringsbeslut hos företagsledningen och ledde utveckling av den först globala siten för målgruppen män.

  TENA Product Information Online, 2011–2014
  Ewa drev projektet vilket levererade en central hantering av produktinformation av TENAs hela sortiment för extern kommunikation och försäljning. Projektet var mycket omfattande både avseende lösning och antalet intressenter. Det levererade nytt innehåll, en ny informationsstruktur och webbdesign mot kund. Integrationer utvecklades mot affärssystem och webb/eHandelssiter, nya arbetsprocesser utformades, utbildning togs fram och genomfördes och överlämning till en ny förvaltningsorganisation.

  TENAMen.com, 2011–2012
  Projektledning av ny design, användarupplevelse och innehåll av TENAMen.com. Koordinerade implementering i ca 40 länder.

  TENA web facelift, 2010–2011
  Projektledning där TENA:s globala varumärkes site samt den globala ehandelssiten fick ny design. Ewa levererade projektet med ett gemensamt lanseringsdatum där ca 80 webbplatser bytte utseende samtidigt.
 • Göteborg Energi

  Projektledare

  2008 - 2010

  Beskrivning: Ewa jobbade som konsult på Göteborg Energi med att leda ett CRM/ kundrelations projekt på två försäljningsavdelningar.

  Roll: Projektledare på Göteborg Energi med syfte att driva en förändring av arbetsprocesser och systemstöd

  Nytta/Resultat:
  Drev ett kundrelationsprojekt (CRM) åt Göteborg Energi med syfte att skapa en tydlig och aktuell bild av företagets kunder. Uppdraget inkluderade kartläggning och utveckling av nya affärsprocesser och utbildning av säljarna. Ett pappersarkiv digitaliserades, specifikationer togs fram och företagets CRM system vidare utvecklades.
 • AstraZeneca R&D Mölndal

  eMarketing Manager, Nexium

  2005 - 2008

  Beskrivning: Ewa drev ett antal digitala projekt och operativa funktioner för att marknadsföra och förstärka relationen med Nexiums kunder.

  Roll: Digital strateg och projektledare för Nexium med syfte att utvärdera och leda digitala initiativ mot läkare och patienter.

  Nytta/Resultat
  Ewa ledde ett team med 3 personer som drev AstraZenecas globala gastroenterologiportal med mer än 50% av världens specialister registrerade.
  Genom pilotprojektet en digital säljkampanj, ihop med det spanska marknadsbolaget, kunde Ewa visa på ett effektivt komplement till säljare vid lanseringen av Nexiums nya positionering.
  I en bransch med tuffa myndighetskrav utvecklade Ewa en strategi för hur man skulle kunna kommunicera ny viktig information riktad mot både läkare och patienter kring Nexium.
 • AstraZeneca, England

  Global eBusiness Manager, Oncology

  2003 - 2005

  Beskrivning: Ewa var strategiskt och taktiskt ansvarig globalt för digitala marknadsföring av produkterna inom terapiområdet onkologi.

  Roll: Digital strateg, team lead och projektledare med syfte att utvärdera och leda digitala initiativ mot läkare och patienter.

  Nytta/Resultat: Under 2,5 år byggde Ewa upp en digital marknadsfunktion inom onkologienheten med tydliga processer, fler medarbetare och levererade ett antal digitala projekt. Genom att leverera säljstödjande lösningar till internationella läkarkongresser bidrog Ewa till att öka värdet för besökarna och införde möjligheter att mäta effekten i utställningarna.
 • AstraZeneca R&D Mölndal

  Global eBusiness Manager GI

  1999 - 2003

  Beskrivning: Vid lanseringen av Nexium, Losecs efterföljare var Ewa ansvarig för digital strategi samt utveckling av taktisk digital kommunikation.

  Roll: Strateg och projektledare

  Nytta/Resultat
  I en bransch med strikta myndighetskrav utvecklade Ewa en strategi som fokuserade på relationsmarknadsföring mot specialister inom Gastroenterologi. En global läkarportal utvecklades och marknadsfördes via olika event och i läkartidningar, digitala och analoga. Email utskick och bannerannonsering utvärderades.
  Efter ett par år hade portalen mer än 50 000 registrerade läkare med bidrog till att stärka AstraZeneca och Nexium som varumärken.
 • Astra Hässle, Mölndal

  Project Manager - Intranet

  1998 - 1999

  Beskrivning: På uppdrag av företagsledningen drev Ewa ett strategiarbete för utveckling av Astra Mölndals Intranet

  Roll: Projektledare Intranet strategi

  Nytta/Resultat
  Den strategi Ewa utarbetade presenterades och godkändes av ledningsgruppen för företaget. Ewa lämnade över projektet då hon bytte arbetsuppgifter vid fusionen mellan Astra och Zeneca. Strategin realiserades och ett nytt Intranet implementerades baserat för de riktlinjer företagsledningen beslutat om.
 • SKF Data, Göteborg

  Project Manager, Tele/data communication

  1987 - 1998

  Beskrivning: Drev och koordinerade diverse IT projekt

  Roll: IS/IT projekt ledare

  Nytta/Resultat
  Migrering av email system innefattande 10 000 användare.
  Koordinering och utveckling av datakommunikationstjänster mellan SKF:s marknadsbolag; utvärdering, test och implementering ny programvara. Leverantörskontakter, upphandling och förhandling av avtal. 15 månaders traineeutbildning varav 3 månaders praktik på SKF:s kontor i Tyskland

Ewas kompetensområden

 • Projektledning

  Administrativ huvudprojektledning, Kommersiell projektledning, Projektledning
 • Roller

  Produktledare, Delprojektledare, Huvudprojektledare, Utredare, Workshopledare, Förändringsledare, Projektledning digitala medier, programledare, Facilitator
 • Branscherfarenhet

  Medicinsk Teknik, Läkemedelsindustri
 • Kommunikation & Information

  Internkommunikation, Kommunikationsstrategi, Kommunikationsplanering, Förändringskommunikation, Intranät, Marknadskommunikation, Upphandling av kommunikationstjänster, Utbildningsmaterial, Presentationsteknik, Engelska
 • Marknadsföring

  Digitalisering, Kundupplevelse

Ewas anställningar

 • Global Digital Manager Web, Mölnlycke Health Care

  2015 - 2018

 • Global Digital Manager, SCA Hygiene Products

  2010 - 2015

 • Managementkonsult, Acando

  2008 - 2010

 • Global eBusiness Manager, AstraZeneca

  1999 - 2008

 • IS/IT Projektledare, Astra Hässle

  1998 - 1999

 • IS/IT Projektledare, SKF Data

  1987 - 1998

Ewas utbildningar

 • IT-säkerhet, informationssäkerhet och dataskydd, IT säkerhetsbolaget

  2022 - 2022

 • Prosci® Certified Change Practitioner, Nexum

  2021 - 2021

 • Marknadsföring, Sveriges Lantbruksuniversitet (distans)

  2008 - 2008

 • PROPS – för projektledare, Wenell

  2008 - 2008

 • Systemvetenskaplig linje, Karlstad Högskola

  1984 - 1987

 • American high school, Thousand Oaks High

  1981 - 1982

 • Samhällsvetenskaplig linje, Sigrid Rudebecks gymnasium

  1980 - 1984

Till konsultsök

Kontakt

Anna Söderlund VD, Sälj och Rekrytering inom Management/Projektledning 0722002721 anna.soderlund@kvadrat.se

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning