Hoppa till sidans innehåll

Fredrik von Homeyer

- Projektledare

Erfaren ledare som är van att skapa nytt, förbättra verksamheter & organisationer, och även leda då svåra beslut skall fattas och genomföras. Rutinerad projektledare och även certifierad förändringsledare och har lett många förändringsprojekt, svåra omställningar, nedläggning av verksamheter, samt även implementerat nya IT-system och tillhörande organisationsarbete för att få system och verksamhet att fungera väl ihop.

Jag är en strategisk och verkställande ledare med bl a en styrka att förstå och lyckas föra samman olika behov och viljor i gemensam riktning - och "komma i mål." God vana att förmå människor och förändringar att fungera!

Roller:

Projektledare: Fredrik har agerat projektledare i såväl privata som offentliga verksamheter under lång tid. Allt från att lägga ned en fabrik, implementera LOU för RISE, leda olika upphandling, implementera nya IT-system i organisationer, hantera krissituationer för bolag etc.

Förändringsledare: Som certifierad förändringsledare har Fredrik ansvarat för omorganisera, skapa nya processer och arbetssätt, definiera mandat m m, men även coachat chefer i sitt förändringsarbete.

Interrimschef: Med Fredriks stora erfarenhet som ledare i olika miljöer, kan han hantera rollen som interrimschef antingen genom att hålla igång verksamheten i normalt läge och/eller förbättra verksamheten, så att när ordinarie ny chef ankommer är verksamheten förbättrad.

Jurist: I egenskap av jurist har Fredrik arbetat såväl privat som offentligt med allt från bolagsjurist, förhandlingsledare i affärer, kontraktsskrivning, hantering av juridiska tvister, upphandling privat såväl som offentligt (LOU) och har även varit GDPR-ansvarig.

Områden

 • - Projektledare
 • - Förändringsledare
 • - Jurist & Interrimschef

Om Fredrik

Som person är jag strategisk, strukturerad, tydlig, kreativ, en problemlösare och har en stark diplomatisk ådra kombinerat med god förhandlingsvana och konflikthantering. Är bra på att balansera å ena sidan diplomati & förankring, å andra sidan ändå se till att vi uppnår resultat. Min personlighet baseras på ärlighet, entusiasm, bra laganda, humor och eget starkt driv.

Fredriks CV

 • Stena Stål AB

  Förändringledare

  2022 - 2023

  Kunden som har såväl producerande- som grossistverksamhet skall byta affärssystem, vilket berör 14 orter i Sverige och en ort i Norge.

  Fredriks roll som "Change Manager" är att att tillse att alla i verksamheten: Från högsta ledning, till filialchefer och mellanchefer och hela vägen till varje anställd (som berörs) är med på förändringen via ADKAR-modellen.

  Rollen är i samarbete med ett projektteam, i vilket Fredrik ensam ansvarar för att förändringen genomförs väl.

  Fredrik har genom otaliga "chefsmöten" lett förändringsarbetet och även genom dokumentation samt filminspelning av de ansvariga för respektive förändring inom inköp, sälj, produktion, lager, ekonomi etc, i vilka de blir intervjuade av Fredrik.
  Systematiskt har alla orter deltagit i "onlinemöten" i vilka dialog och frågor hanteras direkt, samt att de i efterhand får dokumentation och lättillgänglig film om respektive förändring, vilket finns för dem att föra vidare på varje ort.
 • Göteborgs Stad

  Projektledare

  2021 - 2022

  Fredrik driver en förstudie som syftar till att ta fram ett underlag för att på bästa affärsmässiga sätt upphandla Projektverktyg och Projektmodeller för hela Staden.
  Han genomför en internanalys av vilka bolag/förvaltningar använder vilka Projektverktyg och Projektmodeller, antal användare per verksamhet och verktyg etc. Dessutom en genomgång av Stadens mest väsentliga projektbehov som kan ligga till grund för en upphandling.

  Fredrik genomför en benchmarking gällande Sveriges 5 största kommuner för att se vad och hur de arbetar med projektverktyg och modeller, samt har leverantörsmöten i syfte att göra en "marknadsanalys" omfattande Projektverktyg och Projektmodeller.

  I förstudien ingår även att ta fram 3 möjliga alternativa upphandlingsvägar samt en tydlig rekommendation från Fredrik i egenskap av Projektledare.
 • Privatperson

  Jurist

  2021 - 2021

  Fredrik företräder en privatperson i en komplicerad fastighetstvist och hanterar klientens mottagna stämningsansökan vid tingsrätten.
 • Stena Stål AB

  Projektledare & Verksamhetsutveckling

  2020 - 2021

  Fredrik drev 2 st projekt parallellt.

  I rollen ingick att leda verksamhetsutvecklingen och Fredrik genomlyste och kartlade befintlig organisation och tjänstebefattningar inom samtliga fem produktområden, samt hade en dialog med verksamheten om aktuella arbetsuppgifter och mandat. Skapade och förändrade funktions- & befattningsbeskrivningar för samtliga tjänster. Ett arbete i samklang med Inköpschefen samt delvis produktcheferna.

  Tillsammans med vVD ledde Fredrik ett projekt som fokuserade på analys, förändringsförslag och konkret aktivitetsplan för att förbättra Huvudlagrets funktion & kvalitet. Projektet omfattade i princip samtliga delar av bolaget, för att dra nytta av synergier och goda idéer samt även förbättra "överlämningarna" i alla processer.
 • Stena Stål AB

  Projektledare & Förändringsledare

  2019 - 2020

  Fredrik projektledde avveckling av ett helt verksamhetsområde och tillsammans med ledningen omstrukturerades resterade delar till en annan verksamhetsform. Väsentligt var balansen att med hög framfart och de facto avveckla verksamhetsområdet, men ändå ha med personal, kunder mfl med så god kvalitet som möjligt. Fredrik hade även rollen som förändringsledare och ADKAR som modell.

  Projektledningen innefattade allt från att hantera leverantörer till kunder samt viss avveckling av egen personal.
 • Göteborg Energi AB

  Interrimschef: Inköpschef

  2018 - 2020

  Under drygt 1,5 år ledde Fredrik Inköpsavdelningen om 15 medarbetare på Göteborg Energi AB. I avvaktan på ordinarie inköpschef, axlade Fredrik rollen som linjechef och genomdrev dessutom omfattande förändringar inom bolaget gällande inköp.

  Fredrik förbättrade upphandlingsprocessen, skapade tydliga roller för varje medarbetare, utpekade ansvarsområden, utbildade och höjde kompetensen inom juridik och upphandling, skapade gemensamma mallar och arbetssätt m m.

  Verksamhetsplaneringen och det praktiska verksamhetsutvecklande arbetet som Fredrik drev var helt skilt från tidigare sätt. Tydligare fokus på kvalitet, tempo och att inköpsavdelningen skall vara "serviceminded" mot verksamheten.

  Inom bolaget, utbildade Fredrik alla chefer och vissa nyckelpersoner om den nya inköpsprocessen och alla förbättringar som gjorts inom inköpsavdelningen. Dessutom skapade han tydlig kommunikation på intranätet, i presentationer etc.

  Viktiga nyheter som Fredrik införde var även:

  * Ett högsta beslutande forum för de stora upphandlingarna, i vilka representanterna var utsedda av högsta ledningen. Forumet drevs av Fredrik och inköpsavdelningen

  * Förändrade synen och ansvaret gällande "Avtal". Förflyttade ansvaret för innehållet i avtalen ("Vad") till Verksamheten och ansvaret för processen ("Hur") till inköpsavdelningen.
 • Incipientus Ultrasound Flow Technologies AB

  Jurist

  2018 - 2019

  Incipientus är ett avancerat teknologiföretag i vilket Fredrik anlitades för att förhandla, skapa och avtala med internationella samarbetspartners, företrädesvis från Italien, USA och Schweiz.

  Förhandlingar, kommunikation, avtal m m genomfördes på engelska.

  Fredrik skapade en affärsmässig och avtalsmässig grundstruktur för det relativt nystartade företaget. Mallar, standardavtal m m upprättade Fredrik, samt i diskussion med CEO lyftes den juridiska affärsmässigheten till en mycket bra nivå.
 • Stena Stål AB

  Mentor & Förändringsledare

  2018 - 2018

  Fredrik skapade och utvecklade metoder och handlingsplaner för 3 chefer i syfte att än bättre få struktur och planering i deras arbetet. Arbetet syftade även till att förbättra ledarskapet för att de 3 cheferna i sin roll som avdelningschef.
  Arbetet resulterade till märkbar förbättring i det dagliga arbetet - och uppmärksammades även av högsta ledningen.
  (Detta var ett deltidsuppdrag parallellt med uppdraget som Inköpschef på Göteborg Energi AB.)
 • Stena Stål AB

  Projektledare

  2017 - 2018

  Fredrik var ansvarig för ett projekt som innebar att avveckla och stänga en fabrik i Värmland och flytta med så många av de befintliga kunderna till en dansk samarbetspartner.

  Som huvudprojektledare drev Fredrik delprojekt med några nyckelpersoner hos kunden som delprojektledare. Ansvaret för Fredrik var att synkronisera avveckling av inköp, lager, produktion, kunder, personal etc succesivt i den befintliga fabriken, samtidigt som dessa delar byggdes upp i den danska produktionsanläggningen.

  Projektet innebar bl a att förhandla och teckna ett samarbetsavtal med det danska företaget, ha aktiviteter för att får med så många kunder och därmed produktion som möjligt, samt hantera personal, avveckling av fabrik samt även försäljning av samtliga maskiner och inventarier.
 • RISE (fd: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut)

  Projektledare

  2016 - 2018

  Inom koncernen RISE leder Fredrik ett strategiskt och operativt förändringsarbete som omfattar implementering av LOU samt samordning av inköp inom hela koncernen.

  I ansvaret ligger främst att Fredrik utbildar (inom LOU) ca 20 AB inom RISE, vilket omfattar högsta ledning, forskare, administratörer och i princip alla yrkesgrupper inom koncernen.

  Fredrik ansvarar även för att skapa och starta en koncerngemensam inköpsorganisation, strategisk implementering av inköpspolicy samt tydligare styrning och kontroll av upphandlingar införs.
 • Stena Stål AB

  Förändringsledare

  2016 - 2017

  Fredrik leder "Processtyrt arbetssätt" vilket syftar till viss omorganisation men framförallt att införa ett arbetssätt i vilket processerna står i fokus.
  Förändringsarbetet är såväl strategiskt som operativt och organisationsförändringarna genomförs i samarbete med HR-chefen.

  Resultat:
  Tillsammans med HR har Fredrik lyckats kartlägga och analysera de huvudprocesser som är viktiga för kunden samt skapat olika roller och ansvar i respektive process. Arbetet har drivits i flera olika projektgrupper som Fredrik har ansvarat för. Ledningen och HR har varit involverade i förändringsarbetet som ytterst syftar till bättre kvalitet och resultat genom bl a ökad förståelse och ansvar för de olika processerna.
 • Stena Stål AB

  Projektledare & Förändringsledare

  2015 - 2016

  Efter implementeringen av affärssystemet Dynamics AX uppstod vissa utmaningar och även ett antal krav på förändringar och förbättringar inom bolaget och organisationens arbetssätt. Fredrik anlitades för att leda och genomföra arbetet som delvis innehöll att tekniskt analysera och därefter förbättra prestandan, men även att se över arbetssätt, ledning och organisation.

  Resultat:
  Projektet lyckades etablera ett stabilt AX samt även förändra de viktigaste arbetssätten/processerna så att verksamheten i stor utsträckning kan arbeta som det var avsett. Kunden fick bl a kontroll över lager, leveranser, ekonomi, nyckeltal och kunde förbättra resultatet samt minimera kundförlusterna.

  Fredriks roll var projektledare men även förändringsledare (Change Manager) då det fanns stort fokus på arbetssätt m m
 • Mölnlycke Health Care

  Sourcingexpert & förhandlingsledare

  2015 - 2015

  Uppdragsgivaren upphandlar IT-tjänster för koncernen och Fredrik är ansvarig som sourcingexpert och affärsjurist. Dessutom leder han förhandlingarna, håller samman affärsuppgörelsen i sin helhet och granskar/styr avtalet.
  Affären är internationell och berör vitala delar av verksamheten.
 • Chalmers tekniska högskola

  Upphandlingsspecialist & ledare

  2015 - 2016

  Chalmers skall upphandla forskningsutrustning som ligger i absolut framkant vad gäller teknik & funktion. Delar i upphandlingen finns ej att köpa "från hyllan", utan skall skapas unikt i upphandlingen. Affären är internationell, långsiktigt och innefattar stor och intressant komplexitet.

  I egenskap av Affärsjurist och Upphandlingsspecialist leder Fredrik upphandlingen.
 • SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

  Projektledare

  2015 - 2015

  I samarbete med SPs inköpschefer leder Fredrik ett projekt som omfattar översyn av inköpsarbetet och tillhörande processer för SPs huvudkontor och ca 10 dotterbolag.

  Arbetet bedrivs mestadels i form av workshop och omfattar inköpsorganisation, kategoristyrning, spendanalyser & tillhörande verktyg, leverantörsutveckling, hur hantera ramavtals- respektive objektsupphandlingar.
  Även översyn av mallar, system och besparingspotentialer är i fokus.
 • Stampen AB

  Strategisk Inköpschef

  2012 - 2015

  Fredrik är ansvarig för samordning av koncernens strategiska inköpsområden, leder och styr upphandlingar, ansvarar för förhandlingar, avtal och tvister samt hanterar affärsrelationer med strategiska partners. Dessutom i egenskap av Affärsjurist, är han även inblandad i andra affärer och samarbeten med sin juridiska kompetens.

  Stampen (ca 40 bolag och 4 500 anställda), vill tillvarata fördelen av att vara storskalig i olika affärssammanhang. Rollen som ”Strategisk Inköpschef” var ny när Fredrik rekryterades 2012 och han har skapat och byggt upp koncernens inköpsarbete genom egen utformning av densamma. Fokus har varit att ur ett strategiskt perspektiv skapa det bästa affärsmässiga utfallet med de mest väsentliga leverantörerna.

  Den interna utmaningen är att samla de gemensamma behoven, överenskomma om upphandlingarnas innehåll och krav samt de facto genomföra desamma för hela koncernen. Dessutom se till att implementera nya koncernavtal så att de blir en realitet. Den externa utmaningen består i att tillsammans med de strategiskt utvalda leverantörerna utveckla den gemensamma affären att bli någonting utöver endast en relation bestående av ”köp & sälj”.

  Resultat: Fredrik skapade och styrde upphandlingsarbetet via en matrisorganisation i vilka samtliga 40 bolag kunde vara delaktiga. Precision vad gäller att förstå och uppfylla verksamhetens behov förbättrades avsevärt med nya inköpsprocesser, mallar, system och inte minst kommunikation med verksamheten. Stora ekonomiska besparingar genomfördes och en övergripande kontroll över inköp åstadkoms.

  Fredrik är även ansvarig för koncernens försäkringar och delvis lokalfrågor på övergripande nivå samt koncernens miljöarbete. (Stampen är ISO 14001 certifierade).
 • Chalmers tekniska högskola

  Avdelningschef

  2008 - 2012

  Fredrik var ansvarig för en konkurrensutsatt resultatenhet: 4 underställda chefer, 120 medarbetare, 11 olika verksamheter.

  Avdelningen tillhandahåller tjänster för Chalmers forskning och undervisning. Verksamheten är konkurrensutsatt eftersom det står kärnverksamheten fritt att välja externa leverantörer.

  Fredrik tillträde efter att de två högsta cheferna lämnade sina roller på kort varsel. Under ca ett år skapade han en ny ledningsgrupp och byggde upp kompetensen inom densamma avseende ekonomi, juridik (viss arbetsrätt och affärsjuridik m m) samt utformade nya administrativa rutiner och arbetssätt. Dessutom fokuserade han på att förbättra det förhållningssätt som rådde på avdelningen till att bli än mer prestationsinriktat med kunden i fokus.

  Resultat: Fredrik efterlämnade ett resultat som bestod av en avdelning med bra leveranskvalitet, god ekonomi, väl fungerande rutiner, och inte minst en ”arbetsmoral” på mycket god nivå.
 • Chalmers tekniska högskola

  Inköpschef

  2005 - 2008

  Fredrik var ansvarig för upphandling- och inköpsverksamheten och hade fortsatt rollen som Chalmers affärsjurist under denna perioden.

  Under ca 3,5 år ledde Fredrik en specialistgrupp som ansvarade för alla typer av upphandlingar samt vissa övriga affärsavtal etc. Utmaningen bestod först i att rekrytera rätt personer, skapa ett team och därefter ständigt utveckla processer och kommunicera med all verksamhet vid Chalmers. Fick god träning i att leda en liten specialistgrupp och att profilera densamma inom Chalmers.

  Resultat: Stora ekonomiska besparingar inom såväl traditionella områden som forskningsområden. Förbättrade affärsvillkor i forma av längre garantitider, ökade rättigheter vad gäller reklamationer etc, vilket är väsentligt i forskningssammanhang.
 • Chalmers tekniska högskola

  Affärsjurist

  2000 - 2005

  I Fredriks singelroll var han ansvarig för Chalmers affärsjuridiska frågor, vilka ofta var av internationell karaktär.

  Utöver sedvanliga affärsförhandlingar och avtal, hanterade Fredrik även samarbetsavtal och tuffa tvister som uppstod emellanåt. I dessa situationer var utmaningen ofta tudelad: Förutom att hantera och vinna över motparten var det utmanande att skapa samsyn mellan Chalmers starka och kompetenta forskare (ofta med olika nationaliteter och från olika kulturer), vilka naturligtvis fokuserade mer på forskning & vetenskap än affärsjuridik.

  Resultat: Fredrik skapade nya processer, mallar men framförallt ett skarpt affärsmässigt förhållningssätt gentemot leverantörskollektivet, vilka tidigare enbart hade mött forskningsintresserade personer utan större fokus på "affären." Stora ekonomiska besparingar och även förbättring av rättigheter & skyldigheter i affären - till Chalmers fördel. Dessutom fick Fredrik stor vana att förhandla och hantera avtal på engelska.
 • Chalmers tekniska högskola

  Upphandlingskonsult

  1998 - 2000

  Fredrik rekryterades till Chalmers eftersom han hade kompetens rörande LOU (Lagen om offentlig upphandling.) Han blev ansvarig för upphandlingsjuridiken samt genomförande av upphandlingar.

  Han var en av de drivande i att starta upphandlingsenheten genom att rekrytera ny personal, skapa metoder och modeller samt IT-verktyg. Fredrik ansvarade för all utbildning inom affärsjuridik, förhandlingsteknik, avtalsskapande och avtalsgranskande samt kunskap om LOU.
 • Olympia Capital AB

  Bolagsjurist

  1997 - 1998

  I finansbolaget var Fredrik ansvarig för området affärsjuridik. Han genomförde bl a ca 30 processer i domstol rörande kommersiella mål, företagstvister och konkursförfaranden. Han ansvarade även för övriga ärenden som tvist- och förlikningsförhandlingar , obeståndsfrågor m m.
 • Adekvat Juridik HB

  Jurist, egenföretagare

  1994 - 1997

  En juristkollega och Fredrik startade en juristbyrå parallellt med juridikstudierna. Fredrik bistod mindre företag rörande avtal, förhandlingar, tvister, bokföring, bokslut m m.
 • Svensk Sudanska Föreningen

  Projektchef

  1987 - 1990

  Under 3 år var Fredrik projektchef i Saharaöken i Sudan för ett biståndsprojekt.

  Han ansvarade för all verksamhet som bl a bestod av att starta trädplantering i 5 st byar, gräva 25 m till grundvattnet, installera solpumpar och bevattna träden. Med extra vatten kunde även frukt och grönsaker odlas i viss mån.

  Ledarskapet utfördes i ett sammanhang där alla talar arabiska och är muslimer. Fredrik kunde efter 6 månader utföra alla möten och arbeten utan tolk, då han lärde sig arabiska. Under perioden lärde Fredrik hantera sitt ledarskap i väldigt många olika skepnader.

  Utöver trädplanteringen så uppförde projektet en skola och även en kvinnoklinik .
 • HB Candela Jahn International

  Försäljare

  1986 - 1987

  Fredrik var med att bygga upp en produktion (inklusive design) av furulampor, och ansvarade för försäljning till butiker i södra och västra delen av Norge.

Fredriks kompetensområden

 • IT-säkerhet

  Riskanalys, IT-säkerhet allmänt
 • Projektledning

  Administrativ huvudprojektledning, Kommersiell projektledning, Contract management, Administrativ delprojektledning, Projektledning inom Supply Chain, Projektledning, Inköp
 • Metoder & Processer

  Processer och metoder allmänt, PPS, Agila metoder allmänt, Prosci ADKAR, Processkartläggning
 • Verksamhetsutveckling och Strategi

  Verksamhetsutveckling allmänt, Organisationsutveckling, Strategisk planering, Verksamhetsstyrning, Processutveckling, Affärsutveckling, Workshopledning, Utredning, Kravanalys, Processinförande, Verksamhetsanalys, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Utbildning, Förändringsledning, Compliance, Order- och leveransflöden, ERP Implementation, Projektledning, Affärs och IT strategi, Strategiskt inköp, Supply chain management, Affärsplanering, Change Management, Inköp, GDPR
 • Kvalitetsstyrning

  Change Management, Dokumentation
 • Marknadsföring

  Marknadsanalys, Marknadsundersökning, Marknadsplanering, Strategisk affärsplanering, Digital marknadsföring
 • Försäljning

  Avtal och Förhandling, Försäljning, Anbudsförfarande
 • Ledarskap

  Rekrytering & Personalutveckling, Mentor, Ledarskap allmänt, Kurs- och seminarieledare, Affärscoachning, Mentorskap, Organisationskultur och värdegrund, Fackförhandlingar, Operativ ledning, Kansli och administrativ chef, VD, Interimsledning, Chefscoaching, Outsourcing
 • Branscherfarenhet

  Bank & Finans, Stat/kommun/Landsting, Media, Service/Tjänster, Tillverkande Industri, Skola och utbildningsväsende, Försäkring, Säkerhet, Byggindustri
 • Projektfaser

  Systemering/Design/Krav, Förstudie, Projektering, Utveckling/Genomförande, Implementation, Införande och överlämning
 • Upphandling

  Kravformulering, Leverantörsanalys, Offertutvärdering, Inköp och förhandling, Beställarstöd, Tillgänglighet, LOU, Internationella tekniska upphandlingar
 • Tillämpningar

  Ärendehanteringssystem, Elektronisk fakturering
 • Utbildning

  Annan högskoleutbildning 4 år eller mer
 • Roller

  Team-ledare, Delprojektledare, Huvudprojektledare, Upphandlare, Utredare, Affärsutvecklare, Workshopledare, Organisations-och Processkonsult, Kravanalytiker, Coach, Förändringsledare, Interimschef
 • Kommunikation & Information

  Internkommunikation, Kommunikationsstrategi, Kommunikationsplanering, Förändringskommunikation, Upphandling av kommunikationstjänster, Pedagogik, Utbildningsmaterial, Presentationsteknik, Engelska, Externkommunikation
 • Test & Verifiering

  Acceptanstest

Fredriks anställningar

 • Konsult, Kvadrat AB, Göteborg

  2015 -

 • Strategisk Inköpschef, Stampen AB

  2012 - 2015

 • Avdelningschef, Chalmers tekniska högskola

  2008 - 2012

 • Inköpschef, Chalmers tekniska högskola

  2005 - 2008

 • Affärsjurist, Chalmers tekniska högskola

  2000 - 2005

 • Upphandlingskonsult, Chalmers tekniska högskola

  1998 - 2000

 • Bolagsjurist, Olympia Capital AB

  1997 - 1998

 • Jurist, Egenföretagare

  1994 - 1997

 • Projektchef, Svensk Sudanska Föreningen

  1987 - 1990

 • Försäljare, HB Candela Jahn International

  1986 - 1987

Fredriks utbildningar

 • Förändringsledare (Certifierad), PROSCI, Stockholm

  2016 - 2016

 • UGL: Utveckling av Grupp och Ledare, Ljungbergsgården

  2011 - 2011

 • Coachande ledarskap, Chalmers tekniska högskola

  2009 - 2009

 • Framtida ledare, Svenska universitets- och högskoleförbundet

  2005 - 2008

 • Biståndsarbetarutbildning, Sandö U-Centrum

  1998 - 1998

 • Juristlinjen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

  1992 - 1997

 • 3-årig ekonomisk utbildning, Marks gymnasieskola

  1983 - 1986

 • High School, Lake Wales High School, Florida

  1982 - 1983

Till konsultsök

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning