Hoppa till sidans innehåll

Irene Andersson

Projektledare (IPMA)

Irene är diplomerad ACC coach enligt ICF och är IPMA certifierad projektledare sedan 2012 samt är certifierad PROSCI Change Management. Irene är också certifierad Scrum Master. Irene är nyligen certifierad i ramverket för att leda digital transformation. Irene har också varit utbildare och delansvarig för Combitech projektmodell MAPS som kombinerar agila och traditionella projektmetoder.
Hon har arbetat som projektledare under längre tid inom varierande projekt som systemutvecklingsprojekt, verksamhetsutveckling och informationspaketering.

Flera av de projekt Irene drivit har varit relaterade till informationshantering och GIS. Irene har genom dessa projekt god kompetens inom bl.a. arbetssätt och processer för inhämtning och förvaltning av information, applikationsförvaltning och datakvalitet.
Irene har också varit i ett mentorskapsprogram på Linnéuniversitetet där hon var mentor till studenter inom IT och ledaskapsprogram.

Områden

 • Projektledare (IPMA)
 • Förändringsledare PROSCI
 • Coach ICF

Om Irene

Hon har ett coachande ledarskap och en förmåga att skapa teamkänsla i grupper och få delaktighet i arbetet för ett gemensamt mål. Irene är en visionär och har lätt att se helhet och samband ur flera perspektiv samtidigt som hon har en blick för detaljer. Hon har i många situationer bidragit till att lösa dilemman och besvärliga situationer genom att stötta i reflektion och ge nya infallsvinklar. Irene brinner för den lärande processen och att försöka få alla att höja sin kunskap och kompetens genom att lära av varandra.

Irenes CV

 • Milltech AB

  Utbildare/coach

  2023 - 2023

  Uppdraget handlade om att hjälpa kunden bygga ett projektkontor och utbilda i grunderna för projektledning. Upplägget var projektets tre faser, Uppstart – Genomförande – Avslut med bra mallar att använda i de olika faserna. En övergripande genomgång av olika projektmodeller och skillnaden mellan mer traditionell projektledning och agil projektledning.
 • Södra

  Testledare

  2021 -

  Södra byter till nytt ekonomi- och affärssystem. För att säkerställa att all konfiguration blir rätt uppsatt och att det finns integrationer med kringsystem så behöver tester göras. Irenes roll är som testledare för delprojekt finace inom Unicon projektet.
 • COMBITECH AB

  Projektledare

  2020 - 2021

  Projektet handlar om att hitta och släcka IT-kostnader som är onödiga samt att bygga upp rapporter i Qlik Sense för att underlätta att hitta IT-kostnader som inte ska finnas.
  Irene har rollen som projektledare att leda både att hitta de akuta kostnaderna samt att säkerställa Qlik Sense rapporterna håller både kvalité och är hållbara under längre tid.
 • Combitech

  Projektledare

  2020 - 2021

  Det finns idag ett gammalt system för dokumenthantering som heter Doris och bygger på en SharePoint lösning. Detta ska bytas ut och det nya ska vara anpassat för Office 365 och Teams.
  Irene har rollen som projektledare där både teknik och processer behöver förändras.
 • SÖDRA

  Delprojektledare

  2019 - 2020

  Unicon Forest är ett projekt för nytt affärssystem skog. Hela projektet består av 6 delprojekt varav Irene var delprojektledare för två. Projektet har pågått sedan 2016 och var inne i ett slutskede med tänkt slutleverans under 2020.
  Irenes roll som delprojektledare var att säkra att alla återstående Function Design Document (FDD) blev färdigställda, utveckling blev klar och testad enligt specifikation och tidplan. Att arbeta med delprojektgrupperna bestående av arkitekter, utvecklare och verksamhetskunniga för att säkerställa förståelsen över kompetensgränserna och att säkerställa att verksamheten får det som är kravställt och att det fungerar. Det nya affärssystemet påverkar verksamhetens arbetssätt vilket innebär förändringsledning och coachning för att göra den förflyttningen. I rollen ingick också att hålla kontakt med övriga delprojektledare för att minimera GAP mellan lösningar samt att återrapportera till projektledaren.
 • HÖGLANDSKOMMUNERNA JÖNKÖPINGS LÄN

  Projektledare

  2018 - 2019

  DÄHS (Dokument- och ärendehanteringsprojektet) hade varit igång sedan 2014. Det var ett samverkansprojekt mellan Jönköpings kommun och de 6 höglandskommunerna samt Höglandsförbundet. I projektet ingick också kommunala bolag. Syftet med projektet var att samtliga deltagare skulle ha tillgång till ett modernt och kostnadseffektivt dokument och ärendehanteringssystem. Införandet skulle innebära verksamhetsutveckling parallellt med systeminförandet. Implementeringen skulle resultera i en anpassning av de interna rutinerna, så att kommunerna skulle kunna drar nytta av de gemensamt framtagna generella processerna från tidigare arbeten. 2018 fick Combitech AB uppdraget att projektleda delprojekt 3 Implementering och delprojekt 4 Driftsättning.
  Irene roll var huvudprojektledare för samverkansprojektet där lokala projektledare för varje kommun och förbund som ingick samt en produktleverantör. Som huvudprojektledare ingick det att ta fram en övergripande tidplan för helheten och få den att synka med de interna tidplanerna på respektive kommun samt produktleverantörens tidplan. Irene arbetade utifrån en agil metodik för att öka samverkan och att lära av varandra. Då metodiken var ny och varje lokal projektledare hade sina egna grupper så ingick coachning för att stötta det lokala arbetet på respektive kommun. Reflektion har genomsyrat arbetet med kravtestningen, provkonverteringar samt driftsättningen vilket har bidragit till en mänga lärdomar och erfarenheter. Då det var ett samverkansprojekt gjorde det att samma misstag inte behövde göras flera gånger då alla var med och delade med sig av sina lärdomar. I uppgiften har det också ingått att säkerställa att leveranser har skett på utsatt tid och med rätt kvalité.
 • MSB - MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP

  Expertstöd

  2018 - 2018

  Uppdraget för projektet var att ge expertstöd och överlämning av den fortsatta utvecklingen av det integrerade datalagret för verksamhetsägd data, för att öka samutnyttjandet av informationen för flera applikationer på ett kvalitetssäkrat sätt. Projektet ska lösa informationshantering, presentation och inhämtning av information från fler aktörer än MSB så som SCB och lantmäteriet. Genom att integrera GIS-information tillsammans med befintlig registerdata kan det nationella registret kvalitetssäkras ytterligare.
  Då verksamheten Skyddsrum var i slutskedet av utveckling av en ny version av Vera där en funktion för geografisk information också ingick i skyddsrumsregistret.

  Irenes roll i uppdraget var att ge expertstöd för att driva utvecklingen framåt samt att säkerställa att kravuppfyllelse sker vid framtagningen av GIS-funktionaliteten. Irenes roll var också att testa att informationen hade konverterats och flyttats rätt i databasen då stora förändringar skett samt att kontrollera funktionaliteten för GIS-funktionen i förhållande till ställda krav.
 • FMV

  Projektledare

  2016 - 2018

  SIGRID/PGAI är ett signalskyddssystem som omfattar krypteringsapparaterna KRYAPP 9401, KRYAPP 9411 samt KRYAPP 9421. Inom projektet förkommer det både utveckling och vidmakthåll av krypton samt framtagning av underhållsdokumentation gällande underhåll, tillsyn, tillbehör och rutiner åt FMV inför överlämningar av PGAI. I projektet ingår också att beskriva processer och strukturera ett ramverk för informationen om signalskyddssystemet SIGRID/PGAI.

  Irene gick in i projektet för att coacha projektledare för PGAI samt att vara Team ledare för det team som arbetar med uppdateringar av underhållsdokumentation. Efter ändrade omständigheter så har hon övertagit rollen som projektledare och fortsatt att coacha projektdeltagarna. Projektet använder sig av Scrum metoden med sprintar, backlog, retospectiv och demo men också delar av mer traditionell projektledningsmetoder så som beslutspunkter och långsiktig planering.
 • MSB - MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP

  Projektledare, Verksamhetsutvecklare

  2015 - 2018

  Uppdraget för projektet är att skapa ett integrerat datalager för verksamhetsägd data, för att öka samutnyttjandet av informationen för flera applikationer på ett kvalitetssäkrat sätt. Projektet ska lösa informationshantering, presentation och inhämtning av information från fler aktörer än MSB så som SCB och lantmäteriet. Genom att integrera GIS-information tillsammans med befintlig registerdata kan det nationella registret kvalitetssäkras ytterligare. Utvecklingen genomförs domändrivet, vilket sätter verksamheten i fokus och lösningar tas fram efter verksamhetens behov. I uppdraget ingår också att utveckla både arbetssätt och processer för förvaltning av information inom verksamheten men också samarbetsformer med andra enheter inom MSB för att uppnå en kvalitets- och informationssäkrad uppdatering av den verksamhetägda data. Processer dokumenteras efter Astrakanmetoden i Visio. All dokumentation hanteras i en strukturerad SharePoint utifrån en metadataspecifikation som gör det möjligt att skapa vyer efter innehåll i dokument eller egna vyer efter personliga behov inom projektet.

  Projektet påverkar både teknik, människa och verksamhet vilket innebär ett förändringsledningsarbete för att lyckas med införandet. Arbetet bedrivs som en lärande process för att på så sätt jobba med ständiga förbättringar och snabbare implementering. Metoder som används är delar av scrum samt Lean Startup. Visst mått av traditionell projektledningsmetod så som PPS används också vad gäller beslutspunkter och leveransplanering.

  Irenes har ansvaret för kundens projekt genom uppdraget som projektledare. I projektledarrollen ingår att arbetsleda resurser som är från flera enheter på MSB samt andra konsultfirmor varifrån programutveckling sker.
  I uppdraget ingår också att agerar analysledare och planerar workshops med verksamhetsrepresentanter och specialister inom GIS för att definiera processen för nytt arbetssätt som tidigare inte funnits samt att öka kunskapen mellan deltagarna. Irene genomför också workshops för vilka regler som ska gälla för framtagning av skyddsrumstätorter och områden. För att förankra processen i hela verksamhetsområdet Skyddsrum så har workshops genomförts för att ta fram framgångsfaktorer för projektet samt att stödja i hur förändringen ska genomföras inom verksamheten. Irene deltar även som sekreterare i andra workshops inom projektet.
 • NORRTÄLJE KOMMUN

  GIS-ingenjör

  2014 - 2015

  Inom uppdraget Miljöatlas för inventering av strandskydd på Norrtälje kommun har Irene digitaliserat och anpassat GIS-information till Lst Stockholms GIS-verktyg Miljöatlas.
 • TÄBY KOMMUN

  GIS-ingenjör

  2014 - 2014

  Inom uppdraget Kustinventering till oljeskyddsplan på Täby kommun har Irene digitaliserat och anpassat GIS-information till LST Stockholms GIS-verktyg Miljöatlas.
 • FMV

  Teamledare

  2011 - 2013

  Uppdraget MbFU syftar till att utifrån Försvarsmaktens behov genomföra analyser och skapa besluts och planeringsunderlag. Resultaten sammanställs bl.a. i modeller i enlighet med MODAF och kan användas som underlag för planering och beslut vid FM och FMV. Stöd har givits bl a genom utveckling av ett projektramverk baserat på CMMI och systemarbete avseende arkitektur enligt MODAF med därtill kopplade verktyg och metoder. Arbetet bedrevs delvis enligt scrum med sprintar på 6 veckor.

  Irenes roll var Teamledare för projektramverket som innebar att coacha och leda teammedlemmarna mot gemensamma mål inför varje sprint. Hon ansvarade också för processerna för dokumenthantering och att alla parallella team som genomförde workshops och informationshantering hade tillgång till gemensamma mallar och arbetssätt.
 • KRIMINALVÅRDEN

  Delprojektledare

  2010 - 2010

  Projekt Fenix var ett projekt som hanterade uppbyggnaden av nya fångvårdsanstalter. Det var indelat i flera olika delprojekt där Irene fick gå in under en kortare period i delprojektet Grunddata. Delprojektets uppdrag var att säkerställa all grunddata så att sensorer hade korrekt data och kunde presenteras på rätt ställe på anläggningarnas kartbilder/ritningar i systemet.
  Delprojektet hade svårt att hålla sina leveranser och kvalitén på informationen som levererades uppfyllde inte kraven. Irenes uppgift vara att se över arbetsmetoder och informationshanteringen för att säkerställa leveranserna av information. Irene införde ett agilt synsätt för att på så sätt bygga teamkänsla och skapa förtroende ut mot övriga delprojekt och hitta struktur i informationen som skulle levereras. Det var många utöver deltagarna i delprojektet som var delaktiga i informationshanteringen vilket gjorde att processerna hur informationen flödade var viktig att säkerställa.
 • FMV

  Kravanalytiker

  2009 - 2009

  Med Snabb Geografisk Informationsförsörjning (SGIF) avsågs att snabbt kunna komplettera geografisk information under insats för militär verksamhet. Verksamheten omfattar hela processen från insamling av geografisk tilläggsinformation till dess att förband och system kunde använda informationen. Avsikten var att korta ledtiderna för preparering och laddning av data i system före insats.

  Projektet var uppdelat i flera delprojekt och Irenes medverkan var i delprojekt Scenario och Krav. Där skulle en kravbild tas fram över FMs behov av geografisk information vid insats. Hänsyn skulle tas till dagens system, framtida system, avtal, licenser, kapacitet och ekonomi. Irenes roll i delprojektet var kravanalytiker.
 • SKÅNETRAFIKEN

  Testledare

  2008 - 2009

  Skånetrafiken, som är en förvaltning inom Region Skåne, ansvarar för planering och genomförande av den lokala och regionala kollektivtrafiken i Skåne. Skånetrafikens trafik är uppdelad i fyra affärsområden: Regionbuss, Stadsbuss, Tåg och Serviceresor.

  Mobil biljett var ett projekt som skall möjliggöra köp av biljett via mobiltelefon.

  Projektet samordnades och kvalitetssäkrades av Combitech med Softhouse som underleverantör. Capgemini, Strålfors, T-systems och Forsler&Stjerna var delleverantörer till projektet och innefattas av projektsamordningen och kvalitetsstyrningen. Irenes roll i projektet var testledare för slutleverans.
 • FMV

  Projektledare

  2005 - 2009

  Irene hade rollen som projektledare för projektet PEG (Produktionsmiljö Elka Grunddata). Syftet med projektet var att slå ihop två verksamheter som båda hanterade information till försvarsmaktens ledningssystem och skapa en gemensam produktionsmiljö. Den ena verksamheten hanterade information till stridsledningssystem och hade en produktionsmiljö, som man började växa ur, med informationen lagrad i databas. Den andra verksamheten hanterade geografisk information till både stridsledningssystem och flygtrafikledningssystem och lagrade informationen i filer.

  Irene hade också rollen som förändringsledare för att få individerna i de två verksamheterna att jobba mot ett gemensamt mål med en gemensam produktionsmiljö samt att genomföra den förändring som var nödvändig för att verksamheten.
  Irene deltog i arbetet med begreppsmodellering och workshoparna med informationskartläggningen och hanteringen av öppen respektive hemlig information. Inom projektet gjordes också processbeskrivningar av de nya arbetsätten som blev utifrån den verksamhetsutveckling som skedde samt definiering av roller.
  Kravanalysen och informationsmedellen utgjorde sedan grunden för en databasmodell och systemutveckling i .NET C# och GIS-verktyg.

  För att öka delaktigheten och synligheten för projektdeltagarna införde Irene scrum som arbetsmetod inom projektet. Det skapade en mer lärande process och gjorde det tydligare för alla den progress som skede inom projektet.
 • MSB - MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP

  Managementstöd, Verksamhetsutvecklare

  2003 - 2017

  Uppdraget innebär att ingå i Verksamhetsområde skyddsrums strategiråd. Strategirådet är en mötesplats för samverkan där Irenes roll har varit att leda mötena samt agera visionär, kreatör, innovatör vad gäller en långsiktig utveckling av verksamheten och att dokumentera idéer och tankar. Inom strategirådet har även mål, strategier och planer tagits fram för verksamhetens IT-stöd för att på bästa sätt möta förändringarna i verksamheten och där Irenes roll har varit att ta fram förslag på planer och strategier som sedan kunnat användas i verksamheten.
  Irene har under de senaste fem åren också uppdraget att coacha chef och medarbetare inom verksamhetsområde Skyddsrum i förändrings- och förankringsarbetet samt projektägarskapet.
 • MSB - MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP

  Projektledare

  1999 - 2013

  Combitech har haft uppdrag mot MSB sedan 1999 till 2013. Uppdraget har omfattat verksamhetsstrategier, verksamhetsutveckling, kravhantering, utveckling, test, systemförvaltning, beredningar och analyser, processutveckling, demonstrationer och migrering/konvertering samt informationskartläggning och informationshantering med tillhörande datakvalitetsarbete.
  Irene har varit kundansvarig under hela perioden och agerat projektledare i de delar som drivits som projekt. Deltagare i projekten har varierat över tiden med personal från kundsidan och konsulter i varierande konstellationer. Projektledningsmodellerna har varierat under perioden från PPS till ett mer Agilt förhållningssätt där både Scrum och Kanban har införts och använts. Val av projektmetod berodde på gällande projekts utformning och karaktär.
  Uppdraget resulterade i ett administrativt IT-stöd innehållande planering av skyddsrumskontroller, diariehantering av inkomna och utgående ärenden, hantering av certifikat för skyddsrumssakkunnig, uppföljning av ersättning till kontrollanter samt uppföljning av statens kostnader för underhåll av skyddsrum. Det administrativa IT-stödet utvecklades stegvis och anpassades till verksamheten allt eftersom. I samband med framtagningen av IT-stödet skedde även en utveckling av verksamhetens processer och aktiviteter för att på så sätt effektivisera arbetet och säkerställa att verksamhetens behov uppfylldes. Arbetet har präglats av ett förvaltningstänk och hållbar utveckling.
 • FMV

  Projektledare

  1998 - 2004

  Irenes roll har varit projektledare för ELKA (elektronisk karta) som hanterade luftrumsinformation och bakgrundskartor till Försvarsmaktens system för flygtrafikledning, stridsledning och luftbevakning.
  Arbetet bestod i hantering och kontroll av luftrumsinformation efter regler och riktlinjer från luftfartsverket. Produktion av unika flygtrafikledningskartor för respektive flygtrafikledningstorn.
  Under 1998 skedde en stor ändring av luftrumsinformatonen samtidigt som luftfartsverket beslutade att byta referenssystem för koordinaterna. FMV hade också beslutat att införa FALKEN formatet för leveranserna av luftrumsinformation till flygtrafikledningssystemen som användes inom flygvapnet. Irenes arbete bestod av att säkerställa att alla mottagare fick kvalitetsäkrad och kontrollerad information i tid innan införandet av det nya luftrummet trädde ikraft.
 • ÖCB

  Delprojektledare

  1993 - 1998

  Irene var ansvarig för verksamhetsanalys på kommuner, prototyping med GIS-system för ledningssystem för civil beredskapsplanering. Hon medverkade också på kommunala ledningsövningar som observatör.

Irenes kompetensområden

 • Projektledning

  Administrativ huvudprojektledning, Kommersiell projektledning, Teknisk projektledning, Infrastruktur och logistik, Administrativ delprojektledning, Agile project systems, Projektledning, Portföljledning
 • Ledarskap

  Mentor, Ledarskap allmänt, Mentorskap, Det coachande ledarskapet
 • Branscherfarenhet

  Stat/kommun/Landsting
 • Projektfaser

  Systemering/Design/Krav, Projektering, Utveckling/Genomförande, Test, Implementation
 • Roller

  Team-ledare, Delprojektledare, Huvudprojektledare, Workshopledare, Coach, Förändringsledare, Facilitator, Teknisk projektledare, Scrum master
 • Metoder & Processer

  Scrum, Agila metoder allmänt
 • Verksamhetsutveckling och Strategi

  Projektledning

Irenes anställningar

 • Projektledare, Combitech AB

  2005 -

 • Btr Affärsenhetschef, AEROTECHTELUB

  2003 - 2004

 • Stf Chef Dataförsörjning, TELUB AB

  1998 - 2003

 • Konsult, TELUB AB

  1991 - 1998

Irenes utbildningar

 • Prosci Methodology Application Program, Kvadrat/Stretch Accelerate AB

  2024 - 2024

 • Leda digitala transformationer, Digjourney

  2023 - 2023

 • AI och yrkeskunnande, Linneuniversitetet (Växjö)

  2019 - 2019

 • Erfarenhetsutveckling för projektledare, Combitech AB

  2018 - 2018

 • Coacha Coachen, Combitech AB

  2015 - 2015

 • Prosci Change Management, Proacteur

  2015 - 2015

 • Verksamhetsutveckling med processer- Astrakanmodellen, Astrakan

  2013 - 2013

 • Togaf 9 Foundation E-learning, Biner

  2013 - 2013

 • Att leda agila projekt (Scrum), Astrakan

  2011 - 2011

 • Coachutbildning, Coachutbildning Sverige AB

  2010 - 2010

 • Detaljerad genomgång av NAF v3 och MODAF v1.2, Combitech AB

  2010 - 2010

 • Certified Scrum Master (CSM), Scrum Alliance

  2009 - 2009

 • Projektstyrning av programvara, Combitech AB

  2008 - 2008

 • Luftrum och navigationshjälpmedel, LFV

  2008 - 2008

 • Oracle Spatial 10g: Fundamentals, Oracle University Course

  2006 - 2006

 • Personlig planering och stresshantering, Företagsuniversitetet

  2006 - 2006

 • Geografisk informationssystem (GIS), Högskolan i Växjö

  2002 - 2002

 • Kontrollantkurs Fysiskt skydd, SRV

  2002 - 2002

 • UPL Utvecklingsprogram för projektledare, AerotechTelub

  2001 - 2001

 • ArcSDE, LandFocus

  2000 - 2000

 • PLS, Praktisk ledarskap, Tieto

  1999 - 1999

 • STANLI metoder, Stanli

  1999 - 1999

 • Praktisk Projektstyrning (PPS) steg 1, Enator

  1998 - 1998

 • Lotus Notes applikationsutveckling 1, NCL

  1998 - 1998

 • Matematikerlinjen, Högskolan i Växjö

  1987 - 1991

Till konsultsök

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning