Hoppa till sidans innehåll

Joakim Persson

Arkitekt

Joakim har en lång erfarenhet av verksamhetskritiska projekt och integration av både system och data, som Lösningsarkitekt, Produktledare, Kravställare, Projektledare och Utvecklare.

Joakim har under lång tid arbetat med och fått en mycket god kunskap om arkitektur och infrastruktur för både molnbaserade lösningar och lokala lösningar.

Joakim har jobbat med alla komponenter och aspekter på molnlösningar både för arkitektur samt drift. Han har även arbetat med att säkerställa åtkomst av tjänster genom vettiga gränssnitt för både människor och maskiner. Genom sitt arbete med säkerhet har Joakim dessutom fått en mycket god kunskap och förståelse för säkerhetsfrågor för både molnlösningar och lokala lösningar. Han har i nära samarbete med kravställare, företagsledning och affärsområden arbetat med bland annat Integration, Infrastruktur- och Plattformstjänster, Big Data, Analys, API Management och Multi-device åtkomst. Joakim är dessutom certifierad inom Lösningsarkitektur för Amazon Web Services

Som projektledare har Joakim arbetat med både Agila och traditionella metoder. Joakim har även infört Agil projekt- och utvecklingsmetodik inom en egen organisation och även hos kunder. Som ansvarig för utvecklingsarbete har Joakim skaffat sig mycket god erfarenhet av såväl arbetsledning som projektledning. Joakim har även genomfört ett antal leverans- och införandeprojekt, genomfört utredningar och analyser för att förbättra användningen av IT samt lett datamodelleringsseminarier.

Områden

 • Arkitekt
 • Molnplattformar
 • Teknisk Projektledning

Om Joakim

Joakim trivs bäst i gränslandet mellan Affär och Teknik. Joakim är mycket bra på att kommunicera med andra, har mycket bra analytisk förmåga och är bra på att förmedla idéer till andra. Som Lösningsarkitekt och produktledare har Joakim skaffat sig mycket god erfarenhet av kravhantering, samordning, dokumentation, planering av utveckling samt införande enligt planerna. Joakim har även skaffat sig mycket god kunskap och erfarenhet om upphandling, både privat och offentlig, i de anbuds- och offertarbeten han genomfört i rollen som Produktchef såväl som Konsult.

Joakims CV

 • Region Stockholm Trafikförvaltningen

  Lösningsarkitekt

  2022 -

  Joakim arbetar tillsammans med verksamheten i förvaltningsområdet Stöd till förvalta ägande som lösningsarkitekt. Joakim stöttar förvaltningen i IT specifika frågor inom alla system som hanterar Trafikförvaltningens tillgångar. Både inom anläggning, fastighet så väl som fordon samt larm och övervakning. Joakim genomför utredningar och förstudier till förbättringar eller ersättning av system och förvaltningsprocesser men även dokumentation är säkerställande av resursernas förvaltningabarhet
 • Region Stockholm Trafikförvaltningen

  Lösningsarkitekt

  2020 -

  Joakim har rollen Lösningsarkitekt i ett projekt som syftar till att säkerställa alla informationsflöden inför införande av nya trafikavtal för Bussar. Totalt handlar det om att säkerställa arkitektur, integrationer, datalagring och analys av periodisk och realtidsdata till och från 1300 bussar ner på sekundnivå. Lösningen baseras på ITxPT i fordon, MQTT och REST för integrationer, NOPTIS som meddelandestandard, Transmodel (Public Transport Reference Data Model”, EN 12896) som informationsmodell samt Microsoft Azure och Amazon Web Services för lagring, bearbetning av data samt analys.
 • Region Stockholm Trafikförvaltningen

  Teknisk projektledare/Lösningsarkitekt

  2020 - 2020

  Joakim jobbade åt sektion Infrastruktur BEST på Trafikförvaltningen i ett verksamhets- och förändringsprojekt för införandet av nya processer, IT-stöd samt hantering av underhåll av hela den tekniska spåranläggningen för Trafikförvaltningen i enlighet med ISO 55000.
  Som Teknisk projektledare stöttade Joakim projektet i alla tekniska frågor men med en huvudfokus på Analys och Uppföljning av underhållsinsatser samt anläggningens status. Arbetet omfattade genomgång och analys av anläggningsregister, molntjänster samt IOT relaterade insamling av data från sensorer.
 • Region Stockholm Trafikförvaltningen

  Lösningsarkitekt

  2019 - 2019

  Joakim hade rollen som lösningsarkitekt i projekt Kravställning vid Trafikupphandlingar. Projektet syftade till att skapa en enhetlig hantering av alla kraven som hanteras vid alla former av upphandlingar. Såväl funktionella som icke-funktionella men även tekniska krav. Joakim säkerställde dessutom att all behövlig funktionalitet fanns tillgänglig vid avtalsstart genom att definiera en målarkitektur samt vägen dit. Denna arkitektur ska stödja den digitala transformationen Trafikförvaltningen vill genomföra och innehåller en hybrid av fordonslösningar samt Cloud och on-premise lösningar.

  I projektet har vi stöttat ett antal upphandlingar för såväl buss- och spårtrafik som anläggningsunderhåll.
 • Region Stockholm Trafikförvaltningen

  Lösningsarkitekt

  2016 - 2019

  Som lösningsarkitekt i Projekt Informationssystem ombord och kring fordon ansvarade Joakim för att definiera och införa den plattform och integrationer (API:er) som krävs för att kunna ersätta eller komplettera befintliga tekniksystem i buss, spårväg, lokalbanor och även fartyg . Lösningen baseras på en övergripande strategi om att paketera och kommunicera trafikinformation till flera Trafikutövares system i fordon såväl som Trafikförvaltningens centrala system vidare till resenärer via webbtjänster, reseplanerare och reseappar. Projektet har omfattat upphandling av tjänster och produkter inom ramen för LoU. Lösningen omfattande även informationsmodellering av trafikinformation samt framtagande av plattform för insamlande och bearbetning av stora mängder data i Microsoft Azure. Standarder för trafikinformation som lösningen baserats på är Transmodel och NOPTIS, men även NeTEx och Siri har hanterats.
 • AFA Försäkring

  Projektledare

  2016 - 2016

  Som projektledare för införandet av ett Solvens II rapporteringsverktyg var Joakim ansvarig för att möjliggöra AFA Försäkrings regulatoriska Solvens II rapportering till Finansinspektionen i enlighet med EIOPA kraven. Projektet hanterade flödet att fånga data, transformation och integration med rapporteringsverktyget, validering av rapporteringsdata, godkännande av rapporter innan de sänds till Finansinspektionen. Rapporteringsverktyget är en extern SaaS lösning.
 • AFA Försäkring

  Lösningsarkitekt

  2015 - 2016

  Som del av ett lösningsarkitekt team har Joakim arbetat i projekt med ett primärt fokus på implementation av Molntjänster eller SaaS lösningar i verksamheten. Joakim har stöttat teamet och AFA Försäkring med en kontinuerlig förbättring av organisationens Enterprise Arkitektur och riktlinjer för framförallt arbetet med externa tjänster.
 • eBuilder Sweden AB

  Product Owner/Kravägare

  2014 - 2015

  Joakim var kravägare och Product Owner i ett projekt för att skapa en fristående Produktkatalog i eBuilders tjänsteutbud. Joakim definerade samtliga krav, både funktionella och icke funktionella, samt att som produktägare ansvarade Joakim för att arbetet uppfyllde kvalitetsmål och levererades i tid för produktionssättning till eBuilders kunder.
 • eBuilder Sweden AB

  Produktledare/Förvaltningsledare

  2011 - 2015

  Joakim hade rollen Produktchef Plattform och ansvarade för all kravhantering och planering av de plattformslösningar och komponenter som eBuilder bygger sina molntjänster på. Joakim hanterade Roadmap och Releaseplanering samt all samordning av krav på de komponenter och tjänster som skall nyttjas. Han har lett flertalet workshops om vision, produktkrav och mål och har även bistått vid ett flertal anbuds- och offerterbjudanden till både myndigheter och privata företag. Joakim jobbade nära de andra produktområdena, sälj-organisationen, företagsledningen samt även teknik-organisationen för säkerställa att komponenterna uppfyller behov såväl funktionellt som drifts- och säkerhetsmässigt samt när i tiden de behövs.

  I arbetet har han arbetat globalt direkt med kunder och deras krav både inom Europa såväl som i Kina och övriga Asien. Kunder har funnits både inom privat sektor och myndighetssektorn.
 • eBuilder Sweden AB

  IT Arkitektur

  2011 - 2015

  Joakim ansvarade för kravhantering, dokumentering och planering av den molnplattform eBuilders tjänster levereras på. Detta täcker alla typiska Cloudlager såsom IaaS, PaaS, IPaaS, SaaS och även BPaaS. De viktigaste funktionerna som Joakim arbetat mest med är Tjänste- och partnerintegration med API Management samt traditionell B2B eller B2C.
  Utöver det har Joakim även jobbat med Lagring, Hosting, Master Data hantering, Business Intelligence, BPM, BPR, API Management, Multi-device åtkomst samt även eLearning.

  eBuilder levererar idag 4 affärsprocesser som molntjänster; Travel & Expense Management, Procurement, Order Fulfilment samt After Sales (eller Reverse Logistics). eBuilder har ett par hundra tusen kunder i drygt 70 länder och ett par tusen integrerade organisationer och företag.
 • eBuilder Sweden AB

  Scrum Master/Mentor

  2011 - 2012

  Joakim införde SCRUM som arbetsmetod i flera av de områden han ansvarade för. Arbetet innebar att utbilda deltagarna, Initialt vara Scrummaster för att hjälpa dem att komma igång med arbetssättet, agera mentor eller stöd under den första tiden. Därefter antog Joakim rollen Product Owner för de team och områden han som Produktchef var ansvarig för. Han genomförde dessutom att antal presentationer om Scrum och Agila metoder inom eBuilder. Detta ledde i sin tur till att de flesta områden på eBuilder övergick till Scrum som arbetsmetod.
 • H&M

  Teknisk projektledare

  2010 - 2011

  Joakim ansvarade för kraven och var teknisk projektledare i ett globalt projekt som syftar till att ersätta all infrastruktur i företagets samtliga butiker över hela världen. Projektet skall standardisera arkitekturen, de tekniska lösningarna men även skapa lösningar som kan anpassas efter butikerna behov förutsättningar. Joakim har under projektet samarbetet med Enterprise- och tekniska arkitekter samt infrastrukturtekniker men även verksamhetsansvariga för att kartlägga och definiera krav samt definiera lösningar och arkitekturer. Projektet har fått två huvudspår: ett tjänsteupphandlingsprojekt där Joakim varit med att definiera tekniska tjänster att upphandla samt ett Infrastrukturprojekt för framtagande av ett lösningsförslag för företaget själv.
 • H&M

  Delprojektledare

  2008 - 2010

  Joakim har varit delaktig i ett projekt med syftet att PCI-DSS certifiera alla delar av H&Ms verksamhet i ett stort antal länder. Joakim var ansvarig för ett delprojekt med syfte att kartlägga och dokumentera alla system samt deras arkitektur och åtgärda all lagrat kreditkortsdata i enlighet med PCI-DSS standarden. Joakim har dessutom varit rådgivande i andra projekt för att säkerställa att upphandling och införande av nya system också har följt PCI-DSS kraven. I projektet har han haft kontakt med ett stort antal personer inom och utanför organisationen över stora delar av världen där han bland annat kravställt och följt upp ett externt utvecklingsprojekt. Joakim införde även SCRUM i projektet i syfte att enklare hantera där föränderliga kravbilden i uppdraget.
 • Eniro

  Utredare

  2007 - 2007

  Joakim genomförde en teknisk utredning vars syfte var att analysera och jämföra ett antal portalramverk för en större kunds kundwebb. Frågor om portalramverkens tillämplighet gentemot kundens funktionella och tekniska kravbild samt deras respektive för- och nackdelar besvarades i utredningen. Portalremverk som ingick i utredningen var: BEA Weblogic Portal, JBoss Portal, Apache Jetspeed 2.0, Liferay, eXo Plattform samt Microsoft Office Sharepoint Server 2007.
 • Nordnet

  Systemarkitekt

  2007 - 2007

  Joakim var en av tre projektledare och arkitekter vars uppdrag var att specificera ett tjänstegränssnitt. Detta gränssnitt skall kunna användas av partner och kunder för att komma åt samtliga företagets enskilda kundinriktade tjänster och på så sätt kunna integrera dem i sina applikationer eller tjänster. Projektet skulle genomföra kravinsamling samt definiera funktionalitet, informationsmodell och systemarkitektur. Utöver detta skulle genomförandeprojektet definieras och planeras både vad gäller utveckling, test samt leveranser. Genomförandeprojektet skulle genomföras off-shore i Mumbai, Indien. Joakims roll i projektet var att med sin erfarenhet och kunskap bistå inom såväl kravspecifikation och systemarkitektur som projektledning.
 • Storstockholms lokaltrafik

  Projektledare

  2006 - 2006

  Joakim var projektledare för ett projekt för SLs bussradio, ett TETRA radionät levererat av Motorola. Projektets syften var flera:
  Uppgradera mjukvaran i radiosystemet utan att radiotrafiken stördes, genomföra frekvensbyte på alla basstationer i Stockholms innerstad, anpassa och bygga ut radionätet och tillhörande applikationer så att Waxholmsbolaget skall kunna nyttja det för sina fartyg samt att anpassa och bygga ut radionätet så att vissa täckningsproblem åtgärdas. Joakim ansvarade för planering och genomförande av projektet med externa leverantörer samt budgetuppföljning.
 • Storstockholms Lokaltrafik

  Utredare

  2006 - 2007

  Joakim genomförde en systemkartläggning av SLs samtliga IT-system. information som insamlades var bland annat vilka system som finns, vad de används till, teknisk plattform, ägandeskap och relationer till andra system etc. Denna kartläggning genomfördes som ett led i utformningen av en IT Strategi för hela SL. Kartläggningen genomfördes med hjälp av intervjuer av nyckelpersoner och systemägare samt sammanställning av tidigare insamlad information.
 • Storstockholms Lokaltrafik

  Utredare

  2006 - 2007

  Joakim ansvarade för en teknisk utredning där syftet var att fastställa den befintliga dataöverföringskapaciteteten i SLs TETRA radionät, fastställa den aktuella nyttjandegraden samt att insamla och fastslå alla nya och befintliga krav på dataöverföring i radionätet. Behovet var att använda TETRA radionätet för att förmedla information till andra trafiksystem för hantering av t.ex. busstrafikdata
 • Storstockholms Lokaltrafik

  Systemarkitekt

  2004 - 2004

  Joakim var teknisk expert och systemarkitekt i ett utredningsuppdrag för SL. Uppdraget handlade om att ta fram ett initialt förslag till en realiseringslösning för en tänkt framtida kundportal för SLs kunder: mitt.sl.se. Joakim tog fram en konceptuell arkitektur,lista på investeringsobjekt samt olika leverantörsalternativ för dessa objekt. Joakim arbetade även med förtydligande av kravspecifikationen samt framtagande av underlag för beslut om fördjupad analys och kravspecifikation, så kallat TG1 beslut.
 • Storstockholms Lokaltrafik

  Teknisk Arkitekt

  2004 - 2005

  Joakim ansvarade för att definiera ett meddelandetjänst kallat XMS. Meddelandetjämsten syftade till att utgöra ett applikationsgränssnitt ovanpå andra meddelandeprotokoll och möjliggöra kommunikation mellan centrala applikationer och mobila applikationer i Bussar. XMS var baserat på Motorolas TETRA meddelandeprotokoll SDS.
 • Storstockholms Lokaltrafik

  Teknisk Arkitekt

  2004 - 2005

  Joakim ansvarade för att definiera en ny datormiljö för busstrafkledare hos SLs entreprenörer. I samband med att ett flertal nya trafikledarapplikationer skulle införas förändrades både den systemmässiga och den fysiska arbetsmiljön. Joakim specificerade hur de olika applikationerna skulle interagera samt hur detta påverkade datormiljön i form av antal skärmar, tangentbord och andra perifera enheter. Stor tonvikt lades vid säkerhet, såväl funktionellt- som drifts- och åtkomstskydd. Joakim definierade en målmiljö samt en plan för införandet av denna. Under utredningen fick han en ingående kunskap om SLs bussradio (TETRA) och dess dispatcher funktioner samt andra trafikledarsystem ingående i SLs JustNu projekt.
 • Landstinget i Värmland

  Projektledare

  2003 - 2003

  Joakim var Projektledare för vidareutvecklingen av en X.500 kataloglösning (LiV Katalogen). Projektet arbetade med utveckling i Java, Siemens Dir X, DirXweb och LDAP. Katalogen hanterar samtliga Personer, Enheter och Roller inom Landstinget i Värmland och har används av ett stort antal system inom Landstinget
 • 3

  Huvudansvarig test/införandeprojekt

  2003 - 2003

  Joakim var huvudansvarig för ett test- och införande projekt hos 3G operatören 3. Joakim var samordnare mellan 3, Teleca Sverige och Teleca Italien. Projektet installerade och testade programvara implementerad av Starfish och Teleca Italien. Plattformen gör det möjligt för operatörens kunder att över 3G-nätet göra synkronisering av adressbok och almanacka mellan olika terminaler som exempelvis PC, PDA eller mobiltelefon. Plattformen som har utvecklats av ett Telecabolag i Italien använder TrueSync Server, Apache, Tomcat, LDAP-server, Mirapoint mailserver, Oracle, Solaris, SyncML och servlets.
 • Stockholms Läns Landsting

  Projektledare

  2002 - 2004

  Joakim var Projektledare för vidareutvecklingen av EK, en X.500 kataloglösning. Projektet bestod av 6 personer som arbetade med utveckling i Java på en plattform bestående av Apache, Tomcat, Struts, Cactus, Siemens Dir X, DirXweb och LDAP. Katalogen hanterar samtliga Personer, Enheter och Funktioner inom Stockholms Läns Landsting och har används av ett stort antal system inom Landstinget.
 • H&M

  Teknisk arkitekt

  2001 - 2001

  Joakim var teknisk arkitekt i en förstudie inom ramen för ett större projekt. Min roll var att utreda och rekommendera olika tekniska lösningar för effektivisering av presentkortshantering utifrån både ett tekniskt och ett verksamhetsperspektiv.
 • Mediatude

  Systemarkitekt

  2000 - 2000

  Joakim var systemarkitekt i en förstudie och senare utvecklingen av ett system för att matcha reklammeddelanden och kampanjer med användarprofiler för att presenteras mobilt via SMS eller WAP. Lösningen baserades på Java, Servlets, XML och Sybase.
 • AU-System

  Konsultchef

  2000 - 2002

  Joakim var ansvarig för en konsultenhet bestående av 12 personer och hade det fulla personal ansvaret samt ansvar för sälj och beläggning av gruppen.
 • Telia Infomedia Reklam

  Delprojektledare

  1999 - 1999

  Joakim var ansvarig för ett delprojekt som syftade till att införa en Middleware lösning, TIBCO Rendevouz, I Telia Infomedia Reklams systemmiljö. Detta innebar kartläggning av ingående system, identifikation av meddelanden samt framtagande av plan för införande. Vidare ansvarade Joakim för en kartläggning som grund för en IT strategiutredning. Joakim definierade dessutom processen för att ta fram IT strategi och hur den skall implementeras, underhållas och uppdateras.
 • Myndighet

  Middlewarekartläggning

  1999 - 1999

  För en svensk myndighet utredde Joakim begreppet Middleware. I rapporten som utarbetades definierades begreppet Middleware, olika typer av Middleware-tekniker, för-/nackdelar, möjligheter, kostnadsbilden samt förslag på de olika stegen i ett middleware-projekt.
 • Aftonbladet

  Teknisk projektledare

  1998 - 1998

  Joakim ansvarade för att i seminarieform ta fram användningsfall för Aftonbladets olika processer. Dessa ledde fram till en Funktionsspecifikation för ett nytt marknadssystem. Vidare ansvarade Joakim för att ta fram en Systemarkitektur och Teknisk Infrastruktur för marknads-systemet.
 • Aftonbladet

  Teknisk projektledare

  1998 - 1999

  Joakim var teknisk projektledare i utvecklingsprojekt för införande av ett nytt marknadssystem för Aftonbladet. Detta system hanterar kundadministration, försäljning, distribution och utstyrning.
 • Färdtjänsten

  Datamodellering

  1997 - 1997

  Joakim var ansvarig för framtagandet av en datamodell för Stockholms Färdtjänsts nya kundadministrativa system, ledde datamodelleringsseminarier samt genomförde utbildning av seminariedeltagarna.
 • SMART

  Delprojektledare

  1996 - 1997

  Joakim ledde ett databas delprojekt inom SMARTs Direkt Marknads system. Inom ramen för arbetet genomförde Joakim datamodelleringsseminarier, val av ett datamodelleringsverktyg samt implementation av detta.
 • Kuwait Petroleum Svenska AB

  Utvecklingschef

  1994 - 1996

  Joakim ansvarade för genomförande av projekt, analys och förvaltning av Kuwait Petroleums samtliga system. enligt överenskommen prioritering samt för planering av resurser och utvecklingsuppdrag. Vidare ansvarade Joakim för upphandling av konsulttjänster samt styrning av dessa

Joakims kompetensområden

 • Projektledning

  Teknisk projektledning
 • Metoder & Processer

  PROPS, RUP/UP, Scrum, Agila metoder allmänt
 • IT-strategi

  IT-arkitektur - företagsnivå, Teknikutredning, Val av utvecklings- och produktionsmiljö
 • Roller

  Produktledare, Delprojektledare, Huvudprojektledare, Utredare, Systemanalytiker, Systemförvaltare, Enterprise Architecht, Lösningsarkitekt, Teknisk projektledare, Scrum master
 • Projektfaser

  Systemering/Design/Krav, Förstudie, Införande och överlämning
 • Utbildning

  Systemvetenskap
 • Verksamhetsutveckling och Strategi

  Produktledning, Projektledning
 • Operativsystem/plattformar

  AWS

Joakims anställningar

 • Produktchef, eBuilder Sweden AB

  2011 - 2015

 • Senior konsult, Cybercom Sweden East (fd AU-System)

  2000 - 2011

 • Konsult, Logica Svenska AB

  1996 - 2000

 • Systemutvecklare/utvecklingschef, Kuwait Petroleum Svenska AB

  1990 - 1996

Joakims utbildningar

 • Amazon Certified Solution Architect Associate, Amazon Web Services

  2019 - 2019

 • ITILv3 Foundation, Learning Tree

  2009 - 2009

 • Scrummaster Certifiering, Crisp

  2008 - 2008

 • RUP, Learning Tree

  2003 - 2003

 • PROPS, Ericsson

  2003 - 2003

 • TOGAF 9, Forefront

  1999 - 2009

 • Systemvetenskap, Stockholms Universitet

  1986 - 1989

Till konsultsök

Kontakt

Anna Bohlin Archer Kundansvarig säljare, Bransch: Bank, Finans, Försäkring 070-370 53 63 anna.bohlin@kvadrat.se

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning