Hoppa till sidans innehåll

Jonas Lambert

Testledare/Metodstöd/Mentorstöd inom Test

Jonas är en mycket erfaren testledare som gärna antar komplicerade och tidspressade projekt vilka han angriper på ett strukturerat men ändå pragmatiskt sätt. Jonas breda förståelse och kunskap gör att han uppskattas mycket av både ”tekniska” projektmedlemmar, verksamhetspersoner samt beställare.

De senaste tolv åren har Jonas arbetat inom pension- och bankbranschen där projekt inom depåhantering, korthantering, pensionsadministration och pensionsförsäkringar stått för huvuddelen av projekten. Pension- och bankbranschen har givit Jonas en god erfarenhet av de komplexa system som finns inom branschen där nyutvecklade webblösningar kommunicerar med system på både stordator och iSeries(AS400). De projekt som Jonas deltagit i de senaste åren har bedrivs som iterativa RUP-projekt vilket har givit Jonas goda kunskaper i hur iterativa projekt ska planeras och hanteras ur ett testperspektiv.

Erfarenheterna som testledare har gjort att Jonas ofta fått agera mentor till andra testledare för att på detta sätt säkra kritiska systemlösningar.

Framtiden
Under senare tid har även Jonas fokuserat på Kryptovalutor/Bitcoin som är en teknologi som kommer att svepa igenom finansindustrin som en tsunami och helt ändra befintliga affärsmodeller.

För att hjälpa företag och organisationer att förstå denna nya teknologi så håller Jonas föredrag samt utbildningar inom detta område.

Områden

 • Testledare/Metodstöd/Mentorstöd inom Test
 • Testdesigner och Testare
 • Kryptovalutor/Bitcoin

Om Jonas

Jonas erfarenhet tillsammans med att han är positiv och kunnig gör att de personer som Jonas jobbar med upplever honom som väldigt "proffsig" och rolig att ha med i sina projekt!

Jonas CV

 • SEB: Outsourcing av Depåhanting för stora kunder

  Testledare, Testanalytiker, Testare

  2014 -

  SEB väljer att lägga sin depåhantering gällande värdepappershantering, för stora institutionella kunder, hos ett amerikanskt företag. Det som gör projektet extra komplicerat är att SEB väljer att behålla hanteringen av "cash" internt. Jonas ansvarar för testerna av den modul som hanterar cash-transaktionerna till och från det amerikanska företaget. För att lösa svårigheten med den testmängd som uppkommer väljer Jonas att automatisera testerna av modulen.

  Teknologier: Python; DB2; Z/OS; MQ; XML; Quaity Center, Jira
 • SEB: Avskaffa utskick, via brev, till kunder

  Testledare, Testanalytiker, Testare

  2014 - 2014

  SEB bedriver ett långsiktigt arbete för att avskaffa utskick, via brev, till kunderna för att istället presentera dokumenten på SEBs internetbank. Då projektet tappade sin nyckeltestresurs blev Jonas ombedd att snabbt hoppa in i projektet för att projektet skulle kunna slutföra en delleverans på utsatt tid. Jonas färdigställde systemtesterna samt planerade och genomförde acceptanstesterna tillsammans med verksamheten och projektet kunde produktionsätta enligt plan.

  Teknologier och produkter: Quality Center, Cobol på Z/OS, Cobol på iSeries, SEBs Internetplattform, VDR – arkivlösning i Z/OS, SEB-UP i kombination med Agila metoder
 • Handelsbanken: Utbyte av APL-system för valutatran

  Testledare, Systemtestare

  2013 - 2013

  Inom handelsbanken används Kondor(K+) för att visa bankens valutaposition. Små valutaaffärer importeras idag till Kondor via ett system byggt i programspråket APL. Både APL och den plattformen som APL körs på innebär en stor risk för banken då dessa inte längre kan supportas på ett tillförlitligt sätt. Handelsbanken har därför beslutat att byta ut APL-systemet mot ett nytt system som ska utvecklas i Java.

  Uppdraget innefattade:
  * Planera och hålla ihop systemtesterna som hanterades i en sammanhängde kedja på fem efter varandra beroende systemområden
  * Planera och hantera testdataförsörjningen
  * Planera för och hålla ihop prestandatesterna
  * Planera för och hålla ihop systemintegrationstesterna där ca. 15 system har ett beroende till denna valutaaffärsinformationen från Kondor
  * Planera för och hålla ihop acceptanstesterna

  Teknologier och produkter:
  * Cobol på Z/OS
  * DB2 på Z/OS
  * Eclips för Java
  * Sybase på Solaris
  * MQ-köer
  * Topics-köer för Java
  * Kondor (K+)
 • Handelsbanken: PANO, Notifieringskomponent för för

  Testledare, Systemtestare

  2012 - 2013

  Handelsbanken har beslutat att utveckla en generell komponent som kan meddela enskilda personer hos Handelsbankens företagskunder, via e-post och/eller sms att en specifik händelse har inträffat. Projektet delades in i två steg där det första steget var att ta fram en snabb och enkel lösning för en viktig kund för banken. Projekts andra steg var att kravställa den generella komponent som ska införas för bankens samtliga företagskunder.

  Uppdraget innefattade:
  * Planera och själv genomföra systemtesterna första stegets notifieringskomponent
  * Planera för och hålla ihop acceptanstesterna

  Teknologier och produkter:
  * Quality Center, (QC)
  * Cobol på Z/OS
  * DB2 på Z/OS
 • Handelsbanken: Aviseringskomponent på ”FöretagsWeb

  Testledare, Systemtestare

  2012 - 2013

  Handelsbanken har beslutat att minska mängden dokumenten som skickas via vanlig post till bankens kunder. Kunderna ska istället hämta dokumenten elektroniskt via ”FöretagsWebben”. Denna grundfunktionalitet, för att hämta dokument, finns redan och projektets uppgift är att bygga en aviseringskomponent som ska meddela inloggade kunder att det finns nya elektroniska dokument att ta del av samt vilka dessa dokument är.

  Uppdraget innefattade:
  * Planera och själv genomföra systemtesterna
  * Planera för och hålla ihop prestandatesterna
  * Planera för och hålla ihop acceptanstesterna

  Teknologier och produkter:
  * Quality Center, (QC)
  * Cobol på Z/OS
  * DB2 på Z/OS
  * Web Sphere för Java
 • SEB: Outsourcing av SEBs Bankomatverksamheten

  Testledare

  2011 - 2012

  SEB har bedrivit bankomatverksamhet under de senaste 30 åren vilken även har räknats till en strategisk verksamhet för banken. Mängden transkationer, tekologiutveckling samt säkerhetsfrågor har förändrats över tiden vilket har inneburit att det idag inte är ekonomiskt lönsamt att äga och driva ett eget bankomatnätverk.

  Av denna anledning skapade SEB, Handelsbanken, Swedbank, Nordea samt den Danske Bank företaget Bankomat vilket hade som uppgift att utveckla och driva en gemensam plattform för bankerna för all bankomatverksamhet.

  SEBs projektet ska leverera en systemlösning som kommunicerar med den gemensama bankomatplattformen samt hanterar all auktorisation av de transaktioner som skapas av SEB-kunder i bankomaterna.

  Uppdraget innefattade:
  * Planera hålla ihop allt testarbete för SEB med avseende på:
  - SystemTest genom manuella test
  - SystemTest genom automatiserade tester
  - Prestandatester
  - AcceptansTest

  Teknologier och produkter:
  * Z/OS
  * DB2
  * ISO8583 (Online samt Clearing)
  * QTP, Quicktest Proffessional
  * Quality Center
  * Java(prestandatester samt automatiserade tester)
  * SEB UP, SEBs RUP-implementation
 • SEB: SAM, SEBs Arbetsmiljö process

  Testdesigner, Systemtestare

  2010 - 2010

  SEB har identifierat behovet av att etablera ett nytt användarvänligt systemstöd för att stödja det befintliga återkommande arbetet med arbetsmiljöarbetet.
  Dagens arbetsmiljöprocess är helt manuell där dokument fylls i för hand och skickas, per post, till HR där arbetsmiljödokumenten förvaras i pärmar. Det finns ett stort behov av ett systemstöd som som stödjer arbetsmiljöprocessen samt underlättar uppföljning av arbetsmiljöplanerna som skapas på varje avdelning.
  Uppdraget komplicerades då tillverkning genomfördes i Indien av IBM.

  Uppdraget innefattade:
  * Planera och skapa de systemtestfall användes för systemtesterna
  * Planera och skapa de acceptanstestfall som användes under testerna
  * Som en av flera systemtestare genomföra systemtesterna

  Teknologier och produkter:
  * People Soft från Oracle
  * Quality Center
 • SEB: ELECPAY, Elektroniska lönespecifikationer

  Testledare

  2010 - 2011

  SEB har idag ett stort behov av att lösa frågan runt elektroniska lönebesked. Det är kostsamt att månatligen skicka papper och det går inte i linje med SEBs miljöpolicy. En stor skara anställda har efterfrågat detta under en längre tid och frågan har observerats av SEBs ledning.
  Projektet ska leverera en systmelösning som medger att de anställda kan hämta sina lönespecifikationer som PDF-dokument via intranätet, efter att användaren är identifierad en extra gång. Systemet har stora krav på prestanda och projektet ska säkerställa att alla SEBs anställda i Sverige, ca. 8000 personer, ska kunna hämta ut sin lönespecifikation under en tidsperiod på ca. 1 timme.

  Uppdraget innefattade:
  * Planera hålla ihop allt testarbete för: SystemTest, AcceptansTest och PrestandaTest

  Teknologier och produkter:
  * Domino-server för webb-gränssnitt
  * IBM WebSphere för Java-API mot stordatorn
  * VDR, arkivlösning i stordatorn
  * Quality Center
  * Load Runner, för prestandatester
  * SEB UP, SEBs RUP-implementation
 • KPA: Pensionsprognos för KAP-KL 2010

  Testledare

  2010 - 2010

  KPA Pension skickar på uppdrag av arbetsgivarna inom det kommunala avtalsområdet KAP-KL samt arbetsgivare som tecknat "A-plansavtal" med KPA årligen ut pensionsprognoser. Totalt beräknas och trycks ca 750 000 KAP-KL -pensionsprognoser samt 50 000 A-plansprognoser. Dessa distribueras via posten samt publiceras på KPAs webb-portal KPA-Kontoret.

  Uppdraget innefattade:
  * Planera och hålla ihop testerna som hanterades på sex olika tekniska plattformar, fem interna samt print-plattformen
  * Planera och hantera testdataförsörjningen.
  * Ledning av en grupp testare på 10 personer
  * Vara kontaktperson mot ”print-leverantören”
  * Samordna produktionsdata som levereras från Folksam

  Teknologier och produkter:
  * Cobol på Z/OS
  * Cobol på iSeries (AS400)
  * Microsoft IIS med ASP-sidor samt C# .Net
  * Oracle
  * SI, Stering Integrator
  * Quality Center
 • KPA: Framtida Valcentral

  Testledare för delprojektet förmedling

  2010 - 2010

  KPA har idag en befintlig systemlösning för att fungera som valcentral. Men då KPA och KP slås samman så finns ett behov av en enhetlig valcentralslösning som kan användas för i första hand avgiftsbestämda pensionsavtal som på sikt även kan hantera förmånsbestämda pensionsavtal.

  Målet för projektet är att 2011 ge KPA verksamhet- och systemstöd för att kunna hantera de nya avtalen för KFO-LO, KFO FTF och KFO-Handels (Försäkring) samt ge möjlighet att på ett kostnadseffektivt sätt kunna ta in nya avtal fortsättningsvis. Projektet är uppdelat i sju delprojekt där jag ansvarade för testerna i Förmedlingsprojektet.

  Uppdraget innefattade:
  * Planera och hålla ihop testerna inom delprojekt förmedling.
  * Planera och hålla ihop regressionstesterna av de fyra befintliga avtal som använder sig av samma programkod då deras premier förmedlas till valda försäkringsbolag
  * Ledning av en grupp testare på 2-4 personer
  * Planera och samordna Förmedlingsprojektets del i Systemintegrationstesterna

  Teknologier och produkter:
  * Cobol på Z/OS
  * Tjänstebaserad arkitektur på Z/OS
  * Quality Center
  * KUP (KPAs RUP implementation)
 • KPA: Värdebesked 2009

  Testledare

  2009 - 2010

  Enligt lag ska KPA skicka ut kontrolluppgifter för privat pensionssparande (traditionell- och fondförsäkring) senast 31 januari 2010. KPA ska också enligt lag årligen skicka ut cirka 1 200 000 Värdebesked för premiebestämda försäkringar (traditionell- och fondförsäkring)

  KPA skickar sedan 2 år tillbaka ut samtliga värdebesked under en och samma utskicksperiod. De kunder som har flera försäkringar, och ska ha flera värdebesked, får dessa samkuverterade. Vidare har KPA en enhetlig VB-layout

  Uppdraget innefattade:
  * Planera och hålla ihop testerna som hanterades på tre olika tekniska plattformar, två interna samt extern print-plattformen
  * Planera och hantera testdataförsörjningen.
  * Ledning av en grupp testare på 8 personer
  * Vara kontaktperson mot ”print-leverantören”

  Teknologier och produkter:
  * Cobol på iSeries (AS400)
  * Microsoft IIS med C# - .Net-sidor
  * Quality Center
 • KPA: Införandet av E-faktura på KPA

  Testledare

  2009 - 2009

  KPAs kunder ställer numera krav på att KPA ska kunna hantera E-fakturering mot kunden. I dagsläget har KPA sex olika fakturerande system som ska kunna skicka elektroniska fakturor. SI-plattformen, Sterling Integrator, på Folksam ansvarar för att formatera fakturorna enligt Svefakturastandarden samt skicka dessa vidare till vald fakturaväxel.

  Uppdraget innefattade:
  * Planera och hålla ihop testerna av de sex olika fakturerande systemen
  * Ledning av en grupp testare på 5 personer

  Teknologier och produkter:
  * Cobol på Z/OS
  * Cobol på iSeries (AS400)
  * SI, Sterling Integrator
  * Svefakturastandarden
  * Quality Center
 • KPA: Nytt Värdebesked PA-KFS

  Mentor åt acceptanstestledaren

  2009 - 2009

  I och med pensionsavtalet KFS09 har KPA Pension ett uppdrag åt KFS-nämnden som består av ett paket och utgörs av ett antal olika åtaganden. Ett åtagande är att Producera och distribuera ett värdebesked till individen oavsett vilket/vilka bolag denna valt för sin spardel. Detta projekt innebär att realisera förutsättningar för att årligen kunna producera och distribuera värdebesked till individerna inom PA-KFS.

  Projektet bestämmer sig för att angripas acceptanstesterna på ”ett mer riktigt sätt” vilket innebar att acceptanstesterna INTE skulle fokusera på att testa själva systemlösningen utan fokus skulle vara på de verksamhetsprocesser och rutiner som förändrats

  Uppdraget innefattade:
  * Att fungera som mentor och metodikexpert gällande acceptanstester
  * Kvalitetssäkra det arbetssätt som valdes av projektet för accpetanstest

  Teknologier och produkter:
  * KUP (KPAs RUP implementation)
 • KPA: Maskinell rapportering

  Testdataansvarig

  2009 - 2009

  Projektet Maskinell rapportering etapp 2 har i uppgift att ta fram en systemlösning som möjliggör avveckling av Exchange Server och ersätter dagens hantering av filer med inkomstuppgifter som inkommer via e-post med en systemlösning för inrapportering via KPAs webbportal för arbetsgivare, KPA Direkt

  Uppdraget innefattade:
  * Att utveckla en testdatagenerator i Excel för att kunna skapa infiler som skulle användas på webbportalen KPA-Direkt
  * Ersätta befintlig testledare då denna person hade semester mitt i en iterationsperiod

  Teknologier och produkter:
  * Testdatagenerator i Excel
  * Quality Center
  * KUP (KPAs RUP implementation)
  * Tjänstebasead arkitektur på Z/OS med ett GUI baserad webb-sida med på C#- .Net
 • KPA: Produktionsnära processer

  Mentor åt acceptanstestledaren

  2009 - 2009

  Produktionsnära processer är ett samlingsnamn på ett antal processer på KPA som alla har den gemensamma nämnaren att det är information om kunden som hanteras i olika ärenden. Dessa ärenden hanteras i ett egenutvecklat ärendehanteringssystem på stordatorn, Z/OS

  Uppdraget innefattade:
  * Stödja och hjälp den testledare som ansvarade för acceptanstesterna

  Teknologier och produkter:
  * Cobol
  * Z/OS
  * Quality Center
  * KUP (KPAs RUP implementation)
 • KPA: QC för Kravhantering och Testfall

  Specialist på Quality Center

  2009 - 2009

  KPA hanterar sina systemkrav och testfall med hjälp av Office-produkten, MS Word för användningsfall, verksamhetsregler samt testfall samt Excel för att administrera själva testgenomförandefasen.

  För att förenkla hanteringen av dessa dokumenttyper så ville KPA använda Quality Centers kravmodul för användningsfall samt verksamhetsregler och Quality Centers testmoduler för testfall och testgenomförande. Målet är att krav, verksamhetsregler ska kopplas mot testfall samt felrapporter för att på detta sätt få en bra uppfattning av testtäckning och systemkvalitet.

  För att ytterligare utnyttja Quality Center så användes Quality Centers ”Iterationsplaneringsdel” för att styra och strukturera hela processen
  Uppdraget innefattade:
  * Att arbeta fram och dokumentera hur Quality Center ska användas för:
  - Iterationsplanering
  - Systemkravhantering
  - Testfallshantering
  - Testgenomförandeplanering
  - Felrapportering

  Teknologier och produkter:
  * Quality Center
  * KUP (KPAs RUP implementation)
 • KPA: Pensionsprognos för KAP-KL 2009

  Testledare

  2009 - 2009

  KPA Pension skickar på uppdrag av arbetsgivarna inom det kommunala avtalsområdet KAP-KL samt arbetsgivare som tecknat "A-plansavtal" med KPA årligen ut pensionsprognoser. Totalt beräknas och trycks ca 750 000 KAP-KL -pensionsprognoser samt 50 000 A-plansprognoser. Dessa distribueras via posten samt publiceras på KPAs webb-portal KPA-Kontoret.

  Uppdraget innefattade:
  * Planera och hålla ihop testerna som hanterades på fem olika tekniska plattformar, fyra interna samt print-plattformen
  * Planera och hantera testdataförsörjningen.
  * Ledning av en grupp testare på 10 personer
  * Vara kontaktperson mot ”print-leverantören”

  Teknologier och produkter:
  * Cobol på Z/OS
  * Cobol på iSeries (AS400)
  * Microsoft IIS med ASP-sidor
  * Oracle
  * Quality Center
 • KPA: Teknikrelease 2009

  Testledare

  2009 - 2009

  Varje år genomför Folksamgruppen en större uppdatering av klienternas ”basplatta”, vilket innebär operativsystem samt viktiga delar av säkerhetssystemet. Vid dessa uppdateringar måste KPAs samtliga affärskritiska applikationer testas igenom i en kontrollerad testmiljö.

  Uppdraget innefattade:
  * Planera testerna av alla applikationerna
  * Säkerställa att applikationsansvariga skapar testfall för sina respektive applikationer
  * Säkerställa att testmiljöerna var korrekta samt fungerade då applikationsansvariga genomförde sina tester

  Teknologier och produkter:
  * Quality Center
 • KPA: Införande av PA-KFS09

  Testledare

  2008 - 2009

  Pensionsvalet PV AB har utsetts av KFS nämnden till valcentral för både befintligt PA-KFS och nytt PA-KFS avtal som träder i kraft from 2009-01-01. Projektet ska ta fram system, rutiner och avtal som hanterar det nya avtalet. Parallellt med att KPA bygger om de stordatorsystem som hanterar förmedlingen KFS09-avtalet bygger KPA om de system som kunderna använder för att rapportera in löneuppgifter till KPA, från en Client/Server-lösning till en webbaserad inrapporteringslösning.

  Uppdraget innefattade:
  * Planera och hålla ihop testerna av det stordatorsystem som hanterar den nya förmedlingsprocessen för KFS09
  * Planera och hålla ihop regressionstesterna av det stordatorsystem som hanterar den befintliga förmedlingen av förvaltade avtal
  * Ledning av en grupp testare på 5-10 personer
  * Planera och hålla ihop SystemIntegrationstestet som gick över tre tekniska plattformar och innefattade
  - Inrapportering av löneuppgifter via ny webblösning
  - Stordatortjänster, gällande anställningar, på Z/OS
  - Tjänster på iSeries gällande försäkringsuppgifter
  - Förmedlingssystemet på Z/OS för förmedling av pengar till valda försäkringsbolag

  Teknologier och produkter:
  * Tjänstebasead arkitektur på Z/OS som anropas från webb-portal baserad på C#- .Net
  * Tjänstebasead arkitektur på iSeries som anropas från Z/OS
  * Quality Center
  * KUP (KPAs RUP implementation)
 • KPA: Förvalta och förbättra testarbetet

  Metodikexpert inom testområdet

  2008 - 2010

  För att vidareutveckla KPAs RUP-implementation KUP så bildas kompetensnätverk där personer från de olika arbetsområden kan träffas för att diskutera frågor och behov inom det egna arbetsområdet.

  Uppdraget innefattade:
  * Utveckla testområdet på KPA
  * Omvärldsbevaka området test

  Teknologier och produkter:
  * KPAs RUP-implementation KUP
  * Quliaty Center
 • KPA: Pensionsprognos för KAP-KL, år 2008

  Mentor åt testledaren

  2008 - 2008

  KPA Pension skickar på uppdrag av arbetsgivarna inom det kommunala avtalsområdet KAP-KL samt arbetsgivare som tecknat "A-plansavtal" med KPA årligen ut pensionsprognoser. Totalt beräknas och trycks ca 750 000 KAP-KL -pensionsprognoser samt 50 000 A-plansprognoser. Dessa distribueras via posten samt publiceras på KPAs webb-portal KPA-Kontoret.

  Uppdraget innefattade:
  * Att agera mentor åt projektets testledare och därmed kvalitetssäkra projektets leverans

  Teknologier och produkter:
  * Cobol på Z/OS
  * Cobol på AS400
  * Microsoft IIS med ASP-sidor
  * Oracle
  * Quality Center
 • KPA: Migrering från Exchange till Lotus Notes

  Testledare

  2008 - 2008

  KPA har tidigare haft Microsoft Exchange som e-postlösning men enligt koncerbeslut så ska alla Folksamgruppens företag använda sig av Lotus Notes som e-postlösning.

  Uppdraget innefattade:
  * Planera för de acceptanstester som KPAs användare skulle genomföra vid införande av Lotus Notes
  * Planera pilotinförandet för vissa användare på KPA

  Teknologier och produkter:
  * Quality Center
  * Lotus Notes
  * Microsoft Exchange
 • KPA: Införandet av Quality Center på KPA

  Metodikexpert inom testområdet

  2007 - 2008

  Folksamgruppen har anskaffat Quality Center som ett gemensamt Test Management-verktyg. KPA väljer att införa felrapporteringsmodulen först i sina projekt då den anses vara lättast att snabbt införas i organisationen

  Uppdraget innefattade:
  * Skapa användardokumentation
  * Agera ”drivare” för att få projekt att börja använda Quality Center
  * Att agera mentor åt användande projektets testledare vid införandet av Quality Center

  Teknologier och produkter:
  * Quality Center
 • KPA: Pensionsprognos för KAP-KL 2007

  Testledare

  2007 - 2007

  KPA Pension skickar på uppdrag av arbetsgivarna inom det kommunala avtalsområdet KAP-KL årligen ut pensionsprognoser. Totalt beräknas och trycks ca 750 000 pensionsprognoser. Dessa distribueras via posten samt publiceras på KPAs webb-portal KPA-Kontoret.

  Uppdraget innefattade:
  * Planera och hålla ihop testerna som hanterades på fem olika tekniska plattformar, fyra interna samt print-plattformen
  * Planera och hantera testdataförsörjningen.
  * Ledning av en grupp testare på 10 personer
  * Vara kontaktperson mot ”print-leverantören”

  Teknologier och produkter:
  * Cobol på Z/OS
  * Cobol på AS400
  * Microsoft IIS med ASP-sidor
  * Oracle
 • KPA: Nytt Kund- Avtal- och Produktsystem, KAS

  Testledare, Testdesigner, Testmetodikexpert

  2006 - 2009

  Syftet med projektet KAS är att utveckla och leverera stöd för verksamhetsobjekten, Kund, Produkt, Avtal för att påbörja en ersättning av det DL1 beroende systemet HM-reg.
  Projektet skall säkerställa att KAS har en långsiktigt hållbar, påbyggbar struktur. Detta gäller både i form av modeller och av realiseringen. Det kan innebära att kravbilden och datamodellen är större än det realiserade stödet.
  I samband med utvecklingen skall vi tillämpa den nya utvecklingsmetodik KUP (KPAs RUP implementation). Den funktionalitet som utvecklas skall i största möjliga mån vara återanvändningsbar och baseras på en tjänstebaserad arkitektur.
  Uppdraget innefattade:
  * Planera och hålla ihop testerna som hanterades på 2 olika tekniska plattformar som hålls ihop med en tjänstebaserad arkitektur
  * Planera och hantera testdataförsörjningen.
  * Planera och hålla ihop testerna av migreringen av data från de gamla systemet till det nya systemet KAS
  * Ledning av en grupp testare på 2-10 personer

  Teknologier och produkter:
  * Skripade tester
  * Utforskande tester
  * Cobol på Z/OS
  * DB2
  * DL1
  * Tjänstebasead arkitektur på Z/OS som anropas från webb-sida baserad på C#- .Net
  * KUP (KPAs RUP implementation)
 • KPA: Pensionsprognos för KAP-KL, år 2006

  Testledare

  2006 - 2006

  KPA Pension skickar på uppdrag av arbetsgivarna inom det kommunala avtalsområdet KAP-KL årligen ut pensionsprognoser. Totalt beräknas och trycks ca 750 000 pensionsprognoser. Dessa distribueras via posten samt publiceras på KPAs webb-portal KPA-Kontoret.

  Uppdraget innefattade:
  * Planera och hålla ihop testerna som hanterades på fem olika tekniska plattformar, fyra interna samt print-plattformen
  * Planera och hantera testdataförsörjningen.
  * Ledning av en grupp testare på 10 personer
  * Vara kontaktperson mot ”print-leverantören”

  Teknologier och produkter:
  * Cobol på Z/OS
  * Cobol på AS400
  * Microsoft IIS med ASP-sidor
  * Oracle
 • KPA: Migrering Nätplatser

  Mentorsstöd åt testledaren

  2006 - 2006

  Efter beslut att utvecklingsplattform för KPAs webbapplikationer ska vara .NET har ett gemensamt direktiv utfärdats under hösten 2005 av ledningarna för KPA och Folksam. Enligt direktivet ska .NET inte vara placerad hos Folksam utan hos extern part. .NET är ingen strategisk produkt hos Folksam IT och därav saknas även kompetens att drifta plattformen. TietoEnator är av Folksam vald extern leverantör i utvärdering av ett flertal leverantörer.

  Projektet ska leda till en kvalitetssäkrad och avtalsreglerad implementation av KPAs webbplattform hos extern leverantör

  Uppdraget innefattade:
  * Agera mentor åt projektets testledare och därmed kvalitetssäkra projektets leverans
 • KPA: KUP - KPAs UtvecklingsProcess

  Metodikexpert inom testområdet

  2006 - 2007

  KPA hade saknat ett enhetligt arbetssätt för att alla arbetsområden inom systemutvecklingsprocessen och olika förvaltningsgrupper och projekt arbetade efter eget huvud. Av denna anledning tillsattes ett projekt på KPA som fick till uppgift att skapa KPAs version av RUP, kallad KUP. Projektet skulle ta fram arbetsrutin, mallar och exempel för följande arbetsområden.
  • Projektledning
  • Verksamhetsanalys
  • Systemkrav
  • Analys och Design
  • Tillverkning
  • Test
  • Systeminförande
  • Ändringshantering
  Uppdraget innefattade:
  • Bidra med testkompetens till projektet
  • Ansvara för de testrelaterade dokumenten som projektet skulle ta fram
  • Granska övriga arbetsområdens dokument
 • KPA: Nytt Avtal, KAP-KL, Fas 1 införandet

  Acceptanstestledare

  2006 - 2006

  Nytt Avtal är ett gemensamt arbetsnamn på de förändringar som krävs på grund av det nya pensionsavtalet, KAP-KL, mellan parterna på det kommunala området.
  Syftet med totalprojektet Nytt Avtal är att ta fram och genomföra de aktiviteter som krävs inom KPA för att KPA ska kunna möta kund och anpassa hantering av pensionsförmåner och tjänster med hänsyn till nytt pensionsavtal inom det kommunala området.

  Uppdraget innefattade:
  * Ansvara för acceptanstesterna inom projektet

  Teknologier och produkter:
  * Cobol på Z/OS
  * Cobol på AS400
 • KPA: Teknikrelease 2006

  Mentorsstöd åt testledaren

  2006 - 2006

  Varje år genomför Folksamgruppen en större uppdatering av klienternas ”basplatta”, vilket innebär operativsystem samt viktiga delar av säkerhetssystemet. Vid dessa uppdateringar måste KPAs samtliga affärskritiska applikationer testas igenom i en kontrollerad testmiljö.

  Uppdraget innefattade:
  * Agera mentor åt projektets testledare och därmed kvalitetssäkra projektets leverans
 • KPA: Nya FAL

  Mentorsstöd åt testledaren

  2005 - 2005

  Nya FAL, ny försäkringsavtalslag, är ett gemensamt arbetsnamn på de förändringar som krävs av lagen Nya FAL. Dessa förändringar är av tvingande karaktär p.g.a. ändring av lagstiftningen.
  Detta projekt, innefattar analys av lagen, utveckling av förändringar, utbildning samt införandet av förändringar.
  Projektet är, som tidigare nämnts, av tvingande karaktär p.g.a. förändring i lagstiftning. Förändringarna måste genomföras i tid, dvs. vara i produktion per den 1 januari 2006
  Målet med Nya FAL var att stärka konsumentskyddet.

  Uppdraget innefattade:
  * Agera mentor åt projektets testledare och därmed kvalitetssäkra projektets leverans
 • KPA: Release 2 - 2005

  Testsamordnare för releasen

  2005 - 2005

  KPA har infört en sammanhållande release-hantering för de många små uppdragen som tidigare produktionsattes vid olika tidpunkter, vilket orsakade problem hos KPAs verksamhet.

  Uppdraget innefattade:
  * Ta fram en övergripande testplan för alla ingående uppdrag och projekt
  * Samordna testerna mellan de olika uppdragen och projekten
  * Hjälpa projektledaren med den övergripande release-planeringen.
 • KPA: Pensionsprognos samt Värdebesked för PFA98

  Testledare

  2005 - 2005

  KPA Pension skickar på uppdrag av arbetsgivarna inom det kommunala avtalsområdet PF98 årligen ut pensionsprognoser samt de enligt lag reglerade värdebeskeden. Totalt beräknas och trycks ca 750 000 pensionsprognoser samt 600 000 värdebesked. Dessa distribueras via posten samt publiceras på KPAs webb-portal KPA-Kontoret.

  Uppdraget innefattade:
  * Planera och hålla ihop testerna som hanterades på fem olika tekniska plattformar, fyra interna samt print-plattformen
  * Planera och hantera testdataförsörjningen.
  * Ledning av en grupp testare på 10 personer
  * Vara kontaktperson mot ”print-leverantören”
  * Samordna produktionsdata som levereras från Folksam

  Teknologier och produkter:
  * Cobol på Z/OS
  * Cobol på AS400
  * Microsoft IIS med ASP-sidor
  * Oracle
 • KPA: Release 2 - 2004

  Mentorsstöd åt Releasens Testsamordnaren

  2004 - 2004

  KPA har infört en sammanhållande release-hantering för de många små uppdragen som tidigare produktionsattes vid olika tidpunkter, vilket orsakade problem hos KPAs verksamhet.

  Uppdraget innefattade:
  * Agera mentor åt releasens testsamordare och därmed kvalitetssäkra releasens leverans
 • KPA: Release 1 - 2005

  Testsamordnare för releasen

  2004 - 2005

  KPA har infört en sammanhållande release-hantering för de många små uppdragen som tidigare produktionsattes vid olika tidpunkter, vilket orsakade problem hos KPAs verksamhet.

  Uppdraget innefattade:
  * Ta fram en övergripande testplan för alla ingående uppdrag och projekt
  * Samordna testerna mellan de olika uppdragen och projekten
  * Hjälpa projektledaren med den övergripande release-planeringen.
 • KPA: Vidareutveckling av Folksams Testprocess

  Metodikexpert inom testområdet

  2004 - 2005

  Folksam beslutar sig för att revidera sin ”gamla” testprocess och vill skapa ett material som är lättare att tränga in i för nya testledare samt andra projektmedlemmar. Ett förändringsprojekt sätts samman med resurser från Folksam samt KPA.

  Uppdraget innefattade:
  * Gå igenom den gamla testprocessen med dess dokument för besluta vilka delar som ska skulle skrivas om
  * Agera i den referensgrupp som ansvarade för att kvalitetssäkra de nya dokumenten i testprocessen
 • KPA: Införande av operativsystemet Microsoft XP

  Testledare

  2004 - 2005

  Inom Folksamgruppen beslutas det att man ska gå över från Windows NT till Windows XP på alla klienter. Då KPA har många köpta och egenutvecklade applikationer, >50 affärskritiska applikationer, krävdes ett gediget arbete för att se till alla dessa applikationer fortfarande fungerade under Windows XP.

  Uppdraget innefattade:
  * Planera testerna av ALLA applikationerna
  * Säkerställa att applikationsansvariga skapar testfall för sina respektive applikationer
  * Säkerställa att testmiljöerna var korrekta samt fungerade då applikationsansvariga genomförde sina tester
  * Samordna testerna för alla applikationerna
 • KPA: Pilotstudie gällande införande av Releaser

  Testsamordnare för releasen

  2004 - 2004

  Då KPA har haft för många små produktionssättningar under en längre tid bestämmer sig KPA för att genomföra en pilot för att kunna inför en samordnad release-hantering. I denna pilot-release utformas de framtida rutiner och processer för KPAs release-hantering.

  Uppdraget innefattade:
  * Ta fram en övergripande testplan för alla ingående uppdrag och projekt
  * Samordna testerna mellan de olika uppdragen och projekten
  * Hjälpa projektledaren med den övergripande release-planeringen.
 • KPA: Val av Test Management-verktyg för Folksam

  Metodikexpert inom testområdet

  2004 - 2005

  Inom Folksamgruppen bestämmer man sig för att anskaffa ett gemensamt Test Management-verktyg. En projektgrupp tillsätts med två resurser från Folksam och en KPA-resurs. Projekt utvärderar tre olika Test Management-verktyg men beslutar att inför Mercurys Test Director.

  Uppdraget innefattade:
  * Ta fram den kravspecifikation som Test Management-verktygen skulle utvärderas mot
  * Genomföra utvärderingen av verktygen
  * Genomföra studiebesök hos referenskunder för de olika verktygen
  * Ta fram en budget för inköp och införande av valt verktyg

  Teknologier och produkter:
  * Test Director från Mercurys
  * TestManager från IBM-Rational
  * QA Center från Compuware
 • KPA: Deltagande i Folksams Testvertikal

  Metodikexpert inom testområdet

  2004 - 2007

  Inom Folksamgruppen finns det olika samarbetsformer för metodstöd där representanter för de olika delarna i organisationen träffas och vidareutvecklar sitt ”område”

  Uppdraget innefattade:
  * Att vara KPAs representant i Testvertikalen och delta i vertikalens olika aktiviteter

  Teknologier och produkter:
  * Folksams “gamla” testmetodik
  * KPAs “gamla” testmetodik
 • KPA: Pensionsprognos samt Värdebesked för PFA98

  Mentorsstöd åt Testledaren

  2004 - 2004

  KPA Pension skickar på uppdrag av arbetsgivarna inom det kommunala avtalsområdet PF98 årligen ut pensionsprognoser samt de enligt lag reglerade värdebeskeden. Totalt beräknas och trycks ca 750 000 pensionsprognoser samt 600 000 värdebesked. Dessa distribueras via posten samt publiceras på KPAs webb-portal KPA-Kontoret.

  Uppdraget innefattade:
  * Att agera mentor åt projektets testledare och därmed kvalitetssäkra projektets leverans

  Teknologier och produkter:
  * Cobol på Z/OS
  * Cobol på AS400
  * Microsoft IIS med ASP-sidor
  * Oracle
 • KPA: MinPension.se

  Testdesigner för acceptanstesterna

  2003 - 2004

  Minpension.se ger individuell och samlad pensionsinformation från alla pensionsbolag i Sverige.
  Min Pension i Sverige AB är ett samarbete mellan staten och pensionsbolagen och är ett dotterbolag till Sveriges Försäkringsförbund, som är försäkringsbolagens branschorganisation i Sverige. Inför första version av MinPension.se levererade KPA information inom PFA-avtalet till webbplatsen.

  Uppdraget innefattade:
  * Planera, designa och skriva de testfall som användes vid acceptanstesterna
  * Planera och hantera testdataförsörjningen.

  Teknologier och produkter:
  * Oracle
  * minPension.se
 • KPA: MinPension.se

  Mentorsstöd åt testledaren

  2003 - 2004

  Minpension.se ger individuell och samlad pensionsinformation från alla pensionsbolag i Sverige.
  Min Pension i Sverige AB är ett samarbete mellan staten och pensionsbolagen och är ett dotterbolag till Sveriges Försäkringsförbund, som är försäkringsbolagens branschorganisation i Sverige. Inför första version av MinPension.se levererade KPA information inom PFA-avtalet till webbplatsen.

  Uppdraget innefattade:
  * Att agera mentor åt projektets testledare och därmed kvalitetssäkra projektets leverans

  Teknologier och produkter:
  * Oracle
  * minPension.se
 • KPA: EMU-förberedelser

  Testledare

  2003 - 2003

  Inför folkomröstningen, år 2003 gällandet ett eventuellt EMU-inträde, så genomförde KPA ett förberedelseprojekt för att kunna hantera ett JA gällande införande av en ny valuta i Sverige.

  Uppdraget innefattade:
  * Planera för ett eventuellt kommande EMU-införande
  * Diskutera med ”stora” konsultföretag på den svenska marknaden för att se deras koncept för ett EMU-införande
 • KPA: ITP-K

  Testledare

  2003 - 2003

  Företagsledningen har beslutat att KPA ska finnas med på samtliga "kryssmarknader" för kollektivavtal. Målsättningen är att KPA ska vara ett valbart bolag för ITP-K kollektivet i början av 2004. KPA vill erbjuda kunderna inom den privata sektorn möjlighet att välja mellan traditionell pensionsförsäkring och fondförsäkring.

  Uppdraget innefattade:
  * Planera och hålla ihop testerna som hanterades på två olika tekniska plattformar, KPAs AS400 samt Folksams Z/OS
  * Planera och hantera testdataförsörjningen.
  * Ledning av en grupp testare på 3 personer

  Teknologier och produkter:
  * Cobol på Z/OS
  * Cobol på AS400
 • KPA: Pensionsprognos samt Värdebesked för PFA98

  Testledare

  2003 - 2003

  KPA Pension skickar på uppdrag av arbetsgivarna, inom det kommunala avtalsområdet PAF98, årligen ut pensionsprognoser samt de enligt lag reglerade värdebeskeden. Totalt beräknas och trycks ca 750 000 pensionsprognoser samt 600 000 värdebesked. Dessa distribueras via posten samt publiceras på KPAs webb-portal KPA-Kontoret.

  Uppdraget innefattade:
  * Planera och hålla ihop testerna som hanterades på fem olika tekniska plattformar, fyra interna samt print-plattformen
  * Planera och hantera testdataförsörjningen.
  * Ledning av en grupp testare på 10 personer
  * Vara kontaktperson mot ”print-leverantören”
  * Samordna produktionsdata som levereras från Folksam

  Teknologier och produkter:
  * Cobol på Z/OS
  * Cobol på AS400
  * Microsoft IIS med ASP-sidor
 • KPA: Förändrat arbetssätt på KPA

  Metodikexpert inom testområdet

  2002 - 2004

  KPA har historiskt haft olika sätt som förvaltningsgrupperna tar emot nya uppdrag samt implementerar dessa. Detta projekt är det första i en rad projekt där KPA försöker strukturera upp och harmonisera systemutvecklingsprocessen.
  Projektet gör arbete inom alla arbetsområden i systemutvecklingsprocessen men de viktigaste resultaten är införandet av flera testmiljöer på stordatorn. Projektet införde även release- och källkodshanteringsverktyget Endevor på stordatorn samt ett uppdragsregistreringssytem för att hantera inkommande beställningar från KPAs verksamhet
 • Sony Ericsson

  Testledare

  2001 - 2001

  Efter sammanslagningen av Ericssons och Sonys mobiltelfonienheter skulle företaget skapa en helt ny webbplats, www.sonyericsson.com, där förteget ville presentera all information om telefoner, support samt företagsinformation.
  Utvecklingen bedrevs både av Sony Ericsson samt av ett Holländskt konsultbolag. Projektet hade ett högt tempo och klarade av att leverera den färdiga webbplatsen enligt tidsplan.

  Min roll i projektet var som testledare och därmed se till att planera och hålla ihop de tester som bedrevs i Holland respektive Norrköping.
 • Ericsson

  Testledare

  2001 - 2001

  Ericsson e-business Platform Program var ett program som Ericsson bedrev för att skapa ett ansikte utåt på webben, ”one face to the world”.
  I detta projekt skulle vi plocka fram en generisk sökmotor och min roll i projektet var som testledare.
 • Ericsson

  Testledare

  2000 - 2000

  Ericsson e-business Platform Program var ett program som Ericsson bedrev för att skapa ett ansikte utåt på webben, ”one face to the world”.
  I detta projekt, Ericsson Diax web-shop, skulle vi plocka fram en generisk lättvikts e-handelsplats vilken Ericsson-bolag skulle kunna använda för att snabbt komma ut med försäljning på webben.
  Min roll i detta dansk-svenska projektet var som testledare.
 • Global Events Online

  Testledare

  2000 - 2000

  www.unitedbet.com var en webbplats som specialiserat sig på vadslagning på sportevenemang.
  Min roll i projektet var att hjälpa till som testledare under systemtesterna.
 • delego.com AB

  Acceptanstestledare

  2000 - 2000

  Delego.com handlar med outnyttjad lastkapacitet inom transportbranschen. Delegos webbplats hjälper både köpare och säljare genom att matcha ihop ledigt transportplats med köparens önskemål.
  Min roll i denna fas av projektet var att planera och genomföra acceptanstesten av webbplatsen vilken genomfördes av användare och administratörer i transportbranschen
 • Packplanet AB

  Systemkravanalytiker

  2000 - 2000

  Packplanet är en webbaserad marknadsplats för köpare och säljare av förpackningsmaterial.
  Min roll i denna del av projektet var att ansvara för systemkraven.
 • delego.com AB

  Systemkravanalytiker

  2000 - 2000

  Delego.com handlar med outnyttjad lastkapacitet inom transportbranschen. Delegos webbplats hjälper både köpare och säljare genom att matcha ihop ledigt transportplats med köparens önskemål.
  Min roll i denna fas av projektet var att ansvara för systemkraven för webbplatsen.
 • Telia InfoMedia (www.gulasidorna.se)

  Testledare

  1998 - 1999

  Denna version av www.gulasidorna.se var andra generationens Gulasidor för Telia och var en total ombyggnad med bl.a. betydligt förbättrade kartfunktioner.
  Min roll var som testledare där jag ansvarade både för system- och acceptanstesterna.
 • WM-data Infostöd

  Systemutvecklare

  1997 - 1998

  Min anställning på WM Data Infostöd var som systemutvecklare där jag var med i ett antal projekt som Visual Basic-utvecklare
 • Ericsson via Mandator

  Systemutvecklare

  1995 - 1997

  Min anställning på Mandator var som systemutvecklare där jag var med i ett antal projekt som Powerbuilder-utvecklare.

Jonas kompetensområden

 • Test & Verifiering

  Validering & Test - Mjukvara, Testledning, Testprocessutveckling, Funktionstestning, Systemtestning, Testautomatisering, Testutveckling, Acceptanstest, Acceptanstestledning
 • Hårdvara

  PC
 • Metoder & Processer

  RUP/UP, Processer och metoder allmänt, Scrum, Agila metoder allmänt
 • Ledarskap

  Mentor
 • Branscherfarenhet

  Bank & Finans, Försäkring
 • Verktyg & Middleware

  Test Director, Quality Center
 • Projektfaser

  Test
 • Projektledning

  Administrativ delprojektledning

Jonas anställningar

 • Testledare, Kvadrat AB

  2012 -

 • Testledare, Connecta AB

  2010 - 2012

 • Testledare, KPA Pensionsservice AB

  2002 - 2010

 • Testledare, Systemkravanalytiker, Drakon Sverige AB

  1999 - 2002

 • Testledare, Eiknes Business Devopment AB

  1998 - 1999

 • Systemutvecklare, WM-data InfoStöd AB

  1997 - 1998

 • Systemutvecklare, Mandator AB

  1995 - 1997

Jonas utbildningar

 • Civilingenjörsexamen, Linköpings Tekniska Högskola

  1990 - 1995

Till konsultsök

Kontakt

Anna Bohlin Archer Kundansvarig säljare, Bransch: Bank, Finans, Försäkring 070-370 53 63 anna.bohlin@kvadrat.se

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning