Hoppa till sidans innehåll

Josefin Bond

Strategi- och verksamhetsutvecklare

Josefin vill skapa gemensam målbild, engagemang, förståelse och ett stort mått struktur i sina uppdrag inom verksamhetsutveckling, förändringsledning, strategi och projektledning. Hon har en bred bakgrund inom sälj, kommunikation och digital utveckling samt branscher som pharma/ healthcare, akademi och tillverkande industri, både i Sverige och internationellt. Josefin arbetar gärna i komplexa miljöer som involverar flera målgrupper, funktioner eller marknader.

Hennes roll innebär oftast, förutom att leda arbetet framåt, att interagera och kommunicera med olika typer av involverade grupper; ledning, marknads-, sälj- och kommunikationsavdelningar, IT-utvecklingsprojekt, användare, underleverantörer, övriga kravställare och intressenter.

Områden

 • Strategi- och verksamhetsutvecklare
 • förändringsledare
 • projektledare

Om Josefin

Som person sprider Josefin engagemang och hon är lösningsorienterad med stort affärsfokus. Hon är van att snabbt sätta sig in kundsituationen och identifiera vad som ger nytta åt både affär och slutkund. Hon är målorienterad samt arbetar både på strategisk och operativ nivå. Hon är en mycket erfaren workshopledare och stark kommunikatör.

Josefins CV

 • Chalmers Tekniska Högskola

  Huvudprojektledare

  2021 - 2023

  Josefins roll innebar att leda det agila projektet för utveckling, implementation och lansering av Chalmers nya externa webbplats som riktar sig till studenter, forskare och samverkanspartners.

  Projektet som helhet omfattar
  -nytt innehåll
  -kravdefinition
  -nytt CMS/redaktörsgränssnitt
  -integrationer till interna lösningar
  -uppfylla lagkrav (WCAG, GDPR)
  -utbildning
  -aktivering och lansering
  -internkommunikation
  -överlämning till förvaltningsorganisation

  I rollen har Josefin lett arbetet med flera underliggande delprojekt inom verksamheten och IT samt underleverantörer. Rollen innebar också bred förankring internt inom Chalmers då flera delar i verksamheten berörs samt framtagande av beslutsunderlag och att leda fram till beslut.

  Projektmodell: PPS

  Resultat/nytta:
  En helt ny extern webbplats kunde lanseras efter tolv månaders utveckling. Under ytterligare sex månader fortgick arbetet med förbättringar för att därefter överlämnas till förvaltning.
 • Essity Hygiene & Health

  Strategi / projektledning

  2020 - 2021

  Beskrivning:
  Projektets mål var att utveckla och förankra en strategi för att öka tillväxten inom ett specifikt kundsegment, i Europa och Nordamerika, ffa med fokus på digital marknadsföring och e-handel. Inom uppdragets ramar ryms utredning av marknadernas förutsättningar och behov, framtagande av business case för implementation samt prioritering och planering inför realisering av strategin.
  Josefins roll omfattade att leda och planera strategiarbetet, involvera stakeholders såsom lokala marknader, framtagande av business case samt förankring hos styr- och ledningsgrupp.

  I projektteamet ingick 5 personer i ett s.k. core team. Utöver det har en större referensgrupp varit involverad, med representanter från flera marknader.

  Resultat/Nytta:
  När projektet är överlämnat tar implementationen vid, där strategin ger en tydlig riktning för hur tillväxt uppnås, baserat på kundbehov samt krav på tillväxttakt.
 • Essity Hygiene & Health

  Projektledning verksamhetsutvecking strategi

  2019 - 2020

  Projektet, för vilket Josefin var projektledare, hade som mål att ta fram behovsbaserade kundresor för ett antal olika kundgrupper, specifikt avseende alla kundens digitala interaktioner/touch-points (t ex publik webbplats, partnerwebb/extranet, sociala medier, emailkommunikation). Utgångspunkten är att säkerställa att man möter kundens för att på så sätt säkra nya kunder, tillväxt hos existerande kunder såväl som lojalitet och nöjda kunder. Projektmålet omfattade också att ta fram ett business case, samt prioritering av utvecklingsprojekt samt projektdirektiv för de högst prioriterade områdena.
  Utöver detta ingick även att ta fram krav på framtida organisation i form av roller och styrning samt förankring i olika forum.

  Arbetet bedrevs i 5 delprojekt, ett för varje kundgrupp om totalt 3-4 personer / grupp samt ett centralt huvudprojekt.

  Resultat/Nytta:
  Kundresorna är idag i användande och styr arbetet både när det gäller utveckling av kommunikation och tjänster gentemot målgrupperna. Då projektet omfattade även projektdirektiv kunde utvecklingsprojekt direkt ta över.
 • Essity Hygiene & Health

  Projektledare

  2019 - 2019

  Josefin ledde arbetet med att ta fram underlag och planera marknadsresearch av ny packdesign i marknader i Sydamerika och Asien.

  I arbetet ingick att leda och planera det övergripande arbetet som involverade marknader, global marknadsavdelning, designbyrå samt researchföretag.

  I uppdraget ingick att ta kombinera marknadernas krav och lokala förutsättningar med globala marknadsavdelningens krav på varumärke och packdesign, och sedan förmedla detta till designbyråer för att kunna ta fram s.k. stimuli till själva marknadsundersökningen på plats.

  Resultat/Nytta:
  Researcharbetet kunde köras enligt plan och resultatet utgjorde ett beslutsunderlag för framtida packdesign, vilket idag är implementerat.
 • Essity Hygiene & Health

  Projektledare koordinering

  2017 - 2018

  Projektet syftade till att ta fram en helt ny grafisk profil samt global pack-design inom ett av kundens affärsområden. Projektet var omfattande, med stort antal involverade marknader samt övriga intressenter, research-byråer samt designbyråer. Josefin hade rollen som koordinerande projektledare med ansvar för att planera och följa upp arbete, tidsplaner och budget.

  I rollen ingick också att koordinera det övergripande arbetet som involverade marknader, global marknadsavdelning, designbyrå samt researchföretag. Josefin ansvarade också för att planera all framtagning av s.k. stimuli till själva marknadsundersökningen som skulle ske på flertal marknader globalt, med flera typer av målgrupper och packtyper, koordinera all referensinput samt godkännande från marknader och globala marknadsteam, kreativa byrån samt researchföretaget.

  Resultat/Nytta:
  Researcharbetet kördes enligt plan under flertalet månader och resultatet utgjorde ett beslutsunderlag för framtida grafisk profil och packdesign, vilket idag är implementerat.
 • Essity Hygiene & Health

  Projektledare

  2016 - 2017

  Josefin var verksamhetens projektledare för implementeringen av lokala länders webbplatser riktade till konsumenter inom varumärket TENA. För varje implementation utgicks från en central bas men vilken krävde tekniska och kommunikationsmässiga adaptioner.

  Utvecklingen skedde via flertalet olika grupper och externa partners;
  -teknisk implementation via IT-avdelning och underleverantörer
  -site-innehåll: adaption och framtagning, via underleverantörer
  -lokala marknader, inklusive kommunikationsmässiga krav, översättningar, legala/regulatoriska krav
  -test

  Rollen innebar att leda projektet framåt tillsammans med verksamhet, interna IT:s förvaltningsorganisation samt underleverantörer.

  Projektmodell: PRIME

  Resultat/Nytta:
  Lokala webbplatser kunde aktiveras och utgör idag en central del i kommunikationen till målgrupperna.
 • SCA Hygiene

  Förstudie, business case

  2016 - 2016

  Projektledning av förstudie för att ta fram projektdirektiv inklusive business case för nytt externt digitalt stöd för en specifik kundgrupp, där man inbegrep sociala medier, innehåll på egen webbplats, email marketing automation.
  Arbetet omfattade målbild, krav, tidsplan, business case, krav på projektorganisation, inklusive externa underleverantörer.

  Resultat/nytta:
  Det detaljerade business-caset visade inte tillräcklig avkastning för att då vara intressant att gå vidare med varför projektet stängdes.
 • SCA Hygiene

  Projektledare

  2014 - 2015

  Josefin var verksamhetens projektledare/projektägare för utvecklingsprojektet att ta fram en ny global extern webbplats för ett antal professionella målgrupper. Arbetet baserades på tidigare gjort förstudie.

  Utvecklingen skedde via flertalet olika grupper och externa partners;
  -teknisk implementation
  -grafisk utveckling och html
  -site-innehåll
  -referensteam lokala marknader
  -legala/regulatoriska krav
  -test

  Utöver utveckling av ny webblösning ingick tog projektet också fram behov av internt utbildningsmaterial för lokala editorer samt planering för utrullningsprojektet.

  Rollen innebar att leda projektet framåt tillsammans med både verksamhet, intern IT samt underleverantörer samt förankring inom organisationen och förslag på framtida förvaltningsorganisation inom verksamheten.

  Projektbudget ca 20 MKR.

  Projektmodell: PRIME

  Resultat/Nytta:
  Den globala utrullningen av den nya webblösning pågick under hela 2016 och in i 2017, och utgör idag en central del i kommunikationen till målgrupperna.
 • SCA Hygiene

  Programledare

  2012 - 2014

  Josefin ledde ett så kallat Digital Program Office, med syfte att med olika berörda delar samla den digitala utvecklingsportföljen inom ett specifikt område. Behovet uppstod då flera delar var under utveckling samtidigt, med gemensamma beröringsytor, både kundbehovsmässigt såväl som tekniskt.

  I arbetet ingick att löpande följa upp och rapportera status samt tillsammans med de olika webbplats/lösningsägarna planera och prioritera övergripande behov framåt.
  Programledare
  Josefin ledde ett så kallat Digital Program Office, med syfte att med olika berörda delar samla den digitala utvecklingsportföljen inom ett specifikt område. Behovet uppstod då flera delar var under utveckling samtidigt, med gemensamma beröringsytor, både kundbehovsmässigt såväl som tekniskt.

  I rollen ingick planering, uppföljning, statusrapportering samt tillsammans med de olika webbplats/lösningsägarna planera och prioritera övergripande behov framåt. Utöver det ingick också att förankring samt att kommunicera till berörda verksamheter.

  Resultat/Nytta:
  Under en period med flera pågående och närbelägna projekt och initiativ så fanns en centrerad planering vilket gav struktur och tydlighet, framför allt för de närbelägna projekten men också för ledning.
 • SCA Hygiene

  Projektledare/förstudie

  2012 - 2012

  Förstudien Josefin ledde syftade till att kartlägga behoven inför en ny global extern webbsite (publik webbplats och extranät) för flera professionella målgrupper. Inom ramen för förstudien ingick kartläggning av målgrupperna och deras behov av sitestruktur, siteinnehåll, tjänster och lösningar men också interna krav såsom varumärkes- och profileringsmöjligheter, kopplingar till back-endlösningar, web content manager behov, utbildningskrav mm.

  Utöver ovan ingick även framtagande av business case samt projektbudgetering.

  Arbetet bedrevs inom ett mindre centralt team om 5 personer, med flera referensteam såsom lokala marknader, IT, legal/regulatorisk, externa kunder, underleverantörer/byråer.

  Resultat/Nytta:
  Förstudien/resultatet var helt styrande i det kommande utvecklingsprojektet som senare skulle ta vid. På grund av ett mycket genomarbetat material med bredd i deltagande och förankring fanns det en allmänt utbredd acceptans för både behovet och målet med en ny lösning, vilket underlättade vid uppstarten av utvecklingsprojektet.
 • White arkitekter

  Workshopledare

  2011 - 2012

  Planera, leda och dokumentera flertalet workshops för slutkunds räkning. Exempel på workshops:
  För möbeltillverkare: avseende uppstart av produktutveckling gällande utomhusmöbler. (ca 10 deltagare).
  För koalition av marin tillverkningsindustri och Ampersand: Planering samtliga aspekter inför mässdeltagande (ca 15 deltagare).
  För turist/hotellorganisation: Planera arbetet för projektgrupp inför införandet av nytt hotell i Göteborg (ca 30 deltagare).
  För energibolag: planera och definiera nyckelparametrar inför potentiell framtida ljussättning av anläggningar (ca 15 deltagare).
 • MinAffärsTV

  Marknads/ledningssupport

  2010 - 2011

  Support till ledningen; Uppdatering av marknadplan, etablering kundnyhetsbrev, pressreleasehantering mm.
 • AstraZeneca

  E-marketing manager

  2006 - 2008

  Beskrivning:
  Som E-marketing manager ingick Josefin i ett globalt marketing-team inom terapiområdet hjärta/kärl. I rollen ansvarade hon för den globala strategin för hur den digitala kanalen skulle användas för att optimera lanseringen av ett nytt läkemedel, t ex vilken webbplats man skulle ha, hur e-learning skulle användas mm. I rollen ingick även ansvar för implementering av strategin, och att samarbeta med underleverantörer.

  Utöver den ordinarie rollen var Josefin under en period stationerad på det Australiska marknadsbolaget för att förbereda för samt lansera en pilot; ett nytt digitalt varumärke och webbplats för hälso- och sjukvårdspersonal på vårdcentraler i landet. Hennes roll var att stödja den lokala marknaden med digital expertis, och att säkerställa att man lokalt hade tillräcklig kunskap för att kunna fortsätta på egen hand. Det innebar konkret bl.a. att definiera och ta fram relevant innehåll för målgruppen, framtagning av mediaplaner, ta fram utbildning för säljare.

  Resultat/Nytta:
  En digital strategi som visade på hur den digitala kanalen skulle nyttjas, samt utvecklade lösningar redo att stödja lanseringen, inklusive framtagen e-learning. Den digitala strategin dockade in i en övergripande strategi tillsammans med övriga kanaler (press, pr etc).

Josefins kompetensområden

 • Projektledning

  Administrativ huvudprojektledning, Administrativ delprojektledning, Projektledning, Innovationsledning, Effekt- och nyttohemtagning
 • Verksamhetsutveckling och Strategi

  Verksamhetsutveckling allmänt, Organisationsutveckling, Strategisk planering, Processutveckling, Affärsutveckling, Workshopledning, Utredning, Kravanalys, Processinförande, Verksamhetsanalys, Verksamhetsmodellering, Förändringsledning, Projektledning, Affärs och IT strategi, Affärsplanering, Programledning, Change Management, Tillväxtstrategi, Verksamhetsutveckling
 • Marknadsföring

  Marknadsplanering, Marknadsstöd, Strategisk affärsplanering, Utvecklingsprojekt- Varor och tjänster, Digitalisering, Kundupplevelse, Målgruppsanalys
 • Försäljning

  Avtal och Förhandling, Försäljning, Anbudsförfarande, B2B
 • Ledarskap

  Rekrytering & Personalutveckling, Ledarskap allmänt
 • Branscherfarenhet

  Medicinsk Teknik, Läkemedelsindustri, Skola och utbildningsväsende, Postorder/ e-handel
 • Projektfaser

  Förstudie, Utveckling/Genomförande, Implementation, Införande och överlämning
 • Utbildning

  Systemvetenskap, Fil.mag, Annan högskoleutbildning 4 år eller mer, e-learning, Workshopledning
 • Roller

  Huvudprojektledare, Affärsutvecklare, Workshopledare, Organisations-och Processkonsult, Förändringsledare, Projektledning digitala medier, programledare, Facilitator
 • Metoder & Processer

  Agila metoder allmänt
 • Kommunikation & Information

  Internkommunikation, Kommunikationsstrategi, Kommunikationsplanering, Förändringskommunikation, Intranät, Marknadskommunikation, Upphandling av kommunikationstjänster, Integrerad kommunikation, Presentationsteknik, Engelska

Josefins anställningar

 • Projektledare, Managementkonsult, Eget företag

  2010 -

 • E-marketing manager, AstraZeneca

  2006 - 2008

 • Team Manager, Konsult, Capgemini

  2001 - 2006

 • Projektledare, Adera

  1998 - 2001

 • Account Manager, Capgemini

  1996 - 1998

 • Konsult, Systemutvecklare, Capgemini

  1994 - 1995

Josefins utbildningar

 • Förändringsledare enl PROSCI, Stretch

  2024 - 2024

 • Rätt fokus i styrelsearbetet, Styrelseakademien

  2023 - 2023

 • Inredning och Design, Folkuniversitetet

  2008 - 2009

 • M.Sc., Computer Science, University of New Haven, CT, US

  1992 - 1993

 • Fil. Kand., Systemvetenskaplig linje, Göteborgs Universitet

  1988 - 1991

Till konsultsök

Kontakt

Peter Jansson Affärsutvecklare 070-2439603 peter.jansson@kvadrat.se

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning