Hoppa till sidans innehåll

Lars Magnusson

Java utvecklare.

Lars har under 30 år utvecklat och förvaltat objektorienterade system. Systemens storlek har främst varit medelstora till stora system, alltifrån start-ups till Skatteverkets största system. Sedan 2001 har Lars jobbat med agil utveckling i tvärfunktionella team och alltid med konkret design/ programmering och fokus på serversidan.

Lars har alltid kontinuerligt vidareutbildat sig, både med programmering men även med arkitektur, metodik och arbetsledande tekniker. 2010 certifierade sig Lars till Dataföeringens IT-Arkitekt. Utbildningen pågick under 6 månader.
Hösten 2017 certifierade sig Lars i SAFe ramverket, ”Leading SAFe Course 4.5”.

Lars har samlat erfarenhet och designmönster från olika komplexa system, tex transportsystem på SJ gods (Smalltalk), pensionsportal på Max Matthiessen (Java), gemensam mjukvara på Skatteverket (Java/JEE), beskattningssystem på Skatteverket (Java/JEE) och nu senast moderniserat Polisens system för Pass och Gränskontroll (Java/JEE). Med denna bas utvecklar Lars stabila, skalbara och robusta system. Ofta i ett perspektiv där det gäller att utgå från givna förutsättningar och refaktorisera, bygga ut och förädla systemet.

Områden

 • Java utvecklare.
 • Lösningsarkitekt.
 • Scrummaster.

Om Lars

Lars är glad och ambitiös vilket gör att han snabbt blir uppskattad i nya team. Med fokus och kompetens kommer Lars snabbt in i kundens behov och vad som ska levereras. Lars höga kvalitetsnivå brukar vara extra viktigt vid nyutveckling av funktionalitet i befintliga system som är i produktion. En annan uppskattad egenskap är Lars förmåga att hjälpa andra teammedlemmar, både med teknik, metodik samt problemlösning.

Lars CV

 • Kronofogden

  Utvecklare, Scrummaster, Utvecklingsledare

  2018 -

  Ingå i ett Scrum-team som jobbar med Kronofogdens beslutssystem (INIT) i verksamhetsprocessen Verkställighet. Uppdraget har varit att modernisera samt att avveckla koppling och funktionalitet, som har funnits i stordator-miljö.
  Lars roll har varit som både utvecklare och ledare i teamet. Programmeringen har varit i alla ingående delar, både front-end och back-end. Vidare så har Lars även bidragit med sin erfarenhet för utformningen av arkitektur och design av nya lösningar.
  Moderniseringen har skett på ett iterativt sätt och systemet (INIT) har hela tiden, stegvis förändrats under produktion.
 • Polisen

  Utvecklare

  2016 - 2017

  Uppdraget:
  Har varit att modernisera Polisens system för att hantera Pass och Gränskontroll - RES.
  Lars uppdrag har varit som utvecklare med programmering i alla ingående delar, både front-end och back-end. Vidare så har Lars även bidragit med sin erfarenhet för utformningen av arkitektur och design av nya lösningar.
  Moderniseringen har skett på ett iterativt sätt och systemet (RES) har hela tiden stegvis förändrat under produktion.

  Införande av nya lagkrav
  2017-04-15 infördes nya lagkrav avseende passhinder. Förändringar i både front-end och back-end.

  På tre månader utvecklade Lars en ny hantering av dynamiska passhinder. Produktionssättningen skedde enligt tidplan för att möta de nya lagkraven.

  Byte av Persondatasystem
  Grundinformation om personer hämtas från Skatteverket via en ny tjänst på Polisen. För att säkerställa exakt samma datakvalitet som tidigare användes ”feature toggle” för att i produktion jämföra datakällorna tills alla skillnader var åtgärdade.

  Lars var ansvarig för designen och programmeringen för att gå över till Polisens egna persondatasystem. Framför allt krävdes ett omfattande analysarbete i produktion, tillsammans med verksamhetsspecialist, för att med produktionsdata garantera datakvaliteten.

  Migrering av lagringssystem för bilder
  Övergång till nytt system för lagring av bilder. Detta innefattade också migrering av befintliga passbilder.

  Lars var tekniskt ansvarig för migreringen. Med erfarenhet från Skatteverket (migrering av Folkbokföringen) byggde teamet en lösning som var feltolerant och garanterade 100% lyckad migrering.

  E-tjänst för kontroller av pass från banker
  En tjänst som konsumeras av andra system hos Polisen

  Lars utvecklade ett gränssnitt (Webservice) som används av andra system hos Polisen för att kontrollera giltigheten av pass för en person. Första användare är banker.

  Process för återkallelser av pass baserat på brott
  Hantering och filtrering av uppgifter avseende brott som leder till återkallelser av pass.

  Lars skapade en lösning för att automatisera denna process. Aviseringar från Brottsregisteret lades på en JMS-kö. Meddelandena analyserades och om verksamhetsreglerna uppfylldes skapades återkallelseärenden.

  Migrering till JBoss 6 och Java 8
  Hela teamet jobbade med denna uppgradering av plattform.

  Lars lyfte koden till Java 8 för JBoss 6.

  Införande av Continuous Deployment
  En etablering av Pipeline med Jenkins. Byggen och tester till temporära sevrar för automatisk hantering.

  Lars jobbade med att skapa en ny JBoss instans mha Jenkins och att via Jenkins köra SOAP UI tester.

  Metod och Teknisk miljö:
  JEE, Java 8, JBoss 6, JPA, JTA, Oracle SQL, Struts, Swing, Rest, WebServices.
  Eclipse, IntelliJ, GIT, Maven, JUnit, JMockit.
  Bygga Pipeline för Continiously Deployement med Jenkins och automattester för både enhetstester och integrationstester med bla Selenium.
  Jira, Confluence
 • Skatteverket

  Utvecklare, Lösningsarkitekt och Scrummaster

  2006 - 2015

  Lösningsarkitekt, Utvecklare, Scrummaster
  På Skatteverket jobbade Lars i ett antal roller men alltid med ett ansvar i konkret programmering och inblandat i Skatteverkets allra viktigaste system för Beskattning och Folkbokföring. Gemensamt för dessa system är uppbyggnaden kring elektronisk Ärendehantering som baserades på gemensam mjukvara på Skatteverket. Lars började som lösningsarkitekt/utvecklare av denna Infrastruktur och fortsatte sedan i uppbyggnaden av Skatteverkets största system-område – Taxering , som Lösningsarkitekt, Utvecklare och Scrummaster.

  5 år med bestanningssystemet TINA, 2010-2015
  TINA är Skatteverkets beskattningssystem som troligen är ett av Sveriges 5 mest viktiga system. Lars har växlat mellan två roller
  Lösningsarkitekt med design och programmeringsansvar.
  Scrummaster i kombination med lösningsarkitekt.


  Utveckling av SINK (2015)
  Programmering och införande av ett helt nytt skatteslag i TINA, SINK (Särskild inkomstskatt för utomlands boende).

  Lars var ansvarig för framtagande av denna nya funktionalitet som innefattade att designa och modellera lösningen. Ny databas och en helt ny BPEL process.

  Etablering av TINA förädling (2014)
  Arbetet fortsätter med nya lagkrav och förbättringar.

  Lars var Scrummaster och ledde det agila teamet.

  TINA Elektronisk hantering av INK1 (2012-2014)
  Första året sparade detta in 134 års-arbetskrafter.

  Lars var lösningsarkitekt i ett av fem agila team.

  Bryta ut VIP komponenter (2010-2012)
  Från TINA skapades ett antal generella komponenter
  VIP Korrespondens
  VIP Leverans
  VIP Huvudapplikation
  VIP Mottagning
  VIP Signalhantering

  Lars var tekniskt ansvarig för arbetet och gränssnittet mellan TINA och VIP komponenter.
  Lars införde också Jbehave för integrationstester.

  Produktionsrelaterat
  Migrering av Folkbokföringen
  Lars var tekniskt ansvarig för migreringen av samtliga dokument för Folkbokföringen. För detta krävdes en lösning som var extremt feltolerant samt garanterade datakvaliteten. Lars implementerade också lösningen mha EJB Timers om skapade meddelanden på JMS-köer, vilket möjliggjorde att migreringen kunde genomföras i bakgrunden på ett kontrollerat sätt.

  Produktionssupport
  Lars team ansvarade, under perioder, för produktionssupport.


  Övrigt

  Hösten 2015
  Maskinella påminnelser för kontrolluppgifter, KUPP
  Tidskritisk leverans av en maskinell process för utskick av påminnelser till företag som borde lämnat kontrolluppgifter. I framtagandet av nytt kontrolluppgiftssystem, KUPP, så hade denna leverans missats. Därför satte man ihop ett specialteam, där Lars var med som utvecklare. Teamet utvecklade och levererade lösningen mha testdriven (TDD), agil utveckling.

  SKUTA – Ett förbättringsprojekt med LEAN (2014-2015)
  Lars var projektdeltagare för att förbättra och effektivisera systemutvecklingen.

  Skatteverkets gemensamma mjukvara (2006-2010)
  Förvaltning av AT4 & 5
  GÄHS projektet var avslutat och det fanns ingen organisation för underhåll av befintliga kunder.
  Kurser i Ärenderamverket
  Lars genomförde 6 st kurser under ett par års tid. En anpassad utbildning genomfördes också för beskattningssystemet TINA.
  Utveckling av AT6
  Ny elektronisk lagring i nytt e-Arkiv
  Migrering av samtliga system på AT5 till AT6
  Migrering av Skatteverkets samtliga AT5 system (5st) till en ny dokumenthantering i e-Arkiv som baserats på Documentum (från DT-Ris).
  Tex Folkes dokument-mängder krävde en sammanhängande migrering av pågående ärenden men avslutade ärenden migrerades under en 4-veckors period. Om access skedde under tiden gjordes en online migrering.
  Utveckling av WFM Timer
  För att öka transaktionssäkerhet och stabilitet genomfördes under 2008 en utveckling som resulterade i WFM Timer. Arbetet leddes av en BEA specialist, Matt Wagner.
  Lars programmerade lösningen som stabilserade för befintliga kunder såsom folkbokföringen (FOLKE), punktskatter (Kuling).

  Presentationer under Ärenderamverksdagarna

  Metod och Teknisk miljö:
  Agila scrumteam, Eclipse, Java, JEE (J2EE), WebLogic (WLS), JPA, JTA, Oracle SQL, CVS, JEXL, Javascript, DWR, Ajax, XHTML, XML, BPEL, InConcert, JUnit, Mockito, Google Guice, HP UX, Derby , TDD, XP DoD, Scrum, DDD (Domain Driven Design)
 • Max Matthiessen

  Utvecklare

  2004 - 2005

  B2B - SSEK
  Säkra transaktioner mot försäkringsaktörer/ försäkringsbolag. Grunden för standarden SSEK från Mäklarföreningen. En PKI lösning med nätverkssäkerhet i HTTPS eller VPN.
  Utvecklat i Java med Opensource produkter såsom Apache, Tomcat, IAIK, XML Xerces, Ant, Eclipse.
  Försäkringsbolag som B2B transaktioner implementerades mot var SEB, Skandia, Länsförsäkringar, SPP, AMF, Danica.
  Metod och Teknisk miljö: Java, Eclipse, Apache, Tomcat, IAIK, XML Xerces, Ant, Junit, Perforce
 • Summa Information AB

  IT Strateg

  2003 - 2003

  Lars deltog i strategiprojekt för Summas framtida arkitektur och systemutveckling för att formulera en IT-strategi.
 • Max Matthiessen

  Utvecklare

  2000 - 2003

  Lars hade flera roller under tiden som konsult på Max Matthiessen. Första projektet var att under stark tidspress designa och implementera en ny portal för Max Matthiesens privatkunder, Privattjänsten. Utvecklingsmetodiken baserades på en Agailemetod, Extreme Programming (XP). XP anpassades och användes för projektet att bygga en liknande portal för Max Matthiessens företagskunder, Företagstjänsten. I detta projekt fortsatte Lars med uppgifterna arkitektektur, design & programmering. Erfarenheter från detta är, förutom skiktad arkitektur med en applikationsserver, att driva flexibla projekt samt att få ut en hög effektivitet från utvecklarteamet. Efter detta utvecklades ett flexibelt ramverk för att på ett personligt sätt presentera komplicerad försäkringsinformation i beskrivande text. Nästa projekt var att elektroniskt koppla ihop mäklarsidan med transaktioner direkt mot försäkringsbolagen. Detta projekt sammanfattas under namnet B2B. Ett annat projekt var att stödja en ny försäljningsform, Rådgivning i klassrum, RIK. Detta projekt riktade sig mot ett stort antal anställda i kommuner & landsting.
 • Silber Quality Engineering

  Utvecklare

  1997 - 1998

  Silber Project Systems har ett standard-system för projektplanering och styrning (SilberPlan). Detta är utvecklat i Smalltalk och hade tidigare en egen lagring av datat. Från och med version 7.0 använder Silber-Plan GemStones infrastuktur där lagringen av data sker i en objektdatabas. Lars har under detta projekt arbetat som mentor för införandet av GemStone samt program-merare av centrala delar. Projektet har också omfattat koppling av Javaklienter mot Smalltalk servern.
 • SJ Data

  Utvecklare

  1997 - 2000

  Lars tog hösten -97 över som teknisk arkitekt och programmeringsledare av SJ Gods system för inlandstaxering. Systemet har en tredelad arkitektur med Smalltalk klienter, PL1 program i stordatormiljö samt DB2 databas. Han är tekniskt ansvarig för klientdel och tekniskt lager mot stordatorn som benämns objektfabrik. Arbetet innefattar också ledning av programmerarna i Smalltalk. I takt med att objektfabriken har färdigställts har Lars ansvar för kopplingen verksamhet gentemot förvaltning ökat. Under en period när systemet tas i produktion kommer Lars att vara förvaltningsansvarig för systemet.
 • EntraNet Bank

  Utvecklare

  1997 - 1997

  Lars var programmeringsledare av ny funktionalitet i ett projekt för Entras Internet bank. Roose användes för att dokumentera modelleringen.
 • MediaBrooker

  Teknisk arkitekt

  1997 - 1997

  Arbetade som projektledare och teknisk arkitekt för utvecklingen av en ny version av ett bokningssystem av “mediaspottar“ över Internet. Teknisk miljö var GemStone där Java klienter kopplades mot en Smalltalk server som använde GemStones Objektdatabas. Utvecklingsmiljöer var VisualWorks och Visual Cafe.
 • GemStone

  Lärare

  1997 - 1997

  Under året utvecklade han tillsammans med GemStone en workshop på den nya Javaservern Lars höll sedan workshopen för företag i Helsingfors och Oslo.
 • Object People

  Lärare

  1997 - 1997

  Certifierad Java utbildare för Object Peoples kurser
 • UDAC (Uppsala datacentral)

  Utvecklare

  1996 - 1996

  Entra Business Objects hade ett stort engagemang i att utveckla ett nytt personaladministrativt system. Problem
  uppstod i att använda ett ramverk TopLink för att koppla objekt mot MIMER databas. Lars byggde ODBC koppling från TopLink (VisualWorks).
 • Statens Lantbruksuniversitet

  Utvecklare

  1996 - 1996

  Lars byggde ett ramverk för att koppla VisualWorks till en databas som heter TRIP.
 • Hälsa Sverige AB

  Teknisk arkitekt

  1995 - 1996

  Hälsa Sverige är ett helägt dotterbolag till WASA Försäkring. Hälsa Sverige behövde ett helt nytt datasystem för att stödja hela sin process, från leverantör till kund. Lars var ansvarig som teknisk arkitekt, programmeringsledare och utvecklare för detta system. Systemet utvecklades inkrementellt och version 1.0 togs i drift redan i början på 95. Därefter utvecklades och levererades en ny version ungefär var tredje månad. Totalt levererades 6 versioner. Detta innebar att projektet normalt hade en version i drift, en version
  under systemtest och en version under utveckling. För att möjliggöra detta användes ENVY. Den tekniska miljön var Smalltalk klienter utvecklade med VisualWorks, kopplade med ett ramverk (ObjectLens) mot en ORACLE databas.
 • Svensk Kalkyldata

  Mentor

  1994 - 1994

  Mentoruppdrag för att hjälpa Svensk Kalkyldata i Sundsvall att byta sin traditionella arkitektur mot en objektorienterad.
 • Intentia

  Workshop

  1994 - 1994

  Utvecklade tillsammans med Johan Emilsson en workshop för hur Intentia skulle genomföra övergången till en objektorienterad process. Innehållet base-rades på Lars och Johans erfarenheter från projekt i England som hade baserats på modellering och utveckling av verk-samhetsobjekt. Workshopen genomfördes under en vecka med fokus på ett säljstödsystem.
 • Softwright LTD

  Konsult

  1993 - 1994

  Lars jobbade som konsult i två stora projekt för det engelska mjuk- och konsultföretaget Softwright. I det första projektet var han programmeringsledare. Projektet utvecklade ett nytt analyssystem av hypoteksprodukter för den engelska finansmarknaden. Analys och design gjordes enligt en konfiguration av Object-Ory (Use Cases), Rebecka Wirfs-Brook (Responsibilty Driven Design) och Martin/
  Odell (Objektmodellen). Arkitekturen baserades på en infrastruktur för verk-samhetsobjekt (NeWI). Verksamhets-objekten utvecklades med C och C++. Ett ramverk byggdes för att koppla verk-samhetsobjekten mot en Dbase databas (CodeBase). Kommunikation mellan verksamhetsobjekten skedde med SDS (Sematic DataStreams).

  Nästa projekt efter leverans av ovan-stående finanssystem blev ett handels-försäljningssystem (Retail system). Det baserades på en distribuerad lösning av Windowsbaserade kassaterminaler som jobbade mot OS/2 servrar. Arkitekturen var distribuerade verksamhetsobjekt som baserade sig på infrastrukturen NeWI.

  Versionshantering skedde med CVS.
 • IBM

  Metodstöd

  1989 - 1993

  Började på IBM med en 10 poängs uppsats om CASE verktyget IEW som beskrev utveckling med traditionella metodkedjor baserade på strukturerad analys och design. Lars fortsatte som metodansvarig på en avdelning som tog fram appli-kationer till den svenska marknaden. I början på 1990 var Lars på ett “residency“ till Boca Ratoon i USA. Det resulterade i en “Röd Bok“ om klassbibliotek i C++. Efter detta genomdrev Lars en förändring till objektorienterad utveckling på avdel-ningen i Kista. Detta ledde fram till att IBM Sverige tog fram en objektorienterad plattform för verksamhetsobjekt. Han var tekniskt ansvarig för dess framtagande, ledde arkitektteamet bestående av bl a Oliver Sims samt ansvarade för Technical Review Board bestående av svensk teknisk expertis.

Lars kompetensområden

 • Databaser

  Databaser allmänt, Datamodellering
 • Systemtyper

  Objektorienterade system, Systemarkitektur - systemnivå
 • Databashanterare

  Oracle, Sybase SQL-server, DB/2
 • Utvecklingsspråk

  C++, Java, JSP, SQL, XML, J2SE, Webservices, JUnit
 • Metoder & Processer

  RUP/UP, XP (Extreme Programming), Scrum, Parprogrammering, Agila metoder allmänt, LEAN, KANBAN
 • Ledarskap

  Mentor
 • Branscherfarenhet

  Bank & Finans, Stat/kommun/Landsting, Försäkring
 • Verktyg & Middleware

  Clearcase, J2EE, Visual Age, JDBC, JMS, JBoss, Eclipse, Hibernate, Weblogic, Git, Oracle BPM Suite, Maven, Jira, Jenkins
 • Projektfaser

  Systemering/Design/Krav, Utveckling/Genomförande
 • Tillämpningar

  Ärendehanteringssystem, SOA
 • Utbildning

  Systemvetenskap, Fil.mag

Lars anställningar

 • Lösningsarkitekt, Skatteverket

  2006 - 2016

 • Delägare, Cernia XPS AB

  2005 - 2006

 • Ägare, Objektarkitektur AB

  1998 -

 • Delägare, Entra Business Objects AB

  1995 - 1998

 • Delägare, Objektinnovation Skandinavien AB

  1993 - 1995

 • Metodstöd, IBM

  1989 - 1993

Lars utbildningar

 • SAFe, Scaled Agile

  2017 - 2017

 • Kvalitetssäkring av Webbplatser, Add Skils

  2015 - 2015

 • Certified ScrumMaster, ScrumAlliance

  2012 - 2012

 • Certifierad IT-Arkitekt, Dataföreningen Kompetens

  2009 - 2009

 • Systemvetenskaplig linje, Uppsala

  1986 - 1989

 • Reservofficer, Marinen

  1983 - 1986

Till konsultsök

Kontakt

Magnus J Nilsson Kundansvarig säljare, Bransch: Offentlig sektor 070-938 31 38 magnus.j.nilsson@kvadrat.se

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning