Hoppa till sidans innehåll

Marie Mallmin

Agil program-

Marie är en senior förändringsledare med lång erfarenhet från att leda utvecklingen av företag, verksamheter och människor inom flera olika branscher såsom telekom, transport, retail och media.

Marie har förmågan att bidra och agera på en hög strategisk nivå och samtidigt leverera effektivt i roller som förändrings-, projekt- eller produktledare. Oavsett roll är en av hennes stora drivkrafter att belysa olika perspektiv och ständigt utveckla nya processer och nya sätt att arbeta som fungerar och skapar mervärde för både medarbetare, beställare, ledningsgrupper och andra delar av organisationen

Genom sina uppdrag har hon byggt upp ovärderlig kunskap och praktisk erfarenhet från att leda organisationer och medarbetare genom förflyttningen från traditionella projektmetoder till att implementera agila arbetssätt. Hennes senaste uppdrag var att leda Telias infrastrukturavdelning från att vara en hårdvaruorienterad och processtyrd siloorganisation till att vara en kund- och affärsorienterad agil leveranspartner.

Marie hanterar situationer med komplexa önskemål och oklara krav på ett professionellt och lösningsorienterat sätt och hon använder sin analytiska förmåga för att förstå och förtydliga. En av hennes högt uppskattade förmågor är att hon arbetar strukturerat och att hon involverar och kopplar samman intressenter på alla nivåer. Hon är en skicklig kommunikatör och hennes förmåga att förändra och anpassa sig i olika miljöer gör henne till en fantastisk lagspelare.

Områden

 • Agil program-
 • projekt & produktledning
 • Förändringsledning & people change
 • Affärs- och verksamhetsutveckling

Om Marie

Marie är en driven, entusiastisk och affärs inriktad ledare som är uppskattad för sin nyfikenhet och öppenhet. Marie levererar alltid på topp och med sitt prestigelösa inkluderande sätt skapar hon effektiva team där hon får medarbetare, kunder och leverantörer att samarbeta mot framgångsrika resultat. Ledarskapet är ödmjukt och verkställande på samma gång och hon skapar trygghet och driv. Hon tror på människors förmåga att kunna växa i sina roller och hon delar gärna med sig av sina kunskaper och coachar andra till att se och utveckla sin potential. Förmågor som tidigare uppdragsgivare uppskattat lite extra är att Marie; - är mycket skicklig på både muntlig och skriftlig kommunikation (svenska, engelska) - har en analytisk och strategisk blick samtidigt som hon vågar agera här och nu - är bra på att facilitera nedbrytningen av krav - arbetar med ständiga förbättringar för att effektivisera och optimera flöden och processer

Maries CV

 • Telia Company

  Agile coach /SAFE Product Manager

  2021 -

  Hösten 2021 genomförde Telia IT Cloud & Infrastructure sin första PI-planning.
  Marie har varit med hela vägen från start och har sedan varit mycket engagerad förändringsledare. Hon har bidragit till att anpassa, utforma och adaptera införandet av SAFE och agilt arbetssätt i organisationen och hon har skapat förutsättningar för både team och individer att utvecklas och mogna under resans gång.

  I rollen som product manager (PM) ansvarar Marie för att leda och prioritera Telia Cloud & Infrastructure program backlog och därigenom säkerställa och optimera värde leveransen inom respektive Program Increment (PI).

  I samarbete med Product Owners (PO), arkitekter och C&I ledning tar Marie även fram och formulerar strategiska teman, arkitektoniska visioner, PI objectives samt EPICS/Features.
 • Telia Company

  Delivery manager Cloud & Infrastructure

  2020 -

  I rollen som Delivery manager är Marie ansvarig för flera av IT Cloud & Infrastructure avdelningens största och mest kritiska stakeholder leveranser. Uppdraget handlar om att inhämta och klargöra krav, agera SPOC och EPIC owner.

  Huvudsakligt fokus;
  Skapa en brygga och säkerställa god kommunikation mellan stakeholder (drivs i traditionell projektform) och C&I (som levererar genom SAFE agile release train)

  Skapa flow i de mycket komplexa leveranserna genom att identifiera beroenden och säkerställa samarbete mellan de olika agila teamen inom C&I ART (ca 15 st spridda över 6 länder)
 • Telia Company

  Programledare transformationsprogram

  2018 - 2020

  Marie är tillsammans med Telia representant ansvarig programledare för ett transformation program som omfattar förflyttning av Telias företags- och opertörsaffär från legacy till target miljö.

  Marie är mycket bra på att belysa, presentera och leda utifrån programmets många olika perspektiv som syftar till att både utveckla target arkitektur, harmoniera teknikutveckling över flera länder, möjliggöra stängning av legacy nät i Sverige och samtidigt behålla och utveckla intäkter.
 • Telia Company

  Verksamhetsutveckling PPMO Sverige

  2018 - 2018

  Marie fick i uppdrag att skapa en modell för att utvärdera och kompetensutveckla projektledare i deras roll. Inom ramen för PPMO Sverige är nu modellen under införande och förväntas vara helt implementerad i Januari 2019.

  Marie har framgångsrikt varit drivande och utvecklat samarbete och skapat samsyn mellan olika intressenter såsom PPMO ledningsgrupp, HR avdelningar samt medarbetare.
 • Telia Company

  Kommunikationsansvarig E2E MM Programmet

  2017 - 2018

  Som kommunikationsansvarig för E2E MM programmet har Marie drivit arbetet med att ta fram en strategisk kommunikationsplan samt därefter planera, initiera och genomföra all programkommunikation till intressenter både inom och utanför programmet.

  Tillsammans med har programledningen och Telias tranformationsledning har Marie löpande skapat kommunikation kring nyheter, progress, governance och förändringar. Syftet har varit att genom olika medier såsom mail, events, filmer och stormöten sprida kunskap om programmets effekter, stödja programmets kritiska leveranser och tidplan samt bidra till bra programkultur och teamwork.
 • Telia Company

  Upphandling av PMO, E2E MM Program

  2017 - 2017

  I upphandlingen av PMO för E2E MM programmet utsågs Marie att vara Telias representant gentemot Accenture. Marie agerade som expertis inom PMO frågor.

  Marie ansvarade för att upprätta och driva kravspecifikation samt vara delaktig under förhandling och upphandling av nytt PMO. I rollen ingick även att vara delprojektledare och kommunikatör avseende den transition som sedan genomfördes utav existerande PMO in i det nya upphandlade formatet.
 • H&M Sales Online & Marketing

  HR och resurs ansvarig, Global Online expansion

  2015 - 2017

  Som en del av ledningen för H&Ms globala online expansion ansvarade Marie för att skapa sourcing strategier, utveckla organisationen, driva strategisk kompetensplanering och rekrytering. Marie arbetade också med ledarskapsutveckling och utbildade i ledarskap och förändringsledning.

  Marie var också ansvarig projektledare för en omfattande organisationsförändring som även inkluderade en fysisk flytt av 1000 medarbetare.
 • H&M Sales Online & Marketing

  Etablering H&Ms digitala innovation avd.

  2013 - 2015

  Maries uppdrag var att etablera H&Ms digitala innovationsavdelning. Marie tog tillsammans med ledningen fram visionen samt den organisatoriska strukturen och formulerade sedan uppdraget och innehållet för de två sektionerna;
  Digital Store Concept och Research & Lab.
  Inom Digital Store Concept utvecklades under Maries ledning samtliga digitala kanaler (eg. web, mobilweb, app, intranät och extranät) och koncept mycket framgångsrikt så att både intäkter, antal besökare och genomsnittsköpet ökade markant.
  Inom Research & Lab formade Marie ett spetskompetens team som kom att driva innovation genom avancerad Research inom kundbeteende, affär och teknologi samt genomförande av LAB och tester på framtida affärsidéer både för Online och Fysisk butik.
 • H&M Online

  Ledning, affärsutveckling, e-handel

  2011 - 2013

  Marie hade ansvaret för leda en avdelning om 15 personer med ansvar för att driva affärsutvecklingen för H&Ms Globala Online affär. Marie var initiativtagare och beställare till flera affärs kritiska projekt såsom Mobil och App utveckling, sök funktionalitet, CRM, personalisering samt internationell expansion. Marie hade även en nyckelroll i att föra dialogen med IT-avdelningen gällande framtida kund- och affärsbehov och på så sätt bidra till med underlag till beslut gällande arkitektur och utveckling av infrastruktur.
 • SJ AB

  Projektkontorschef, upphandlingsledare Antura

  2008 - 2010

  Koncernledningen för SJ gav Marie i uppdrag att etablera ett PMO och införa en modell för strategisk portfölj styrning. I uppdraget ingick även att upphandla ett system för projektstyrning och tidrapportering.

  Marie var drivande i arbetet med att identifiera och analysera behovet, bygga upp organisationen, sätta strukturen och sedan implementera styrmodellen. Tillsammans med sitt team ledde hon sedan utvärdering och upphandling av stödsystem och projektverktyg som resulterade i Antura valdes. Under Maries ledning implementerades och integrerades sedan verktyget med övriga affärssystem inom SJ.
 • Eniro Sverige AB

  Projektkontorschef, beställare stödsystem

  2006 - 2008

  Marie fick i uppdrag att vidareutveckla projektkontoret inom business operations. Under Maries ledning implementerades ett antal administrativa stödsystem och processer. En stor leverans var att driva beställning och utveckling av internt utvecklade system för projektstyrning, prioritering och resursallokering. Marie var även ansvarig för att leda budgetprocessen för samtliga projekt inom Eniro.
  På Maries initiativ skapades ett flertal nya KPIer för att mäta kundnöjdhet och effekterna av projekt.
 • Eniro Sverige AB

  Online chef, Sverige

  2000 - 2006

  Marie var ansvarig chef för Online avdelningen inom produkt och marknad. Avdelningen som ansvarade för affärs- och produktutveckling bestod av 22 personer med kompetens inom projektledning, specifikation, design och test.

  I sin roll var Marie en del av den svenska ledningsgruppen och representerade även Sverige i den internationella Online-styrelsen.

  Marie var huvudbeställare av den nya gemensamma nordiska sök sajten eniro.se, eniro.dk, eniro.no och eniro.fi. och tillsammans med produktchefen drev hon den gemensamma nordiska utvecklingen.

  Efter att Eniro förvärvat SOL var det Marie som ledde arbetet med att integrera verksamhet, trafik och människor i den svenska organisationen.

Maries kompetensområden

 • Modulkunskap affärssystem

  Projektredovisning/Projektstyrning
 • Projektledning

  Administrativ huvudprojektledning, Kommersiell projektledning, Contract management, Administrativ delprojektledning, Innovationsledning, Effekt- och nyttohemtagning, Portföljledning
 • Verksamhetsutveckling och Strategi

  Verksamhetsutveckling allmänt, Strategisk planering, Affärsutveckling, Workshopledning, Verksamhetsanalys, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Omvärldsanalys, Förändringsledning, Produktledning, Projektledning, Affärs och IT strategi, Programledning, Innovationsledning, Change Management, Turnaround, Agil Transformation
 • Marknadsföring

  Marknadsanalys, Strategisk affärsplanering, Digitalisering, Kundupplevelse, Målgruppsanalys
 • Roller

  Produktledare, Team-ledare, Delprojektledare, Huvudprojektledare, Utredare, Affärsutvecklare, Workshopledare, Coach, Förändringsledare, Omvärldsbevakare, Projektledning digitala medier, Interimschef, Produktägare, programledare, Facilitator
 • Ledarskap

  Rekrytering & Personalutveckling, Ledarskap allmänt, Affärscoachning, Mentorskap, Beteendevetenskap, Grupprocesser, Interimsledning, Chefscoaching, Det coachande ledarskapet
 • Branscherfarenhet

  Detaljhandel, Media, Postorder/ e-handel, Forskning och utveckling (FoU)
 • Projektfaser

  Systemering/Design/Krav, Förstudie, Projektering, Utveckling/Genomförande, Implementation, Införande och överlämning
 • Upphandling

  Leverantörsanalys, Offertutvärdering

Maries anställningar

 • Resource Responsible Online Expansion, H&M IT

  2015 - 2016

 • Head of Digital Store Development, H&M

  2013 - 2015

 • Affärsutvecklingschef H&M Online, H&M

  2011 - 2013

 • SJ AB, Projektkontorschef

  2008 - 2009

 • Eniro Sverige AB, Projektkontorschef

  2006 - 2008

 • Eniro Sverige AB, Utvecklingschef online

  2006 - 2006

 • Eniro Sverige AB, Senior projektledare

  2005 - 2006

 • Eniro Sverige AB, Projektledare Portal

  2003 - 2004

 • Eniro AB, Strategisk affärsutvecklare

  2002 - 2003

 • Eniro Sverige AB, Affärschef Online Sverige

  2001 - 2002

 • Eniro Sverige AB, Coach Affärsutvecklare

  2000 - 2001

 • KåPe Communication, Projektledare

  2000 - 2000

 • Ericsson Radio Systems, Projektledare kundprojekt

  1999 - 2000

 • Ericsson Radio Systems, Controller

  1989 - 1999

Maries utbildningar

 • SAFe PM/PO, Online

  2021 - 2021

 • Leading SAFe 5.1, Online

  2020 - 2020

 • UGL, Växjö

  2009 - 2009

 • Step up leadership, Eniro Sverige AB

  2005 - 2006

 • Executive Management Program, Handelshögsskolan

  2000 - 2000

 • Business Finance Program, IHM Business School

  1997 - 1999

 • Redovisning, Företagsuniversitetet

  1995 - 1995

 • Ekonomiskt gymnasium, Kungsholmens gymnasium

  1984 - 1987

Till konsultsök

Kontakt

Anne-Li Appelberg Sälj och rekrytering inom Management/Verksamhetskonsulter och projektledning 073-398 81 59 anne-li.appelberg@kvadrat.se

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning