Hoppa till sidans innehåll

Martin Lundborg

Projektledare (PMP certifierad)

Martin har mer än 25 års erfarenhet av arbete i olika roller inom IT och telekom där han har representerat såväl kund- som leverantörssidan. De senaste åren har Martin arbetat som projektledare respektive produktägare av IT-tjänster på Skatteverket. I Martins nuvarande roll som produktägare på Skatteverket ansvarar han för förvaltning och agil utveckling av ett antal IT-tjänster inom myndighetens IT-avdelning. I ansvaret ingår även leverantörsrelationer och att tillse att myndigheten har effektiva avtal med leverantörerna.

Tack vare Martins mångåriga erfarenhet av både projektledning och förvaltning av samhällsviktiga IT- och kommunikationslösningar (bl.a. från Skatteverket, akutsjukhus och polisradiosystemet RAKEL) kan han bidra med stort värde när det gäller både utveckling och förvaltning av lösningar och tjänster med höga krav på tillgänglighet och säkerhet

Martin har erfarenhet av att arbeta i hela kedjan förstudiearbete och kravhantering, budget och planering, säkrande av kundbeställningar och dess konfiguration, upphandling, produkt- och tjänsteleverans, implementation och fakturering. Han har också varit ledare av förändringar i organisation och arbetssätt t.ex. i samband med byte av leverantör av drift- och underhållstjänster.
Martin är van att arbeta i gränssnittet med både kunder och leverantörer vilket är en värdefull erfarenhet i de fall de produkter och tjänster är en integration av interna leveranser och andra komponenter som projekten upphandlat från leverantörer. Martin har också haft en ledande roll i prissättning och livscykelhantering av produkter samt affärsutveckling och kontraktsförhandling med både kunder och leverantörer.

Martin är utbildad ingenjör och har certifiering i projektledning (PMI/PMP), IT Service Management (ITIL), förändringsledning (Prosci) och det lean-agila ramverket SAFe®. Han har under årens lopp arbetat med både teknik, försäljning, teknik- och kontraktsförvaltning samt ledning av projekt, personal och processer. Tack vare Martins yrkesmässiga erfarenhet av tekniskt operativt arbete i drift- och förvaltning, och överlämning till förvaltning, så har han en specifik värdefull kunskap inom dessa områden.
Oavsett bransch så är Martin en stor tillgång för en organisation som projektledare, affärs- eller kontraktsförvaltare, förändrings- eller förvaltningsledare.

Andra roller som Martin kan axla på ett effektivt sätt är inom områdena affärsutveckling, försäljning och interimsledarskap.

Områden

 • Projektledare (PMP certifierad)
 • Produktägare
 • Affärs- och kontraktsförvaltare
 • Förvaltningsledare (ITIL certifierad)

Om Martin

Martin är en noggrann, engagerad och analytisk konsult med ett strukturerat och affärsmässigt arbetssätt. I det arbete som han leder, eller deltar i, är han bra på att identifiera rätt vägval för affärsnytta, kostnadseffektivitet och andra värden för verksamhetens bästa. Martin kommunicerar effektivt med alla typer av intressenter och har en lugn och trygg utstrålning vilket är en tillgång i samarbete och personalledning. Kunder som anlitar Martin kommer att gynnas av hans önskan att dela med sig av sin samlade erfarenhet och hans drivkraft att ständigt vilja bidra till utveckling i organisationer i olika branscher.

Martins CV

 • Skatteverket

  Produktägare / Assisterande tjänsteansvarig IaaS

  2022 -

  Martin arbetar med tjänstestyrning inom Skatteverkets IT-avdelning och har rollen som Assisterande tjänsteansvarig för tjänsteområdet IaaS (Infrastructure as a Service). I rollen ingår att vara produktägare och därmed ansvara för förvaltning och agil utveckling av några av myndighetens IaaS-tjänster. I ansvaret ingår bl.a.:
  - Dialog och behovsinsamling från myndigheten rörande utveckling och förändring.
  - Prioritera utvecklingsbehoven och leda det agila utvecklingsarbetet för tjänsterna.
  - Ansvar för budget och ekonomisk uppföljning av tjänsteleveranserna.
  - Leverantörsstyrning
 • Skatteverket

  Projektledare för modernisering av accessnätverk

  2020 - 2022

  Martin var projektledare för införande av en ny nätverksarkitektur i samband med förnyelse av accessnätverk på Skatteverkets och Kronofogdens kontor. Projektets ingående aktiviteter var:
  - Design av lösning i samarbete med systemleverantör
  - Test och verifiering av kravuppfyllnad
  - Utrullning på några av några av myndigheternas största kontor (för totalt c:a 4500 medarbetare) i samband med nybyggnation.

  Resultatet var att alla de c:a 4500 medarbetarna kunde flytta in i de nya kontoren som planerat med moderna och välfungerande trådbundna och trådlösa nätverk med hög tillgänglighet.
 • Skatteverket

  PL, infrastruktur, digitala arbetsplatser & möten

  2019 - 2022

  Martin har varit ansvarig för följande arbete på Skatteverket:
  - IT-kravinsamling inför projektering och byggnation av myndighetens nya huvudkontor och andra arbetsplatser
  - Kravställare på fastighetsägare att myndighetens krav på IT-infrastruktur kan realiseras på nytt huvudkontor som byggdes för 3000 medarbetare.
  - Fysisk infrastruktur som möjliggör trådbundet och trådlöst nätverk med hög tillgänglighet
  - IT-lösningar för moderna arbetsplatser och rum för digitala möten
  - Tekniska förutsättningar för studio andra rum för medieproduktion
  - Mobil och fast telefoni
  - IT-lösningar för myndighetsspecifika specialfunktioner

  Resultatet var att Skatteverkets nya huvudkontor uppfyllde myndighetens krav på modern IT-infrastruktur och att de 3000 medarbetarna kunde flytta in som planerat i början av år 2022.
 • Södersjukhuset

  Projektledare, larm- och kallelsesystem

  2018 - 2018

  Projektledare för förnyelse av sjukhusets av larm- och kallelsesystem.
  Utmaning:
  Delar av sjukhusets larm- och kallelsesystem närmade sig slutet av sin livscykel och behövde förnyas.
  Genomförande:
  Martin var ledare för ett projekt att förnya sjukhusets larm- och kallelsesystem som används för att uppmärksamma vårdpersonal om akuta och brådskande patientbehov. Projektet implementerade en ny teknisk lösning på sjukhuset. Eftersom systemet är kritiskt avseende patienters säkerhet lades stort fokus på kommunikation med berörda vårdverksamheter och att hitta reservlösningar som kunde användas under de avbrott som uppgraderingen medförde. Sjukhuset planerade att vara i stabsläge under genomförandedagarna p.g.a. behovet av att följa progressen med hänsyn till patientsäkerheten.
  Resultat:
  Uppgraderingen genomfördes enligt plan i två steg vid två separata datum. Framtagna reservlösningar tillämpades och medförde att en patientsäker vård kunde bedrivas trots de avbrott som uppgraderingen medförde.
 • Södersjukhuset

  Förstudieledare, projektledare telefonisystem

  2017 - 2018

  Sjukhusets förstudie- och projektledare för förnyelse av telefonisystem.
  Utmaning:
  Sjukhusets interna telefonisystem närmade sig slutet av sin livscykel och behövde förnyas.
  Genomförande:
  Martin anlitades för att, i samverkan med kundens telefonileverantör, leda sjukhusets projekt att förbereda och genomföra telefoniförnyelsen. Under planeringen av projektets förberedelsearbete identifierades att telefonileverantörens föreslagna genomförandeplan skulle resultera i alltför stora kostnader för Södersjukhuset. Genomförandet avbröts och Martins uppdrag blev istället att leda en förstudie för att finna en behovsanpassad telefonilösning på sjukhuset. Behovet identifierades genom ett större antal användarintervjuer och efterföljande kostnadsbesparande förändringar av nyttjade telefonitjänster.
  Resultat:
  Södersjukhusets telefonisektion fick en uppdaterad bild över verkligt telefonibehov på sjukhuset. Förstudien tog därefter fram en behovsanpassad och mer kostnadseffektiv teknisk lösning för förnyelse av telefonisystemet. Dessutom gjordes en ekonomisk besparing då sjukhusets löpande kostnader för telefoni minskade efter de genomförda förändringarna av nyttjade telefonitjänster.
 • Airbus Defence & Space

  Projektledare och affärsförvaltare

  2015 - 2017

  Leveransprojekt omfattande systemförnyelse och tjänster till driftoperatör av systemet RAKEL, system för radiokommunikation för blåljusmyndigheter och samhällsviktiga aktörer i Sverige.
  Genomförande:
  Martin var leveransprojektledare för projekt som innehöll tjänsteleveranser till nya nätoperatören och systemförnyelse. Förhandling och dialog gentemot både leveranörer, kund och driftoperatör för att hantera leveranser av nättjänster och leverans av utrustning. Regelbunden uppföljning och rapportering av nyckeltal för tjänstekvalitet. Planering av utrustningsleveranser för systemförnyelse skedde tillsammans med Airbus Supply Chain
  Resultat:
  Rakelsystemet fortsatte att ha en hög tillgänglighet och utrustning för systemförnyelse levererades löpande till de platser och vid de tidpunkter som önskades av kunden (MSB), utan att äventyra kvalitet.
 • Airbus Defence & Space

  Förhandling, avtalshantering, SLA

  2014 - 2014

  Förhandling och tecknande av avtal med kund med koppling till försvarsmakten
  Bakgrund:
  Airbus ville erbjuda en kund med koppling till försvarsmakten ett avtal avseende leveranser av Tetra-utrustning och underhållstjänster.
  Genomförande:
  Martin hade en ledande roll i diskussioner och kontraktsförhandling med kunden.
  Resultat:
  Airbus och kunden tecknade ett treårigt avtal med önskat innehåll.
 • Airbus Defence & Space

  Projektledare och förändringsledare

  2014 - 2015

  Projektledare för ett projekt som syftade att gå från ett leverantörskonsortium till direkt kundrelation samt byte av driftoperatör.
  Utmaning:
  Att avveckla konsortiet och etablera direktrelation med kunden och ny driftoperatör samt i samband med det etablera nya arbetssätt och processer.
  Genomförande:
  Martin var del i leverantörskonsortiets styrgrupp för det exit-projekt som arbetade med att avsluta konsortiets aktiviteter i alla avseenden (teknik, drift, kommersiellt, säkerhet, etc.) med kunden. Parallellt ledde Martin arbetet med att förbereda motsvarande arbetssätt och processer för den direkta kundrelationen mellan Airbus och kunden.
  I arbetet använde sig Martin av ITIL som verktyg för samsyn kring processer för service management och incidenthantering.
  Resultat:
  Konsortiet avslutade sina aktiviteter i tid och driftaktiviteterna lämnades, utan störningar för användarna, över till den nya driftoperatören. Samtliga processflöden var etablerade och kunde startas med gott resultat för både leverantör och kund (MSB), och användare (blåljusmyndigheter och samhällsviktiga aktörer i Sverige).
 • Airbus Defence & Space

  Upphandling och kontraktsförhandling

  2012 - 2013

  Definiering och förhandling av kundavtal vid direkt upphandling av statlig kund
  Bakgrund:
  Kunden hade ett radiokommunikationssystem (Rakel) med teknik levererad av Airbus med behov av att etablera nytt avtal för fortsatt underhåll och utrustningsleveranser.
  Genomförande:
  Martin deltog i definiering och förhandling av kontrakt med kunden. Då kunden var en statlig myndighet genomfördes det hela i formen av en direkt upphandling.
  Resultat:
  Tecknat avtal med nöjda parter om fortsatt leverans av systemutrustning och underhållstjänster.
 • Cassidian / Airbus Defence & Space

  Leveransprojektledare, affärsförvaltare

  2012 - 2015

  Implementation av överenskommelse från slutförhandling av avtal mellan leverantör och kund. Slutförhandingen föregicks bland annat av systemacceptans.
  Projektledare för förvaltning och vidareutveckling av leverans från leverantör till kund. Uppdraget omfattade koordinering, prioritering och kvalitetssäkring av aktiviteter och supporttjänster. Dessutom levererades ett nytt managementsystem, en releaseuppgradering av systemet under perioden vilket Martin ansvarade för i egenskap av affärsförvaltare och leveransansvarig.
 • EADS Secure Networks

  Affärsförvaltare, verksamhetsutveckling processer

  2006 - 2007

  Etablering av supportprocesser och arbetssätt inför driftsättning av Rakel.
  Bakgrund:
  Rollout av de första delarna av radiokommunikationssystemet Rakel pågick och driftsättning skedde gradvis i geografiska områden. EADS var del i ett leverantörskonsortium som tillhandahöll systemutrustning, nätutbyggnad och drift till kund.
  Genomförande:
  Martin arbetade med att definiera arbetssätt och processer inom teknisk support, mjukvaruunderhåll, reparation och reservdelshantering. Martin ansvarade också för att utbilda konsortiets nätoperatör för att möjliggöra att de på ett effektivt sätt kunde nyttja dessa driftrelaterade tjänster.
  Resultat:
  Konsortiets nätoperatör fick utbildning, verktyg och processer så att de kunde börja utnyttja EADS tjänsteutbud i de driftsatta delarna av Rakel.
 • EADS Secure Networks / Cassidian

  Leveransansvarig, affärsförvaltare

  2006 - 2011

  Leverans och uppföljning av utbildning, underhållsavtal och supporttjänster samt merförsäljning av tjänster till övriga kunder i Skandinavien.
  Martin ansvarade för EADS utbud av tjänster och utbildning, relaterade till underhåll av nätinfrastruktur, i Skandinavien. Huvudsaklig arbetsuppgift var att förse driftoperatör med tjänster och utbildning för vidmakthållande och vidareutveckling av radiokommunikationssystemet Rakel.
  Resultat:
  Tack vare effektiva supporttjänster från EADS, till konsortiets driftoperatör, kunde konsortiet leverera en nättillgänglighet som kontinuerligt, och med god marginal, översteg kundens kravspecifikation. Vidare tecknade Martin underhållsavtal och levererade utbildning till ett flertal kunder i Skandinavien.
 • Nokia

  Change Management Manager

  2004 - 2006

  Bakgrund:
  Nokia vann uppdraget att leverera drift och underhåll till 3GIS 3G-mobilnät. Nätet delägs av två mobiloperatörer. En driftcentral etablerades för att leverera de centraliserade delarna av driften av mobilnätet.
  Genomförande:
  Martin var ledare för ett team som arbetade med integration av nya basstationer, change- och configuration management på Nokias driftcentral för 3G-nätet. Rollen innehöll bl.a. ansvar för koordinering och prioritering (i samråd med de två operatörerna) av planerade ändringar i nätet.
  Resultat:
  Teamet integrerade basstationer i efterfrågad takt och genomförde på ett strukturerat sätt övriga planerade nätförändringar.
 • 3GIS Infrastructure Services

  Teknisk projektledare, kravanalytiker, 3G

  2002 - 2004

  Bakgrund:
  3GIS har vid tidpunkten ett 3G-nät som delägs av två operatörer. Nätet är under utrullning och det finns utmaningar i att kunna erbjuda respektive operatörs kunder rätt utbud av tjänster.
  Genomförande:
  Martin arbetade med att, i samarbete med systemleverantör, designa och implementera tjänster i delat 3G-nät. Vid tidpunkten var delade nät en ny företeelse så en stor del av arbetet innebar en ny typ av kravställning mot systemleverantören.
  Resultat:
  Arbetet resulterade i ett flertal tekniska lösningar som möjliggjorde för 3GIS att leverera olika tjänsteutbud till de två operatörerna.
 • HiQ Data AB

  Anbudsledare offentlig upphandling

  2001 - 2002

  Bakgrund:
  HiQ ville öka sin diversifiering genom utökad försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor.
  Genomförande:
  Martin koordinerade HiQ's deltagande i offentliga upphandlingar avseende konsulttjänster.
  Resultat:
  Ett flertal upphandlingar resulterade i uppdrag för HiQ-konsulter hos nya kunder.
 • Telia Mobile

  Teknisk projektledare, mobil nummerportabilitet

  2000 - 2001

  Bakgrund:
  Ett EU-direktiv ålade alla teleoperatörer att implementera stöd för mobil nummerportabilitet (möjlighet för abonnenter att flytta telefonnummer mellan mobiloperatörer) senast 1 september 2001.
  Genomförande:
  Telia Mobile drev ett projekt för att följa EU-direktivet och Martin ledde det tekniska delprojektet som införde den tekniska funktionaliteten i operatörens mobilnät.
  Resultat:
  Projektet levererade önskat resultat så att Telia Mobile uppfyllde EU-direktivet.
 • Telenordia

  Nätplanerare

  1999 - 2000

  Nätplanering av fast telefoni och dess internationella anslutningar.
  Bakgrund:
  Vid tidpunkten hade fast telefoni en stark tillväxt bland annat på grund av monopolets avreglering och ökande efterfrågan på uppringt internet. Uppdragsgivaren behövde en nätplanerare för att planera internationell trafikkapacitet, trafikstyrning, nummerplaner och kundanslutningar.
  Genomförande och resultat:
  Martin samarbetade med internationella kunder och operatörer och kunde tillsammans hitta kostnadseffektiva sätt att förmedla uppdragsgivarens trafik och carriertrafik via bl.a. satellit och internationell sjökabel. Martin arbetade till stor del i gränssnittet mellan juridik, trafikförsäljning och teknisk implementering.
 • Sonera Sverige AB

  Switch and planning engineer

  1997 - 1999

  Switch and planning engineer för telefoni och samtrafik
  Bakgrund:
  Uppdragsgivarens "Affärsområde Telefoni" var i en tillväxtfas och de behövde en "allt-i-allo" vad gäller telefoniteknik.
  Genomförande och resultat:
  Martin hade ett brett arbetsområde inom affärsområdet. Han arbetade med drift och underhåll, utvärdering av lösningar från leverantörer och representerade uppdragsgivaren i svenska standardiseringsforum.
  Dessutom ansvarade Martin för säljstöd och teknisk implementering rörande nationell och internationell samtrafik och carriertrafik.
 • Europolitan

  Telecomingenjör

  1994 - 1997

  Telecomingenjör
  Bakgrund:
  Den dittills helt Karlskronabaserade GSM-operatören närmade sig 20 000 abonnenter och behövde bygga och bemanna en ny växelplats i Stockholm.
  Genomförande och resultat:
  Martin anställdes för att delta i uppbyggnaden av växelplatsen. När växelplatsen var driftsatt övergick arbetet till bland annat teknisk drift och underhåll, implementation och test av uppgraderingar. Dessutom arbetade Martin med implementation och test av samtrafik och roamingavtal med internationella teleoperatörer.

Martins kompetensområden

 • Mobila Telesystem

  Mobilsystem allmänt, GSM, Nätplanering, WCDMA (3G), Handburna terminaler/ Mobiltelefoner
 • Fasta Telesystem

  Telesystem allmänt, Core nät, SS7
 • Systemtyper

  Systemförvaltning, O&M-system, Mobila telesystem, Fasta telesystem
 • Drift/Support/Service

  Användarsupport, Datadrift/övervakning, Installation/underhåll, Drift/Support/Service allmänt
 • Projektledning

  Administrativ huvudprojektledning, Kommersiell projektledning, Teknisk projektledning, Infrastruktur och logistik, Contract management, Administrativ delprojektledning, Agile project systems, Projektledning, Inköp
 • Metoder & Processer

  Processer och metoder allmänt, PPS, ITIL, Scrum, Agila metoder allmänt, LEAN, KANBAN, Prosci ADKAR, SAFe
 • Verksamhetsutveckling och Strategi

  Processutveckling, Affärsutveckling, Processinförande, Projektrevision, Förändringsledning, Order- och leveransflöden, Produktledning, Projektledning, Affärsplanering, Programledning, Processförvaltning, Change Management, Inköp
 • Försäljning

  Avtal och Förhandling, Försäljning, Försäljningsledning, Säljsupport, Anbudsförfarande
 • Branscherfarenhet

  Stat/kommun/Landsting, Service/Tjänster, Teleoperatörer, Tillverkare av Telekomutrustning, Hälso-Sjukvård
 • Projektfaser

  Systemering/Design/Krav, Förstudie, Projektering, Test, Implementation, Införande och överlämning, Drift, Produktionsinförande
 • Upphandling

  Kravformulering, Inköp och förhandling, LOU, Resurs i upphandlingsprocess, Internationella tekniska upphandlingar
 • Roller

  Team-ledare, Delprojektledare, Huvudprojektledare, Testledare, Upphandlare, Utredare, Affärsutvecklare, Systemförvaltare, Förändringsledare, Service Designer, Driftstekniker, programledare, Utbildningsledare, Riskansvarig, Teknisk projektledare
 • Kommunikation & Information

  Internkommunikation, Engelska
 • Utbildning

  Högskoleingenjör

Martins anställningar

 • Project & Care Manager, Airbus Defence & Space

  2012 - 2016

 • Care Manager, EADS Secure Networks / Cassidian

  2006 - 2012

 • Change Mgmnt Manager, Nokia

  2004 - 2006

 • Core Specialist, 3GIS Infrastructure Services

  2002 - 2004

 • Konsult, HiQ Data AB

  2000 - 2002

 • Network planner, Telenordia

  1999 - 2000

 • Switch & Planning Engineer, Sonera Sverige AB

  1997 - 1999

 • Telecomingenjör, Europolitan

  1994 - 1997

Martins utbildningar

 • Utbildning IT- och informationssäkerhet Verksamhetsutvecklare/Projektledare, IT-säkerhetsbolaget

  2022 - 2022

 • Change Management Certification, Prosci

  2018 - 2018

 • SAFe® 4 Certified Agilist, Scaled Agile, Inc.

  2017 - 2017

 • Advanced Negotiation and Persuasion skills, Airbus training

  2015 - 2015

 • Project Management Professional (PMP)®, Project Management Institute

  2014 - 2014

 • ITIL® Foundation certified, ITIL

  2012 - 2012

 • Risk and opportunity management, Airbus training

  2010 - 2010

 • People Management and Communication, Airbus training

  2010 - 2010

 • Leadership and management development, Pilotkonsult

  2009 - 2009

 • PPS Project Management, Tieto

  2000 - 2000

 • Sambandstekniker stabsplats, Arméns Tekniska Skola

  1992 - 1993

 • Elektroingenjör, KTH

  1990 - 1994

Till konsultsök

Kontakt

Anne-Li Appelberg Sälj och rekrytering inom Management/Verksamhetskonsulter och projektledning 073-398 81 59 anne-li.appelberg@kvadrat.se

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning