Hoppa till sidans innehåll

Mattias Bergstedt

Projektledare

Mattias hjälper företag och organisationer att införa effektivare processer och system inom verksamhetsstyrning. Mattias är civilingenjör från KTH med inriktning mot industriell ekonomi och datavetenskap samt utbildning i företagsekonomi och juridik från Stockholms Universitet och har under hela sin karriär arbetat med frågor som ligger i gränslandet mellan verksamhet, teknik och ekonomi. Mattias utgångspunkt är alltid värdeskapandet i verksamheten eller affären och uppdragen varierar från förstudier och utredningar, införanden av nya arbetssätt och/eller system till interrimschefsuppdrag.
Mattias är en mycket driven, entusiastisk och uppskattad konsult med mer än 35 års erfarenhet av att driva projekt och att utveckla verksamheter. Mattias har erfarenhet av samtliga delar inom projektledningsyrket: planering, uppföljning, resursallokering, budget och ekonomisk uppföljning, riskhantering, ärendehantering, kvalitetsuppföljning och rapportering samt en palett av olika metoder som PPS, ITIL, PM3 och Scrum (SAFe). Mattias har även flera års framgångsrik erfarenhet som formell ledare/chef i form av konsultchef och interimschef.
Mattias har erfarenhet av ett flertal branscher där han verkat som konsult eller i en linjeroll. Erfarenheterna omfattar bland annat branscherna Tillverkande industri, Statlig och Kommunal verksamhet, Elkraft, Energi, Infrastruktur, Fastigheter, Detaljist- och Grossisthandel, Life Science, Management- och IT-konsultverksamhet, Affärssystem, Telecom och Kemibranschen.
Mattias har certifieringar inom projektledning, förändringsledning (PROSCI/Adkar) samt Digital Transformation.

Områden

 • Projektledare
 • Förändringsledare
 • Interrimschef

Om Mattias

Mattias drivs av att skapa team som arbetar effektivt mot gemensamma mål. Han har mycket lätt för att samarbeta, skapa kontakt och verka tillsammans med både projektgrupp, styrgrupp och andra intressenter. Mattias utmärker sig med sitt tydliga driv i leveransen och slutförandet av projekt och förbättringsarbeten. Mattias arbetar gärna i ett högt tempo för att nå uppsatta mål i tid och kostnad men alltid med hela projektgruppens förutsättningar som utgångspunkt. Mattias är exceptionellt analytisk och strukturerad vilket kommer till stor nytta för hans uppdragsgivare när det gäller att få ordning på krav och förbättringsåtgärder - och att säkerställa korrekta leveranser.

Mattias CV

 • #29 - Svenska Kraftnät

  Projektledare och Förändringsledare

  2023 -

  Projektet innebar ett ansvar för att leda och driva projektets genomförande samt att leda förändringsarbetet enligt Svks metodik (ProSci/PPS) och i samverkan med berörda linjechefer. Syftet med projektet var att skapa förutsättningar för Svenska Kraftnäts linje- och förvaltningsorganisation att kunna ta emot och nyttja ett nytt system för styrning, övervakning och planering av det svenska kraftsystemet (SCADA/EMS). Uppdraget har inneburit en omfattande samverkan med andra roller inom Svenska Kraftnät såsom andra projektledare, lösningsarkitekter, krav- & testledare, linjechefer samt ledande befattningshavare inom verket. Förändringsarbetet har inneburit aktiviteter som kartläggning av organisation, intressentkartläggning, ledarskapsträning av medarbetare, kartläggning och planering av utbildningsinsatser, mm.

  Ansvar: Projekt- och förändringsledare

  Metoder/Tekniker: ITIL, PM3, PPS, Förändringsmetodik (Prosci/ADKAR, Kotter bl.a.), Antura projektstyrningsverktyg.
 • #28 - Svenska Kraftnät

  Projektledare Förstudie, Upphandling och Införande

  2022 - 2023

  Uppdraget innebar att driva och genomföra ett projekt omfattande förstudie, upphandling samt införande av ett nytt system för kapacitetsplanering i det svenska och nordiska elkraftsystemet (system för Congestion Forecast). I uppdraget ingick att ta fram en övergripande arkitektur för systemet och det sammanhang det skulle ingå i gemensamt med Svenska Kraftnäts övervaknings- och styrsystem (SCADA/EMS), vidare att identifiera lämpliga leverantörer samt genomföra en RFI samt ta fram en kravbild för systemet inför en kommande upphandling. Kravbilden omfattade såväl interna tekniska och verksamhetsinriktade krav såväl som yttre krav från EU-direktiv, ENTSO-E och svenska förordningar.

  Ansvar: Projektledare.

  Metoder/tekniker: Upphandling, LOU, kravinsamling, PPS, Antura projektstyrningsverktyg.
 • #27 - Karolinska Institutet

  Projektledare behovsanalys och processkartläggning

  2022 - 2022

  Uppdraget innebar att genomföra en genomlysning och kartläggning av hur rutinerna för beställning, debitering och rapportering av beställda och utförda IT-tjänster hanteras. Karolinska Institutets centrala IT-avdelning (ITA) levererar IT relaterade tjänster till KI's samtliga 26 institutioner.

  Ansvar: Utredare.

  Metoder/tekniker: Intervjuteknik, processkartläggning, finansiella analyser, 2C8.
 • #26 - RagnSells

  Programledare/Förändringsledare

  2021 - 2022

  Uppdraget var en program- och förändringsledaroll som omfattade koordinering och styrning av ett flertal projekt inom RangSells koncernens förändringsprogram New Horizon. Uppdragets fokus var att samordna och synkronisera programmets olika projekt i syfte att bereda för en lyckad driftsättning i Sverige. Koordineringen omfattade delarna ERP, Change, Roles & Responsibilities, IT readiness samt de aktiviteter som skulle genomföras inom affärsområdena Recycling respektive Treatment & Detox. Uppdraget innebar ett stort fokus på förändring då systembytet omfattade två stora affärsområden inom RagnSells. Förändringsarbetet innebar en dialog och kartläggning av behovsbilden med koncernchef, cheferna för de två divisionerna, bolagets CIO samt övriga intressenter I RagnSells ledningsgrupp. I rollen som förändringsledare ledda Mattias arbetet med att ta fram en plan och strategi för förändringen, kommunicera förändringens syfte och mål till medarbetare och agera frontfigur. Vidare att hantera intressenter, engagera och stödja medarbetare under förändringsprocessen samt hantera de konflikter som uppstod.

  Ansvar: Programledare / Förändringsledare

  Metoder/tekniker: Projektledarkompetens, workshop hantering, förändringsledning, Prosci/ADKAR, Kotter mm.
 • #25 - Luftfartsverket

  Projekt- och förändringsledare

  2020 - 2021

  Uppdrag: Mattias har framgångsrikt lett transitionen av AVISEQ AB från Eltel Networks till att bli en integrerad del av Luftfartsverkets organisation, där han drivit arbetet med processer och system för att integrera verksamheten i Luftfartsverkets affärssystem IFS Applications. Övergången har inneburit en teknisk migration i kombination med en omfattande organisatorisk förändring, som inneburit ett införande av AVISEQs fullständiga verksamhet - från verksamhetskritiska underhålls- och servicetjänster inom luftfarten till funktioner för service & underhåll, ekonomi & finans, kompetensstyrning samt tidrapportering och lönetjänst - in i Luftfartsverkets befintliga strukturer och kulturer. Uppdraget har krävt en detaljerad förståelse för både organisationernas unika behov samt en förmåga att skapa synergier mellan de olika verksamhetsområdena genom aktiviteter som processkartläggning och implementering, intressentkartläggning, dialoger med linjechefer kring rutiner, mm. Projektet har även inneburit att omfattande säkerhetsarbete i att hantera flytt av säkerhetskänslig information från en extern part in till Luftfartsverket vilket i sin tur inneburit att styra projektet inom olika lagrum. Transitionen har omfattat underhållsverksamheten av all infrastruktur inom Luftfartsverkets samtliga anläggningar.

  Ansvar: Huvudprojektledare och förändringsledare

  Metoder/tekniker: ITIL, PM3, PPS, Förändringsmetodik (ProSci/ADKAR, Kotters 8 steg bl.a.), Antura projektstyrningsverktyg.
 • #24 - Nacka kommun

  Konsult/Utredare

  2020 - 2020

  Uppdrag: Uppdraget från Nacka kommuns HR direktör var att utreda och summera läget för den utveckling som har drivits och drivs för att realisera målbilden med uppskattade, kostnadseffektiva, säkra systemstöd samt smarta kostnadseffektiva digitaliserade processer för personalområdet hos Nacka kommun. Vidare att ge en rekommendation kring hur fortsatt utveckling ska bedrivas inom Personalenheten.

  Ansvar: Managementkonsult, Kommersiell support

  Metoder/tekniker: Intervjuteknik, kravdialog, LOU
 • #23 - ALMI Företagspartner

  Projektledare

  2020 - 2021

  Uppdrag: Projekt för införande av nytt affärssystem för investeringsverksamhet hos Almi Invest. Uppdraget innebar att leda Almi Invests interna projektgrupp i arbetet med att säkerställa organisationens krav, tydliggöra kopplingen mellan krav och leverabler samt etablera att antal arbetspaket i formen av en ny projektplan och exekvera denna.

  Ansvar: Huvudprojektledare.

  Metoder/tekniker: Verksamhetsanalys, Kravanalys & kravmodeller, eFront portfolio management system.
 • #22 - ALMI Företagspartner

  Konsult/Utredare

  2019 - 2020

  Uppdrag: Mattias genomförde ett utredningsuppdrag i syfte att analysera och föreslå åtgärder för att räta upp ett transitionsprojekt som gått i stå. Analysen resulterade i en strategi för att förstärka och tydliggöra organisationens kravbild (kravfångst), justera och stärka projektledning samt tydliggöra tidplan och säkerställa resurshantering.

  Ansvar: Managementkonsult, Utredare

  Metoder/tekniker: WSM (The Work System Method)
 • #21 - Luftfartsverket

  Projekt- och förändringsledare

  2019 - 2020

  Uppdrag: Implementering av en ny arbetsplatsplattform hos Luftfartsverket. I detta uppdrag var Mattias ansvarig för att byta ut hela arbetsplatsplattformen för Luftfartsverket, samt leda en omfattande förändringsprocess inom organisationen genom införandet av nya tekniska lösningar och arbetssätt. Bytet omfattade en fullständig översyn och uppgradering av alla verksamhetens stödtjänster knutna till den personliga IT-plattformen, inklusive datorer (klienter), e-post, officepaket, säkerhetslösningar, med mera. Utöver den omfattande tekniska aspekten av projektet med nya klienter, definition av utbyteslogistik, flytt av serverhallar mm, innebar uppdraget också en stor organisatorisk omställning, där Mattias koordinerade logistiken för det faktiska utbytet av personliga datorer hos LFVs personal, och samtidigt säkerställde att alla anställda var välinformerade och bekväma med de nya systemen och arbetssätten. Denna transformation innebar bl.a. arbetsförändringar drivet av ökade säkerhetskrav (bl.a införande av kravmassan för CIS-controls säkerhetskrav, hantering av Luftfartsverkets säkra operativa miljöer, mm)med framtagande av nya rutiner, ändringar i arbetsflöden för att jämka med leverantörens processer och rutiner. Den breda omfattningen på förändringen och dess åverkan på organisationen innebar omfattande dialoger kring rutiner och arbetssätt med verkets linjechefer.

  Ansvar: Huvudprojektledare och förändringsledare

  Metoder/tekniker: ITIL, PM3, PPS, Förändringsmetodik (ProSci/ADKAR, Kotters 8 steg bl.a.), Antura projektstyrningsverktyg.
 • #20 - Luftfartsverket

  Huvudprojektledare och Förändringsledare

  2018 - 2019

  Uppdrag: Införande av ny EU förordning (2017/373) i Luftfartsverket. Uppdraget har inneburit att leda förändringen inom Luftfartsverkets samtliga verksamheter i den samordning av Europeisk flygledningsverksamhet som regleras i EU förordning 2017/373. Uppdraget har inneburit att ta fram samtliga förutsättningar för förändringsarbetet i form av nya processer & rutiner, nya organisationsförändringar, nya roller mm samt utarbeta och genomföra en plan för förändringsarbete och införande. Införandet av förordningen innebar att arbetet inom Luftfartsverket skulle harmoniseras med övriga luftfartsmyndigheter inom EU för att få en möjlighet till jämförelser och samverkan. Förändringsarbetet omfattade hela verksamheten inom Luftfartsverket och skedde i samråd med Transportstyrelsen som var kontrollmyndighet I detta samt med Danmarks luftfartsmyndighet. Arbetet innebar ett nära arbete med ledningen inom Luftfartsverket och innebar att konkretisera, detaljera och kommunicera vilka förändringar den nya förordningen skulle komma att innebära. Kommunikation och förändringsaktiviteter sträckte sig hela vägen från styrelse ned till enskilda medarbetare och innebar aktiviteter som intressentkartläggning, kommunikationsstrategi, förändringsplan, mm. Projektets genomförande innebar att Luftfartsverket kunde möta Transportstyrelsens och EU kommisionens krav på tidpunkt, omfattning och uppfyllnad.

  Ansvar: Huvudprojektledare, verksamhetsutvecklare och förändringsledare.

  Metoder/tekniker: PPS, PM3, Scrum, Verksamhetsanalys, Kravanalys & kravmodeller, PROSCI/ADKAR, Jira, DOORS NG, Processmodellering, Antura projektstyrningsverktyg.
 • #19 - Lundbergs Fastigheter

  Projektledare

  2017 - 2018

  Uppdrag: Införande av nytt affärssystem inom ekonomi, redovisning, fastighetshantering, e-fakturaflöde mm. Mattias projektledde Lundbergs införande av nytt affärssystem från UNIT4 (Business World och Property Management). Uppdraget innebar att leda Lundbergs interna projektgrupp i arbetet med att förbereda och genomföra införandet av det nya affärssystemet.

  Ansvar: Huvudprojektledare.

  Metoder/tekniker: Verksamhetsanalys, Kravanalys & kravmodeller, Cloud, Projectplace, UNIT4 Property Management (Fastnet), UNIT4 Business World
 • #18 - Luftfartsverket

  Projektledare

  2017 - 2018

  Uppdrag: Byte av telefonioperatör hos Luftfartsverket och Sjöfartsverket. Uppdraget innebar att ansvara för att byta ut telefonioperatören inom fast och mobil telefoni för Luftfartsverket och Sjöfartsverket. Bytet omfattade samtlig mobil telefoni samt den fasta telefonin inom Luftfartsverkets operativa verksamhets som flygledartorn mm. I bytet ingick även Sjöfartsverkets räddningscentral i Göteborg, SRCC.

  Ansvar: Huvudprojektledare.

  Metoder/tekniker: ITIL, PPS, PM3, , Antura projektstyrningsverktyg.
 • #17 - Lundbergs Fastigheter

  Projektledare

  2017 - 2017

  Uppdrag: Upphandling av nytt affärssystem. Mattias drev ett upphandlingsprojekt av nytt affärssystem hos Lundbergs fastigheter. Uppdraget innebär att definiera förutsättningar för upphandlingen, driva framtagandet av Lundbergs krav och utarbeta ett komplett upphandlingsunderlag. Vidare att leda arbetet med leverantörsbesök och presentationer, sammanställa och analysera anbud samt bistå Lundbergs i affärsförhandlingen.

  Ansvar: Huvudprojektledare.

  Metoder/tekniker: Verksamhetsanalys, Kravanalys & kravmodeller, PPS, Cloud.
 • #16 - Lundbergs Fastigheter

  Konsult/Utredare

  2016 - 2017

  Uppdrag: Mattias genomförde ett utredningsuppdrag som resulterade i en strategi inför en kommande upphandling av ett nytt affärssystem omfattande ekonomi och fastighetshantering.

  Ansvar: Managementkonsult, Utredare

  Metoder/tekniker: WSM (The Work System Method)
 • #15 - Nacka Kommun

  Upphandlingsstöd

  2016 - 2016

  Uppdrag: Mattias har verkat som kommersiellt stöd till Nacka Kommuns HR-direktör i samband med en omförhandling av avtalet runt kommunens HR-system Personec P. Uppdraget har omfattat analys av existerande avtal och framtagandet av en strategi kring det nya avtalet som tar hänsyn till såväl affärsmål som LOU. Vidare att driva förhandlingsmöten med leverantören Visma och säkerställa att Nacka kommun landar i ett bra avtal.

  Ansvar: Managementkonsult, Kommersiell support

  Metoder/tekniker: Förhandlingsteknik, LOU
 • #14 - Luftfartsverket

  Projektledare och förändringsledare

  2015 - 2016

  Uppdrag: Mattias har agerat som projektledare i Luftfartsverkets omfattande transitionsprojekt för administrativa system, ett projekt som inneburit en teknisk överföring av drygt 30 system från CGI till Fujitsu/Invid, samt en betydande förändringsresa för den förvaltande organisationen. Transition har varit av hög komplexitet, både tekniskt och organisatoriskt, då den inte bara inneburit en flytt av system, utan också en transformation av arbetsprocesser och arbetsuppgifter inom Luftfartsverkets organisation. Projektet har därmed krävt en djupgående förståelse för och hantering av de förändringar i arbetsrutiner och ansvarsområden som följt av systemövergången, vilket stärkt organisationens förmåga att anpassa sig och verka effektivt i en ny teknisk miljö.

  Ansvar: Huvudprojektledare och förändringsledare

  Metoder/tekniker: ITIL, PM3, PPS, Förändringsmetodik (ProSci/ADKAR, Kotters 8 steg bl.a.), Antura projektstyrningsverktyg.
 • #13 - Luftfartsverket

  Enhetschef

  2015 - 2017

  Uppdrag: Mattias har haft rollen som interim gruppchef för ett 25-tal personer inom Luftfartsverkets avdelning Teknikuppdrag. Uppdraget har omfattat personalledning, rekrytering, avveckling lönesättning, PU-samtal samt ett omfattande förändringsarbete för att förankra den organisationsförändring som sjösattes i direkt anslutning inför uppdragets start.

  Ansvar: Gruppchef

  Metoder/tekniker: Ledarskap, IFS Applications, Heroma
 • #12 - Nacka Kommun

  Upphandlingsstöd

  2014 - 2014

  Uppdrag: Mattias har verkat som kommersiellt stöd till Nacka Kommuns HR-direktör i samband med en omförhandling av avtalet runt kommunens HR-system Personec P. Uppdraget har omfattat analys av existerande avtal och framtagandet av en strategi kring det nya avtalet som tar hänsyn till såväl affärsmål som LOU. Vidare att driva förhandlingsmöten med leverantören Personec och säkerställa att Nacka kommun landar i ett bra avtal.

  Ansvar: Managementkonsult, Kommersiell support

  Metoder/tekniker: Förhandlingsteknik, LOU
 • #11 - Veolia AB

  Rådgivning vid systemval

  2014 - 2014

  Uppdrag: Mattias drev ett systemvals- och upphandlingsprojekt på uppdrag av Veolia Nordics kvalitetsdirektör. Uppdraget innebar att identifiera kandidater till ett nytt dokumenthanteringssystem och omfattade kravanalys, kartläggning av leverantörer, leverantörsträffar samt slutligt urval.

  Ansvar: Managementkonsult, Rådgivare

  Metoder/tekniker: WSM (The Work System Method), Kravanalys & kravmodeller, Verksamhetsanalys

Mattias kompetensområden

 • Affärssystem

  Agresso, IFS
 • Modulkunskap affärssystem

  Fakturering, Inköp/lager, Kundreskontra, Leverantörsreskontra, Lönehantering, Material-/ Produktionsstyrning, Order/Distribution, PA/Human Resource, Projektredovisning/Projektstyrning, Säljstöd/ Marknadsföring, Tidrapportering
 • Projektledning

  Administrativ huvudprojektledning, Kommersiell projektledning, Teknisk projektledning, Contract management, Administrativ delprojektledning, Projektledning inom Supply Chain, Projektledning, Effekt- och nyttohemtagning, Portföljledning
 • Metoder & Processer

  PROPS, PPS, PM3, Continious Delivery, Prosci ADKAR
 • Verksamhetsutveckling och Strategi

  Organisationsutveckling, Workshopledning, Utredning, Kravanalys, Verksamhetsanalys, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Projektrevision, Metodstöd, Förändringsledning, Order- och leveransflöden, ERP Implementation, Projektledning, Affärs och IT strategi, Programledning, Change Management
 • Kvalitetsstyrning

  Change Management
 • Försäljning

  Avtal och Förhandling, Försäljning, Anbudsförfarande
 • Ledarskap

  Ledarskap allmänt, Interimsledning
 • Branscherfarenhet

  Detaljhandel, Stat/kommun/Landsting, Transport/Spedition/Flyg, Tillverkande Industri, Energi, Fastighet
 • Projektfaser

  Systemering/Design/Krav, Förstudie, Projektering, Utveckling/Genomförande, Test, Implementation, Införande och överlämning, Drift, Produktionsinförande
 • Upphandling

  Kravformulering, Leverantörsanalys, Offertutvärdering, Inköp och förhandling, Beställarstöd, Resurs i upphandlingsprocess
 • Tillämpningar

  Ärendehanteringssystem, Ledningssystem, Affärssystem, Finanssystem, Lagerhanteringssystem
 • Utbildning

  civ.ing
 • Roller

  Team-ledare, Huvudprojektledare, Upphandlare, Utredare, Affärsutvecklare, Workshopledare, Organisations-och Processkonsult, Coach, Förändringsledare, Interimschef, Lösningsarkitekt, programledare, Utbildningsledare, Teknisk projektledare
 • Kommunikation & Information

  Engelska

Mattias anställningar

 • Partner och konsult, Kvadrat AB

  2015 -

 • Managing Partner och Konsult, Allineate Consulting AB

  2013 -

 • Key Account Manager, IFS AB

  2008 - 2013

 • Konsultchef, IFS AB

  2005 - 2008

 • Senior verksamhetsinriktad projektledare, IFS AB

  2002 - 2004

 • Management Konsult, Acando AB

  1999 - 2002

 • Projektledare, Industri-Matematik AB (IMI)

  1997 - 1999

 • Projektledare, Rexroth Bosch AB

  1995 - 1997

 • Projektledare, Industri-Matematik AB (IMI)

  1990 - 1994

Mattias utbildningar

 • Certifiering i Digital Transformation, DigJourney

  2023 - 2023

 • Modern Architecture, Kvadratuniversitetet med Barry O'Reilley

  2023 - 2023

 • Styrelseutbildning, Styrelseakademin

  2023 - 2023

 • Digitalisering & människa i samklang - Etnografiska Metoder, Kvadratuniversitetet

  2023 - 2023

 • ADKAR/Prosci certifiering i förändringledning, Prosci

  2019 - 2019

 • SAFe översiktskurs, Kvadratuniversitetet

  2019 - 2019

 • Juridisk översiktskurs, Stockholms Universitet

  2013 - 2014

 • Företagsekonomi, Stockholms Universitet

  1991 - 1993

 • Civilingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan

  1985 - 1990

Till konsultsök

Kontakt

Anne-Li Appelberg Sälj och rekrytering inom Management/Verksamhetskonsulter och projektledning 073-398 81 59 anne-li.appelberg@kvadrat.se

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning