Hoppa till sidans innehåll

Olof Raab

Projektledare/utredare

Som person är Olof engagerad och målmedveten och har förmåga att snabbt skaffa sig en bild om vad som behöver göras. Han är fokuserad på att leverera resultat. Tack vare Olofs affärsförmåga kan han sätta sig in i och förstå olika verksamhetsregler och affärskrav.

Områden

 • Projektledare/utredare
 • Compliance/risk
 • Certifierat Dataskyddsombud

Översikt

Olof är en senior projektledare, utredare och samordnare med lång erfarenhet från såväl stora som små organisationer. Han har en bra balans mellan förståelse för verksamhetens behov, regelverksfrågor och teknikrelaterade områden. Olof har mångårig och gedigen erfarenhet inom riskhantering, regelverksfrågor och compliance. T ex inom betalningar, PCI-DSS, mobila betalningar, försäkringssystem, e-handel, ATM-projekt & GDPR. Han har förmågan att genomföra utredningar inom ett brett kunskapsområde. Olof levererar och presenterar infallsvinklar som bidrar till att utveckla kundens affär och strategi. Olof har omfattande kunskap om att leda projekt med fokus på finansiella regelverksprojekt. I uppdragen har ingått att leda förändringsarbete, ta fram strategier, etablera affärsprocesser och att skapa struktur avseende risk och kontinuitet. Han har genomfört implementeringar i linjeorganisationer, genomfört sårbarhets- och riskanalyser, samt skapat processer för Governance. Olof är även utbildat dataskyddsombud. Mitt professionella rykte i sammandrag: ”Olof har ett stort engagemang, en mycket tydlig drivkraft och ambition att ge kunden mer än den förväntade leveransen. Han har ett genuint affärstänkande, är ytterst professionell, sätter sig noga in i uppdragen och har en gedigen kvalitet i sitt arbete. Olof är en smidig lagspelare som med sin sociala förmåga är lätt att samarbeta med. Hans stora arbetskapacitet imponerar och smittar av sig - han är alltid påläst, lojal och informerar på ett lättillgängligt sätt. Olof har en bred erfarenhet, är mycket lösningsinriktad och arbetar effektivt och fokuserat även under tidspress. Han vill skapa resultat, söker hela tiden svar och ger sig inte förrän han penetrerat hela problembilden. Olof är pragmatisk med sin analytiska förmåga och kan ur komplicerade faktamängder plocka fram spännande lösningar. Han inspirerar med sin positiva inställning, är förtroendeingivande och ett bra bollplank vid brainstorming möten.” Sammanställningen baseras på svar från 8 kollegor och kunder som lämnat svar anonymt i april 2013.

Olofs CV

 • E-Hälsomyndigheten

  Risk Manager

  2019 -

  Risk Manager för operationell riskhantering inom arbetet med Nationell läkemedelslista. Uppdraget består bl.a. av följande uppgifter: * Ge förslag till arbetssätt för riskhantering på olika nivåer * Etablera verktyg/dokumentation för risker och riskåtgärder * Leda workshops för riskanalyser * Följa upp riskåtgärder * Kommunicera status för risker
 • Sveriges Kommuner och Landsting, SKL

  Samordnare i arbete med nationell läkemedelslista

  2018 - 2019

  Riksdagen har fattat beslut om att en lag om nationell läkemedelslista ska gälla från den 1 juni 2020. Jag leder arbetet med att samla in behov från och bygga upp olika typer av stöd för landsting, regioner och kommuner i detta uppdrag inom E-hälsa. Det ingår att föra dialog med berörd myndighet för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för respektive kommuns, landstings och regions verksamhets- och IT-projekt. Senast den 1 juni 2022 ska all hantering av recept på läkemedel, förskrivna hjälpmedel och livsmedel skötas via nationella läkemedelslistan. Detta innebär ett stort förändringsarbete som omfattar många aktörer. Landsting, regioner och kommuner kommer att behöva bygga om förskrivningsmoduler och andra system som hanterar information om förskrivna läkemedel. Det blir också nödvändigt att se över arbetssätt och att hitta en gemensam syn på ansvaret för patientens läkemedelsbehandling.
 • Sveriges Kommuner och Landsting, SKL

  Koordinator för SKLs arbete med GDPR

  2017 - 2018

  Koordinator på Sveriges Kommuner & Landsting (SKL) med uppgift att stötta Sveriges kommuner, kommunala bolag, landsting och regioner med deras GDPR-arbete. Jag leder en arbetsgrupp som ska prioritera och genomföra insatser som kan optimera nyttan för samtliga intressenter. Till exempel tar vi fram avtal, organiserar FAQ, hanterar samarbetsrum och spelar in informationsfilmer. Vidare skapar jag nätverk, samt samordnar och sprider relevant information. Arbetet övergår i intern förvaltning på SKL under hösten 2018. Arbetet har resulterat i att the EU Agency for Fundamental Rights i sin årsrapport kommer att ta upp SKL:s informationsinsats avseende GDPR till medlemmarna som ett bra och framgångsrikt exempel för övriga Europa att ta efter.
 • Svenska Handelsbanken

  Utredningsledare

  2017 - 2017

  Olof är utredningsledare för att skapa en process för hantering av operativa risker för bankens väsentliga processer inklusive process för nyckelkontroller. I uppdraget ingår framtagande av: Metod Implementering Dokumentation Rapportering Instruktioner & utbildning Förvaltning
 • Svenska Handelsbanken

  Metodansvarig - GDPR

  2016 - 2017

  Olof är metodansvarig i en förstudie avseende GDPR (General Data Protection Regulation). Syftet med förstudien är att skapa en översyn gällande vilka åtgärder banken behöver vidta när PuL, per 25 maj 2018, ersätts med en ny generell reglering för personuppgiftsbehandling inom EU. GDPR påverkar samtliga internationella enheter samt dotterbolag inom Handelsbanken. Olof leder arbetet med att genomföra en gapanalys där den nya förordningen matchas mot respektive lands nuvarande lagstiftning. Därefter vidtar åtgärder för att anpassa styrdokument, instruktioner och IT-lösningar på såväl central som lokal nivå.
 • Svenska Handelsbanken

  Programledare

  2015 - 2016

  Finansinspektion i Sverige har i föreskrifter från 1 juni 2014 (FFFS 2014:4) angivit nya regler avseende hantering av operativ risk inklusive kontinuitet med utgångspunkt från bankens väsentliga processer. Uppdraget är att utveckla och införa en dokumentation av bankens väsentliga processer samt att införa nya metoder för hantering av kontinuitet i enlighet med regelverket i FFFS 2014:4. Projektet ska även säkerställa att hanteringen av kontinuitet harmoniserar med kommande arbete med operativa risker. Regelverket ska appliceras inom samtliga regionbanker – Sverige, Norge, Finland, Danmark, Holland och Storbritannien. Olof är huvudprojektledare för "GL44 - Väsentliga processer" och ansvarar för genomförande, budget, tidplan samt organisation av delprojekt.
 • Akademikerförsäkring

  Projektledarmentor

  2015 - 2015

  Mentor och rådgivare åt intern projektledare på Akademikerförsäkring. Projekt för kravställande, upphandling och införande av nytt Försäkringssystem. Bidrar kontinuerligt med struktur, metod och mallar. Ingår i styrgrupp för projektet
 • Kvadrat

  Valberedning

  2014 - 2015

  Valberedningen bereder och lämnar förslag till årsstämman avseende: Val av och arvode till styrelsens ordförande respektive ledamöter i bolagets styrelse. Val av och arvode till revisor Arvode åt nästa års valberedning
 • Akademikerförsäkring

  Förstudieledare

  2014 - 2014

  Uppdragets syfte var att kvalitetssäkra och rekommendera ett val av nytt försäkringssystem till Akademikerförsäkring. Efter genomförd analys presenterades ett beslutsunderlag med rekommendation inför nästa steg i projektet: Försäkringssystem inför framtiden. Arbetsområden: Genomgång av nuvarande kravspecifikation Intervjuer av nyckelpersoner Finansiell analys samt kundreferenser Teknisk analys av systemen Leverantörsmöten Avstämning med Akademikerförsäkring. Beslutsunderlag
 • Storstockholms lokaltrafik

  Förvaltningsledare

  2014 - 2015

  Ansvarig för releaser avseende SL Access, biljett- och betalsystem – högt prioriterat program på SL. I min roll: Säkerställa att komplex leverans sker enligt överenskommen tidplan och med definierat innehåll. Utveckla och förfinat processen för change- och releasehantering. Ansvarig för koordinering av flera olika projekt avseende utvecklingsbehov och beställningar. En viktig framgångsfaktor är att säkerställa att de olika projekten arbetar med gemensamma tidplaner. Leda återkommande förvaltningsmöten och workshops för att fastställa kommande releaser. Förhandlingar samt kontinuerlig dialog med internationell leverantör för att genomföra beställningar och säkerställa korrekt leverans på utsatt tid. Agera stöd till respektive ägare av krav, samt projektledare för att nå önskat resultat. Processer enligt ITIL.
 • Returpack

  Rådgivare regelverk

  2014 - 2014

  Rådgivare åt Returpack och dess ledningsgrupp. Vägledning avseende strategi och genomförande av projekt för mobil utbetalning av pant avseende bland annat kortsäkerhet och regelverksfrågor.
 • Storstockholms lokaltrafik

  Affärsförvaltare Betalsystem, regelverk

  2013 - 2014

  Ansvar för förvaltning av SLs kassasystem med tillhörande hårdvara, leverantörskontakter och avtal. Förslår och ansvarar för förändringar och utvecklingsmöjligheter inom området. Beställare av bland annat kortprojekt. Löpande expertkompetens kring regelverksfrågor inom PCI-DSS.
 • Vardia Försäkring

  Projektledare

  2012 - 2012

  Projektledare för förbättrad ekonomihantering. Workshop och dokumentation avseende samtliga processer i försäkrings- och skadesystem som leder till åtgärder i ekonomisystemet Navision. Olof har tagit fram en struktur, vilket innebär att kunden självständigt kan driva arbetet vidare. Respektive delprocess tidsattes och ansvarig delprojektledare tillsattes.
 • Returpack

  Utredare regelverk

  2012 - 2013

  Förstudie inom affärsutveckling: Alternativa metoder för utbetalning av pant. Analys och presentation av tänkbara betalmetoder för framtida returautomater. Utredningsarbetet har bland annat inneburit intervjuer med externa parter i kombination med egen gedigen kunskap inom området.
 • Akademikerförsäkring

  Projektledare

  2012 - 2012

  Nulägesanalys avseende pågående implementering av nytt försäkringssystem. Genomgång med företagets representanter, avtalsförhandlingar och kontinuerlig dialog med organisationens jurister. För ledning och styrelse presenterades en rapport innehållande: -Beslutsunderlag för vidare framdrift av projektet. -Förslag avseende omprioriteringar. -Analys av avtalsförslag. Efter avslutad nulägesanalys var Olof projektledare för implementering av uppdateringar i försäkringssystemet. På deltid har han fortsatt att stödja kunden i bland annat avtalsfrågor.
 • Alliansor

  Utredare

  2012 - 2012

  Alliansors kund önskar erbjuda betalningar via Internet och telefon. Rekommendation och handlingsplan avseende säkerhet, kundnytta och ekonomi.
 • SEB Kort - Euroline

  Utredare regelverk

  2011 - 2011

  Framtagande av beslutsunderlag avseende Compliance. Tvingande regelverkskrav ställs av kortnätverken Visa och MasterCard. På utsatt tid levererades ett underlag som presenterades för Eurolines ledningsgrupp. Genom att leda arbetet med en projektgrupp skapades en tydlig riktlinje vilket innebar att Compliance inom kortinlösen för den internationella flygbranschen kunde bibehållas.
 • SEB Retail Sweden

  Affärsanalytiker

  2011 - 2011

  Verksamhetskoordinator inom projekt för flytt av bankomataffären (ATM)
 • Kvadrat

  Föreläsare: Din Mobila Plånbok

  2011 - 2011

  Förläsningsserie: NFC & Mobila betalningar. Behandlar marknadstrender, affärsnytta, säkerhet, omvärldsanalys
 • Swedavia

  Utredare

  2010 - 2011

  Utredning och rekommendation av alternativ för framtida betallösning för Swedavia Parkering. Fokus på mobila lösningar
 • Fareoffice AB

  Styrelseledamot

  2010 - 2011

  Bolaget bedriver försäljning och utveckling av komplette E-handelslösningar för globala biluthyrningsföretag.
 • SEB Retail Sweden

  Affärsanalytiker

  2009 - 2011

  Projekt för att skapa och säkerställa processer för hantering av känslig kortinformation. Framtagande av nulägesbeskrivning av organisation, processer, information och system. I nästa steg skapades åtgärdsplaner och rutiner för governance. Arbetet bedrevs ofta i workshopform.
 • IDG

  Affärscoach

  2009 - 2011

  Personlig jobbcoachning för chefer, specialister och säljare inom IT.
 • Nacka Kommun

  Coach

  2009 - 2011

  Affärscoach för att stödja och utveckla personal inom kommunen.
 • SEB Kort

  Utredare

  2008 - 2009

  Uppdrag: Hur väl uppfyller banken kortsäkerhet? Skapa nuvärdesanalys utifrån Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS). Samtliga enheter inom Issuing, Acquiring, ATM & Bankkontor i fokus. Verksamhetsutveckling för att skapa metod för att genomföra en säkerhetsanalys av processer och IT-system, såväl i Sverige som internationellt.
 • SEB Kort - Euroline

  Projektledare/Informationssäkerhetsansvarig

  2007 - 2008

  Euroline hanterar inlösen av korttransaktioner och ingår i SEB Kort AB (ett dotterbolag till SEB). Uppdrag: Leda Eurolines arbete med Säkra kortbetalningar för deras kunder. Detta innebar att: Ta fram en strategi för PCI-DSS Implementera linjeorganisation för programområdet Ansvara för utvecklingsprojekt Fungera som strategisk rådgivare och rapportera direkt till organisationens ledning.
 • DIBS-DebiTech

  Projektledare

  2006 - 2007

  Projektledare för en studie, under en given tidsperiod, där vi djup-intervjuade personal från våra kunders cash-management avdelningar. Syftet var att undersöka marknaden för betallösningar och vilka behov som finns framöver. Studien levererades och presenterades för DIBS-DebiTechs utvecklingsavdelning.
 • Flertal svenska banker

  Föredragshållare

  2006 - 2007

  Internationellt inriktade presentationer av marknaden för e-handel. Jag presenterar de olika aktörernas roller i värdekedjan och hur handlare, betalväxlar och banker samverkar. Åhörare är personal från bankernas cash-management avdelningar.
 • DIBS-DebiTech

  Business Area Manager

  2006 - 2007

  Stödjer svenska och internationella kunder, främst, e-Merchants med deras cash-management funktion. Samordnar upphandlingar av bankavtal, förhandlingar och stödjer kunder i implementeringsfas av betallösningar. Payment specialist, talare inom området
 • Netgiro

  Scandinavian Sales Executive

  2003 - 2006

  Företaget är en internationell betalväxel för e-Merchants. Jag var rådgivare avseende komplexa implementeringar av betallösningar, innefattande flera olika betalmetoder och inlösande parter, tex banker. Våra kunder hade komplexa lösningar. Tack vare mitt yrke etablerade jag kontakter med ett antal internationella banker, samtidigt med en god förståele kring betlmetoder och dess utveckling på olika marknader.
 • Entra, part of TietoEnator

  Projektledare

  1999 - 2000

  Övergripande projektledare för införande av säljstödssystem inom samtliga Bolag i företaget.
 • Entra, part of TietoEnator

  Sales Manager

  1998 - 2003

  Satt i ledningsgrupp för affärsområdet Payments. Jag varf ansvarig för försäljningspersonal och vår grupp sålde IT-projekt (kortlösningar) till banker och andra finansiella aktörer, såväl i Sverige som internationellt.. Vi erbjöd en produkt: "EntraCard" och vi var ansvariga för internationella implementeringar.
 • Waypoint, eget företag

  e-handel handburna GPS:er

  1997 - 1998

  Eget företag: Försäljning av handburna GPS:er via Internet
 • Telia Företag

  Teamchef

  1996 - 1998

  Teamchef /coach för 9 säljare. Tillsammans med kunden och Telias experter samordnade jag helhetslösningar inom IT-området, samt ansvarade för att uppdraget blev utfört enligt kundens önskemål. Jag hade budgetansvar.
 • Stadshypotek

  Projektledare

  1995 - 1995

  Projektledare för implementering och anpassning av en inköpt lånestock.
 • Stadshypotek

  Kreditanalytiker

  1994 - 1996

  I projektform ansvara för att erforderliga underlag inför kreditdragningar tog fram samt presentera underlagen för kreditkommitté. Analysera potentiella kunder till Stadshypotek. Jag belyste självständigt, samt i team, branscher och koncerner för att beräkna den långsiktiga lönsamheten och avkastningen.

Olofs kompetensområden

 • Verksamhetsutveckling och Strategi

  Affärsutveckling, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Utredning
 • Roller

  Coach, Workshopledare, Upphandlare, Huvudprojektledare
 • Utbildning

  civ.ek
 • Branscherfarenhet

  Bank & Finans, Postorder/ e-handel, Resebranschen, Spel
 • Tillämpningar

  e-handel
 • Ledarskap

  Ledarskap allmänt
 • Upphandling

  Inköp och förhandling, Kravformulering
 • Försäljning

  Försäljning, Försäljningsledning, Avtal och Förhandling
 • Projektfaser

  Förstudie
 • Projektledning

  Administrativ huvudprojektledning

Olofs anställningar

 • Business Area Manager, DIBS-DebiTech

  2006 - 2007

 • Scandinavian Sales Executive, Netgiro

  2003 - 2006

 • Sales Manager, EntraCard, Entra, part of TietoEnator

  1998 - 2003

 • Teamchef, Telia Företag

  1996 - 1998

 • Kreditanalytiker, Stadshypotek

  1994 - 1996

 • Banktjänsteman, Första Sparbanken

  1986 - 1994

Olofs utbildningar

 • Certifierat Dataskyddsombud, IFU – Handelshögskolan Executive Education i Stockholm

  2018 - 2018

 • Dataskyddsförordningen (GDPR) i praktiken, LegalWorks, Stockholm

  2016 - 2016

 • Att leda digital transformation, Stockholm

  2016 - 2016

 • Prosci Change Management - Certifiering, Stockholm

  2015 - 2015

 • Certified Scrum Master, Stockholm

  2010 - 2010

 • PCI Standards Training Program, Budapest, Ungern

  2010 - 2010

 • Diplomutbildning i styrelsearbete, Svenska Handels, Stockholm

  2009 - 2009

 • Peng-Ledare, Stockholm

  2009 - 2009

 • SEB Unified Process, SEB

  2009 - 2009

 • Certifierad Affärscoach, Solid Affärscoaching/ICF, Stockholm

  2008 - 2009

 • Informationsintegritet Infogix, Stockholm

  2008 - 2008

 • PCI DSS Training, VISA, London

  2007 - 2007

 • PCI DSS Training, Trustwave, Stockholm

  2007 - 2007

 • Engelska för förhandlingar, London

  2001 - 2001

 • Projektledarutbildning, Arbetsplats: Entra

  1999 - 2000

 • Tyska, Stockholms universitet

  1992 - 1992

 • Statistik, Stockholms universitet

  1991 - 1991

 • Ekonomiutbildning, Civilekonom, Stockholms universitet

  1989 - 1992

 • 3-årig Ekonomisk linje, S:t Jacobi Gymnasium

  1984 - 1986

Till konsultsök

Kontakt

Anna Bohlin Archer 070-3705363 anna.bohlin@kvadrat.se

Kvadrat i siffror

 • 436

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 342

  Kunder senaste året

 • 4,6/5

  Kundnöjdhet sedan 2007

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning