Hoppa till sidans innehåll

Olof Raab

Risksamordnare

Olof är en senior risksamordnare, projektledare och utredare och med lång erfarenhet från såväl stora som små organisationer. Han har en bra balans mellan förståelse för verksamhetens behov, regelverksfrågor och teknikrelaterade områden.

Olof har mångårig och gedigen erfarenhet inom riskhantering, informationssäkerhet, GDPR och regelverksfrågor. T ex inom betalningar, PCI-DSS, försäkringssystem, e-handel och ATM-projekt. Han har förmågan att genomföra utredningar inom ett brett kunskapsområde. Olof levererar och presenterar infallsvinklar som bidrar till att utveckla kundens affär och strategi.

Olof har omfattande kunskap om att leda projekt med fokus på finansiella regelverksprojekt. I uppdragen har ingått att leda förändringsarbete, ta fram strategier, etablera affärsprocesser och att skapa struktur avseende risk och kontinuitet. Han har genomfört implementeringar i linjeorganisationer, genomfört sårbarhets- och riskanalyser, samt skapat processer för governance.

Olof är även utbildad dataskyddsombud.

Olofs professionella rykte i sammandrag:
”Olof har ett stort engagemang, en mycket tydlig drivkraft och ambition att ge kunden mer än den förväntade leveransen. Han har ett genuint affärstänkande, är ytterst professionell, sätter sig noga in i uppdragen och har en gedigen kvalitet i sitt arbete. Olof är en smidig lagspelare som med sin sociala förmåga är lätt att samarbeta med. Hans stora arbetskapacitet imponerar och smittar av sig - han är alltid påläst, lojal och informerar på ett lättillgängligt sätt.

Olof har en bred erfarenhet, är mycket lösningsinriktad och arbetar effektivt och fokuserat även under tidspress. Han vill skapa resultat, söker hela tiden svar och ger sig inte förrän han penetrerat hela problembilden. Olof är pragmatisk med sin analytiska förmåga och kan ur komplicerade faktamängder plocka fram spännande lösningar. Han inspirerar med sin positiva inställning, är förtroendeingivande och ett bra bollplank vid brainstorming möten.”

Sammanställningen baseras på svar från kunder som lämnat svar anonymt.

Områden

 • Risksamordnare
 • Informationssäkerhet/GDPR
 • Projektledare/utredare

Om Olof

Som person är Olof engagerad och målmedveten och har förmåga att snabbt skaffa sig en bild om vad som behöver göras. Han är fokuserad på att leverera resultat. Tack vare Olofs affärsförmåga kan han sätta sig in i och förstå olika verksamhetsregler och affärskrav.

Olofs CV

 • E-Hälsomyndigheten

  Risksamordnare

  2024 -

  På enheten för Verksamhetsutveckling är Olof Risk manager för Vård- och hälsotåget (SAFe). Rollen avser att ansvara för riskanalyser och konsekvensbedömningar avseende dataskydd för diverse regeringsuppdrag inom Vård och omsorg. Olof agerar även moderator för såväl interna som externa sammankomster.
 • E-hälsomyndigheten

  Samordnare

  2023 - 2023

  Olof samordnar planering av regeringsuppdrag kopplade till Vårdförmedling. I uppdraget ingår att vara genomföra ett antal större workshops, inklusive förberedelse och moderering. Olof organiserar och leder den första PI planing för regeringsuppdragen enligt SAFe.
 • SEB Life

  Projektledare

  2023 - 2024

  Projektledare för ett regelverksprojekt. Ansvarig för att säkerställa att SEB Life i Sverige och internationellt uppfyller kraven i Digital Operations Resilience ACT (DORA). DORA började gälla från och med 16 januari 2023 och i januari 2025 ska finansiella företag efterleva regelverket.
 • Skolinspektionen

  Informationssäkerhetssamordnare

  2023 - 2023

  Uppdrag att utveckla och driva informationssäkerhetsarbetet inom ramen för myndighetens säkerhetsledningssystem.
  Skapat metod för och genomfört informationsklassning.
  Stöd till verksamheten med kompetens och erfarenhet genom rådgivning, utbildning och uppföljning inom hela informationssäkerhetsområdet.
  Samordnat och drivit risk- och incidentprocesser framåt
  Skapat och följt upp styrdokument inom området
  Stöd för att hantera eventuella informationssäkerhetsincidenter
  Samverkat med dataskyddsombudet och arkivfunktionen för att säkerställa efterlevnad av lagar och förordningar
  Skapat mall för konsekvensbedömning av dataskydd
  Skapat underlag för myndighetens registerförteckning
  En förutsättning är att konsulten håller sig uppdaterad på aktuell lagstiftning som styr informationssäkerheten, såsom dataskyddsförordningen och offentlighet- och sekretesslagen och verka för att myndigheten följer lagstiftningen.
 • E-hälsomyndigheten

  Kvalitetskoordinator för Covidbevis

  2022 - 2022

  Olof skapade en strategisk plan för genomförande och uppföljning av kvalitet avseende det externa och interna arbetet med Covidbevis. I arbetet ingick information till och praktisk kontroll av att testaktörer för covid-19 följde E-hälsomyndighetens regelverk och krav utifrån IT- och informationssäkerhet. Samordning skedde med representanter från Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) samt med externa testaktörer. Olof var även projektledare för de konsekvensbedömningar för dataskydd (GDPR) som genomfördes inför att tjänsten aktiverades. Vidare ingick i kvalitetskoordinatorns roll att genomföra informationsklassning och välja rätt åtgärder för att skydda information.
 • Kappahl

  Rådgivare

  2021 - 2021

  Kund befann sig i dialog med banker och leverantörer avseende frågor relaterade till betalningar via bank- och kreditkort. Olof hade avstämning med kunden med fokus på regelverk för kortsäkerhet (PCI-DSS). Syftet var att dels svara på frågor kring regelverket och dels att förbereda kunden inför stundande externa möten.
 • E-hälsomyndigheten

  Projektledare - Riskmetodik på myndigheten

  2021 - 2022

  Utmaningen var att det dagligen genomförs diverse riskanalyser med ett stort antal deltagare. Därefter var det en utmaning att få en samlad och strukturerad bild av en enhets, avdelningens eller hela myndighetens risker. Vidare saknades en samlad metod för att kunna arbeta med riskmitigering.
  Olof ansvarade för att skapa en uppdaterad och enhetlig metod för riskarbete på E-hälsomyndigheten. Uppdraget innefattade att skapa en gemensam riskmetodik, inklusive riskforum och dess uppdrag och roller, riskmatris, skalor för sannolikhet och en gemensam syn på konsekvens. Arbetet resulterade i en riskprocess som på ett överskådligt sätt aggregerades från respektive riskkälla/riskanalys till en tydlig bild för myndighetens ledningsgrupp.
 • E-hälsomyndigheten

  Risksamordnare/Projektledare

  2019 - 2021

  Risksamordnare för operationell riskhantering inom programmet Nationell läkemedelslista. Programmet arbetade enligt SAFe.
  Uppdraget bestod bl.a. av följande uppgifter:
  * Skapa arbetssätt för riskhantering på olika nivåer inom programmet
  * Etablera verktyg/dokumentation för risker och riskåtgärder
  * Leda workshops för riskanalyser. Riskanalyser genomfördes med såväl interna som externa deltagare. Syftet var dels att fånga och följa upp programrisker och dels att arbeta med riskanalyser inom specifika riskområden.
  * Följa upp riskåtgärder och presentera detta på varje styrgruppsmöte.
  * Kommunicera status för risker
  * Projektledare för konsekvensbedömning avseende dataskydd (GDPR) för Nationell läkemedelslista. I uppdraget ingick att skapa en metod och dokumentation för konsekvensanalysen. Genomföra, leda och analysera resultatet av riskanalyserna, dialog med Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) och sammanställa materialet i samarbete med juristavdelningen. Då detta var Sveriges dittills mest omfattande och kritiska konsekvensbedömnings som pågick var Olof inbjuden till IMY:s konferens för dataskyddsombud för att presentera hur arbetet med konsekvensanalysen på E-hälsomyndigheten genomfördes. Syftet var att visa representanter från andra organisationer en metod för att kunna arbeta med komplexa bedömningar.
  * Projektledare för konsekvensanalyser avseende dataskydd (GDPR), för andra behandlingar på myndigheten. På uppdrag av myndighetens rättschef och i dialog med dataskyddsombudet organiserade och genomförde Olof en riskbaserad analys, inklusive riskworkshops, i samarbete med relevanta kontaktpersoner på E-hälsomyndigheten.
  * Projektledare för att kartlägga flödet av personuppgifter från E-hälsomyndigheten till länder utanför EU/EES. Olof ansvarade för en riskbaserad analys baserad på respektive avdelnings sammanställning av behandlingar. Uppdraget genomfördes med anledning av Schrems II-domen.
  * Moderator för ett flertal externa och interna evenemang i E-hälsomyndighetens regi.
 • Sveriges Kommuner och Regioner, SKR

  Samordnare i arbete med nationell läkemedelslista

  2018 - 2019

  Riksdagen fattade beslut om att en lag om nationell läkemedelslista skulle börja gälla den 1 juni 2020. Olof ledde självständigt arbetet med att samla in behov från och bygga upp olika typer av stöd för regioner och kommuner i detta uppdrag inom E-hälsa. Det ingick att föra dialog med berörd myndighet för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för respektive kommuns och regions verksamhets- och IT-projekt. Senast den 1 juni 2022 skulle all hantering av recept på läkemedel, förskrivna hjälpmedel och livsmedel skötas via nationella läkemedelslistan. Detta innebär ett stort förändringsarbete som omfattar många aktörer. Regioner och kommuner behövde bygga om förskrivningsmoduler och andra
  system som hanterar information om förskrivna läkemedel. Det blev också nödvändigt att se över arbetssätt och att hitta en gemensam syn på ansvaret för patientens läkemedelsbehandling.
  Olof ledde en grupp med verksamhetsexperter och kommunikatörer från SKR och Inera. I arbetet ingick att säkerställa en dialog med representanter från kommuner och regioner och att säkerställa att relevant stöd inför kommande implementering byggdes upp. Vidare var en löpande dialog med vårdleverantörerna absolut nödvändig. Förutom samarbetet och ansvaret
  för att leda gruppen fanns ett ansvar för att självständigt fånga upp och säkerställa att relevant information behandlas. Genom ett samarbetsrum som Olof har skapat spred SKR och Inera information och samtidigt hanterades inkommande frågor från kommuner och regioner. Målet med arbetet var att underlätta för medlemmarna inför stundande införande av
  nationella läkemedelslistan.
 • Sveriges Kommuner och Regioner, SKR

  Koordinator för SKRs arbete med GDPR

  2017 - 2018

  Olof var projektledare på Sveriges Kommuner & Regioner (SKR) med uppgift att stötta Sveriges kommuner, kommunala bolag och regioner med deras respektive GDPR-arbete inför och efter att den allmänna dataskyddsförordningen trädde i kraft i maj 2018. Olof ansvarade för och samordnade en arbetsgrupp som löpande prioriterade och genomförde insatser som kunde optimera nyttan för så många intressenter som möjligt. Till exempel säkerställde Olof att SKR tog fram mallar för avtal, organiserade FAQ, hanterade samarbetsrum samt att medlemmarna fick återkoppling på frågor från SKR:s jurister. Vidare planerades och spelades ett flertal informationsfilmer in, med syfte att nå ut med relevant information. I dessa filmer var Olof moderator och respektive avsnitt sparades ned på SKR:s hemsida och på YouTube.
  Arbetet ställde stora krav på såväl självständigt arbete, som samarbete. I det självständiga arbetet ingick t ex att driva projektet framåt, sköta dialogen med styrgruppen och kontinuerligt stämma av att respektive relevant fråga behandlades. Vidare inkom ett stort antal frågor direkt till Olof från medlemmarna och de tog Olof hand om själv, eller i samarbete med jurister från arbetsgruppen. Olof skapade också en plan för överlämning till förvaltning. Arbetet övergick i intern förvaltning på SKR under hösten 2018. Som resultat tog ”The EU Agency for Fundamental Rights ”i sin årsrapport upp SKR:s informationsinsats avseende GDPR till medlemmarna som ett bra och framgångsrikt exempel för övriga Europa att ta efter.
 • Svenska Handelsbanken

  Projekt-/Utredningsledare, operativa risker

  2017 - 2017

  Olof var utredningsledare med ansvar för att skapa en process för hantering av operativa risker för bankens väsentliga processer inklusive en process för nyckelkontroller. Inledningsvis arbetade Olof självständigt med en utredning därefter skapade och ansvarade han för en projektgrupp med relevant personal från Risk, Compliance, Juridik och Informationssäkerhet. Därefter ledde Olof gruppens arbete med att skapa relevant hantering av operativa risker. Uppdraget innefattade att leda ett stort antal workshops där syftet med respektive workshop var att ta fram och kontinuerligt säkerställa processen för riskhantering. Utifrån tema för respektive workshop deltog, förutom medlemmarna i utredningsgruppen, personal och beslutsfattare från varierande delar av banken. I uppdraget ingick framtagande av:
  Metod
  Implementering
  Dokumentation
  Rapportering
  Instruktioner & utbildning
  Förvaltning.
 • Svenska Handelsbanken

  Metodansvarig för riskhantering - GDPR

  2016 - 2017

  Olof var metodansvarig i en förstudie avseende GDPR. Syftet med förstudien var att skapa en översyn gällande vilka åtgärder banken behövde vidta när PuL, per 25 maj 2018, ersattes med en ny generell reglering för personuppgiftsbehandling inom EU/EES. GDPR påverkade samtliga internationella enheter samt dotterbolag inom Handelsbanken. Olof ledde arbetet med att genomföra en gap- och riskanalys där den nya förordningen matchades mot respektive lands dåvarande lagstiftning. Därefter inleddes åtgärder för att anpassa styrdokument, instruktioner och IT-lösningar på såväl central som lokal nivå utifrån ovan riskbaserade förhållningssätt. Uppdraget innefattade att leda ett stort antal workshops. Syftet med respektive workshop var att stämma av varje enhets gap och risker. Fortlöpande genomförde Olof nya workshops för att diskutera och rangordna respektive gap utifrån risk för banken. Deltagare var informationssäkerhetsansvarig för respektive enhet, samt personal från Juridik. Flertalet möten skedde med en kombination av deltagare på plats, samt via digital länk.
 • Svenska Handelsbanken

  Programledare för riskhantering

  2015 - 2016

  Finansinspektion i Sverige har i föreskrifter från 1 juni 2014 (FFFS 2014:4) angivit nya regler avseende hantering av operativ risk inklusive kontinuitet med utgångspunkt från bankens väsentliga processer. Uppdraget är att utveckla och införa en dokumentation av bankens väsentliga processer samt att införa nya metoder för hantering av kontinuitet i enlighet med
  regelverket i FFFS 2014:4. Projektet ska även säkerställa att hanteringen av kontinuitet harmoniserar med kommande arbete med operativa risker. Regelverket ska appliceras inom samtliga regionbanker – Sverige, Norge, Finland, Danmark, Holland och Storbritannien.
  Olof är huvudprogramledare för "GL44 - Väsentliga processer" och ansvarar för genomförande, budget, tidplan samt organisation av delprojekt. Målet som uppnåddes innebar att programmets medlemmar under stortidspress
  • fastställde en lista på väsentliga processer
  • Dokumenterade respektive process
  • Genomförde analys av operativa risker per process
  • Kontinuitetshanterade varje process
  Uppdraget innefattade att leda ett stort antal workshops. Syftet var att starta arbetet med varje ny process som skulle dokumenteras och analyseras. Olof presenterade programmet och målet med respektive workshop var att säkerställa att respektive organisation enades med
  programmet om specifika processer att hantera, samt att en processansvarig utsågs. Ett ytterligare mål var att medlemmarna i programmet därefter kunde ta arbetet vidare med processansvarig och andra relevanta personer. Deltagare på respektive workshop var 1-2
  personer i personalen, samt en beslutsfattare, från relevant avdelning för den specifika processen som skulle analyseras.
 • Akademikerförsäkring

  Projektledarmentor

  2015 - 2015

  Mentor och rådgivare åt intern projektledare på Akademikerförsäkring. Projekt för kravställande, upphandling och införande av nytt Försäkringssystem. Bidrar kontinuerligt med struktur, metod och mallar.
  Ingår i styrgrupp för projektet.
 • Kvadrat

  Valberedning

  2014 - 2015

  Valberedningen bereder och lämnar förslag till årsstämman avseende:
  Val av och arvode till styrelsens ordförande respektive ledamöter i bolagets styrelse.
  Val av och arvode till revisor
  Arvode åt nästa års valberedning
 • Akademikerförsäkring

  Förstudieledare

  2014 - 2014

  Uppdragets syfte var att kvalitetssäkra och rekommendera ett val av nytt försäkringssystem till Akademikerförsäkring.
  Efter genomförd analys presenterades ett beslutsunderlag med rekommendation inför nästa steg i projektet: Försäkringssystem inför framtiden.
  Arbetsområden:
  Genomgång av nuvarande kravspecifikation
  Intervjuer av nyckelpersoner
  Finansiell analys samt kundreferenser
  Teknisk analys av systemen
  Leverantörsmöten
  Avstämning med Akademikerförsäkring.
  Beslutsunderlag
 • Storstockholms lokaltrafik

  Förvaltningsledare

  2014 - 2015

  Ansvarig för releaser avseende SL Access, biljett- och betalsystem – högt prioriterat program på SL. I Olofs roll:
  Säkerställa att komplex leverans sker enligt överenskommen tidplan och med definierat innehåll.
  Utveckla och förfina processen för change- och releasehantering.
  Ansvarig för koordinering av flera olika projekt avseende utvecklingsbehov och beställningar. En viktig framgångsfaktor är att säkerställa att de olika projekten arbetar med gemensamma tidplaner.
  Leda återkommande förvaltningsmöten och workshops för att fastställa kommande releaser.
  Förhandlingar samt kontinuerlig dialog med internationell leverantör för systemutveckling. Representanter från ett flertal organisationer deltog. T ex. 1 internationell IT-leverantör, 3 svenska IT-leverantörer, Vaxholmsbolaget, olika enheter inom Storstockholms lokaltrafik samt
  leverantören av Stockholms tunnelbanetrafik.
  Ansvarig för att genomföra beställningar och säkerställa korrekt leverans på utsatt tid.
  Agera stöd till respektive ägare av krav, samt projektledare för att nå önskat resultat.
  Processer enligt ITIL.
 • Returpack

  Rådgivare regelverk

  2014 - 2014

  Rådgivare åt Returpack och dess ledningsgrupp. Vägledning avseende strategi och genomförande av projekt för mobil utbetalning av pant avseende bland annat kortsäkerhet och regelverksfrågor.
 • Storstockholms lokaltrafik

  Affärsförvaltare Betalsystem, regelverk

  2013 - 2014

  Ansvar för förvaltning av SLs kassasystem med tillhörande hårdvara, leverantörskontakter och avtal. Förslår och ansvarar för förändringar och utvecklingsmöjligheter inom området. Beställare av bland annat kortprojekt. Löpande expertkompetens kring regelverksfrågor inom PCI-DSS.
 • Returpack

  Utredare regelverk

  2012 - 2013

  Förstudie inom affärsutveckling: Alternativa metoder för utbetalning av pant. Analys och presentation av tänkbara betalmetoder för framtida returautomater. Utredningsarbetet har bland annat inneburit intervjuer med externa parter i kombination med egen gedigen kunskap inom området.
 • Akademikerförsäkring

  Projektledare

  2012 - 2012

  Nulägesanalys avseende pågående implementering av nytt försäkringssystem. Genomgång med företagets representanter, avtalsförhandlingar och kontinuerlig dialog med organisationens jurister.
  För ledning och styrelse presenterades en rapport innehållande:
  -Beslutsunderlag för vidare framdrift av projektet.
  -Förslag avseende omprioriteringar.
  -Analys av avtalsförslag.

  Efter avslutad nulägesanalys var Olof projektledare för implementering av uppdateringar i försäkringssystemet. På deltid har han fortsatt att stödja kunden i bland annat avtalsfrågor.
 • Alliansor

  Utredare

  2012 - 2012

  Alliansors kund önskar erbjuda betalningar via Internet och telefon. Rekommendation och handlingsplan avseende säkerhet, kundnytta och ekonomi.
 • Vardia Försäkring

  Projektledare

  2011 - 2012

  Projektledare för förbättrad ekonomihantering. Workshop och dokumentation avseende samtliga processer i försäkrings- och skadesystem som leder till åtgärder i ekonomisystemet Navision. Olof har tagit fram en struktur, vilket innebär att kunden självständigt kan driva arbetet vidare. Respektive delprocess tidsattes och ansvarig delprojektledare tillsattes.
 • SEB Kort - Euroline

  Utredare regelverk

  2011 - 2011

  Framtagande av beslutsunderlag avseende Compliance för SEB Korts kunder, internationella flygbolag. Tvingande regelverkskrav ställs av kortnätverken Visa och MasterCard. På utsatt tid levererades ett underlag som presenterades för Eurolines ledningsgrupp. Genom att leda arbetet med en projektgrupp skapades en tydlig riktlinje vilket innebar att Compliance inom kortinlösen för den internationella flygbranschen kunde bibehållas. Olof ledde ett antal workshops med syftet att skapa en bild av SEB Korts nuvarande affär, hot, risker och möjligheter. Därefter ledde Olof workshops för att förankra en handlingsplan och ett tillvägagångssätt för kortinlösen framöver. Deltagare var, förutom arbetsgruppen,
  representanter från kortnätverken, Juridik och Försäljning på Euroline, samt någon representant från Eurolines ledningsgrupp.
 • SEB Retail Sweden

  Affärsanalytiker

  2011 - 2011

  Verksamhetskoordinator inom projekt för flytt av bankomataffären (ATM)
 • Kvadrat

  Föreläsare: Din Mobila Plånbok

  2011 - 2011

  Föreläsningsserie: NFC & Mobila betalningar. Behandlar marknadstrender, affärsnytta, säkerhet, omvärldsanalys
 • Swedavia

  Utredare

  2010 - 2011

  Utredning och rekommendation av alternativ för framtida betallösning för Swedavia Parkering. Fokus på mobila lösningar
 • Fareoffice AB

  Styrelseledamot

  2010 - 2011

  Bolaget bedriver försäljning och utveckling av komplette E-handelslösningar för globala biluthyrningsföretag.
 • SEB Retail Sweden

  Affärsanalytiker

  2009 - 2011

  Projekt för att skapa och säkerställa processer för hantering av känslig kortinformation. Framtagande av nulägesbeskrivning av organisation, processer, information och system. I nästa steg skapades åtgärdsplaner och rutiner för governance. Arbetet bedrevs ofta i workshopform.
 • IDG

  Affärscoach

  2009 - 2011

  Personlig jobbcoachning för chefer, specialister och säljare inom IT.

 • Nacka Kommun

  Coach

  2009 - 2011

  Affärscoach för att stödja och utveckla personal inom kommunen.
 • SEB Kort

  Utredare

  2008 - 2009

  Uppdrag: Hur väl uppfyller banken kortsäkerhet? Skapa nuvärdesanalys utifrån Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS). Samtliga enheter inom Issuing, Acquiring, ATM & Bankkontor i fokus.
  Verksamhetsutveckling för att skapa metod för att genomföra en säkerhetsanalys av processer och IT-system, såväl i Sverige som internationellt.
 • SEB Kort - Euroline

  Projektledare/Informationssäkerhetsansvarig

  2007 - 2008

  Euroline hanterar inlösen av korttransaktioner och ingår i SEB Kort AB (ett dotterbolag till SEB).
  Uppdrag: Leda Eurolines arbete med Säkra kortbetalningar för deras kunder. Detta innebar att:
  Ta fram en strategi för PCI-DSS
  Implementera linjeorganisation för programområdet
  Ansvara för utvecklingsprojekt
  Fungera som strategisk rådgivare och rapportera direkt till organisationens ledning.
 • DIBS-DebiTech

  Projektledare

  2006 - 2007

  Projektledare för en studie, under en given tidsperiod, där vi djup-intervjuade personal från våra kunders cash-management avdelningar. Syftet var att undersöka
  marknaden för betallösningar och vilka behov som finns framöver.
  Studien levererades och presenterades för DIBS-DebiTechs utvecklingsavdelning.
 • Flertal svenska banker

  Föredragshållare

  2006 - 2007

  Internationellt inriktade presentationer av marknaden för e-handel. Jag presenterar de olika aktörernas roller i värdekedjan och hur handlare, betalväxlar och banker samverkar. Åhörare är personal från bankernas cash-management avdelningar.
 • DIBS-DebiTech

  Business Area Manager

  2006 - 2007

  Stödjer svenska och internationella kunder, främst, e-Merchants med deras cash-management funktion. Samordnar upphandlingar av bankavtal, förhandlingar och stödjer kunder i implementeringsfas av betallösningar. Payment specialist, talare inom området
 • Netgiro

  Scandinavian Sales Executive

  2003 - 2006

  Företaget är en internationell betalväxel för e-Merchants. Jag var rådgivare avseende komplexa implementeringar av betallösningar, innefattande flera olika betalmetoder och inlösande parter, tex banker. Våra kunder hade komplexa lösningar. Tack vare mitt yrke etablerade jag kontakter med ett antal internationella banker, samtidigt med en god förståele kring betlmetoder och dess utveckling på olika marknader.
 • Entra, part of TietoEnator

  Projektledare

  1999 - 2000

  Övergripande projektledare för införande av säljstödssystem inom samtliga Bolag i företaget.
 • Entra, part of TietoEnator

  Sales Manager

  1998 - 2003

  Satt i ledningsgrupp för affärsområdet Payments. Jag varf ansvarig för försäljningspersonal och vår grupp sålde IT-projekt (kortlösningar) till banker och andra finansiella aktörer, såväl i Sverige som internationellt.. Vi erbjöd en produkt: "EntraCard" och vi var ansvariga för internationella implementeringar.
 • Waypoint, eget företag

  e-handel handburna GPS:er

  1997 - 1998

  Eget företag: Försäljning av handburna GPS:er via Internet
 • Telia Företag

  Teamchef

  1996 - 1998

  Teamchef /coach för 9 säljare. Tillsammans med kunden och Telias experter samordnade jag helhetslösningar inom IT-området, samt ansvarade för att uppdraget blev utfört enligt kundens önskemål. Jag hade budgetansvar.
 • Stadshypotek

  Projektledare

  1995 - 1995

  Projektledare för implementering och anpassning av en inköpt lånestock.
 • Stadshypotek

  Kreditanalytiker

  1994 - 1996

  I projektform ansvara för att erforderliga underlag inför kreditdragningar tog fram samt presentera underlagen för kreditkommitté.
  Analysera potentiella kunder till Stadshypotek. Jag belyste självständigt, samt i team, branscher och koncerner för att beräkna den långsiktiga lönsamheten och avkastningen.

Olofs kompetensområden

 • Projektledning

  Administrativ huvudprojektledning
 • Tillämpningar

  e-handel
 • Försäljning

  Avtal och Förhandling, Försäljning, Försäljningsledning
 • Verksamhetsutveckling och Strategi

  Affärsutveckling, Utredning, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling
 • Ledarskap

  Ledarskap allmänt
 • Branscherfarenhet

  Bank & Finans, Resebranschen, Spel, Postorder/ e-handel
 • Upphandling

  Kravformulering, Inköp och förhandling
 • Projektfaser

  Förstudie
 • Utbildning

  civ.ek
 • Roller

  Huvudprojektledare, Upphandlare, Workshopledare, Coach

Olofs anställningar

 • Business Area Manager, DIBS-DebiTech

  2006 - 2007

 • Scandinavian Sales Executive, Netgiro

  2003 - 2006

 • Sales Manager, EntraCard, Entra, part of TietoEnator

  1998 - 2003

 • Teamchef, Telia Företag

  1996 - 1998

 • Kreditanalytiker, Stadshypotek

  1994 - 1996

 • Banktjänsteman, Första Sparbanken

  1986 - 1994

Olofs utbildningar

 • Generativ AI för ledare, Kvadrat Stockholm

  2024 - 2024

 • Ledningssystem för informationssäkerhet i praktiken, Canea

  2023 - 2023

 • Digital Operational Resilience ACT, DORA, JUC, Stockholm

  2023 - 2023

 • IT-säkerhet, informationssäkerhet och dataskydd för verksamhetsutvecklare och projektledare, IT-säkerhetsbolaget

  2022 - 2022

 • Digital informationssäkerhetsutbildning för alla, MSB

  2022 - 2022

 • Business Implications of AI: Full course, EIT Digital

  2021 - 2021

 • Certifiering Leading SAFe® 4.6 / Scaled Agile Framework, Informator

  2019 - 2019

 • Certifierat Dataskyddsombud, IFU – Handelshögskolan Executive Education i Stockholm

  2018 - 2018

 • Dataskyddsförordningen (GDPR) i praktiken, LegalWorks, Stockholm

  2016 - 2016

 • Att leda digital transformation, Stockholm

  2016 - 2016

 • Prosci Change Management - Certifiering, Stockholm

  2015 - 2015

 • Agresso för projektledare, Stockholm

  2014 - 2014

 • Certified Scrum Master, Stockholm

  2010 - 2010

 • PCI Standards Training Program, Budapest, Ungern

  2010 - 2010

 • Diplomutbildning i styrelsearbete, Svenska Handels, Stockholm

  2009 - 2009

 • Peng-Ledare, Stockholm

  2009 - 2009

 • SEB Unified Process, SEB

  2009 - 2009

 • Certifierad Affärscoach, Solid Affärscoaching/ICF, Stockholm

  2008 - 2009

 • Informationsintegritet Infogix, Stockholm

  2008 - 2008

 • PCI DSS Training, VISA, London

  2007 - 2007

 • PCI DSS Training, Trustwave, Stockholm

  2007 - 2007

 • Engelska för förhandlingar, London

  2001 - 2001

 • Projektledarutbildning, Arbetsplats: Entra

  1999 - 2000

 • Tyska, Stockholms universitet

  1992 - 1992

 • Statistik, Stockholms universitet

  1991 - 1991

 • Ekonomiutbildning, Civilekonom, Stockholms universitet

  1989 - 1992

 • 3-årig Ekonomisk linje, S:t Jacobi Gymnasium

  1984 - 1986

Till konsultsök

Kontakt

Anna Bohlin Archer Kundansvarig säljare, Bransch: Bank, Finans, Försäkring 070-370 53 63 anna.bohlin@kvadrat.se

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning