Hoppa till sidans innehåll

Patricia Sörensen

Organisationsutveckling/flödeseffektivisering

Patricia är en tydlig ledare som ser och förstår helheter, hur olika delar hänger ihop med varandra och vilka förutsättningar som krävs för att få effektiva verksamheter. Hon är en trygg och prestigelös person samt en slipad målinriktad kommunikatör. Patricia har lång ledarerfarenhet i stora organisationer och har framgångsrikt drivit stora förändringsarbeten. Hon är lugn, utvecklingsfokuserad samt har förmåga att sälja in budskap och inspirera omgivningen med engagemang, tillit, enkel kommunikation och humor. Som ledare värnar Patricia om ett nära, kommunikativt och coachande ledarskap baserat på tillit, för att skapa ett motiverande och engagerande medarbetarskap

Områden

 • Organisationsutveckling/flödeseffektivisering
 • Förändringsledning
 • Projektledning

Översikt

Patricia är en strategisk doer och karismatisk ledare med nästan 20 års erfarenhet av organisationsutveckling, förändringsledning och projektledning i stora komplexa offentliga verksamheter, på så väl strategisk, taktisk som operativ nivå.

Patricia brinner för arbete med organisationsförenklingar, hög kundnytta, goda resultat och det välmående ledar- och medarbetarskapet och arbetar gärna med mångfacetterade uppdrag med många samarbetspartners och verksamhetsgrenar där goda resultat och god stämning eftersträvas. Uppdrag som interimschef passar Patricia väl!

Patricias CV

 • Total Produce Nordic/Everfresh

  förändringsledning/processkartläggning

  2019 - 2019

  Patricia arbetade med att kartlägga samtliga interna arbetsprocesser både horisontellt och vertikalt i organisationen med syftet att identifiera ineffektivitet och därefter föreslå åtgärder.
 • Midroc Property development

  förändringsledning/processkartläggning

  2019 -

  Patricia arbetar med att identifiera och konkretisera de interna arbetsprocesserna både horisontellt och vertikalt för att tillsammans skapa en ökad tydlighet för verksamheten inför digitalisering av arbetsprocessen. Arbetet innefattar att var stöttande i förändringsresan och guida verksamheten rätt i nya arbetssätt.
 • Sandvik Svedala

  Projektledare intern kontroll

  2018 -

  Sandvik Svedala fick besked i somras att de skulle ha en stor interrevision under 3 veckor i november. VD:n var ny och en hel del processer behövde iordningställas, intern kontroll färdigställas och risker såväl identifieras som elimineras då detta var något eftersatt av olika anledningar. Konsulten har samarbetat med en lokal kvalitetsledare samt med alla processägare.
 • Förenade Bil

  projektledare GDPR

  2018 -

  Guidar och stöttar till nya rutiner, förhållningssätt och genomförande avseende GDPR anpassningar.
 • TRUST

  projektledare GDPR

  2018 -

  Guidar och stöttar till nya rutiner, förhållningssätt och genomförande avseende GDPR anpassningar.
 • Kloksam Consulting AB

  Chefsmentor

  2018 -

 • Polisen

  Polismästare/Regionkanslichef

  2016 - 2018

  Polisens reformarbete med att vara En myndighet har pågått intensivt sedan 2015. Syftet är förbättrat utredningsresultat och moderniserad ledning och styrning. Polisen är idag indelad i sju regioner och med nationella stödverksamheter. Region Syd är en av de tre största regionerna och består av ca 4700 medarbetare. I högsta ledningen finns regionchef, biträdande regionchef, i tredje hand regionkanslichefen och sedan områdescheferna. Uppdraget som regionkanslichef är att agera som strategisk förändringsledare med fokus på övergripande administrativa strategiska och taktiska frågor i alla former. Från verksamhetsstyrning och analys, kvalificerad processledning, controllerhantering och verksamhetsutveckling, till verksamhetsskydd av personal, fastighet/lokalutvecklingsfrågor och information till kvalificerad handläggning, internutredningar samt intern stöd och service såväl regionalt som tillsammans med övriga regioner, nationella avdelningar och rikspolischefens kansli.
 • Lantmäteriet/Sida

  Internkonsult/kursledare tjänsteexport

  2013 - 2013

  Uppdraget innebar att utbilda chefer i övergripande ledning och styrning i motsvarande verksamhet i Vietnam som inom svenska Lantmäteriet fortsatte. Ca 100 deltagare per tillfälle där teori, praktik varvades med fältstudier.
 • Lantmäteriet/Sida

  Internkonsult tjänsteexport

  2012 - 2012

  Ett längre Sida-projekt tog slut och arbetet med nytt projektunderlag tog vid, då behov och intresse från Georgien var fortsatt stor. Ett av fokusområdena var att arbeta vidare med övergripande ledning och styrning samt flödeseffektivisering för att skapa en hållbarhet i verksamheten.
 • Lantmäteriet/Sida

  Internkonsult/kursledare tjänsteexport

  2012 - 2012

  I enlighet med statliga myndigheters uppdrag att bidra U-länder med kunskap fick Lantmäteriet även ett Sida-projekt i Kenya. Uppdrag innebar att hålla kurs i övergripande ledning- och styrning samt i HR-frågor för delar av HR- personalen på Ministry of Lands i Nairobi. Teori varvades med praktik och fältstudier.
 • Lantmäteriet/Sida

  Internkonsult/kursledare tjänsteexport

  2012 - 2012

  I enlighet med statliga myndigheters ansvar att bidra U-länder med kunskap fick Lantmäteriet ett Sida projekt i Vietnam. En del av projektet var att utbilda chefer med övergripande ledning och styrning i motsvarande organisation som svenska Lantmäteriet. Kursen innefattade att varva teori, praktik och fältstudier med ca 100 personer/tillfälle.
 • Lantmäteriet

  Objektägare systemförvaltning Pm3

  2012 - 2014

  Ett övergripande strategiskt ansvar för ett av Lantmäteriets systemobjekt innefattande flera IT-system. Konkret innefattade uppdraget att ansvara för objektets struktur, ekonomi, behovsidentifiering samt kommunikation och kompetensutveckling tillsammans med ett utvecklingsteam. Objektägaren ansvarar även för att agera som en klok part gällande totala systemförvaltningsstyrningen samt utvecklingsportfölj för hela myndigheten med krav på få driftstörningar och systemkänslig information.
 • Lantmäteriet

  styrgruppsmedlem Nytt handläggningssystem

  2012 - 2015

  Som ett led i att ta sig ur stordatormiljön behövdes ett nytt handläggningssystem för Sveriges Fastighetsinskrivning. Ett komplext arbete med många systemberoenden och processteg i ett komplext juridiskt sammanhang. En stor utmaning för styrgrupp och alla projektgrupper. Som styrgruppsmedlem var det av stort värde att ha förståelse för verksamhet och flöden samt involvera rätt kompetens i rätt sammanhang, men också att ständigt balansera investeringar gentemot förväntad vinst.
 • Lantmäteriet

  Internkonsult tjänstexport

  2011 - 2011

  Ett flerårigt Sidafinansierat projekt var på väg att avslutas och behövde kvalitetsgranskas. Som neutral part skulle mål granskas mot utfallet och rapporteras till Sida. Granskningen avsåg ett delprojekt innefattande ledarskapsutveckling, flödeseffektivitet i produktionen, HR-process och kundservice.
 • Lantmäteriet

  Enhetschef/projektledare skanning arkiv

  2011 - 2013

  Lantmäteriet tog över en verksamhet som inte tidigare arbetat med digitalisering av verksamheten. Verksamheten producerade ca 13 000 ärenden per vecka och med detta växte pappersarkiven. Media konverting centre (MKC) i Härnösand kontaktades för att skapa en förståelse för hur myndigheter hanterade skanning av pappersarkiv. Efter tre år var allt arkiv som skapats sedan 2008, skannat i hela landet.
 • Lantmäteriet

  Internkonsult tjänstexport

  2010 - 2016

  Som myndighet finns ett ansvar att bistå omvärlden med expertkunskaper på ett eller annat vis. United Economic commission of Europé (UNECE) har en underliggande organisation för landfrågor, Working Party on Land and Administration (WPLA). Här träffas konsulter/experter från olika EU-länder ca två gånger per år. Syftet är att dela med sig av kunskaper, påvisa utmaningar eller att dela framgångar. Uppdraget innebar att omvärldsbevaka och underhålla de goda relationerna, föredra om eget arbete samt undersöka om egna myndigheten kunde bistå med expertkunskaper någonstans i omvärlden.
 • Lantmäteriet

  Enhetschef/projektansvarig telecoaching

  2010 - 2011

  Möte med kund är en stor del av Sveriges Fastighetsinskrivnings vardag. Behovet att ena sju orter i landet och förbättra såväl samtalsteknik och resursåtgång var påtaglig. En förbättringsplan togs fram och en stor utbildningsinsats genomfördes med samtliga medarbetare. Telecoacher utbildades på vardera kontor för att skapa hållbarhet i arbetet på längre sikt.
 • Lantmäteriet

  Enhetschef

  2008 - 2016

  Efter Lantmäteriets övertagande av Fastighetsinskrivingen från Domstolsverket påbörjades arbetet med att analysera och samla in fakta kring våra lokaler. Krav, principer, policys, tidsplaner, genomförandeplaner togs fram på samtliga 7 orter i landet. Min roll var att hantera i första hand region syds lokalkontorsförändring. Utöver detta arbetsledde jag förstudien till en gemensam postmottagning för hela Sverige.
 • Perstorps kommun

  Områdeschef/Projektansvarig Anhörigcentrum

  2006 - 2007

  Inför att kommunerna skulle få ett utökat lagstiftat ansvar gällande anhörigstöd, startades ett projekt med syftet att öppna ett anhörigcentrum. Ambitionen var att bygga en stödjande och proaktiv verksamhet för de som vårdar sina nära i hemmet. Verksamheten skulle vara en mötesplats för anhörigvårdare att möta likasinnade, få möjlighet att bli avlastade en kortare stund samt få stöd i mötet med vårdens olika processer.
 • Perstorps kommun

  Områdeschef/rådgivare projekt Hållbar Hälsa

  2006 - 2007

  Vården hade en längre tid brottats med långa sjukskrivningar bland vårdpersonalen. En nationell satsning gjordes och projekt Hållbara Hälsa initierades. Uppdraget innebar samordning av vårdens samtliga sjukskrivnings- och rehabiliteringsärenden och att ha en nära dialog med företagshälsa, försäkringskassa och arbetsförmedling och berörda medarbetare. Målsättningen var att utreda samtliga ärenden och att komma till avslut på ett eller annat sätt i samstämmighet, men också att bättre möta de som hade ett fortsatt rehabiliteringsbehov.
 • Perstorps kommun

  områdeschef/tf förvaltningschef

  2000 - 2008

  Strategiskt, taktiskt och operativt ansvar för olika delar inom verksamheten i olika perioder. Innefattande ansvar för samtliga professioner inom vårdyrket, restaurang, anhörigcentrum, larmpatrull, korttidsboende, somatisk vård, demensvård, handikappomsorg, biståndshandläggning och psykiatri. Var direktrapporterande till förvaltningschef och socialnämnd/kommunfullmäktige. Blev även tillförordnad förvaltningschef 2003.
 • Hässleholms komun

  Enhetschef/biståndshandläggare SoL, LaSS mm

  2000 - 2000

Patricias kompetensområden

 • Metoder & Processer

  Processer och metoder allmänt, LEAN, Lean-baserad processmetodik, Processkartläggning
 • Verksamhetsutveckling och Strategi

  Verksamhetsutveckling allmänt, Organisationsutveckling, Strategisk planering, Verksamhetsstyrning, Processutveckling, Workshopledning, Processinförande, Verksamhetsanalys, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Metodstöd, Omvärldsanalys, Förändringsledning, Order- och leveransflöden, Projektledning, Processförvaltning, Change Management, Information Management
 • Ledarskap

  Rekrytering & Personalutveckling, Ledarskap allmänt, Kurs- och seminarieledare, Organisationskultur och värdegrund, Beteendevetenskap, Kansli och administrativ chef, Grupprocesser, Det coachande ledarskapet
 • Branscherfarenhet

  Stat/kommun/Landsting
 • Roller

  Workshopledare, Organisations-och Processkonsult, Coach, Förändringsledare, Omvärldsbevakare, Kommunikationscoach, Interimschef, Facilitator

Patricias anställningar

 • Polismästare/chef Regionkansliet, Polisen

  2016 - 2018

 • Enhetschef, Lantmäteriet

  2008 - 2016

 • Områdeschef äldre- och handikappomsorg, Perstorps kommun

  2000 - 2008

 • Områdeschef äldre- och handikappomsorg, Perstorps kommun

  2000 - 2008

 • Enhetschef äldre- och handikappomsorg, Hässleholms kommun

  1999 - 2000

 • vårdbiträde/undersökterska, Hässleholms kommun

  1995 - 2005

Patricias utbildningar

 • Polischefsutbildning, Linnéuniversitet i Växjö

  2016 -

 • Kommunikativt och coachande ledarskap, Köpt utbildning av Lantmäteriet

  2015 - 2015

 • Systemförvaltningsmodell PM3, Lantmäteriets internutbildning

  2013 - 2013

 • Arbetsrätt steg 1,2,3, köpt utbildning av Lantmäteriet

  2012 - 2015

 • Effektiv verksamhetsstyrning med Lean som metod, köpt utbildning av Lantmäteriet

  2012 - 2013

 • Presentationsteknik och retorik, Internutbildning Lantmäteriet

  2012 - 2012

 • Projektprogram Pejl, Lantmäteriets internutbildning

  2011 - 2011

 • coachingteknik steg 1,2,3, Lantmäteriets internutbildning

  2011 - 2015

 • Kompetensbaserad rekryteringsteknik, Lantmäteriets internutbildning

  2010 - 2010

 • Att leda andra ledare, Lantmäteriets internutbildning

  2009 - 2010

 • PPS, Lantmäteriets egen regi

  2008 - 2008

 • Lösningsfokuserat arbetssätt, internutbildning Lantmäteriet

  2006 - 2006

 • Organisation, team och ledarskap, Kristianstad högskola

  2004 - 2006

 • Sociala omsorgsprogrammet, Kristianstad Högskola

  1997 - 2000

Till konsultsök

Kvadrat i siffror

 • 439

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 342

  Kunder senaste året

 • 4,6/5

  Kundnöjdhet sedan 2007

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning