Hoppa till sidans innehåll

Peter Arvidsson

IT-Arkitekt

Peter Arvidsson är en senior konsult som sedan 1995 har jobbat i flera olika roller beroende på uppdrag. Främst brinner han för roller som lösningsarkitekt, projektledare eller scrum master men han har även erfarenhet av roller som kravanalytiker, testledare och en gedigen bakgrund som systemutvecklare på såväl Java/Open Source som Microsofts plattformar. Med sin långa och breda erfarenhet har Peter lätt för att sätta sig in i nya uppdrag och verksamheter och hitta vägar och arbetssätt för att nå uppsatta mål.

Exempel på roller/inriktningar där Peter kan spela en nyckelroll:

IT-Arkitekt: när det behövs en erfaren och pragmatisk lösningsarkitekt som kan facilitera ett team. Peter har mångårig erfarenhet av systemutveckling och har en djup teknisk förståelse av arkitekturfrågor och har jobbat med arkitekturfrågor i de flesta projekt och då speciellt integrationsprojekt under hela sin karriär.

Projektledning/scrum master: Peter är drivande och van att koordinera och stötta arbetet i och mellan projektteam. Han har erfarenhet av att arbeta med kunder och leverantörer både i samband med upphandlingar och implementation. Peter har lång erfarenhet av arbeta med både agila och vattenfallsmodeller.

Analys: när det behövs en analytiker som kan fördjupa sig i teknikfrågor, driva förstudier eller kravanalys.

Områden

 • IT-Arkitekt
 • Förstudieledare/Kravanalytiker
 • Projektledare/Scrum Master/Agil Coach

Om Peter

"Peter är självständigt drivande och tar de kontakter som behövs. Han är social och ödmjuk. Han levererar tydliga rapporter och presentationer och han återkopplar och stämmer av vid behov och vid överenskomna tidpunkter. Man känner sig trygg som beställare och vet att man får en bra leverans." (Kundreferens)

Peters CV

 • VGR IT (Västra Götalandsregionen)

  Lösningsarkitekt

  2019 -

  Beskrivning: Lösningsarkitekt inom Västra Götalandsregionen.

  Roll: Peter arbetar som lösningsarkitekt i projekt och utför arkitekturarbeten som stöd för införande av nya IT-system. Arbetet omfattar utredning av verksamhetsarkitektur (organisation, roller, processer), informationsarkitektur (begrepps- och informationsmodeller), applikationsarkitektur (nyttjade, integrationer, beroenden) och infrastruktur. Nuläget utreds och målarkitektur utvecklas tillsammans med roadmap och plan för genomförande.

  Metod/teknik: TOGAF används som arkitekturramverk. Modeller ritas och dokumentation skrivs och förankras i projektarbeten.
 • H&M

  Projektledare/kravanalytiker

  2016 - 2019

  Peter började som kravanalytiker hos kunden i ett uppdrag som sträckte sig några månader för att utöka artikelstrukturen i befintligt system för onlinelagren i Norden och östeuropa. Bakgrunden var att kunden behövde bredda sitt sortiment och bygga om vissa delar i lagren som används för plock för att även korta ledtiderna.
  Peter har under resterande tid varit projektledare inom logistik för införande av större automatiseringssystem som innefattar såväl mekanik, styrsystem, IT-infrastruktur, IT-system (WCS-Warehouse Control System) vid två av kundens största onlinelager i Norden och övriga Europa som före införandet i stor utsträckning hade manuella processer utan automatisering. Peter har varit drivande vid upphandling mot flera leverantörer av automationssystem och under projekten koordinerat tidplaner, drivit workshops och granskningar kring kravställning, arkitekturfrågor och tester mot flera leverantörers IT-system. Projekten ingår i ett större program där en stor del av Peters arbete har bestått av att koordinera WCS-systemens leverantörer med integrationer mot parallella projekt som infört WMS (Warehouse Management System) byggd på SAP/EWM samt ha huvudansvaret för lagrens IT-infrastruktur och leda ett team av nätverks- och infastrukturarkitekter.
 • Jordbruksverket

  Projektledare inom ProCAP, Jordbrukarstöd

  2014 - 2015

  Projektledare och scrum master inom ProCap som är ett större programinitiativ med mål att införa nytt heltäckande IT-stöd inför att EU’s nya jordbrukspolitik görs om. Projekt Jordbrukarstöden är det största delprojektet inom ProCAP och har som mål att under en flerårsperiod ta fram ett nytt system som skall hantera EU’s nya regelverk och hantera hela processen från ankomsthantering av ansökningar om Jordbrukarstöd via handläggning och beslut fram till utbetalning av drygt tio olika stödformer. I sin roll hade Peter även huvudansvaret för att planera och koordinera samtliga integrationer mellan delsystemen som ingick i projekten inom programmet.
  Teknik/metod: Agilt/Scrum, Open Source, Java, Jira, Antura, Visio, Enterprise Architect.
 • Jordbruksverket

  Projektledare inom ProCAP, GIS-Plogen

  2013 - 2014

  Projektledare/scrum master för ett delprojekt inom ProCAP med syfte att ta fram ny arkitektur, lösningsmönster och riktlinjer till stöd för utveckling av IT-stöd med geografiska data/GIS. Parallellt genomförs inom projektet test som praktiskt verifierar och vidareutvecklar riktlinjerna. Stor del av arbetet i projektet sker genom Proof-Of-Concept där lösningsmönster ställs mot varandra och testas. Projektet tar fram de lösningsmönster för hantering av geografisk information som resterande delprojekt behöver för att realisera de krav man identifierat. Under projektet skall kritiska delar i den valda arkitekturen och tekniken vara testad och påvisad fungera i praktiska tester.
 • Volvo Car

  Metodstöd

  2012 - 2013

  Projekt EoL-Test
  Uppdraget bestod av att agera metodstöd till projektledaren för att tillsammans säkerställa att nödvändiga aktiviteter såsom reviewer inplanerades och genomfördes och dokument såsom projektplan, kravdokument, testplaner, arkitekturdokument, budget etc färdigställdes och sammanställdes för att passera kommande milstolpe för att gå vidare till nästa projektfas enligt kvalitetssystemet DITS (Deliver IT Solution) som är en intern metod vidareutvecklad från RUP.
 • Jordbruksverket

  Förstudieledare/arkitekt inom ProCAP

  2012 - 2012

  Som förstudieledare inom programledningen har Peter bl.a presenterat förstudieresultat på beslutande AU-råd och styrgruppsmöten. Peter driver även utredningar inom det tvärgående arkitekturspåret tillsammans med verksamhets- och lösningsarkitekter.

  Framtagning av Infrastrukturarkitektur

  Inom arkitekturgrupperingen jobbar man med att ta fram stadsplan innehållande versksamhetsarkitektur, informations-arkitektur samt infrastrukturarkitektur. Uppdraget var att ansvara för att en infrastrukturarkitektur med ingående byggblock togs fram i samarbete med verksamhetsarkitekter, systemarkitekter, infrastrukturarkitekter och infrastruktur-representanter. Arbetet bedrevs till stor del i workshopform där Peter var workshopledare.

  Förstudie: Intern säker inloggning

  Uppdraget behöver visa på några olika möjliga varianter för säker inloggning och elektronisk signering inklusive konsekvensbeskrivning. Materialet ska utgöra ett beslutsunderlag för Jordbruksverket för att ta ställning till hur inloggningen ska ske för interna medarbetare och partners. Arbetet bedrivs i intervju och workshopform tilsammans med verksamhetsarkitekter, säkerhets- och infrastruktur-representanter. Förstudien resulterade i en förstudierapport med bla omvärldsanalys, utvärdering av tekniska lösningar, rekommendation, nyttoanalys samt budget och tidplan. Arbetet bedrevs till stor del tillsammans med säkerhetskonsult och fokuserade till stor del på tekniker som smarta kort, e-legitimation, e-tjänstelegitimation, PKI, certifikat, två-faktorautentisering etc.

  Förstudie: Extern åtkomst

  Syfte var att utreda förutsättningar och vilka åtgärder som behövs för att möjliggöra krav och effektmål avseende mobilt arbetssätt med distansåtkomst till verksamhetsystemen för att förenkla handläggarens vardag som identifierats utifrån åtkomstvision och processkartläggningar. Arbetet bedrevs i intervju och workshopform tillsammans med verksamhetsarkitekter, säkerhets- och infrastruktu-rrepresentanter. Förstudien resulterade i en förstudierapport med bl.a ett antal lösningsmönster för åtkomst som tydligt pekade ut vägen framåt med ett antal åtgärder för att komplettera och införa luckor i säkerhetsprinciperna samt säkerställa att säkerhetsprinciperna upprätthålls.

  Förstudie: E-blankett/enklare e-tjänster

  Syftet var att utföra behovsanalys för utvalda processer inom övergripande verksamhetsarkitektur/stadsplan för att uppnå övergripande effektmål såsom minskad handläggningstid, förenkling av ansökan för kund etc. Arbetet bedrevs i intervju och workshopform, där Peter var workshopledare tillsammans med verksamhetsrepresentanter för aktuella processer inom avdelningarna samt verksamhetsarkitekter och lösningsarkitekter. Resultatet blev behovsanalys, arkitekturanalys och rekommendation om standardprodukt för att uppfylla behovet kring e-blankett opch enklare e-tjänster. Urval av standardprodukter sker genom RFI (Request For Information) via applicerbart ramavtal, samt urval genom bedömningskriterier och Proof Of Concept.
 • Jordbruksverket

  Arkitekt/utredare

  2012 - 2012

  Övergripande mål med uppdraget är att utvärdera om Jordbruksverkets nya tekniska plattform kan möjliggöra Jordbruksverkets IT-strategi. Syftet är att utifrån de val av plattformar, piloter och utvärderingar som har genomförts på Jordbruksverkets nya tekniska plattform genomföra en utvärdering av helheten. Den nya tekniska plattformens huvuddelar är en Java/Open Source miljö främst för utveckling och integration, en Sharepoint mljö främst för samarbete samt kontorsstöd i Microsoft Office. Det övergripande effektmålet är att utvärdera de plattformar som valts och dess integration med varandra för att se om de tillsammans uppfyller Jordbruksverket framtida behov av IT-stöd tillräckligt bra. Arbetet bedrivs i form av workshops, intervjuer, analys av redan genomförda utvärderingar samt omvärldsanalys.
 • Volvo Car

  Projektledare - global koordinering

  2012 - 2012

  Volvo Car Manufacturing Sites Coordinator, Digital Workplace 2012.
  Koordinationsroll/projektledarroll som består av att koordinera aktiviteter, planering och driva frågor mellan alla enskilda utsedda sitekoordinatorer på fem fabriker mot det centrala Digital Workplace projektet. Projektet innefattar utrullning av nya klientdatorer hos kontorsanvändare och fabriksanvändare samt operativsystem (Windows 7) och anpassning av alla program från 32-bit Windows XP till 64-bit Windows 7.
 • Volvo Car

  Förstudieledare

  2012 - 2012

  Roll som projektledare i en förstudie som behandlar uppgradering av SQL-server.
 • Abetong

  Förstudieledare

  2011 - 2011

  Förstudie, genomlysning av portal avseende att skapa beslutsunderlag för att vidareutveckla eller ersätta befintligt system. Studien resulterade i en rapport och presentation avseende nulägesanalys av befintligt system.
 • Fagerhults belysning

  Projektledare

  2011 - 2012

  Peter tog över slutfaserna som projektledare i ett projekt för att säkerställa leverans och produktionssättning. Projektet hade syfte att utveckla ett nytt webbaserat mastersystem för kundens samtliga produkter. Systemet utvecklades i .net med ett flertal integrationer via Biztalk till mottagande system.
 • Högskolan i Borås

  Kursansvarig lärare

  2010 - 2011

  Peter tog fram allt material och genomförde föreläsningar, övningar, laborationer och tentamen för en 5-poängs kurs i databaskunskap inklusive datamodellering. Laborationer och övningar gjordes i SQL server.
 • SYSteam (Evry)

  Teamledare/konsultchef

  2010 - 2011

  Roll som teamchef med personalansvar för en grupp av konsulter med fokus på systemutveckling. Rollen innefattade planering av kompetensutveckling, beläggning, resultatansvar, budget samt ta fram koncept och tjänstebaserade erbjudanden etc. Även en del konsultarbete inom arkitektur, projektledning och ledande av förstudier.
 • SYSteam (Evry)

  Konsult (systemutvecklare/projektledare)

  2008 - 2010

  Flertal uppdrag inom följande områden:
  Jeeves - integrationer. Roll som C#/VB.net-utvecklare, integratör för uppdrag såsom bl.a integration för försäljningstransaktioner mellan butikskassor och SQL-server, registrering av kundströmmar från entréer, inventering, registrering via Excel av artiklar, kolli, budget etc.
  Garp - integrationer. Roll som C#/VB.net-utvecklare, integratör för uppdrag såsom bl.a prognossystem byggt i ASP.NET/SQL-server. Webb-administration, utläsning och bearbetning av artikel- och orderinformation från Garp. Rapporter via webbgränssnitt och Excel.
  Sharepoint konfiguration, utveckling, arkitektur. Peter har jobbat med anpassning av Sharepointsiter med Sharepoint Designer och Visual Studio. Bl.a utveckling av program för automatisk inläsning av inscannade bilder, samt metadata från tillhörande XML-filer till separat SQL-server. Utveckling av Sharepoint webpart för sökning och visning av bilder via sökning på metadata.
  Projektledare inom e-handelsprojekt byggd med Java-teknik som integrerar med affärsystem. Bl.a projektledare för en integration med Stadiums e-handelssystem för tryck på klubbkläder.
  Projektledare inom e-handelsprojekt med integrationer byggda med Biztalk mellan affärssystem och e-handelsplattformar.
  Kursansvarig lärare vid Borås Högskola. Peter tog fram föreläsningsmaterial, övningar, laborationer och tentamen för en 5-poängs kurs i databaskunskap.
  Roller: Systemutvecklare, lösningsarkitekt, projektledare
  Teknik/Metod: Microsoft .NET C#, VB, ASP.NET, SQL-server (2008, 2005, 2000), LINQ for XML, LINQ for SQL, Stored Procedures, Sharepoint, Jeeves, Garp, Visio, MS-Project.
 • AstraZeneca R&D

  Application Manager

  2007 - 2008

  Discovery Intelligence - Förvaltning
  Application Manager för en Business Intelligence (BI) applikation som används för att förbättra beslutsprocessen för projekt och projektportföljer inom forskningsprocessen genom att såväl generera rapporter och exportera projektinformation till andra system som att stödja projektplanering och resurssättning av projekten. Systemet bygger på en anpassad konfigurering av OPX2-Pharma levererat av det franska företaget Planisware. Uppdraget består till stor del av löpande förvaltning/vidareutveckling, teknisk support, koordinering av krav, tester och kommunikation med den franska leverantören Planisware.
  Roller: Application Manager
  Teknik/Metod: Planisware/OPX2
 • AstraZeneca R&D

  Application Manager

  2007 - 2008

  Competitive Intelligence - Förvaltning
  Application Manager för en Business Intelligence (BI) applikation som används för att förbättra beslutsunderlag avseende konkurrentanalys. Systemet bygger på en anpassad konfigurering av OPX2-Pharma levererat av det franska företaget Planisware. Uppdraget består till stor del av löpande förvaltning, teknisk support, koordinering av krav, tester och kommunikation med den franska leverantören Planisware.
  Roller: Application Manager
  Teknik/Metod: Planisware/OPX2
 • AstraZeneca R&D

  Testledare

  2006 - 2007

  Discovery Intelligence - Utvecklingsprojekt
  Test Manager och Change Manager inom ett globalt projekt som syftar till att ta fram ett system som skall användas för att förbättra beslutsprocessen för projekt och projektportföljer inom forskningsprocessen samt resurssättning av projekten. Systemet bygger på en anpassad konfigurering av OPX2-Pharma levererat av det franska företaget Planisware. Uppdraget bestod till stor del av att koordinera krav, tester och ändringar mellan svenska, engelska projektmedlemmar och franska applikationskonsulter.
  Roller: Test Manager och Change Manager
  Teknik/Metod: RUP.
 • AstraZeneca R&D

  Systemutvecklare/förvaltare

  2005 - 2006

  Samplizise.
  Vidareutveckling och underhåll av ett system som används för automatiserad analys och upprening av substanser på plattor, vilket är en mycket vital del i forskningsprocessen. Systemet är utvecklat i Microsoft VB/ASP-miljö.
  Roller: Systemutvecklare/förvaltare.
  Teknik/Metod: VB, Visual Source Safe, Visual Studio, HTML, Javascript, ASP/VBScript, COM+ , ADO, ODBC, SQL , Oracle, Windows NT/2000.
 • AstraZeneca R&D

  IS Application Manager/Projektledare

  2004 - 2007

  COMPIS - Förvaltning
  Förvaltning av ett system som används för beställning och inläggning av substanser från centralt lager. Systemet är lokalt utvecklat i J2EE-miljö och driftas i Weblogic i Linux-miljö. Uppdraget bestod till stor del av support och att koordinera och planera krav/ändringar från verksamheten.
  Roller: IS Application Manager/Projektledare
  Teknik/Metod: JBuilder, MS Project, Visio, Visual Source Safe, Rational Rose , JAVA, J2EE, HTML, JSP , Javascript, Enterprise JavaBeans, SQL , Oracle 9i, Sun Solaris, Windows NT/2000, UML, Struts Framework, Bea WebLogic 8, XML, Linux.
 • AstraZeneca R&D

  Systemutvecklare/förvaltare

  2004 - 2008

  ElabJ - CMS Reg.
  Test, vidareutveckling och förvaltning av en Web Service som används av en nyutvecklad elektronisk labjournal för att registrera nya substanser till ett globalt system.
  Roller: Systemutvecklare/förvaltare.
  Teknik/Metod: Apache Axis Webservice, JBuilder 8, Ant, XML, Visual Source Safe, Java, J2EE, Enterprise JavaBeans (EJB), Sun Solaris, Windows NT/2000, Bea WebLogic 8
 • AstraZeneca R&D

  Systemutvecklare/förvaltare

  2004 - 2007

  SaSa - CMS Reg.
  Förvaltning av en Java service som används av ett befintligt system för att registrera nya substanser till ett nytt globalt system.
  Roller: Systemutvecklare/förvaltare.
  Teknik/Metod: JBuilder 8, Visual Source Safe, Java, XML, J2EE, Enterprise JavaBeans (EJB), Sun Solaris, Windows NT/2000
 • AstraZeneca R&D

  Arkitekt, systemutvecklare

  2003 - 2004

  Complex Documents.
  Implementering av ett Proof-Of-Concept för ett fungerande flöde av Microsoft Word dokument som exporteras till html-sidor. När html-sidorna importeras till Microsoft Word skall all formatering bibehållas även om html-sidorna har ändrat innehåll.
  Roller: Arkitekt, Systemutvecklare
  Teknik/Metod: Microsoft Word, VBA
 • AstraZeneca R&D

  Teknisk Projektledare, Arkitekt, Systemutvecklare

  2002 - 2004

  AZM-CMP / COMPIS - Utvecklingsprojekt
  Utveckling av lokalt system för beställning/inlämning av substanser till centralt automatiserat lager. Det lokala systemet integrerar bl.a med ett globalt automatiserat substanshanteringssystem.
  Roller: IS-Projektledare, DBA, Arkitekt, Systemutvecklare, Mentor
  Teknik/Metod: JBuilder 8, MS Project, Visio, Visual Source Safe, RUP, Rational Rose, JAVA, J2EE, HTML, JSP, Javascript, Enterprise JavaBeans, SQL , Oracle 9i, Sun Solaris, Windows NT/2000, UML, Struts, Bea WebLogic 8
 • AstraZeneca R&D

  Systemutvecklare

  2002 - 2003

  Virtual Project Room/Our Discovery.
  Utveckling av tilläggsmodul för global intranätapplikation. Tilläggsmodulen är ett virtuellt projektrum för managementpersonal med funktionalitet såsom Calendar, Events, ActionPoints, Document Management etc.
  Roller: Systemutvecklare
  Teknik/Metod: VB, Visual Source Safe, Visual Studio, HTML, Javascript, ASP/VBScript, DCOM/COM+ , ADO, ODBC, SQL , Oracle, Windows NT/2000
 • AstraZeneca R&D

  Arkitekt, systemutvecklare

  2002 - 2002

  DiPP (Discovery Project Portfolio).
  Analys av webbaserad rapportfunktion som extraherar information från Lotus Notes. Utvärdering och jämförelse av Crystal Reports och Microsoft Office som rapportverktyg. Utveckling av rapportfunktion som använder Microsoft Word som rapportgenerator för att extrahera information från Lotus Notes. Systemet hanterar även integrering och utskrift av bilagor sparade i befintliga Microsoft Office filformat och bildformat. Lotus Notes applikationen är en global webbaserad intranätapplikation som lagrar information om läkemedelsprojekt.
  Roller: Arkitekt, Systemutvecklare
  Teknik/Metod: VB, HTML, XML/XSLT, Javascript, Windows NT/2000, VBA, Wordmakro, Microsoft Word
 • AstraZeneca R&D

  Arkitekt, systemutvecklare

  2001 - 2003

  DRP (Discovery Resource Planning).
  Utveckling av globalt webbaserat resursplaneringssystem. Uppdraget inkluderar även löpande förvaltning. Med hjälp av systemet kan projektledare och grupp/sektionschefer lagra planerat resursbehov. Management kan sedan ta fram sammanställda Excelrapporter direkt från systemet och få en överblick över totalt resursbehov utifrån olika kriterier.
  Roller: Integratör, DBA, Arkitekt, Systemutvecklare
  Teknik/Metod: JBuilder, Visual Source Safe, Rational Rose , JAVA, J2EE, HTML, JSP , Javascript, Enterprise JavaBeans, SQL , Oracle, Sun Solaris, Windows NT/2000, UML, Bea WebLogic
 • DFDS Fraktarna

  Arkitekt, systemutvecklare

  2001 - 2001

  NGPF (Next Generation Phoenix Framework)
  Design av flerskiktat, skalbart ramverk för hantering av såväl befintliga VB-klienter baserade på client/server-teknik, befintliga webbapplikationer, befintliga Wordklienter kommunicerande via XML/HTTPS, men även nya okända klienter som använder ett gemensamt XML-interface.
  Roller: Arkitekt, Systemutvecklare, XML specialist
  Teknik/Metod: VB, Visio, Visual Source Safe, Visual Studio, HTML, XML/XSLT, Javascript, ASP/VBScript, DCOM/COM+ , ADO, ODBC, SQL , MSSQLServer, Windows NT/2000
 • DFDS Fraktarna

  Arkitekt, systemutvecklare

  2000 - 2001

  Business Relation.
  Utveckling av CRM-system för hantering av företagets. Systemet integrerar företagets befintliga produktionssystem med marknadsaktiviteter, personalhantering och dokumenthantering. Systemet byggdes i webbmiljö som integreras i befintligt intra/extranät samt Microsoft Word klienter som sammankopplas mot befintliga produktionssystem via HTTPS/XML. Arbetet inkluderade även utveckling av webbaserade rapporter i Crystal Reports.
  Roller: Integratör, Arkitekt, Systemutvecklare, XML-specialist
  Teknik/Metod: VB, Crystal Reports, Visual Source Safe, Visual Studio, Rational Rose , HTML, XML/XSLT, Javascript, ASP/VBScript, DCOM/COM+, SQLServer
 • SveMa

  Arkitekt, systemutvecklare

  2000 - 2000

  Utveckling av extern webb med uppdateringsgränssnitt för infomastern.
  Roller: Arkitekt, Systemutvecklare
  Teknik/Metod: VB, Visual Source Safe, Visual Studio, HTML, Javascript, ASP/VBScript, DCOM/COM+ , ADO, ODBC, SQL , MSSQLServer, Windows NT/2000
 • S:t Görans Sjukhus

  Arkitekt, systemutvecklare

  2000 - 2000

  Utveckling av extern webb med uppdateringsgränssnitt för infomastern. Utvecklingsarbetet gjordes som en återanvändningsbar verktygslåda.
  Roller: DBA, Arkitekt, Systemutvecklare
  Teknik/Metod: VB, Visual Source Safe, Visual Studio, HTML, Javascript, ASP/VBScript, DCOM/COM+ , ADO, ODBC, SQL , MSSQLServer, Windows NT/2000
 • S:t Görans Sjukhus

  Systemutvecklare

  2000 - 2000

  Förvaltning av egenutvecklat intranät.
  Roller: Systemutvecklare
  Teknik/Metod: VB, Visual Source Safe, Visual Studio, HTML, Javascript, ASP/VBScript, DCOM/COM+ , ADO, ODBC, SQL , MSSQLServer, Windows NT/2000
 • Volvo Personvagnar

  Arkitekt

  1999 - 2000

  GCA (Global Customer Application).
  Arkitekturutredning med bla jämförelse mellan Microsoft DNA och EJB (Enterprise Java Beans). Konstruktion av prototyp med Microsoft DNA teknik för en integrationsplattform i webbmiljö med XML-gränssnitt. Integrationsplattformen används mot ett befintligt CRM-system.
  Roller: Arkitekt, Utredare, Systemutvecklare
  Teknik/Metod: Visual Source Safe, Visual Studio, JAVA, HTML, XML/XSLT, Javascript, ASP/VBScript, DCOM/COM+ , ADO, ODBC, SQL , Oracle, Windows NT/2000
 • Volvo Personvagnar

  Arkitekt, workshopledare

  1999 - 1999

  ProCost.
  Produktkalkylering av nya bilmodeller i webbmiljö. Systemet ger stöd i hela kalkyleringsflödet från kravsättning i tidiga skeden och samtliga, i ett fordon, ingående komponenter hanteras och räknas på för att hitta möjligheter att skära i kostnader.
  Roller: Arkitekt, Workshopledare, DBA, Systemutvecklare
  Teknik/Metod: VB, Visual Source Safe, Visual Studio, Rational Rose , HTML, Javascript, ASP/VBScript, DCOM/COM+ , ADO, ODBC, SQL , Oracle, Windows NT/2000, UML, RUP, ErWin, IAD (Iterative Application Development)
 • Gothia Cup

  Systemutvecklare

  1999 - 1999

  Utveckling av extern webb (www.gothiacup.se). Sajten innehåller avancerade funktioner såsom schemaläggning/resultatrapportering genom integrering med befintliga system.
  Roller: Integratör, Systemutvecklare
  Teknik/Metod: Visual Studio, HTML, Javascript, ASP/VBScript, ADO, SQL , MSSQLServer, Windows NT/2000, IAD (Iterative Application Development)
 • Cap Gemini Ernst & Young

  Lärare/kursledare

  1999 - 1999

  Lärare/kursledare för 4-dagars Javakurs för Cap Gemini konsulter. Planering av lektioner, laborationer och genomförande av kursen.
  Roller: Utbildare
  Teknik/Metod: JAVA, Visual Café, JDK 1.2
 • Volvo IT

  Systemutvecklare

  1998 - 1999

  VSIB (Volvo Supplier Information Base).
  Beslutsstödssystem i webbmiljö för hela Volvo-koncernens alla inköpare. Systemet aggregerar leverantörsinformation såsom kontakter, certifieringar och inköpsvolymer på koncernnivå från ett tiotal inköpssystem och har också viss master funktionalitet. Arbetet inkluderade även utveckling av webbaserade rapporter som dynamiskt exporteras till Microsoft Excel.
  Roller: Systemutvecklare
  Teknik/Metod: Visual Source Safe, Visual Studio, Rational Rose , JAVA, HTML, Javascript, ASP/VBScript, DCOM/COM+ , ADO, ODBC, SQL , Oracle, Oracle Reports, Windows NT/2000, UML, IAD (Iterative Application Development)
 • Volvo IT

  Systemutvecklare

  1998 - 1998

  ParMa (Partner Master).
  Utveckling av webbaserat leverantörsregister som agerar master system för hela Volvokoncernens undersystem.
  Roller: Systemutvecklare
  Teknik/Metod: JBuilder, Visual Source Safe, Visual Studio, Rational Rose , JAVA, HTML, Javascript, ASP/VBScript, DCOM/COM+ , CORBA , SQL , Oracle, Windows NT/2000, IAD (Iterative Application Development)
 • Tyréns Företagsgrupp

  Systemutvecklare

  1998 - 1998

  Utveckling av prototyp för dokumenthanteringssystem i webbmiljö. Syfte att stödja byggprojekt.
  Roller: Systemutvecklare
  Teknik/Metod: HTML, Javascript, ODBC, SQL , MSSQLServer, Windows NT/2000, Cold Fusion
 • Malmö Högskola

  Kursansvarig lärare

  1997 - 1998

  Kursansvarig för kursen Webb-programmering med Java, 5p. Planering av lektioner, utformning av kursmaterial, laborationer och genomförande av kursen.
  Roller: Utbildare
  Teknik/Metod: JAVA, HTML, Visual Café, JDK 1.1, Applets
 • Ecophon

  Arkitekt, systemutvecklare

  1997 - 1998

  Utveckling av ny digital produktkatalog med inbyggt rithjälpmedel för arkitekter. Visar produkter och ritar sedan upp dem i AutoCAD.
  Roller: Arkitekt, Systemutvecklare
  Teknik/Metod: VB, Access, Windows övr, Windows NT/2000, Wise
 • Ecophon

  Systemutvecklare

  1997 - 1997

  Underhåll/förvaltning av befintlig digital produktkatalog som visar undertak med tillbehör. Även underhåll av installationsprogram.
  Roller: Systemutvecklare
  Teknik/Metod: VB, Delphi
 • Gullfiber (Saint-Gobain Isover)

  Arkitekt, systemutvecklare

  1997 - 1997

  GF-Norm.
  Digital produktkatalog/avancerat beräkningsprogram för husisolering för att underlätta isoleringsberäkningar för kunder. Produkten innehåller även en rapportmodul utvecklad med Crystal Reports. Produkten kunde laddas ned gratis från Gullfibers publika hemsida.
  Roller: Arkitekt, Systemutvecklare
  Teknik/Metod: VB, Crystal Reports, Access, Windows, Wise
 • Mashie

  Systemutvecklare

  1997 - 1997

  Utveckling av applikation för storkök och restauranger. Innehåller näringsvärde/kostnad för de flesta råvaror och en mängd recept där näringsvärden och kostnader beräknas. Kunderna har också möjlighet att lägga upp egna recept, matsedlar etc. Applikationen har kopplingar för att importera näringsvärden/kostnader för råvaror.
  Roller: Systemutvecklare
  Teknik/Metod: VB, Access, Windows
 • MrMusic

  Systemutvecklare/förvaltare

  1995 - 1997

  Analys, design, implementation, förvaltning av administrativt (kundtjänst, utskick, fakturering, ekonomisk uppföljning, marknadsuppföljning etc) system inom postorderbranchen. Systemet är ett client/serversystem utvecklat i C++ och Sybase SQL-server.
  Roller: Planering, ledning, uppföljning av delprojekt samt arbetsledare för mindre grupp programmerare i projektet. Teknisk projektledare, DBA, Arkitekt, Utredare, Systemutvecklare
  Teknik/Metod: C, Visual Source Safe, C++, Sybase, HP-UX, Windows, Borland C++
 • Berzeliusskolan, Linköpings kommun

  Lärare, delprojektledare

  1994 - 1995

  Planering och genomförande av kurser i multimedia/presentation under sommaren samt lärarvikarie i multimedia i tekniskt gymnasium under höst- och vårtermin.
  Roller: Utbildare/Lärare, Delprojektledare
  Teknik/Metod: Microsoft Power Point, Adobe Photoshop, Macromedia Authorware

Peters kompetensområden

 • Verktyg & Middleware

  MS Office, MS Project, MS Sharepoint, Sharepoint, Visio
 • Utvecklingsspråk

  SQL, Office VBA
 • Hårdvara

  PC
 • Projektledning

  Teknisk projektledning, Infrastruktur och logistik, Administrativ delprojektledning, Projektledning inom Supply Chain, Agile project systems, Projektledning
 • Metoder & Processer

  Processer och metoder allmänt, Scrum, Agila metoder allmänt, KANBAN, SAFe
 • Verksamhetsutveckling och Strategi

  Workshopledning, Projektledning
 • Branscherfarenhet

  Stat/kommun/Landsting, Läkemedelsindustri
 • Databashanterare

  MS Access, SQL server
 • Projektfaser

  Systemering/Design/Krav, Förstudie, Projektering, Utveckling/Genomförande, Test, Implementation, Införande och överlämning
 • Utbildning

  Systemvetenskap, Fil.mag
 • Roller

  Arkitekt, Team-ledare, Delprojektledare, Huvudprojektledare, Workshopledare, Lösningsarkitekt, Teknisk projektledare, Scrum master
 • Operativsystem/plattformar

  Windows 7

Peters anställningar

 • Konsult, Apenticon AB

  2015 -

 • Konsult, Sogeti

  2011 - 2015

 • Teamledare/konsultchef, SYSteam (EVRY)

  2010 - 2011

 • Systemutvecklare, SYSteam (EVRY)

  2008 - 2010

 • Konsult, Consignit (Altran)

  2003 - 2008

 • Konsult, Cybercom

  2000 - 2003

 • Konsult, Cap Gemini Ernst & Young

  1998 - 2000

 • Systemutvecklare, BODAB Datakonsulter (Tyréns Företagsgrupp)

  1997 - 1998

 • Systemutvecklare, teamledare, Commentor

  1995 - 1997

 • Lärare, delprojektledare, lärarvikarie, Berzeliusskolan i Linköping

  1994 - 1995

Peters utbildningar

 • IT-säkerhet, informationssäkerhet och dataskydd för systemutvecklare och IT-arkitekter, IT-säkerhetsbolaget

  2022 - 2022

 • How To Become An Outstanding Solution Architect, Udemy

  2019 - 2019

 • Leading SAFe® 4.6 with SA Certification, Informator

  2019 - 2019

 • Certified SAFe® 4 Agilist (Leading Scaled Agile Framework), Scaled Agile Inc

  2019 - 2019

 • Introduction to TOGAF 9.2, Udemy

  2019 - 2019

 • Certifiering - REQB, Certified Professional for Requirements Engineering, REQB

  2013 - 2013

 • Från krav till system 2013, NFI

  2013 - 2013

 • Introduktion till TOGAF, Sogeti

  2013 - 2013

 • Presentera, informera, sälja och att leda, Inlär

  2012 - 2012

 • Projektledarprogram: Ledarskap, Gällöfsta Ledarutveckling

  2012 - 2012

 • Att driva och leda ett projekt, Cornerstone

  2012 - 2012

 • Projektledarprogram: Kvalitetssystem SQS/Deliver, Sogeti

  2012 - 2012

 • Scrum Course Fundamentals, Sogeti

  2012 - 2012

 • Sharepoint för säljare, Cornerstone

  2011 - 2011

 • Office 365, Microsoft

  2011 - 2011

 • FIRO-B, Q Två

  2011 - 2011

 • Solution Selling, Lindgren & Partners

  2011 - 2011

 • Förändringsarbete genom utvecklingssamtal, Q-Två

  2011 - 2011

 • Creating No-Code Sharepoint Designer Solutions, Cornerstone

  2010 - 2010

 • Utveckling med Sharepoint, Informator

  2010 - 2010

 • Seminarie om LINQ for XML, Informator

  2009 - 2009

 • Sorterad feedback, Q Två

  2009 - 2009

 • Microsoft TechDays, Microsoft

  2009 - 2009

 • Certifiering - Configuring Microsoft Office Sharepoint Server, Microsoft

  2008 - 2008

 • Seminarie om Microsoft Team Foundation Server, Informator

  2008 - 2008

 • Certifiering - TS: Microsoft SQL Server 2005 – Implementation and Maintenance, Microsoft

  2007 - 2007

 • OPX2 Pharma R4 (Installation, Administration, Advanced Administration, Configuration/Customization, Report Builder, Intranet Server), Planisware

  2007 - 2007

 • Certifiering - ISEB, Foundation Certificate in Software Testing, ISEB

  2006 - 2006

 • Certifiering - Internal certification in Project Management, Consignit (Altran)

  2006 - 2006

 • Starteam Introduction, AstraZeneca

  2006 - 2006

 • RUP, Consignit (Altran)

  2005 - 2005

 • Bea and SOA, Bea

  2005 - 2005

 • Weblogic Workshop, Bea

  2005 - 2005

 • Softskills – Meeting Practice, Consignit (Altran)

  2005 - 2005

 • Softskills – Write, Consignit (Altran)

  2005 - 2005

 • Softskills – Speak, Consignit (Altran)

  2005 - 2005

 • Architectural Paradigms Workshop, Consignit (Altran)

  2005 - 2005

 • Unit Testing Workshop, Consignit (Altran)

  2005 - 2005

 • GxP Compliance, Consignit (Altran)

  2004 - 2004

 • Visual Studio .NET är här – Seminar about ASP.NET, Microsoft

  2002 - 2002

 • Visual Studio .NET är här – Seminar about C#, Microsoft

  2002 - 2002

 • .NET Training Spring 2001, ADB-Arkitektur

  2001 - 2001

 • Certifiering - MCP (Microsoft Certified Professional), Visual Basic, Microsoft

  2000 - 2000

 • WinDNA/.NET Traning Fall 2000, ADB-Arkitektur

  2000 - 2000

 • Certifiering - Sun Certified Java Developer, Sun Microsystems

  1999 - 1999

 • UML (Unified Modeling Language), Init

  1999 - 1999

 • Relationsanpassat samarbete, Cap Gemini

  1999 - 1999

 • Certifiering - Sun Certified Java Programmer, Sun Microsystems

  1998 - 1998

 • IAD (Iterative Application Development), Cap Gemini

  1998 - 1998

 • 4 x SQL Developer Conference, Microsoft

  1998 - 1998

 • Javaprogrammering för dig som kan C++, Informator

  1997 - 1997

 • Client Server Training, Skalbara applikationer, ADB-Arkitektur

  1997 - 1997

 • Client Server Training, Visual Basic 5.0, ADB-Arkitektur

  1997 - 1997

 • Fil.Mag (Master of Science), ADB 80p, Linköpings Universitet

  1994 - 1995

 • Pedagogik 20p, Linköpings Universitet

  1994 - 1995

 • EG och öststatskunskap 5p, Linköpings Universitet

  1994 - 1995

 • Industriell ekonomi för högskoleingenjörer 40p, Högskolan i Uddevalla/Trollhättan

  1993 - 1994

 • CAD 3D 5p, Borås Högskola

  1992 - 1992

 • Linjen för datorstyrda tillverkningssystem 80p, Borås Högskola

  1990 - 1992

 • Pjäsmekaniker/Gruppbefäl, LvOHS/TS, Lv6, Göteborg

  1989 - 1990

 • Fyraårigt tekniskt gymnasium, Åmål/Karlstad

  1985 - 1989

Till konsultsök

Kontakt

Peter Jansson Affärsutvecklare 070-2439603 peter.jansson@kvadrat.se

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning