Hoppa till sidans innehåll

Peter Lindvall

Verksamhetsutvecklare

Erfaren management- och IT-konsult med stor erfarenhet av att utforma, planera och genomföra större förändringar där IT ingår som en av flera delar. De senaste 20 åren har Peter tagit ledande roller i utvecklings- och förändringsarbete för organisationer inom bank & finans, försäkring, tillverkning och offentlig sektor samt ideella organisationer. Han arbetar oftast i en arkitektroll och trivs bäst när han får nytta av sin förmåga att identifiera vilka förändringar som behöver genomföras för att nå önskade effekter.

Peter är van att hantera alla faser i ett förändringsarbete; nulägesanalys, målbild/målarkitektur, transformationsplanering, projekt- och förändringsledning, upphandling och förvaltningsetablering.

Områden

 • Verksamhetsutvecklare
 • Verksamhetsarkitekt
 • Enterprisearkitekt

Om Peter

Som person uppskattas Peter för sin analytiska skärpa, sin samarbetsförmåga och sin förmåga att anpassa sin kommunikation till olika målgrupper.

Peters CV

 • Svenska Kraftnät

  IT- och verksamhetsarkitekt

  2022 - 2023

  Utforma styrstrukturer för Data Governance i hela organisationen samt arbeta som lösningsarkitekt i ett utvecklingsprojekt inom kraftsystemområdet (Congestion Forecast).
 • Transportstyrelsen

  Verksamhets- och kravanalytiker

  2021 - 2022

  Verksamhetsanalys, verksamhetsmodellering och kravanalys med ekonomifokus på hos Transportstyrelsen.
 • Skatteverket

  Verksamhetsarkitekt

  2020 - 2021

  Skatteverket hade behov av att paketera de tjänster som tillhandahålls åt andra myndigheter. Målen med paketeringen var
  • att det ska vara tydligt för båda parter vad som ingår i tjänsten/åtagandet
  • att det ska vara enkelt att följa upp kostnadsutfall avseende såväl personella som tekniska resurser utifrån principen att respektive myndighet ska bära sina kostnader
  • att den leveransansvarige ska kunna ställa krav på servicenivå hos underliggande tjänster som det finns beroenden till.

  Uppdraget omfattade såväl plattformstjänster som applikationsnära tjänster varför modellen som utformades behövde integreras med centrala begrepp och roller i Skatteverkets tillämpning av SAFe. Taxonomin Technology Business Management (TBM) användes som ramverk för klassificering och namnsättning av tjänster för att stödja kostnadsuppföljningen.
  Angreppssättet var att utgå från en pilot där resultaten i nästa steg generaliserades för att användas vid paketering av andra tjänster som tillhandahålls externt. Piloten var myndigheten DIGG som gett Skatteverket i uppdrag att utveckla och underhålla ett antal mjukvaruprodukter samt drifta och supportera tillhörande IT-tjänster inom Mina Meddelanden.
 • Trafikverket

  Enterprisearkitekt

  2017 - 2020

  PMO - styrning och kvalitetssäkring
  Trafikverket hade tagit beslut om att stärka beställarrollen och utveckla förmågan att styra underhållet av sina väg- och järnvägsanläggningar. Som ett led i detta behövde nya arbetssätt etableras, begrepp ensas, informationsflöden digitaliseras samt ett Enterprise Asset Management-system anpassas, integreras och införas. Projektet omfattade hela underhållsverksamheten inklusive leverantörer av underhållstjänster.

  Peter tillhörde projektets strategiska PMO som hanterade frågor rörande styrning och kvalitetssäkring. Exempel på områden som Peter arbetat med är etablering av projektkontor, projektorganisation, roller och samverkan (spelplan) inom projektet och mot angränsande projekt/verksamheter, övergripande projektplanering och koordinering med angränsande projekt, leveransuppföljning, portföljstyrning och utrullningsplanering, metod för strukturerad verksamhetsanalys samt metod för processutveckling. Rollen innebar också att vid behov utgöra bollplank till projektledningen. Som metodexpert agerade Peter mentor inom bland annat verksamhetsanalys som omfattar begrepp, information, verksamhetsförmågor och processer, informationsflöden och systemförmågor samt gap-analyser.
 • Folksam

  Enterprise- och informationsarkitekt

  2016 - 2016

  Koncernövergripande ”Information Management”-program med målet att etablera styrning (Information Governance) inom informationsområdet i syftet att effektivisera informationshantering och -flöden för att möta såväl affärsdrivna krav på information som externa krav på rapportering.

  Peter hade i den inledande fasen rollen som utredare och agerade expert i frågor rörande verksamhetsanalys och arkitekturstyrning medan hans fokus i den efterföljande piloten var att agera mentor, kravanalytiker och workshopledare inom verksamhets- och informationsflödesanalys.
 • Fora

  Enterprisearkitekt

  2013 - 2013

  Fora ville ta nästa steg med sin kanalstrategi och få en översyn och en samordning av alla initiativ som skulle leda till "det effektiva kundmötet". Detta omfattade alla Foras kundgrupper och kanaler samt positionering av rätt möte till rätt kanal.
  Uppdraget var att uppdatera den befintliga kanalstrategin, genomföra nulägesanalys, utforma en målbild samt en plan för realisering av kanalstrategin.

  Peter ansvarade för att strukturera arbetet så att de önskade resultatet kunde uppnås, genomföra analyser och utforma målbild, transformationsplan och business case för transformationen.
 • FASAB

  Enterprisearkitekt

  2013 - 2015

  Fem fackförbund och deras anslutna a-kassor bildade ett servicebolag för att minska sina kostnader genom samverkan, framför allt IT-kostnaderna. En beställarorganisation och en gemensam IT-portfölj skulle etableras samtidigt som man såg ett behov av ökad flexibilitet för att kunna möta omvärldens förväntningar på digitala möten och tjänster. Genom att ensa de administrativa processerna och införa ändamålsenliga IT-lösningar i en modern IT-arkitektur uppnåddes fördelarna samtidigt som de löpande IT-kostnaderna halverades.

  Peter ansvarade för att styra lösningsarkitekturen för webb, extranät, samarbetslösningar inklusive säkerhetslösningar och integrationer. Han upphandlade och agerade beställare mot externa leverantörer och samordnade och styrde deras arbete så att deras leveranser följde arkitekturen.
 • Rikspolisstyrelsen

  Enterprisearkitekt

  2012 - 2013

  Kunden ville införa en tjänsteorienterad IT-arkitektur för att möjliggöra ökad flexibilitet och återanvändning.
  Uppdraget var att utforma en implementationsstrategi för SOA. Leveransen innehöll genomlysning av befintlig SOA strategi, business case för återanvändning av tjänster, roadmap för implementationen av SOA i organisationen samt projektplaner för de närliggande delarna av implementationsstrategin.

  Peter ansvarade för att utforma implementationsstrategin
 • Regeringskansliet

  IT-arkitekt

  2012 - 2012

  Kunden behövde byta ut sin webbplattform och stod inför ett viktigt produktval. Uppdraget gick ut på att utforma en modell för att jämföra webbverktyg (Web Content Management), analysera produkter och leverantörer samt utforma ett utvärderingsverktyg som tillät kunden att jämföra de olika produkterna ur olika perspektiv genom att vikta olika utvärderingskriterier.

  Peter planerade och genomförde uppdraget.
 • Huddinge kommun

  Verksamhetsutvecklare

  2011 - 2012

  Kunden ville stärka sin förmåga att bedriva verksamhetsutveckling. Uppdraget resulterade bland annat i en förflyttning av ansvar från fackförvaltningarna till den centrala förvaltningen avseende verksamhetsutveckling, inrättandet av en CIO-roll, en funktion för enterprisearkitektur samt en projektledningsfunktion.
  Peter ansvarade för att planera och genomföra uppdraget.
 • Huddinge kommun

  IT-arkitekt

  2011 - 2011

  Kunden skulle börja realisera sin e-strategi och ville förstå hur deras IT-arkitektur behövde förändras för att möjliggöra detta. Uppdraget resulterade i en teknisk målarkitektur och en plan för införande..
  Peter ansvarade för att planera och genomföra uppdraget.
 • BGC

  Enterprisearkitekt

  2010 - 2010

  Uppdraget gick ut på att identifiera affärsmöjligheter för tjänsteutveckling inom BGC. I uppdraget ingick att kartlägga bankernas behovsbild genom workshops med respektive bank, kartlägga relevanta delar av nuläget i BGCs verksamhet och IT-landskap samt utarbeta en målbild och en roadmap med strategiska och taktiska komponenter.

  Peter ansvarade för att driva och genomföra uppdraget som resulterade i en prioriterad utvecklingsplan som var förankrad och accepterad av bankerna.
 • Arbetsförmedlingen

  IT-arkitekt

  2008 - 2010

  Arbetsförmedlingen ville bygga om arbetsförmedlingen.se - Sveriges mest trafikerade myndighetswebbplats med 175 miljoner sidvisningar per månad - samt bygga ett nytt intranät. I samband med detta skulle man också byta ut den tekniska plattformen.

  Peter ansvarade för arkitekturfrågorna inom områdena kravanalys, produktutvärdering, och integration. Han var också med och introducerade nya metoder för att driva utvecklingsprojekt och bedriva systemutveckling för hela myndigheten.

Peters kompetensområden

 • IT-säkerhet

  Riskanalys, Sårbarhetsanalys/sårbarhetsscanning
 • Verksamhetsutveckling och Strategi

  Verksamhetsutveckling allmänt, Organisationsutveckling, Strategisk planering, Processutveckling, Workshopledning, Utredning, Kravanalys, Kravmodellering, Verksamhetsanalys, Verksamhetsmodellering, Metodstöd, Verksamhetsarkitektur, Arkitekturramverk, Begreppsmodellering, Information Management
 • IT-strategi

  IT-arkitektur - företagsnivå, Teknikutredning
 • Roller

  Produktledare, Arkitekt, Team-ledare, Delprojektledare, Huvudprojektledare, Upphandlare, Utredare, Workshopledare, Kravanalytiker, Systemanalytiker, Kvalitetsansvarig, Enterprise Architecht, Lösningsarkitekt, Facilitator, Teknisk projektledare
 • Branscherfarenhet

  Stat/kommun/Landsting, Medlemsorganisationer & Fackförbund
 • Projektfaser

  Systemering/Design/Krav, Förstudie, Projektering, Utveckling/Genomförande, Implementation, Införande och överlämning, Produktionsinförande
 • Marknadsföring

  Strategisk affärsplanering, Utvecklingsprojekt- Varor och tjänster, Digitalisering
 • Upphandling

  Kravformulering, Leverantörsanalys, Offertutvärdering, Beställarstöd, Resurs i upphandlingsprocess
 • Systemtyper

  Systemintegration
 • Utbildning

  Systemvetenskap, Annan högskoleutbildning 3 år, Workshopledning
 • Tillämpningar

  SOA
 • Metoder & Processer

  TOGAF
 • Test & Verifiering

  Acceptanstestledning, Strategisk testledning
 • Kommunikation & Information

  Engelska

Peters anställningar

 • Egen konsult, Kvadrat AB

  2017 -

 • Konsult, Capgemini Sverige AB

  2008 - 2016

 • Konsult, Metamatrix Consultancy AB

  2007 - 2008

 • Tekniskt ansvarig webb, Skatteverket

  2003 - 2007

 • Konsult, ClearCloud (nu Wipcore)

  2002 - 2003

 • Konsult, Prevas AB

  2001 - 2002

Peters utbildningar

 • Certifierad IT-arkitekt, Dataföreningen

  2004 - 2004

 • Data- och systemvetenskap, Stockholms Universitet

  1995 - 1999

Till konsultsök

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning