Hoppa till sidans innehåll

Reine Pålsson

Produktägare

Reine är en erfaren konsult inom verksamhets- och systemutveckling med fokus på att hjälpa kunder att skapa produkter och tjänster med stor kundnytta. Han har över 20 års erfarenhet av arbete inom verksamhets- och systemutveckling i olika roller vilket gör att han både har en övergripande helhetssyn och fördjupad teknisk kompetens. Gemensamt för många av hans uppdrag är behovsanalyser samt leda, genomföra och följa upp taktiskt och operativt arbete. Reine bidrar i arbetet genom att ta initiativ på genomförande och bygger relationer för att underlätta kommunikation och samarbete.

Reine strävar efter ett kontinuerligt lärande och håller sig uppdaterad med vad som händer inom verksamhets- och systemutveckling. Han har flertalet certifieringar, bland annat som produktägare, scrum master och i agila metoder som till exempel SAFe.

Områden

 • Produktägare
 • Kravanalytiker
 • Scrum Master

Om Reine

Reine är nyfiken, positiv, noggrann och social och har lätt för att samarbeta, kommunicera och leverera. Han har lätt för att sätta sig in i nya situationer och vill lära sig av nya möjligheter. Reine trivs med att arbeta i projekt i nära samarbete med kunden och dess verksamhet. Han arbetar metodiskt och kan snabbt ta till sig nya arbetssätt.

Reines CV

 • Bolagsverket

  Kravanalytiker/Testare/Scrum Master

  2020 -

  Reine arbetar med flera roller inom ett leveransteam på Bolagsverket. Teamet utvecklar och förvaltar IT-komponenter/system som används inom och utanför Bolagsverket, bland annat bolagsverket.se, intranätet, EU-samarbetet BRIS och API:er för att sprida och förmedla Bolagsverkets kärninformation.

  I sin roll som kravanalytiker ansvarar Reine för att verksamhetens behov översätts till genomförbara krav som kan implementeras och kvalitetssäkras. En stor del av arbetet går ut på att ersätta befintliga XML-produkter med M2M-anpassade API:er. Arbetet bedrivs enligt agila metoder så som SAFe och Scrum. Kraven dokumenteras och förmedlas i form av traditionella flöden och BDD-scenarion samt i mer tekniknära miljöer som OpenAPI-specifikationer och WSO2-dokumentation.

  I rollen som testare ansvarar Reine för att ta fram testdata, testfall och genomföra manuella tester.

  Vid flera tillfällen har Reine täckt upp för teamets ordinarie Scrum Master och har då ansvarat för att teamet följer de agila metoderna. Reine har även representerat teamet i olika forum samt presenterat teamet progress på demon inför hela Bolagsverkets IT-avdelning. I Scrum Master-rollen ingår också rollen som releaseansvarig för de system som är Lean Change-certifierade.
  Reine har mycket god insikt hur Bolagsverket arbetar med API:er och WSO2. Han har i sin roll som kravanalytiker/testare/scrum master i leveransteamet en stor förståelse och kunskap om BRIS, NSG&B, SSBTGO, SVD och Företagsinformation via API. Utifrån sina roller i leveransteamet har han också insyn i vilka behov och önskemål som finns på en produktägare samt är medveten om vilken typ av samarbete som krävs.

  I rollen ingår följande kompetensområden: Agil kravfångst, Kravfångstledning, Utredning, Agila metoder, Scrum, SAFe, Kanban, Scrum Master, API, Test, Workshopledning, BDD, Three Amigos

  Tekniker/program som används: Jira, Confluence, Draw.io, BitBucket, SourceTree, Jenkins, XMLspy, VS Code, Postman, Insomnia, Oracle SQL Server, SQL, Yaml, Swager, WSO2
 • Försäkringskassan

  Krav/UX/Verksamhetsutveckling

  2019 - 2020

  Alla Försäkringskassans utskick lagrades i ett system med namnet Imagearkivet. Imagearkivet var ett föråldrat och delvis bristfälligt system som innehöll cirka 2 miljarder dokument från merparten av Försäkringskassans förmåner. Reine var i rollen som kravanalytiker med om att dels ta fram ett nytt system, Dokumentlagret, som ersatte Imagearkivet och dels förbereda den stora migreringen av dokumenten, från Imagearkivet till Dokumentlagret, som skedde löpande under en längre period.

  Även en stor del av Pensionsmyndighetens dokument lagras hos Försäkringskassan och skulle vara med i migreringen. Reine etablerade ett starkt samarbete mellan Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten samt Pensionsmyndighetens externa leverantör av orange kuvert, Parajett.

  I arbetet med att ta fram det nya systemet har Reine arbetat med agil kravfångst, utredningar, nedbrytning av krav samt användbarhets- och UX-frågor i tät kontakt med verksamhet och utvecklingsteam. Han har varit delaktig i att konsolidera en stor mängd svåradministrerat metadata till en gemensam och hanterbar uppsättning metadata genom nya sätt att gruppera och hantera information. Reine har också arbetat med automatiserade gränssnitt- och acceptanstester enligt BDD, prestandafrågor, behörigheter, GDPR-anpassning/sekretesshantering och frågor kring arkivering av dokumenten. I arbetet med att hjälpa förmånerna att ansluta och migrera till Dokumentlagret har Reine haft tät kontakt med både förmånernas verksamhet och IT. Reine har planerat och genomfört ett stort antal möten samt samordnat och drivit utrednings- samt planeringsinsatser för att göra anslutningen och migreringen så smidig som möjligt. I samband med progressen har Reine löpande arbetat med, samt att åskådliggöra, styrning, mätning och uppföljning av framstegen.

  Reine har under uppdraget varit mentor till kundens kravresurser. Projektet arbetar enligt Scrum och Reine driver regelbundet Scrum Master-aktiviteter som sprintplaneringar, morgonmöten, sprintavslut och förfiningar.

  I rollen ingick följande kompetensområden: Agil kravfångst, Kravfångstledning, Utredning, Agila metoder, Scrum, Kanban, Användbarhet, UX, User Story Mapping, Systemtest, Workshopledning
  Tekniker/program som användes: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Jira, Confluence, TestFlo, SoapUI
 • CSN

  Kravanalytiker

  2016 - 2018

  Reine arbetade som kravanalytiker i ett projekt som utvecklade ett nytt ärendestyrningssystem för CSN, delvis byggt i BPM. I rollen som kravanalytiker arbetade Reine nära verksamheten för att hjälpa produktägaren och verksamhetsutvecklare att identifiera, beskriva och prioritera de behov och krav som finns på den nya ärendestyrningen. Detta genom att bland annat bryta ned verksamhetens behov till epics, user stories och kravspecifikationer innehållandes acceptanskriterier. Acceptanskriterier som låg till grund för att skapa automatiserade testfall genom tekniker från BDD. Han arbetade nära arkitekter, testare och utvecklare med bland annat analys och design för att säkerställa att den tekniska lösningen tillgodosåg verksamhetens behov och krav. Arbetet involverade såväl användbarhets- och gränssnittsfrågor som mer abstrakta frågor om ärendehantering och hur ärenden ska hanteras på smartast möjliga sätt för både handläggaren och kunden. Förutom att driva och ansvara för förfiningsarbetet med de tekniska utmaningarna samordnade Reine även samarbetsformer med projektets övriga kravresurser med ett coachande förhållningssätt. Centralt i rollen var att kunna förmedla information i tal och skrift samt att ta eget ansvar. En av metoderna för att driva projektets arbete framåt var workshops där Reine ansvarat för arbetet. Utöver kravarbetet stöttade Reine även testförmågan inom projektet då behov fanns, bland annat ansvarade Reine för att ta fram och utföra scenariotester. Projektet arbetar med agila metoder (Scrum) och var ett av CSNs högst prioriterade IT- projekt under perioden 2016 - 2018. Reine drev regelbundet Scrum Master-aktiviteter som sprintplaneringar, morgonmöten, sprintavslut och förfiningar. Systemet implementerades i CSN:s produktionsmiljö i december 2018.

  Reine fanns med i implementeringsarbetet genom att ha tagit fram kraven på den funktionalitet som implementerades samt deltagande i releaseplaneringen. I rollen ingick följande kompetensområden: Kravfångst, Kravfångstledning, Utredning, Agila metoder, Scrum, Kanban, Modellering (Datamodell, Informationsmodell), User Story Mapping, Test, Workshopledning Tekniker/program som användes: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Jira, MS Visio, Eclipse, HP Quality Center
 • Försäkringskassan

  Kravfångst

  2015 - 2016

  Reine har som agil systemutvecklare arbetat med att automatisera Sjukpenninggrundande inkomst (SGI), en förmån/tjänst som används för att räkna ut ersättningen för andra förmåner. En stor del av denna process går att automatisera, det vill säga hantera via maskinell handläggning i stället för manuell. Projektet Auto-SGIs syfte har varit att automatisera SGI så långt det är möjligt.

  Reine har arbetat nära verksamheten och i utvecklingsteamet med att ta fram krav och förfining av backloggarna samt leda och driva kravfångstförmågan. Vid behov har han även arbetat med test. Reine har arbetat enligt agila metoder, i huvudsak Scrum. Merparten av utvecklingsteamet har varit i Söderhamn vilket satt prov på att arbeta agilt på distans.

  I rollen ingick följande kompetensområden:
  Kravfångst, Utredning, Test, Agila metoder, Scrum, Kanban, Kunskap om socialförsäkringen och sjukpenninggrundande inkomst

  Tekniker/program som användes: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Jira, ClearCase, MS Visio, FreeMind
 • Försäkringskassan

  Kravfångst

  2015 - 2015

  Försäkringskassan genomförde ändringar av förmånen Föräldrapenning som under 2015 implementerades i tre releaser. Reine har i egenskap av agil systemutvecklare hjälpt Försäkringskassan att genomföra lagändringarna i Försäkringskassans handläggningssystem (ÄHS) samt i självbetjäningen (Försäkringskassans webbsida).

  Arbetet har skett i agila team enligt processramverket Scrum där Reine arbetade i huvudsak med utredningar, förfining, kravfångst och test.
  De stora utmaningarna har varit att hantera olika förutsättningar baserat på barnets födelseår med komplexa matematiska regelverk samt att samarbeta agilt på tre orter.

  I rollen ingick följande kompetensområden:
  Kravfångst, Utredning, Test, Agila metoder, Scrum, Kanban, Kunskap om socialförsäkringen och föräldrapenning

  Tekniker/program som användes: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Jira, ClearCase, SoapUI
 • Sundsvall Energi

  Projektledning och kravfångst

  2013 - 2014

  Sundsvall Energi har haft ett behov att se över och optimera sin IT-verksamhet samt göra beställningar mot Sundsvall kommun och externa leverantörer. Reine har i form av analytiker och projektledare hjälpt Sundsvall Energi med att kartlägga och prioritera nödvändiga åtgärder samt aktivt arbetat med att dessa genomförs.

  Arbetet har delvis drivits på en strategisk nivå där Reine tillsammans med kund har satt upp riktlinjer och arbetssätt på vad som ska göras, när det ska göras och hur information ska fördelas. Uppdraget har också haft en stark operativ prägel genom att bland annat skapa beslutsunderlag i strategiska IT-frågor, kartlägga IT-miljö, delta i upphandlingsprojekt, förbättra integrationer mellan befintliga system samt agera som beställare mot externa och interna leverantörer. Den övergripande aktiviteten var dock att hålla ihop, samordna och driva projekt, beställningar och uppdrag - från förstudie till leverans.

  Uppdraget har inneburit höga krav på samverkan med både privata och offentliga aktörer samt att affärsutveckla delar av Sundsvall Energis produktkatalog.

  I rollen ingick följande kompetensområden:
  Projektledning, Verksamhetsutveckling, Kravfångst, Kravfångst i offentlig upphandling, Användningsfallsmodellering, Kanban, Branschspecifik kunskap om energibranschen, el, elnät och fjärrvärme.

  Tekniker/program som användes: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Visio, KanbanFlow
 • SCA Skog AB

  Krav- och verksamhetsanalytiker

  2013 - 2013

  SCA Skog har haft problem med att optimera logistiken för flödet mellan skogen och industrierna. Effekter av detta är bland annat att köer av timmerlastbilar har bildats på mottagningsplatser, otydliga lageruppgifter och otillräckligt planeringsunderlag. Vilket alla bidrar till höga och onödiga kostnader för inblandade aktörer.

  Reine har i form av krav- och verksamhetsanalytiker medverkat i utvecklingen av ett webbaserat fordonsdatorsystem, SCA Transport, som ska lösa ovan nämnda effekter samt ytterligare förbättra förutsättningarna för berörda aktörer.

  Arbetet har bestått i att i nära samarbetet med kund samt systemets intressenter och användare samlat in, analysera, prioritera, dokumentera och vidareförmedla information och behov som ligger till grund för beslut och byggandet av det nya systemet.
  Kravhanteringsrollen har inneburit att mallar och struktur på artefakter tagits fram anpassade efter kundens och projektets förutsättningar.

  Systemet är en webbapplikation baserad på client/server-lösning och responsiv design och bygger på följande tekniker: Javascript, Indexddb, HTML 5, CSS3, Jquery och Google maps engine.

  I rollen ingick följande kompetensområden:
  Verksamhetsutveckling, Modellering, Kravfångst, RUP, Användningsfallsmodellering, Användartester, Presentationsteknik, Workshopledning, Branschspecifik kunskap om skogsbruk, skogsindustrin och logistik.

  Tekniker/program som användes: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Visio, MS Project, Adobe Photoshop
 • SCA Skog AB

  Krav- och verksamhetsanalytiker

  2012 - 2013

  För att underlätta arbetet för SCA Skogs virkesinköpare har Reine gjort en analys av deras befintliga system och kopplar det mot de behov som finns hos användarna. Ambitionen är att ta fram en ny vision för hur systemstödet ska stödja virkesinköparna i deras vardag och även hjälpa kunden att ta fram en kravspecifikation på den tänkta visionen.

  Arbetet handlade mycket om att identifiera och kartlägga nuläget (as-is), hitta förbättringar samt ta fram planer för att nå det önskade läget (to-be). Reine jobbade nära slutanvändarna med stor vikt vid att mappa systemstödet mot processer och arbetssätt. Detta innebar att uppdraget förutom ren verksamhetanalys även handlade om att omsätta dessa insikter till kravartefakter som ska underlätta en kommande systemutvecklingsprocess.

  Uppdraget innebar också att presentera framtagna analyser och framtidsvisioner för kundens beslutsfattare. Det krävdes att Reine var självgående och kunde arbeta effektivt och strukturerat då det är täta leveranser och avstämningar. Workshopledning var en återkommande aktivitet i rollen.

  I rollen ingick följande kompetensområden:
  Verksamhetsutveckling, Intressentanalys, Behovsanalys, Nulägesanalys, Målanalys, Kravfångst, RUP, Användningsfallsmodellering, Användningsfall, Dialogbeskrivning, Presentationsteknik, Workshopledning, Användartester, Branschspecifik kunskap om skogsbruk och skogsindustrin.
 • Sogeti Sverige AB

  Verksamhetsutveckling och kravfångst

  2012 - 2012

  Reine arbetar med att ta fram nya metoder för att utveckla interna projekt och höja kvaliteten på varje delmoment av processen, allt från säljarnas del att möta kunden till en levererad lösning. Arbetet handlar mycket om att identifiera och kartlägga nuläget, hitta förbättringar samt ta fram planer för att nå det önskade läget.

  I rollen ingick följande kompetensområden:
  Verksamhetsutveckling, Kravfångst, Agila metoder, Scrum, RUP, Workshopledning
 • Försäkringskassan

  Kravfångst

  2012 - 2012

  Reine har arbetat med att ta fram det nya gränssnittet för självbetjäningstjänsten där den inloggade kunden kan planera, anmäla och ansöka om föräldrapenning på Försäkringskassans webbsida. Han har utöver kravfångst arbetat i nära samarbete med verksamheten med att ta fram gränssnittsdesign och arbetat med användbarhetsfrågor. Reine har fått en god insyn i hur Försäkringskassan arbetar med sin webbsida och på så sätt ökat på sin redan goda kunskap om Försäkringskassan och dess IT-verksamhet.

  I rollen ingick följande kompetensområden:
  Kravfångst, Användbarhet, Gränssnittsutveckling, RUP

  Tekniker/program som användes: Rational ClearCase, Rational ClearQuest, Rational Rose, OPA, PRI, Visio, Photoshop
 • Försäkringskassan

  Kravfångst och projektledning

  2011 - 2012

  Reine ansvarade för planering och genomförandet av kravfångsten i projektet samt fungerade som ett projektstöd till projektets medlemmar. Han genomförde också den initiala projektplaneringen samt hjälpte projektledaren genom projektet. Det var sex små förmåner (arbetshjälpmedel, närståendepenning, smittbärarersättning, förebyggande sjukpenning, graviditetspenning och högriskskydd) som lyftes in i ÄHS (Försäkringskassans ärendehanteringrssystem) vilket innebär ett stort arbete ur både ett verksamhetsperspektiv som IT-perspektiv med att skanningsanpassa blanketter, uppdatera processer, utbilda handläggare samt konfigurera ÄHS så att akterna kan hanteras elektroniskt.

  I rollen ingick följande kompetensområden:
  Kravfångst, Kravfångstledning, Projektledning, ÄHS, RUP,

  Tekniker/program som användes: Rational ClearQuest, Rational ClearCase
 • Försäkringskassan

  Kravfångst och kravfångstledning

  2010 - 2011

  Reine ansvarade för planeringen och genomförande av kravfångsten i projektet vars syfte var att lyfta in funktionshindersförmåner handikappersättning, vårdbidrag, bilstöd och assistansersättning i Försäkringskassans handläggningssystem, ÄHS. Effekterna med projektet var att handläggarnas arbete underlättades väsentligt då ärenden kunde skapas och behandlas elektroniskt. Arbetet ger en god insyn i Försäkringskassans nämnda förmåner, verksamhet och processer. Under projektets gång fungerade Reine som kravfångstledare för två medarbetare.

  I rollen ingick följande kompetensområden:
  Kravfångst, Kravfångstledning, RUP, ÄHS

  Tekniker/program som användes: Rational ClearQuest, Rational ClearCase
 • Försäkringskassan

  Kravfångst

  2010 - 2010

  Reine har med expertis inom kravfångstdisciplinen deltagit i en arbetsgrupp för att kartlägga omfattning och planeringen av automatiseringen av förmånen föräldrapenning. Resultatet presenterade och godkändes av Försäkringskassans generaldirektör som därmed gav klartecken att genomföra Auto FP-projektet.

  I rollen ingick följande kompetensområden:
  Kravfångst, RUP, PRI (Processer, Regler och Information)
 • SPP

  Kravfångst

  2009 - 2010

  Reine har arbetat med kravfångst i ett projekt som har utvecklat ett nytt webbaserat system för SPP och deras hantering av avtalspensioner. Förutom att ta fram kravfångstdokument i form av användningsfall, dialogbeskrivningar och begreppskataloger har Reine fått goda kunskaper om pensioner och pensionsavtal. Reine medverkade i projektet från första början och har varit delaktig i att utforma kravfångstarbetet.

  I rollen ingick följande kompetensområden:
  Kravfångst, RUP, PRI (Processer, Regler och Information)

  Tekniker/program som användes: Microsoft Visio, RUP
 • Svenska Kyrkan

  Test

  2009 - 2009

  Reine har säkerställt att funktionaliteten av pensionssystemet har bibehållen kvalitet sedan plattformen uppdateras.Kravfångst, RUP, PRI (Processer, Regler och Information)

  I rollen ingick följande kompetensområden:
  Test, Funktionstester, RUP
 • Försäkringskassan

  Test

  2009 - 2009

  Reine har arbetat med test i LEFI (Leverera Förmånsinformation), en tjänst som sammanställer information från Försäkringskassans alla förmåner till externa intressenter. Reine har arbetat med fokus på att ta fram testdata för system- och enhetstest samt ta fram testspecifikationer för systemtest. Uppdraget har medfört en god inblick i Försäkringskassans verksamhet då projektet berör många olika förmåner och miljöer.

  I rollen ingick följande kompetensområden:
  Test, RUP
  Tekniker/program som användes: Rational ClearQuest, Rational ClearCase, DB2, Unix
 • Försäkringskassan

  Kravfångst och test

  2008 - 2008

  Reine har arbetat som kravfångare/testare i Sjuk- och aktivitetsersättningen (SA), tidigare känd som förtidspension. Under 2008 har förmånen, pga lagändringar, genomgått större förändringar som har implementerats i två releaser. I båda dessa releaser har Reine arbetat med fokus på kravfångst genom att ta fram nya samt uppdatera befintliga användningsfall, dialogbeskrivningar och begreppskataloger. Reine har också under projektets gång arbetat med test, då främst med system- och regresionstest

  I rollen ingick följande kompetensområden:
  Kravfångst, Test, RUP

  Tekniker/program som användes: Rational ClearQuest, Rational ClearCase, Rational Rose, Test, DB2, Unix
 • Posten Sverige AB

  Projektledning och kravfångst

  2006 - 2008

  Reine har arbetat som projektledare med framtagandet och leveransen av en ny intranätlösning för Postens Intranät. Projektorganisationen har omfattat ett 50-tal människor indelade i olika grupper varav Reine ansvarat för flertalet av dessa och fungerat som en sammanhållande länk mellan verksamhet, utveckling och styrning. Reine har funnits med i alla delar inom projektet från start till mål och främst fokuserat på projektledning och kravfångst men även arbetat aktivt med användargränssnitt, informationsstruktur, IT-arkitektur samt säkerhets- och riskanalyser.

  I rollen ingick följande kompetensområden:
  Kravfångst, Delprojektledare, Projektadministratör, Användbarhet, Webbdesign, Gränssnittsutveckling, RUP, Säkerhet

  Tekniker/program som användes: HTML, CSS
 • Posten Sverige AB

  Webbutveckling

  2004 - 2006

  En projektgrupp där Reine ingick som gränssnittsansvarig fick i uppdrag att ta fram ett produktionsstyrningssystem i webbmiljö med kopplingar till flertalet andra system. Reines fokus som gränssnittsansvarig låg på användbarhet, grafisk formgivning och informationsstruktur - men även på IT-arkitektur, då de olika systemen skulle bindas samman. Med takt med projektets gång fick Reine även ett stort ansvar för projektadministrationen. Reine deltog också i hög grad i insamling och hantering av krav från verksamheten. Efter projektets avslut ingick Reine i en förvaltningsgrupp för vidareutvecklingar och systemdrift.

  I rollen ingick följande kompetensområden:
  Webbdesign, Gränssnittsutveckling, Användbarhet, Kravfångst, Projektadministratör

  Tekniker/program som användes: HTML, CSS, ASP, SQL, JavaScript, VBscript, Photoshop
 • Posten Sverige AB

  Webbutveckling

  2002 - 2006

  Reine har utvecklat ett system för att förbättra kommunikationen mellan Postens sorteringsterminaler och deras intressenter. Dygnsrapporten blev snabbt populär och har i flera år funnits på Postens Intranäts startsida samt legat till grund för andra webblösningar inom Posten. Reine har ansvarat för att driva utvecklings- och gränssnittsfrågorna, projektgruppen i övrigt har bestått av en projektledare och representanter för olika intressegrupper.

  I rollen ingick följande kompetensområden:
  Webbdesign, Gränssnittsutveckling, Användbarhet, Kravfångst

  Tekniker/program som användes: HTML, CSS, ASP, SQL, Access
 • Posten Sverige AB

  Webbutveckling

  2000 - 2006

  Reine har under merparten av sin anställning på Posten arbetat med att utveckla webbaserade tillämpningar och applikationer på Postens Intranät. Detta har i huvudsak skett i en konsultliknande roll där Reine hjälpt olika enheter inom företaget att använda intranätet optimalt som ett arbetsverktyg och informationskanal.

  I rollen ingick följande kompetensområden:
  Webbdesign, Användbarhet, Kravfångst, Databasdesign

  Tekniker/program som användes: HTML, CSS, ASP, SQL, JavaScript, VBscript, Photoshop, Polypoly, Tridion, Dreamweaver

Reines kompetensområden

 • Branscherfarenhet

  Stat/kommun/Landsting
 • Verksamhetsutveckling och Strategi

  Kravanalys
 • Roller

  Delprojektledare, Utredare, Kravanalytiker, Systemanalytiker, Scrum master
 • Metoder & Processer

  Scrum, Agila metoder allmänt

Reines anställningar

 • Konsult, Sogeti

  2012 - 2018

 • Konsult, Logica

  2008 - 2012

 • Webbutvecklare, Posten Sverige AB

  2000 - 2008

Reines utbildningar

 • SAFe for Teams 5 (+ SP-certifiering), Biner

  2020 - 2020

 • ISTQB Foundation Level (+certifiering), Konsultbolaget

  2019 - 2019

 • CSPO Scrum Product Owner (+certifiering), Crisp

  2017 - 2017

 • Scrum Master (+certifiering), Informator

  2016 - 2016

 • Grundutbildning Agil systemutveckling, Försäkringskassan

  2015 - 2015

 • Effektkartläggning, inUse

  2014 - 2014

 • Pejl - Projektstyrningsmodell (+certifiering), Pejl

  2013 - 2013

 • SQS Projektledning, Sogeti

  2013 - 2013

 • REQB-certifierad kravhanterare, Konsultbolag1

  2012 - 2012

 • Kravdesign – detaljera och strukturera kraven, Konsultbolag1

  2011 - 2011

 • Effektiv kravhantering, Konsultbolag1

  2010 - 2010

 • Work Breakdown Structure (WBS), Logica

  2009 - 2009

 • ITIL Foundation v3, ???

  2008 - 2008

 • Projektledarutbildning, Posten

  2008 - 2008

 • Praktisk kravhantering, från användningsfall till systemmodell, Astrakan

  2007 - 2007

 • ITIL i Posten, Posten

  2007 - 2007

 • Projektledning enligt RUP, Posten

  2007 - 2007

 • RUP - RequisitePro, Posten

  2007 - 2007

 • RUP Verksamhetsanalys och kravhantering, Posten

  2007 - 2007

 • RUP, Grundkurs, Posten

  2007 - 2007

 • Adobe Photoshop, Folkuniversitetet

  2007 - 2007

 • Projektledning, Posten

  2006 - 2006

 • Webbanvändbarhet (5p), Mittuniversitetet, Sundsvall

  2005 - 2005

 • Att skriva för webben, Publik

  2005 - 2005

 • Projektledning (5p), Mitthögskolan, Sundsvall

  2004 - 2004

 • MDI (5p), Mitthögskolan, Sundsvall

  2003 - 2003

 • Internet och säkerhet (5p), Mitthögskolan, Sundsvall

  2003 - 2003

 • Databasdesign, Lexicon

  2002 - 2002

 • SQL, Lexicon

  2002 - 2002

 • Dynamisk HTML och Javascript, Lexicon

  2001 - 2001

 • Active Server Pages, Datavis

  2001 - 2001

 • Medieteknikprogrammet (160 p), Mitthögskolan, Sundsvall

  1995 - 1999

 • Matematik (10p), Mitthögskolan, Östersund

  1995 - 1995

 • Fysik (10p), Mitthögskolan, Östersund

  1995 - 1995

Till konsultsök

Kontakt

Lars Markström VD, Rekrytering 070-389 38 38 lars.markstrom@kvadrat.se

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning