Hoppa till sidans innehåll

Sarah Eriksson

Scrum master

Sarah är scrum master och testledare med fokus på att leverera kundnytta. Vid sidan av sitt kunduppdrag håller hon presentationer och kurser i generativ-AI för ledare och agila scrumteam som riktar sig till Kvadratkonsulter, privatpersoner och externa kunder. Efter IT-Affärssystem examen från KTH flyttade hon till Storbritannien där hon arbetade i sju år som bland annat projektledare och applikationskonsult för statliga järnvägar och produktbolag. Väl tillbaka i Sverige har hon haft rollerna testledare, scrum master, team lead och produktägare inom främst detaljhandel, investmentbolag och myndigheter.
Certifieringar: Professional Scrum Master, Certified SAFe5 Agilist, ISEB/ISTQB Foundation in Software Testing, Prince2 Foundation samt Microsoft Dynamics AX 2012 Financials.

Områden

 • Scrum master
 • Team lead
 • Testledare
 • Produktägare

Om Sarah

Sarah är strukturerad, metodisk och kommunikativ med många års erfarenhet av att leda och coacha andra människor som till exempel utvecklingsteam och scrum masters. Något som utmärker Sarah är hennes starka vilja att uppnå uppsatta mål tillsammans med kunden vilket kräver en hög grad av driv, samarbetsförmåga och ett service-inriktat tankesätt.

Sarahs CV

 • Olika kunder

  Föredragare

  2024 -

  Vid ett par olika tillfällen under 2024 har Sarah förberett och genomfört presentationer inom området generativ AI för olika kunder. Syftet med presentationerna har varit att inspirera åhörarna till att börja använda generativ AI mer i sitt arbetsliv och belysa nyttan med AI.
 • Olika kunder och Kvadratare

  Kursledare AI

  2024 -

  Vid flera tillfällen under 2024 har Sarah förberett och genomfört kurser i ämnet generativ AI där deltagarna varit externa kunder, privatpersoner och Kvadratkonsulter. Det har dels varit halvdagskurser som riktar sig till alla typer av ledare där kurserna skett på plats och där AI-teori varvats med praktiska övningar som deltagarna fått utföra med stöttning av Sarah. Dels har det varit digitala 2-timmars kurser som riktar sig till agila scrum team under vilka AI-teori varvats med demos av olika AI-produkter och gruppövningar.
 • Skatteverket

  Scrum master & team lead

  2021 -

  Uppdrag: Sarah är Scrum master på Skatteverkets avdelning GITS (Gemensam IT Services) inom tjänsteområdet PaaS (Plattform as a Service). I sin Scrum master roll leder Sarah två stycken utvecklingsteam som underhåller och utvecklar Tuxedo, WLS, SOA, OFR och OEM. Tjänsterna nyttjas av olika applikationsteam på Skatteverket.
  Ansvar: Tillsammans med tjänsteansvarig säkerställa att utvecklingsteamen arbetar efter rätt prioritetsordning. Hjälpa teamen att få framdrift i deras utvecklingsarbete genom att röja hinder. Tillsammans med utvecklingsteamen förbereda inför och arbeta under Big Room Planing sessioner vilket bland annat innebär att analysera och ta fram mätvärden för leveranskapacitet och last. Koordinera med övriga utvteam för att uppnå en gemensam takt. Facilitera scrum ceremonier samt coacha utvteamen, andra scrum masters och delar av tjänsteområdet i agilt arbetssätt. Redovisa utvecklingsteamens framdrift till tjänsteansvarig. Arbetar i Jira och utbildar även andra i verktyget. Utför konfigurationer i Jira för att anpassa till utvteamens arbetsprocess samt skapar listrapporter i Jira med hjälp av JQuery.
  Metoder/tekniker/verktyg: Scrum, Big Room Planing, Jira, Confluence
 • Arbetsförmedlingen

  Produktägare och scrum master

  2020 - 2021

  Uppdrag: Produktägare för produkten ”Ersättning till arbetsgivare” där ett egenutvecklat system ingår samt mikrotjänster. Systemet är en samhällskritisk då det beräknar ersättningar på ca 28 miljarder kronor årligen. Scrum master för ett utvecklingsteam.
  Ansvar: Sarah ansvarade för att leverera kundnytta inom produkten genom att skapa roadmaps, prioritera backlogg och ta fram övergripande behov/krav. I uppdraget ingick även att agera scrum master för ett utvecklingsteam på 8 personer. Utvecklingsteamet ingick i ett SAFe agilt release tåg och Sarah deltog i scrum of scrums möten. Vidare coachade Sarah utvecklingsteamet och stöttade dem inför och under Big Room Planing (BRP) dagar.
  Metoder/tekniker/verktyg: SAFe, Big Room Planing (BRP), Kanban, Jira, Confluence
 • Arbetsförmedlingen

  Scrum master

  2020 - 2020

  Uppdrag: Scrum master för ett nyetablerat utvecklingsteam som var en hopslagning av två tidigare teams. Teamet arbetade med 8 olika egenutvecklade applikationer.
  Ansvar: Sarah ansvarade för driften och vidareutveckling av applikationerna tillsammans med utvecklingsteamet. Arbetsuppgifterna präglades mycket av att föra samman de två tidigare teamen genom att coacha dem i att etablera gemensamma arbetsprocesser, agila ceremonier och kultur. Sarah skapade en gemensam backlog och kanbantavla i verktyget Jira. Utvecklingsteamet ingick i ett SAFe agilt release tåg och Sarah deltog i scrum of scrums möten och stöttade utvecklingsteamet i arbetet inför och under Big Room Planing (BRP) dagar.
  Metoder/tekniker/verktyg: SAFe, Big Room Planing (BRP), Kanban, Jira, Confluence
 • Arbetsförmedlingen

  Scrum master

  2017 - 2020

  Uppdrag: Scrum master för ett utvecklingsteam som arbetade med ett egenutvecklat samhällskritiskt system.
  Ansvar: Sarah ansvarade för att teamet levererade olika intressenters behov i rätt tid och av hög kvalitet. Vidare ansvarade Sarah för att facilitera agila ceremonier som morgon stå upp möten, sprintplanering med teamet, sprintdemos och retrospektiv. Sarah genomförde ett antal aktiviteter tillsammans med teamet för att öka teamets självständighet. Detta resulterade i att antalet releaser per år gick från fyra till tio. I arbetsuppgifterna ingick även att stötta och coacha andra scrum masters i deras arbete samt att utföra konfigurationer och skapa rapporter i verktyget Jira.
  Metoder/tekniker/verktyg: Scrum, Jira, Confluence
 • H&M

  Projekt testledare

  2016 - 2017

  Uppdrag: Testledare för ett stort projekt som huvudsakligen omfattade ett nytt lager managementsystem; SAP EWM, för H&M’s online lager. Projektet inkluderade 150 plus integrationer, utveckling i kringliggande system samt automatisering av själva lagret.
  Ansvar: Sarah startade upp och ledde ett testteam bestående av verksamhetspersoner, superanvändare samt konsulter från ett indiskt bolag. De indiska konsulterna fanns på plats onsite och offshore. I arbetsuppgifterna ingick planering, koordinering och uppföljning av kvalitetssäkring.
  Metoder/tekniker/verktyg: Vattenfall, ALM, Jira, Onsite, Offshore
 • Nordic Capital

  Operativ testledare

  2015 - 2016

  Uppdrag: Operativ testledare
  Ansvar: Sarah ansvarade för att skapa testprocesser och rutiner för hur krav, testfall och defekter skulle hanteras i verktyget TFS. Sarah ansvarade också för att förbereda och utföra tester i olika applikationer. De framtagna processerna och rutinerna medförde ett minskat antal incidenter i produktion.
  Metoder/tekniker/verktyg: Kanban, TFS
 • Föräldraledig

  Föräldraledig

  2014 - 2015

 • A-Kassornas Samorganisation

  Testledare

  2014 - 2014

  Uppdrag: Testledare för en IT-testgrupp bestående av fem personer samt för knappt 10 personer från verksamheten som utförde acceptanstester.
  Ansvar: Sarah ansvarade för systemtester, integrationstester, acceptanstester och regressionstester. Skapade testplaner inför varje release, följde upp testprogress samt rapporterade löpande till leveransansvarig och projektledare. Sarah tog initiativ till och implementerade riskbaserad testning för att effektivisera testarbetet.
  Metoder/tekniker/verktyg: Scrum, ReqTest
 • AFA Försäkring

  Testledare

  2013 - 2013

  Uppdrag: Testledare för systemtester, systemintegrationstester och acceptanstester som omfattade både funktionella och icke-funktionella tester.
  Ansvar: Sarah ansvarade för framtagande av testplaner, koordinering av testarbetet och prioritering av test bugar för rättning. Sarah ansvarade även för att coacha andra testledare i bland annat användandet av testverktyget Quality Center (QC).
  Ett kort uppdrag då kunden gjorde omprioriteringar avseende olika projekt vilket medförde att behovet av en testledare inte längre fanns.
  Metoder/tekniker/verktyg: Scrum, HP Quality Center
 • Net Entertainment

  Testledare

  2013 - 2013

  Uppdrag: Testledare för ett projekt som omfattade implementering av affärssystemet Microsoft Dynamics AX, BI verktyget Mercur samt ett tiotal integrationer till interna och externa system. Utvecklingen skedde i sprintar som bestod av utveckling, test och demonstration för mottagarna av lösningen. Utveckling var ofta testdriven.
  Ansvar: Sarah ansvarade för system- och systemintegrationstester och att effektivisera testarbetet.
  Metoder/tekniker/verktyg: Scrum, Microsoft Dynamics
 • ICA

  Strategisk testledare

  2012 - 2012

  Uppdrag: Strategisk testledare för ICA:s BI grupp bestående av ett 20-tal personer.
  Ansvar: Sarah ansvarade för att ta fram och rulla ut en ny teststrategi med effektivare testprocesser som är specifika för DW/ETL/BI. Arbetet gjordes i samråd med BI gruppens arkitekt. Sarah ansvarade även för BI gruppens övergång från verktyget Jira till HP ALM. Detta inkluderade att ta fram en process gällande hantering av releaser, krav, tester, defekter och uppföljning.
  Metoder/tekniker/Verktyg: Vattenfall, Oracle OBIEE, Informatica
 • ICA

  Projekt testledare

  2011 - 2012

  Uppdrag: Övergripande testledare för ett stort projekt omfattande 100 personer utspridda på fyra orter i Sverige. Projektet var en del i ett strategiskt viktigt Oracle program.
  Ansvar: Sarah ansvarade för alla testfaser som systemtester, systemintegrationstester och acceptanstester. Ansvaret inkluderade både funktionella och icke funktionella tester. Vidare ansvarade Sarah för att ta fram teststrategi, etablera testprocesser, skapa testplaner och testrapporter inför varje release till produktion. Sarah koordinerade även arbetet för ett 30-tal testresurser som var involverade i projektet.
  Metoder/tekniker/Verktyg: HP ALM, vattenfall, Agresso, Medius Flow, Oracle AIA, Oracle OBIEE, Oracle MDM
 • NorthgateArinso (England)

  Applikations konsult och Scrum master

  2008 - 2010

  Uppdrag: Applikationskonsult och scrum master med helhetsansvar för olika kunders implementationer av applikationen MyChoice.
  Ansvar: I sin scrum master roll arbetade Sarah tillsammans med ett litet applikationsteam och var även själv delaktig i arbetet med konfiguration av applikationen.
  Metoder/tekniker/verktyg: Kanban, MyChoise
 • Arriva Trains Wales (Wales)

  Projektledare

  2005 - 2008

  Uppdrag: Projektledare och testledare för utbytet av finanssystemet Coda till Oracle E-Business Suite.
  Ansvar: Sarah ansvarade för planering, uppföljning och koordinering av resurser och budget. I arbetet ingick att skapa en projektplan, en teststrategi samt en testplan. Vidare ingick att sätta ihop ett projektteam bestående av kravanalytiker, applikations konsulter och testare. Rapporterade status för projektet till styrgruppen vilket inkluderade alla faser av projektet såsom behovsanalys, konfigurering och kvalitetssäkring. Projektet levererades i tid och höll budget.
  Metoder/tekniker/verktyg: Vattenfall, Excel, Power Point, MS Project

Sarahs kompetensområden

 • Test & Verifiering

  Validering & Test - Mjukvara, Testledning, Testprocessutveckling, Funktionstestning, Systemtestning, Acceptanstest, Acceptanstestledning, Strategisk testledning, Quality center, Integrationstest
 • Kvalitetsstyrning

  Kvalitetsledning
 • Metoder & Processer

  Processer och metoder allmänt, Scrum, Agila metoder allmänt, Continuous Integration, ISTQB, KANBAN, Continious Delivery, SAFe
 • Roller

  Produktledare, Testare, Team-ledare, Testledare, Coach, Systemförvaltare, Projektadministratör, Kvalitetsansvarig, Förändringsledare, Produktägare, Scrum master
 • Ledarskap

  Mentor, Ledarskap allmänt, Operativ ledning, Grupprocesser, Interimsledning, Det coachande ledarskapet
 • Branscherfarenhet

  Stat/kommun/Landsting
 • Verksamhetsutveckling och Strategi

  Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Order- och leveransflöden, ERP Implementation, Produktledning, Agil Transformation
 • Projektfaser

  Utveckling/Genomförande, Test, Implementation, Införande och överlämning, Drift, Produktionsinförande
 • Projektledning

  Administrativ delprojektledning, Inköp
 • Verktyg & Middleware

  Quality Center, Atlassian Jira, Jira, ReQtest
 • Kommunikation & Information

  Engelska
 • Utbildning

  Högskoleingenjör
 • IT-strategi

  Produktstrategi

Sarahs anställningar

 • IT konsult, Summarize IT Consulting AB

  2021 -

 • Produktägare, Arbetsförmedlingen

  2020 - 2021

 • IT Konsult, IT Huset i Norden AB

  2017 - 2020

 • Projekt testledare, H&M

  2016 - 2017

 • IT Konsult, IT Huset i Norden AB

  2013 - 2016

 • IT Konsult, Connecta AB

  2010 - 2013

 • Applikations konsult, NorthgateArinso

  2008 - 2010

 • Projektledare, ArrivaTrainsWales

  2005 - 2008

Sarahs utbildningar

 • SAFe 5 Agilist - förnyad certifiering, Scaled Agile Inc

  2023 - 2023

 • Professional Scrum master kurs, Scrum.org

  2023 - 2023

 • PSM 1 (Professional Scrum Master 1) Certifiering, Scrum.org

  2023 - 2023

 • Kurs "Att leda utan att vara chef", Kvadrat

  2022 - 2022

 • Leading SAFe 5 kurs med certifiering, Scaled Agile Inc

  2020 - 2020

 • ISTQB Certified Tester -certifiering, ISTQB

  2013 - 2013

 • IT-Affärssystem Högskoleingenjör, KTH

  2000 - 2003

Till konsultsök

Kontakt

Anne-Li Appelberg Sälj och rekrytering inom Management/Verksamhetskonsulter och projektledning 073-398 81 59 anne-li.appelberg@kvadrat.se

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning