Hoppa till sidans innehåll

Sari Gustavsson

Projektledare

Sari är en prestigelös person med gedigna erfarenheter från ledande befattningar i olika roller så som programledare, projektledning, kravledning, testledning, teamledning. Hon har mångårig erfarenhet inom privata så väl som offentliga organisationer. I roller som programledare och projektledare har hon drivit många komplexa IT-projekt. Hennes erfarenhet återfinns inom alla olika delar av ett IT-systems livscykel så som de initiala affärsnyttoanalyserna till kravställan, realisering och nedstängning. Hon är certifierad inom agilt arbete, projektledning samt testledning, och har stor erfarenhet av att leda team med alla kompetenser som behövs i ett IT-projekt. Detta gör hennes kunskap bred och förståelsen stor för de olika områdenas utmaningar. Sari har lett ett flertal globala projekt och har god vana att kommunicera muntligen och skriftligen på svenska och engelska. Hon har ett professionellt agerande och är van att arbeta med både styrgrupper och ledningsgrupper.

Områden

 • Projektledare
 • Teknisk Projektledare (IPMA)
 • Testledare (ISTQB)
 • Teamledare
 • Kravledare
 • Verksamhetsutvecklare

Om Sari

Sari är en öppen och social person som uppskattar styrkan i att arbeta i ett team så väl fokuseringen som uppstår i moment av ensamarbete. Hennes styrkor är ett strukturerat arbetssätt och att föra en bra och tydlig kommunikation vilket gör henne omtyckt av teammedlemmar, kunder och leverantörer och andra intressenter. Hon har en naturlig drivkraft vilket gör att hon uppskattar även de tyngre faserna som ingår i ett stort och tidsoptimerat projekt. Hon är en naturlig och prestigelös ledare som ställer upp och gör sitt yttersta för att driva projektet i mål.

Saris CV

 • Kongsberg

  CM

  2023 -

 • Domstolsverket

  Delprojektledare/Teamledare

  2020 - 2023

  Domstolsverket
  2020 - Delprojektledare/Teamledare
  Digitalisering av brottmålshanteringen, Digital strukturerad dom med inbyggt dataskydd. Ett projekt för verksamhetsutveckling via ett nytt systemstöd, nytt skapa en dom, från papper till digital dom. Utveckling av ett nytt systemstöd, på ny tekniks plattform, multipla agila team.
  Projektet ”Digitalisering av brottmålshanteringen” (DBM) är en del av Sveriges Domstolars satsning på digitalisering. Projektet utvecklade ett nytt verksamhetsstöd för att möta samtidens krav på effektivitet och rättssäkerhet. Det nya verksamhetsstödet, som benämns Digitalt brottmålsavgörande (DiBa), innebär i stora delar ett strukturerat flöde genom rättskedjan (nio myndigheter), från brottsanmälan till dess att domen verkställs och statistiska uppgifter kan tas fram. Brottmålsdomar går från pappersform till elektronisk form, domen signeras digitalt, samt IDM-lösning för behörigheter.
  Min roll i projektet var som delprojektledare med ansvar bland annat för e-signatur (E-identitet för offentlig sektor EFOS) samt handlingen och avgörandet. Team består av verksamhetsutvecklare (domare, domstolshandläggare), kravanalytiker, arkitekter, UX-designer, utvecklare (frontend och backend) samt testare. Vi arbetar enligt domstolsverkets metodik för projektstyrning samt Domstolsverkets metod för agil utveckling DAXS. Vi använder Confluence och Jira. Internt kommunicerar vi via Zulip och Skype. Projektet driftsattes i oktober 2022 och vi arbetar nu i förvaltningsorganisation med efterdyningarna av ett stor komplex driftsättning.
 • Region Jönköpings Län

  Projektledare/Scrummaster

  2020 - 2020

  IT Centrum inom Region Jönköpings Län har under ett flertal år arbetet med sina externa och interna webbplatser för regionen, Mitt projektmål var ta fram funktionalitet för ett nytt intranät för regionens anställda. Vi utgick från det befintliga intranätet och kravställde sedan det nya intranätet. En del funktion togs bort, en del skulle fungera på likande sätt och en del önskad funktionalitet lade vi till. Det nya intranätet bygger på plattformen EPI-Server och lanserade med mycket lyckat resultat i september 2020.
  Vi arbetade agilt, kravställde, utvecklade och installerat i sprintar. Det har gjort att vi fått ett bra flytt och varit snabbrörliga. Vi använde oss av Devops (TFS)
 • Itab Scanflow AB

  Projektledare

  2018 - 2019

  Projektets mål är att ta fram en kassafri AI-lösning liknade Amazon Go. Projektet är innovativt och har ett tydligt affärsutvecklande fokus, det är en ny produkt inte bara för företaget utan även för marknaden som helhet. Saris roll är projektledare. Projektet drivs enligt agila principer och det ingår två scrum team, sari har drivit sprintplaneinringarna samt lagt upp backlogg utifrån kravspecifikationer. I teamen finns alla roller (kravledare, testledare, utvecklare, arkitekter ett nära samarbete har varit en förutsättning för att lyckas. Projektet inkluderar alla delar som ingår i ett stort nyutvecklingsprojekt. Tydliga mål och planer, budgethantering, resurshantering, kravhantering, utvecklig, test med tydliga testplaner för att säkerställa End to End flöden. Eftersom projektet har ett tydligt innovativ fokus ansökte Sari om EU-bidrag genom Vinnova som beviljades.
  Projektet körs i tvåveckorssprintar, för backlogg och planeringsarbete används Jira.
 • Itab Scanflow AB

  Projektledare/Kravledare

  2018 - 2018

  Målet i uppdraget var att sätta målbild och yttre ramar för ett nytt butikskoncept kallat Airflow. I projektet ingick att ta fram den funktionella specen samt kravbild, både ur ett användarperspektiv men också ur systemperspektiv, det gjordes genom ett större antal WS, där Sari var WS-ledaren. Utifrån dessa specade hon sedan fram både funktionella krav och icke funktionella krav. Projektet bedrevs utifrån realistiska planer med tydliga delmål. I uppdraget ingick även att ta fram projektplanen för genomförande samt presentera den för koncernledningen. Projektplanen blev godkänd och sari blev utsedd att starta och driva projektet. Utöver traditionella kravspecifikationer använde vi oss av Jira för kravsammanställning samt skapade userstories för att tydliggöra kravbilden.
 • Nova Software

  Programledare/Kundansvarig

  2016 - 2018

  Nova software är ett IT- företag som tillverkar IT-system till skolan. Schemaläggningsprogram, Frånvaro/Närvaroregistrering, samt system för Schemavisning. Man ingå som leverantör i Stockholms skolplattforma och levererar ovan nämnda system till skolplattformen. Saris roll i projektet är att som huvudprojektledare ansvara för Nova Softwares delar till skolplattformen. Till skolplattformen kommer ca 30 gymnasium, 140 grundskolor, ett 10 tal AMF-skolor samt ca 700 förskolor att ansluta sig. Projektet hanterar allt från upphandlade krav till tilläggsbeställningar. Ingående delar i projektet är funktionella krav, icke funktionella krav, prestanda, migrering, integrationer, GDPR samt dokumentation och utbildningar. Projektet bedrivs enligt scrum och alla faser i ett projekt ingår.
 • Nova software

  Projektledare

  2015 - 2016

  Projektets mål var att etablera infrastruktur, uppsättning av miljöer, kunskapsöverföring till driftleverantör, release- och förändrings-förfarande inför och i samband med införande av skola24 i skolplattform Stockholms. Projektet ansvarade för uppsättning av fem miljöer (Systemtestmiljö, Acceptanstestmiljö, Preprodmiljö, produktionsmiljö samt utbildningsmiljö) inom SIKT i Stockholm, detta som ett förberedande arbete inför driftsättning av ett antal system (Skola24, skola24 schema och schemavisare). Miljöerna är fullt integrerade till andra system avseende dataöverföring. Det sattes också upp funktionalitet för e-post och sms till användare. En mycket komplex skolplattform. Arbetet bedrevs enligt scrum och agila metoder användes för att få ett flexibelt och snabbt flöde.
 • Nova Software

  Projektledare

  2015 - 2015

  Sari drev ett förstudiearbete avseende en MEAP-lösning för funktionalitet med mobil app samt hur kommunikation mellan systemlösningen och den mobila applikationen skulle fungera och utformas. Det innebar att utreda hur Nova Softwares befintliga nativ mobilapplikation kunde anpassas för att använda ramverket MEPA. Det nya regelverket innehöll bland annat komponenter för att autentisera enligt Stockholms stads riktlinjer. Användandett av SAML och Webb SSO skulle göra det möjligt att åstadkomma en "Singel- sign-on-upplevelse" mellan stadens integrerade system.
 • Jordbruksverket

  Projektledare

  2014 - 2015

  Programmet ProCaps mål var att införa EUs nya jordbrukspolitik i Sverige samt byta den tekniska plattformen till en javabaserad plattform. Programmet var uppdelat i tre huvuddelar, IT, Regler och Processer samt Förändring. Sari arbetade som biträdande projektledare i delprojektet Regler och Processer. I delprojektet ansvarade de för att genomföra processanalyser i form av regelmodellering, processkartläggning och begreppsmodellering. Det gjordes genom att ha WSar med verksamheten och på så sätt skapa kravunderlag för vidare utveckling. Vi tog fram underlag för utredningar samt förslag till föreskrifter. vi hanterade också rutiner för kontrollinstruktioner och GAR-föreskrifter. Vidare tog de också fram regelträd för landsbygdsstöd, direktstöd, miljöersättningar mm. Projektet rapporterade till programledare.
  Saris roll i ProCap var också att på Programnivå arbeta med verksamhetsresurser och äskningar från linjeverksamheten, dels från Jordbruksverket men även på de olika länsstyrelserna.
 • Husqvarna

  Kravledare

  2013 - 2014

  Projektets mål var att installera en ny MDM-plattform i koncernen, den skulle synkroniserat hantera masterdata. I samband med detta stängdes ett antal befintliga system ner. Det var en global lösning som ska användas i hela koncernen inkluderat alla världsdelar. Sari arbetade som kravledare och hade ett överordnat ansvar över kravmängden. I WSar analyserades processer och kraven togs fram. dels de funktionella krav men hon arbetade också med de icke funktionella kraven.
 • Fredahl AB

  Projektledare Testledare

  2010 - 2013

  Syftet med projektet var att uppgradera affärssystemet (AX Dynamics) i moderbolaget samt att installera det i övriga bolag i koncernen och i samband med detta starta upp Inter Company funktionalitet mellan de olika bolagen i koncernen.
  Först ut var uppgradering av moderbolagets system. Efter det så startades arbetet upp med övriga länder i koncernen (Norge och Danmark) samt ytterligare bolag i Sverige. Projektet inkluderade rutinframtagning av koncerngemensamt arbetssätt och utbildning av personal. Sari var ansvarig projektledare samt ansvarig testledare och projektet inkluderade förstudie, krav, test, implementation, utrullning och uppföljning.
 • Ericsson AB

  Testledare

  2009 - 2010

  Testledare i projektet ONE. Testerna bestod i End to End flöden där vi hade tillfrågat kund samt leverantör att delta. Vi testade också et stort anta funktionella tester inom områden som distribution, buyback, repair, claims, finance, material handling, order management, production planning, sourcing, sparepart, supply, NPI vi testade också integrationer och rapporter. Min testorganisation satte jag upp med responsible driver inom varje delområde ovan. Totalt ingick ca 55 personer för test.
 • Ericsson AB

  Arbete med Datamigrering

  2009 - 2009

  Arbetet innefattar datamigrationsplanering inför affärssystembyte ONE från C:M till SAP. Jag ingick i ett team om fyra som hanterade migrationsdelarna, vi kartlade, analyserade och förberedde inför migreringen. Både fullimport och deltaextrakt ingick. Vi tog fram template och synkroniseringstabeller.
 • Ericsson AB

  Projektledare/Process Supervisor

  2006 - 2009

  Syftet med projektet som sari var projektledare för var att ta fram en Business Continuity Plan (BCP)
  Planen är ett arbetssätt för att säkerställa att leveranser till företaget prioriteras av underleverantörer, om en katastrof inträffar och kunder måste selekteras.


  Syftet med projektet var att hitta en form för att sänka kapitalbindningen på inköpt material. Genom att skapa en template för användning inom inköpsprocessen så möjliggörs sänkningar av kostnaden för bundet kapital.
 • Maersk Logistics

  Arbete med Datamigrering

  2005 - 2006

  Syftet med arbetet var att hitta ett sätt att hantera kundnotering i det nya SAP-systemet. Jag arbetade i ett data migrationslag. Under det här arbetet hade sari internationellt samarbete med många SAP-konsulter från hela världen och vi byggde också upp ett servicecenter i Indien för SAP-uppdateringar.

Saris kompetensområden

 • Projektledning

  Administrativ huvudprojektledning, Teknisk projektledning, Agile project systems, Projektledning, Inköp
 • Test & Verifiering

  Testledning, Funktionstestning, Testutveckling, Acceptanstest, Acceptanstestledning
 • Metoder & Processer

  Processer och metoder allmänt, Scrum, Agila metoder allmänt, ISTQB, TQM, KANBAN, Processkartläggning
 • Verksamhetsutveckling och Strategi

  Organisationsutveckling, Strategisk planering, Workshopledning, Kravanalys, Kravmodellering, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Utbildning, Order- och leveransflöden, Projektledning, Programledning
 • Kvalitetsstyrning

  Change Management, Dokumentation
 • Ledarskap

  Ledarskap allmänt
 • Branscherfarenhet

  Stat/kommun/Landsting, Tillverkande Industri, Tillverkare av Telekomutrustning, Skola och utbildningsväsende
 • Projektfaser

  Systemering/Design/Krav, Förstudie, Utveckling/Genomförande, Test, Implementation, Införande och överlämning, Drift, Produktionsinförande
 • Upphandling

  Kravformulering, LOU
 • Roller

  Testare, Team-ledare, Delprojektledare, Huvudprojektledare, Testledare, Workshopledare, programledare, Teknisk projektledare
 • Kommunikation & Information

  Utbildningsmaterial, Engelska

Saris anställningar

 • Egenföretagande IT-konsult, Consora AB

  2017 -

 • Projektledare, Nova Software

  2015 - 2017

 • Konsult (Projektledare, Kravledare), Sigma IT & Management

  2013 - 2015

 • Projektledare, Fredahl AB

  2010 - 2013

 • Olika befattningar (Projektledare,Testledare), Ericsson AB

  2006 - 2010

 • Projektmedlem, Maersk Logistics AB

  2005 - 2006

Saris utbildningar

 • Scrummaster certifiering, Informator

  2019 - 2019

 • Element of AI, Linköpings universitet

  2019 - 2019

 • Efterlev GDPR med ett ledningssytem för informationssäkerhet, SIS, Swedish standards institute

  2017 - 2017

 • IPMA projektledarcertifiering nivå D, Certifiering

  2014 - 2014

 • ISTQB, ISEB - ISTQB foundation Certificate in Software Testing

  2014 - 2014

 • Microsoft Certified Dynamics Specialist: Microsoft Dynamics AX 2012 Trade and Logistics, Certifiering

  2013 - 2013

 • Chefstraineeutbildning, Ericsson AB

  2007 - 2008

 • Industriell Ekonomi, Högskolan i Skövde

  2002 - 2005

 • Företagsekonomi inriktning affärsutveckling, Örebro Universitet

  2001 - 2004

Till konsultsök

Kvadrat i siffror

 • 587

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning