Hoppa till sidans innehåll

Tomas Nilsson

Ledning/styrning

Tomas har en lång erfarenhet från IT-branschen och successivt mer och mer i gränslandet mellan kärnverksamhet och IT. Med en blandning av erfarenheter från såväl konsultlivet som i linjeroller har Tomas agerat chefsarkitekt, programledare, projektledare, IT-chef, utredare, verksamhetsarkitekt och verksamhetsanalytiker.

Utvecklingsfrågor har alltid varit centrala för Tomas där framtagande av strategier och verksamhetsanalyser har varit vanliga inslag, ofta kombinerat med ledning/styrning. Erfarenheten från offentlig förvaltning är mångårig.

Områden

 • Ledning/styrning
 • Verksamhetsutveckling
 • Projektledning

Om Tomas

Tomas har en god förmåga att se helheter, samband och strukturer, att höra det som inte sägs och att på ett enkelt och pedagogiskt sätt beskriva detta i bilder. Detta är egenskaper som Tomas använder i både lednings- och analyssammanhang. Leverans enligt plan och nytta för pengarna är starka drivkrafter för Tomas som hjälper honom både i självständigt arbete och där han kanske trivs bäst, som lagspelare.

Tomas CV

 • Länsstyrelserna

  Verksamhetsarkitekt

  2020 -

  Länsstyrelserna har på regeringens uppdrag tagit fram handlingsplaner för grön infrastruktur. Dessa handlingsplaner finns i form av kartunderlag och beskrivande dokument.
  Tomas uppdrag som verksamhetsarkitekt är att stödja länsstyrelserna i utformning av informationsflödesvägar, från länsstyrelsernas handlingsplaner till ett antal målgrupper.
 • Region Jönköpings län

  Programledare

  2019 - 2020

  Jönköpings länstrafik, en del Region Jönköpings län, driver ett stort utvecklingsprogram tillsammans med tre andra regioner för att införa ett nytt biljett- och betalsystem inom sin lokal- och regionaltrafik.
  När de lokala projekten inom Jönköpings länstrafik behövde stärkas infördes en programledarroll som Tomas gick in i. I detta lokala program ansvarade Tomas för både utvecklingsarbete, upphandling och införande av nya system tillsammans med installationsarbete på bussar samt förändringsarbete.
  I ansvaret för programmet har ingått koordinering av tre ingående projekt och samarbete med linjefunktioner.
  I förändringsarbetet har ingått kommunikation, utbildningsplanering och processanalys/organisationsutredning.
  Utöver många tekniska och systemmässiga utmaningar ingår också tillämpning av ny biljettstandard, enklare gränsöverskridande resor och de nationella satsningarna på öppen data och enhetlighet mellan biljettsystem.
 • Region Jönköpings län

  Projektledare

  2018 - 2019

  Ett politiskt beslut togs att med kort varsel införa möjligheten för vårdtagare att välja vilken vårdcentral inklusive filialer man vill tillhöra.
  Tomas fick i rollen som projektledare genomföra en förstudie för att undersöka de systemmässiga förutsättningarna för att kunna genomföra detta. Efter att förstudien visat på ett begränsat införandearbete så togs beslut att som en direkt följd även införa dessa lösningar.
  De systemmässiga förändringarna infördes och verksamheten kunde hantera dessa vårdval enligt utsatt tidsplan.
 • Jordbruksverket

  Projektledare/verksamhetsarkitekt styrelseportal

  2018 - 2018

  Jordbruksverket skulle få en styrelse inrättad från hösten 2018. I samband med detta bestämdes att möteshanteringen skulle ske på ett papperslöst men också snabbt och säkert sätt.
  Tomas fick i uppgift att föreslå och införa en lösning för detta ändamål. I uppdraget ingick att fånga krav, föreslå lösningar, välja lösning, förankra hos ledningsgrupp och styrelse samt införande.
  Med kravbilden; snabbt, säkert, enkelt och lätt tillgängligt oberoende av enhet blev lösningen en s k styrelseportal i form av en molntjänst, en lösning som sin enkelhet blev mycket uppskattad av såväl generaldirektör som styrelse.
 • Jordbruksverket

  Verksamhetsarkitekt processorientering

  2018 - 2018

  Tomas deltar tillsammans med två kollegor på stabsenheten i ett uppdrag att agera stöd till en del av den interna organisationen som vill gå mot ett mer processorienterat arbetssätt.
  I detta arbete ligger att analysera processer och organisation, driva workshops, utbilda och agera bollplank till ansvariga chefer i linjeorganisationen.
 • Jordbruksverket

  Verksamhetsarkitekt utvecklingsstrategi

  2017 - 2018

  Tomas har tillsammans med en kollega drivit ett arbete med att utveckla en utvecklingsstrategi. Tanken med denna är att den ska ersätta IT-strategin, därmed vara en strategi som är IT-neutral och på så sätt bredda utvecklingsfrågan.
  I detta arbete har många frågor kommit upp till ytan som inte direkt ingår i en strategi men som ändå är viktiga för en effektiv verksamhet. Dessa frågor har hjälpt till för att förbättra och utveckla utvecklingsverksamheten i sig. Det har exempelvis handlat om portföljstyrning/koordinering, långtidsplaner, uppföljningsformer, förbättringsplaner, rullande planering, kompetensförsörjning o s v.

  Utvecklingsstrategin i sig har i sin slutliga form resulterat i ett intressant format; endast ett fåtal principer.

  I detta uppdrag ingick också att vara Jordbruksverkets kontaktperson till, och deltaga i arbetsmöten, med den statliga utredningen "Expertgruppen för digitala investeringar".
 • Jordbruksverket

  Sekreterare utvecklingsutskott

  2017 - 2018

  Jordbruksverket beslutade att ändra sin form för styrning av utvecklingsverksamhet och resurser för detta. Efter att under 20 år haft ett organ som på en punkt hade styrt och prioriterat dessa frågor så ändrades rutinen så att ramar beslutades av högsta ledningen medan beslut om start av utvecklingsinitiativ skulle decentraliseras till divisionerna inom Jordbruksverket.
  För att bereda underlag och följa upp helheten så inrättades ett utvecklingsutskott. Tomas hade rollen som sekreterare i detta utskott och har tillsammans med ordförande drivit etableringen och den fortsatta utvecklingen av detta utskott.

  Budget, uppföljning, portföljstyrning och planer har varit centrala begrepp och arbetsuppgifter inom detta område. För portföljstyrning infördes projektverktyget Antura.
 • Jordbruksverket

  Projektbeställare/produktägare

  2016 - 2017

  En avdelningschef med ansvar för ett stort IT-utvecklingsprojekt skulle sluta och en lucka uppstod. Denna linjeorganisation ville då låna in Tomas som beställare under en begränsad tid.
  Tomas agerade beställare/produktägare vilket också innebar att agera styrgruppsordförande under denna tid.
  Rollen beställare/produktägare avsåg system för hantering av direkt-/arealbaserade stödformer sm bygger på ett tätt samarbete med länsstyrelserna.
 • Jordbruksverket

  Projektledare och organisationsutredare

  2016 - 2016

  En av Jordbruksverkets divisioner, ansvariga för hantering av areal- och miljöstöd, hade införts som ny organisation fyra år tidigare och nu ville divisionschefen ha en oberoende och förutsättningslös utvärdering av den interna organisationen och gränslandet till annan organisation inom Jordbruksverket och kopplingar till samarbetspartnern länsstyrelserna. Tomas lånades in som ansvarig för att driva utredningen.
  Baserat på djupintervjuer och processanalyser växte en bild fram av en organisation som ville gå mer och mer mot ett processorienterat arbetssätt men var lite fast i den funktionella strukturen.
  Tomas rekommendationer byggde i huvudsak på renodlat ansvar, mer processorientering och omorganisation i vissa delar för att få större tydlighet. Dessa rekommendationer har sedan tagits vidare i fortsatt utredning och praktiska förändringar.
 • Näringsdepartementet/Jordbruksverket

  Projektledare regeringsuppdrag

  2016 - 2016

  Regeringen gav Jordbruksverket i uppdrag att i samarbete med Livsmedelsverket genomföra ett regeringsuppdrag för att hitta möjligheter att öka tillväxten i den svenska livsmedelskedjan, gärna med hjälp av digitalisering. Detta var ett av några initiativ inom regeringens program "Digitalt först".
  Tomas genomförde detta uppdrag i förstudieform och träffade flertalet aktörer i livsmedelskedjan, allt från jordbrukare till livsmedelsbutik, med syfte att hitta idéer om förbättringar.
  Regeringsuppdraget levererade i denna sin första etapp förslag på idéer att gå vidare med, exempelvis öppna data och digitalisering inom kontrollverksamheten.
 • Jordbruksverket

  Verksamhetsarkitekt processer

  2016 - 2016

  Jordbruksverkets ledningsgrupp ville som ett led i besparingssyfte få en kartläggning och förslag på besparingar i befintliga interna processer. Tomas genomförde tillsammans med en kollega en inventering och analys av processer för att hitta förbättringar i effektivitet och kvalitet.
  Det viktigaste resultatet från denna analys var att ledningsgruppen tog till sig förslaget att på bred front, med styrning från ledningen, satsa på LEAN som en metod för ständiga förbättringar.
 • Jordbruksverket

  Chefsarkitekt fas 2

  2016 - 2018

  Efter ett stort programledaruppdrag har Tomas återgått till rollen som chefsarkitekt. Denna roll har dock delvis förändrat innehåll sedan första fasen. I rollen ligger fortfarande att driva arkitekturfrågan för en effektiv verksamhet men nu är rollen också kompletterad med ansvar för att utvecklingsstrategi tas fram, att portföljstyrning vidareutvecklas och digitaliseringsfrågor.

  I rollen ingår fortfarande det löpande arkitekturarbetet och deltagande i en kvalitetssäkrande granskningsgrupp men rollens placering i stabsenheten, närmast Jordbruksverkets ledning, har gjort att rollen också har utvecklats mer mot en 'internkonsult ' i att driva uppdrag för att stödja ledningen.
 • Jordbruksverket

  Programledare

  2012 - 2015

  Under nästan fyra år var Tomas ansvarig programledare för ett mycket stort förändrings- och utvecklingsprogram drivet av en politisk förändring i jordbrukspolitiken avseende direkt-/arealstöd och miljöersättningar. I programmets projekt ingick:
  - Regelutveckling
  - Processutveckling och arbetssätt
  - IT-utveckling
  - Förändring/införande

  I uppdraget fanns framför allt tre stora utmaningar:
  - Storleken på programmet, över 500 000 h
  - Sena politiska beskeden om utformning av detaljer i regelverk
  - Tuffa leveransmål med utbetalningar av jordbruksstöd

  Totalt levererades ett 10-tal nya IT-system och externa e-tjänster för stödsökande.
  Till detta ska också läggas processer, rutiner och utbildningar, inom Jordbruksverket men framför allt i myndighetssamarbete, främst med länsstyrelserna.
  Allt byggdes på en delvis ny arkitektur och ny utvecklingsplattform.

  Mycket nytt infördes och flera nya metoder användes. Inom IT-utveckling var det agil utveckling, inom arkitektur likaså. För projektstyrning och koordinering inom programmet infördes veckovisa avstämningar i portföljform. Programmet var också först med att införa projektverktyget Antura.
 • Panta Rhei/Jordbruksverket

  Projektledare/Sekreterare

  2009 - 2011

  Jordbruksverket är representerade i ett samarbetsorgan med systermyndigheter inom EU, benämnt Panta Rhei. Detta nätverk bygger på erfarenhetsutbyte inom IT-utveckling mellan länderna och EU-kommissionen. Utbytet sker genom två årliga konferenser som arrangeras av frivilliga medlemsländer. För att styra, stödja och hålla i genomförandet av konferenserna tillsätts ett sekretariat under tre år, en uppgift som flyttas runt bland frivilliga medlemsländer.
  Under perioden 2009-2011 hade Sverige och Jordbruksverket ansvar för detta sekretariat i form av ordförande och sekreterare. Tomas agerade i rollen som sekreterare under konferenserna och som projektledare före, under och efter konferenserna.
  Allt arbete bedrevs på engelska.
 • Jordbruksverket

  Projektledare jordbruksverket.se

  2008 - 2009

  Jordbruksverket.se skulle uppgraderas vad gäller utseende, Mina Sidor som e-tjänst och under 'skalet' skulle en central användarhantering införas för att underlätta denna administrationen av externa användare. Hela arbetet genomfördes som ett program med tre projekt. Tomas drev som projektledare ett av dessa projekt. I arbetet ingick att utforma processer, ge förslag på förvaltningsorganisation och införa en standardprodukt (Sun Idm) för central användarhantering.
 • Jordbruksverket

  Chefsarkitekt fas 1

  2007 - 2012

  Rollen som chefsarkitekt hade funnits några år på deltid kopplat till en annan chefsroll inom Jordbruksverket. Från våren 2007 bestämde sig Jordbruksverkets ledning för att stärka den sedan tidigare inslagna vägen med strategiskt arkitekturarbete.
  Från denna tidpunkt gick Tomas in i denna roll och drev den fram till våren 2012.

  Rollen innebar under denna period huvudansvar för arkitekturarbetet kompletterat med huvudansvar för IT-strategi och projektstyrning samt utveckling av eFörvaltning.

  Nedan redovisas exempel på uppdrag som Tomas har varit ansvarig för inom respektive område.
  Arkitektur:
  - Driva det löpande arkitekturarbetet med en arkitektgrupp på 6-8 personer.
  - Utveckling av arkitekturstrategi
  - Utveckling av arkitekturramverk
  - Förstudie avseende översyn säkerhetsarkitektur
  - Förstudie avseende åtkomstvision – fortsättning
  - Styrgruppsdeltagare
  - Deltagare i informationssäkerhetsråd

  Projektstyrning:
  - Utveckling av styrmodell, handbok och mallar
  - Utveckling och etablering av internt projektledarnätverk
  - Utveckling och etablering av projektkontor
  - Projektledarmentor
  - Projektkoordinator

  IT-strategiområdet:
  - Utveckling av IT-strategier
  - Utveckling av GIS-strategi
  - Deltagare och stf ordförande i IT-styrningsorgan
  - Ansvarig för och deltagare i projektgranskningsgrupp
  - Utveckling av projektportfölj
  - Förstudie avseende organisationsförändring mellan myndigheter (IT-verksamhet)
  - Förstudie avseende organisationsförändring inom myndighet (systemförvaltning)

  eFörvaltning:
  - Deltagare i Regeringens nationella E-delegationsarbetsgrupp fas 1 sommar-höst 2009. Utveckling av huvudrapporten.
  - Internt utvecklingsarbete inom eFörvaltning
  - Utveckling av referensmodell för eFörvaltning
 • Panta Rhei/Jordbruksverket

  Styrelseledamot (EU-arbete)

  2007 - 2018

  Jordbruksverket är representerade i ett samarbetsorgan med systermyndigheter inom EU, benämnt Panta Rhei. Detta nätverk bygger på erfarenhetsutbyte inom IT-utveckling mellan länderna och EU-kommissionen. Utbytet sker genom två årliga konferenser som arrangeras av frivilliga medlemsländer.
  Arbetet leds av ett sekretariat och en styrelse. Sedan 2007 är Sverige och Jordbruksverket representerade i denna styrelse. Tomas har sedan dess och fram till 2018 varit aktiv styrelseledamot. I detta arbete ligger att besluta om den löpande verksamheten och praktiskt arbeta fram agendor och innehåll till utvecklingskonferenserna.
  Som deltagare vid konferenserna har Tomas också hållit ett flertal presentationer.
  Allt styrelsearbete och presentationer bedrevs på engelska.
 • Jordbruksverket

  IT-chef

  1997 - 2007

  Jordbruksverket stod utan ordinarie IT-chef då Tomas fick uppdraget att under ett halvår besätta rollen som konsult. Efter två års förlängningar stod Jordbruksverket i begrepp att omvandla en ADB-enhet till en IT-avdelning. I detta läge gick Tomas över som anställd IT-chef med huvudansvar att utveckla denna organisation.
  I rollen har Tomas drivit en uppskalning från att ha varit en enhet med knappt 30 anställda + 10 konsulter till att i slutänden omfatta drygt 50 anställda och lika många konsulter.

  Tomas har haft ett flertal olika arbetsuppgifter och uppdrag i denna roll. Här exemplifieras de viktigare:
  - Deltagare i Jordbruksverkets ledningsgrupp
  - Deltagare i IT-styrningsorgan
  - Ordförande/beställare och deltagare i styrgrupper
  - Organisationsförändring från ADB-enhet till IT-avdelning, systemutveckling och drift
  - Etablering av utvecklingsmetod och förvaltningsorganisation för den samma
  - Etablering av driftsorganisation inkl helpdesk, funktionsgrupper och driftsamordningsroll
  - Införande av drifthandbok och rutiner
  - Införande av driftövervakning och larm
  - Införande av katastrofhantering inkl dubbla drifthallar
  - Informationssäkerhetsarbete i nära samarbete med Informationssäkerhetschef
  - Arkitekturarbete i nära samarbete med arkitekturansvarig. Uppbyggnad av återanvändbara processer och tjänster.
  - Etablering av redundant driftmiljö för kritisk e-tjänst
  - Upphandling konsultramavtal
  - Deltagare i ledningsgrupp för Nätverksteknikerutbildning vid Jönköpings Tekniska Högskola
 • Volvo Personvagnar Motor

  Projektledare/förstudieledare

  1992 - 1997

  Under första halvan av 90-talet byggdes en helt ny motorfabrik upp vid Volvo PV i Skövde. I detta stora projekt ingick en stor grad av automatisering och mycket administrativt stödjande IT-system till processerna.
  Tomas deltog i detta och hade rollen som projektledare, en roll som ofta också innehåll analys och förstudiearbete.
  Uppdragen rörde sig i huvudsak inom områdena produktionsadministration, kvalitetssystem, underhållssystem och dokumenthantering.

Tomas kompetensområden

 • Branscherfarenhet

  Stat/kommun/Landsting
 • Verksamhetsutveckling och Strategi

  Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Projektledning
 • Roller

  Huvudprojektledare
 • Projektledning

  Projektledning

Tomas anställningar

 • Chefsarkitekt, Jordbruksverket, Jönköping

  2007 - 2018

 • IT-chef, Jordbruksverket, Jönköping

  1999 - 2007

 • Konsultande IT-chef, Cap Gemini, Jönköping

  1997 - 1999

 • Projektledare, Cap Gemini, Jönköping

  1992 - 1997

 • Systemutvecklare, Cap Gemini, Jönköping

  1990 - 1992

 • Systemutvecklare, Volvo Data, Jönköping

  1987 - 1990

 • Teknisk systemutvecklare, Saab Training Systems, Huskvarna

  1984 - 1987

 • Elektronikkonstruktör, programmerare, Torpedverkstaden, Motala

  1981 - 1984

Tomas utbildningar

 • Vintergatan - Skapa din verksamhetskarta 3 dagar, Dataföreningen

  2019 - 2019

 • Beställare projektverktyget Antura, Antura

  2018 - 2018

 • PPS portföljstyrning, Tieto

  2017 - 2017

 • PPS Beställare och styrgrupp, Tieto

  2017 - 2017

 • TOGAF, Practioner, Biner

  2011 - 2012

 • Fördjupad projektledning, 7 dagar, Lexicon

  2010 - 2010

 • English for Public Sector, 5 dagar, London Business School

  2009 - 2009

 • Engelsk konversation, 8 lektioner, Sensus

  2007 - 2007

 • Tydligt ledarskap, 4 dagar, Nordisk Kommunikation

  2006 - 2006

 • ”När ledarskap stavas kommunikation”, 3 dagar, Gullers Grupp

  2005 - 2006

 • Personligt ledarskap, Personligt träningsprogram 8 avstämningar, Leadership Management International (LMI)

  2003 - 2004

 • Nordic Management Training (NMT), 15 dagar, Cap Gemini

  1998 - 1999

 • Mikrodatorer, 20 p, Linköpings Universitet

  1981 - 1982

 • Diverse utbildningar inom projektstyrning, modelleringar, systemutveckling, test, konsultroll, personligt framträdande o s v, Olika

  1981 - 1999

 • Gymnasieingenjör, el-/tele, Platenskolan Motala, Berzeliusskolan Linköping

  1976 - 1980

Till konsultsök

Kvadrat i siffror

 • 439

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 342

  Kunder senaste året

 • 4,6/5

  Kundnöjdhet sedan 2007

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning