Hoppa till sidans innehåll

CIO:s fokus i en digitaliserad värld

De företag och organisationer som, i digitaliseringens tidevarv, kan anpassa sig, vara innovativa, förstå sin omgivning och förutse förändringar har inte bara möjlighet att överleva, utan även att blomstra och ta ledarrollen i den digitala revolutionen. Det är en utmaning som är värd att omfamna! Eller?

Jonas Schlyter är IT-strateg och organisationsutvecklare i Kvadrat Stockholm.

Möjligheter och utmaningar 

Vi befinner oss mitt i en digital revolution där mycket är på väg att digitaliseras – förändringstakten är hög och frågan är när, inte om. Många företag och organisationer har redan startat, men utmaningarna är många och kräver att man anpassar sig, omfamnar ny teknik och omformar sina affärsmodeller för att möta de skiftade behoven för att behålla eller stärka sin position i marknaden.

Digitaliseringstrenden innebär nya möjligheter för CIO att bidra till att skapa verksamhetsnytta och stärka sina konkurrensfördelar, och då behöver IT-organisationen flytta fram sin position och agera radikalt annorlunda än man gör idag.

Dagens IT-organisationer försöker ofta kombinera rollen som tjänsteleverantör med konststycket att samtidigt vara en proaktiv partner i organisationens verksamhetsutveckling, men ju större och mer komplex den interna IT-organisationen är desto mer tid behöver CIO och den övriga IT-ledningen lägga på olika leveransproblem. Detta minskar i sin tur möjligheten att agera som en strategisk IT-partner med konsekvensen att verksamheten får det svårare att utvecklas och riskerar att hamna på efterkälken.

Frågan som varje CIO borde ställa sig är: Vad innebär detta för mig – behöver jag förändra min roll och fokus, och hur organiserar jag IT-verksamheten på bästa sätt? Om denna frågeställning är relevant kan nedanstående tankar och idéer förhoppningsvis inspirera till att hitta svaret på frågan…  

Varför fungerar inte den traditionella CIO-rollen?

Lite förenklat ser vi att de flesta interna IT-organisationer av idag har en roll som skulle kunna benämnas ”tjänsteleverantören”. Verksamheten är interna kunder där uppdraget i huvudsak handlar om att leverera överenskomna drift- och förvaltningstjänster (tänk SLA) samt IT-utvecklingstjänster. 

När problem uppstår i drift- och förvaltning är det där CIO och övrig IT-ledning har sitt fokus och lägger sin tid, inte på verksamhetens utveckling.

I samband med verksamhetsutveckling responderar IT-organisationen traditionellt på verksamhetens förfrågningar och krav. Man uppfattas ofta som en motsträvig gatekeeper som utifrån befintligt IT-landskap, och motstånd att förändra målarkitekturen, avgör vad som är genomförbart.

En IT-organisations två roller.

Om det finns ett gap mellan verksamhetens behov av affärs-/verksamhetsutveckling och IT:s förmåga att samverka och leverera riskerar IT-organisationen att rundas och CIO hamnar i ”baksätet”. Konsekvensen blir att verksamheten tar egna beslut vilket gör att företaget/organisationen exponeras för nya risker såsom säkerhetsproblem, ökade kostnader och tekniska utmaningar.

 Var har den framåtriktade CIO-rollen sitt fokus?

För att möta verksamhetens utmaningar och behov behöver CIO-rollen förändras till att bli en mer proaktiv och en integrerad del av verksamheten – en IT-partner. Fokus är på kärnverksamheten och hur den ska utvecklas för att skapa konkurrensfördelar och nytta för kunder och intressenter.

Som IT-partner behöver CIO vara väl insatt i den bransch som företaget/organisationen verkar inom samt vara uppdaterad kring vad som händer inom relevanta teknikområden. Att kunna förankra och förklara för verksamheten hur (ny) teknik kan skapa nytta är centralt och i samverkan med verksamheten identifiera utvecklingsmöjligheter. På uppdrag av verksamheten har IT-partnern också ett beställaransvar av teknik och IT-relaterade tjänster. 

IT-partnerns fyra kärnkompetenser

För att på ett trovärdigt sätt kunna ta rollen som IT-partner behöver CIO stöd av fyra kärnkompetenser. Gemensamt för dessa kompetenser är IT-relaterad styrning och verksamhetsutveckling.

Kärnkompetenser hos en IT-partner.

 1. Arkitektur & innovation: Att proaktivt bidra till verksamhetens digitalisering genom att förklara och föreslå hur ny teknik kan användas för att förändra affärsmodeller, tjänster, processer och informationsflöden, mm. Att utveckla och löpande anpassa målarkitekturen till nya förutsättningar i samverkan med säkerhetsorganisationen.
 2. Portfölj- & leveransstyrning: Att samordna, prioritera och leda förvaltnings- och utvecklingsarbetet med hänsyn till strategier, utvecklingsbehov, budget, resurstillgång och målarkitektur samt följa upp den löpande leveransen av IT-tjänster inom drift och förvaltning
 3. Datastyrning: Att styra verksamhetens data- och informationshantering för att möjliggöra en lyckad digitalisering, tex med stöd av AI. Datastyrningen omfattar bl.a. masterdatahantering, datakvalitet, informationssäkerhet, livscykelhantering och informationsmodeller, och påverkar därmed alla processer i en organisation där utveckling ska göras.
 4. Leverantörsstyrning: Att upphandla och hantera avtal samt följa upp leverantörer och levererade tjänster. 

CIO behöver tydliggöra sin roll

Om den interna IT-organisationen med drift, förvaltning och IT-utveckling inte kan eller bör outsourcas behöver IT-organisationens roller och ansvar tydligt separeras:

 • CIO fokuserar på utveckling av kärnverksamheten och övergripande styrning av IT-leveransen vilket sker genom att etablera rollen som IT-partner där även de fyra kärnkompetenserna som beskrivs ovan ingår.
 • IT-chefen tar ansvar för leveransorganisationen (drift, förvaltning och utveckling) och att den bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt med en ambition att kunna konkurrensutsättas (även om det inte är praktiskt görbart).

Fyra steg och framgångsfaktorer för ett fungerande IT-partnerskap

För att förändra CIO och IT-organisationen till att bli en affärsdriven IT-partner behövs några principer och strategier.

 1. Kompetens – Bygg upp en kritisk massa av spetskompetens kring utpekade kärnkompetens
 2. Tydliga roller – Separera leverantörsrollen från partnerrollen och definiera tydligt ansvar och befogenheter i organisationen
 3. Flytta fokus – CIO bör ägna mer tid åt dialog och samarbete med verksamheten. Ta stöd av IT-strateger, Enterprisearkitekter, PMO-ansvariga med flera ör att genomföra förändringen.
 4. Förankra uppåt – CEO, koncernledning och CIO måste tillsammans stå bakom den nya rollen som IT-partner och de förändringar i befintlig organisation som måste göras för att partnerskapet ska fungera i praktiken.

 

Är du nyfiken på vad Kvadrat kan göra för dig? Läs mer här.

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning